Irodalom és müvészet.

(A „Falusi Gazda” cimű lap) előfizetési felhivása lapunk mai számához van mellekelve. A szerkesztő, Galgóczy Károly szavaihoz kevés hozzá adni valónk van. Itt csak annyit kivánunk tájékozásul az illetőknek megjegyezni, hogy ez jelenleg a legolcsóbb gazdasági lap (egész évre csak 4 ft.) Tartalmát teszik: minden számban 8–9 fő czikk, szemle a többi lapok tartalma felett; a gazdákat érdeklő kormányi intézkedések, egyesületi működések, vidéki gazdasági levelezések. A gyümölcsészet és kertészet is bőven van képviselve; de különösen az erdőszet, állathizlalás, baromfitenyésztés s főkép a gazdasági gépészet ismertetése s fejlesztése azon tárgyak, mellyekre e lap folytonos, kitartó figyelmet fordit. Többi gazdasági lapjaink mellett jól betölti helyét, és megérdemli, hogy kisebb gazdáink körében minél inkább elterjedjen.

+ (Az ügyes tollu Jósika Juliától), az „Eszter szerzője” nejétől két kötetes regény jelent meg. A regény czime „Éva.” Kiadta Heckenast Gusztáv.

+ (Uj magyar lap.) Baján fog ez megjelenni ujévtől kezdve, „Bajai Közlöny” czim alatt. Szerkesztője Komár József tanár.

+ (A magyar Akademia kiadásában) közelebb megjelent müvek: „Akademiai emlékkönyv a Kazinczy Ferencz születése évszázados ünnepéről, oktober 27. 1859.” Tartalma a Kazinczy-ünnepélyen elmondott beszédek- és költeményekből áll. toldalékjában pedig olvashatók: az ünnepélyre vonatkozó pályahirdetések, Kazinczy Ferencz márvány-mellszobrának, az emlékérmeknek, a hölgyek által ez alkalomra készitett festménynek leirása s a készittetők névsora. Czimképe Kazinczy Ferencz mellszobra, Simonyi fényképésztől. – A másik már korábban megjelent munka: „Kazinczy Ferencz és kora.” Irta Toldy Ferencz. Első rész. Tartalmát a könyv czime eléggé megmagyarázza. A diszesen kiállitott munkát Kazinczy Ferencz ifjukori (1791.) arczképe disziti. E müveknek nem kellene Kazinczy tisztelőinek körében seholsem hiányzani. Pedig illy tisztelők, Istennek hála! sokan vagyunk.

– (Az „Egyetemes magyar Encyclopaedia”) I. kötete kikerülvén a sajtó alól, a munkába vett bekötés után néhány nap mulva azon kedvező helyzetben leendünk, mind a társulat tisztelt tagjait és előfizetőit ilető példányok szétküldését megindithatni, mind annak megszerzésére könyvkereskedési uton módot nyujtani, melly utóbbi tekintetben az „Encyclopaedia” jelen kötetének ára négy forintra ujpénzben van megállapitva. – S minthogy e szerint e munkához a társulati tagok jutányosabban jutnak, mert 3 pfrtnyi évdijuk fejében az Encyclopaedián kivül még egyéb nyomtatványokban is részesülnek, – sietünk figyelmeztetni a tisztelt közönséget, hogy a társulatba ujonnan belépni szándékozó tagoknak és előfizetni óhajtóknak az Encyclopaedia első kötetével egyelőre még folyvást fogunk szolgálhatni, csak ne sajnálkozzanak ez iránt vagy egyenesen a Sz.-István társulat ügynöki hivatalához (Lipót utcza 8. sz) intézendő leveleik által, vagy pedig a társulat tiszteleti tagjainál jelentkezni. Pest, nov 30. 1859. – A Szent-István-társulat ügynöki hivatala. (Az első nagy kötet e napokban már megjelent Szerk.)

+ (A „Történelmi arczképcsarnok”-ra) Pfeifer Ferd. már szétküldte az előfizetési iveket. Miután a korszerü vállalat minőségét már a minap megismertettük olvasóinkkal, jelenleg csak előfizetési árára és megjelenési határidejére szoritkozunk. A nagyságára a műegyleti műlapokhoz hasonló „történelmi arczképcsarnok” első lapjának előfizetési ára 4 ujft, az első és másodiké együtt 7 ujft., mind a háromé együtt 9 ujft. Megjelenik az első lap 1860-évi mart. 1-én, a második julius 1-én, a harmadik nov. 1-én. Megjelenése után minden egyes lap bolti ára 5 ft. leend.

# (A Nádasdy-féle jutalomra nézve), melly évenkint 50 aranyat tesz, a magyar Akademia, a nyelv és széptudományi osztály inditványa folytán, azt határozta, hogy az ezentul csak minden második évben s igy 100 aranyban legyen kiadandó, a pályázó művek tárgyát pedig ne csak a magyar történetből, de a mondakörből is lehessen meriteni. Az utóbi változtatáshoz azonban még az alapitó megegyezése kivántatik.

+ (Kazinczy-Ferencznek) több még ismeretlen levele fog megjelenni a „K. Közlönyben” mellyeket az ünnepelt férfiu egykor Dessewffy Aurél grófhoz irt, s jelenleg bold. Petr. Horváth Lázár levélgyüjteményében őriztetnek.

+ (A második philharmoniai hangverseny) folyó hó 26-án lesz, a harmadik pedig januar 6-ra van kitüzve. Többen azon óhajtásukat fejezék ki, hogy vajha a lelkesitő Rákóczy-indulót ismét előadnák. Az inditványhoz mi is hozzájárulunk.

+ (Suck András,) a mint halljuk, a vidéken is teend körutazást tárogatójával, s több czigány-klarinétost be fog tanitani e hangszer fuvására.