Vándorlások Szepesmegyében.
(A Dunajecz és Poprád völgyei.)

(Folytatás.)

A Korona-hegy alatt a Dunajecz jobb partján az ugynevezett veres zárda (Rothes Kloster) fekszik, vagyis a lechniczi zárda a sz. Antal völgyében. (Ceonebium Lechnicziense in valle S. Antonii). – E zárdát 1319-ben Kakas Rikolf fia (magister Kokoss, filius Comitis Ricolfi, kitől a Berzeviczi család származott) alapitá, lechniczi birtokát a karthausi szerzetnek ajándékozván. E szerzet 1545-ig maradt birtokában (tum per potentiores occupatum.) Ennekutána számtalan kézen ment keresztül, többek közt 1625–1636. Felső-vadászi Rákóczy Pál, végre 1699–1705. Matyasovszky László nyitrai püspök 30,000 ftért megszerzé, és a kamalduli szerzetnek ajándékozta. – Jelenleg az eperjesi óhitü püspök birtokaihoz tartozik.

1431-ben a zárdát egy csapat hussztia Koributh Zsigmond vezérlete alatt feldulta; a szerzetesek közöl többeket megöltek, s elöljárójukat (prior) fogságba hurczolták. 1532 után Zápolya a Ferdinánd katonáitól gyakran volt zaklatva.

E zárda csinosan van épitve; a rendetlen épitési módot, melyet ó épületeken gyakran tapasztalunk, rajta épen nem vehetni észre. Ezen két felirás olvasható 1505, és 1630-ból; ez utóbbi mellett Rákóczy Pál mint a szerzet különös pártfogója emlittetik. Temploma, melyen márványra ezek vannak vésve:

„Vota Sigismundi poscit tua, Virgo Maria!
Ut valeat Kapy sanctorum sorte beati.”

sok pompával van ékitve; s valamint oltárképe müvészi szempontból különös érdeket gerjeszt, ugy szembeötlő benne a szószék hiánya. A templomnak két melléképülete van; egyik oldalról a sekrestye, más oldalról Kapy püspök (titt. Episc. Dahnensis), volt egri plébános kápolnája, melyben tetemei nyugszanak. – A szerzetesek lakásai a templom megett sorban vannak épitve. Mindenik külön lakó-, s ennek átellenében alvószobával, nem különben az imára szánt kamrával (czellával), e mellett kis kerttel birt. Sokan kivált virágtenyésztéssel foglalkoztak, sőt volt egy Cyprián nevü barát köztök, a szerzet mély tudományu orvosa, ki, midőn a világ a léghajózásról még nem is álmodott, már önkészitett szárnyakon a Korona-hegy tetejére szerencsésen felszállott. E hegyven tul 1/4 óra távolságra sz. Kunigundának egy régibb zárdája is vala, melynek feldult romjai még most is szemlélhetők.

Meglepő különben, hogy e veres zárdában az ember a templáriusok titokteljes jelképét is találja, azt az ördöngös baffométet (Truftus; némelyek szerint = Mahomed) t. i. azt a két egymást szegö háromszeget: Y* – Mit jelentsen ez, s különösen mi viszonyban álla a karthauziakkal? az idő fel nem derité. De a lechniczi zárdának alapitása azon korba esik, midőn a templáriusok Európaszerte üldöztettek; az erőszak, önkény, gyanitások leple alatt, vagyonaikat kobzá el.

(Folytatása következik.)


Vándorlások Szepesmegyében: 4. Leichniczi zárda sz. Antal völgyében.