EGY ZUÁV ÉS EGY TURKÓ ARCZKÉPEI.


Egy turkó arczképe. (Természet után.)


Egy zuáv arczképe. (Természet után.)

Ma, augusztus 14-én, nagy ünnepet ülnek a párisiak. Ma tartja az Olaszországból hazatért franczia hadsereg fényes bevonulását Párisba; ott fogadja őket a Vendome-téren Napoleon császár. A lapok tele vannak az előkészületek leirásával; minden ablak, erkély előre le van foglalva; roppant diadalivek emelkednek az utczákon. Minket e helyen a franczia hadsereg bevonulása bővebben nem érdekel, s megvárjuk, míg az ünnepély részleteit a politikai lapokban olvashatjuk.

Ott lesznek a bevonulásnál a zuácok és turkók is, a franczia hadcsapatok ezen két uj neme, melly a lefolyt hadjáratban kitünőleg magára vonta a figyelmet s mellyekről lapjainkban nekünk is volt alkalmunk gyakrabban megemlékezni. Még egyszer visszatérünk reájok e napon, midőn azon igen sikerült két arczképet bemutatjuk, mellyeket egy Bécsben lakó hazánkfia két eredeti példány után gyakorlott rajzónjával készitett. A két eredeti alak osztrák fogságba esett s rajzolónk állitása szerint mindkettő olly jeles példánya fajának, hogy e részben valódi typusul tekinthetjük.

Tudva levő, hogy a zuáv csapatok, mellyek eleinte csupa afrikai legényekből állottak, jelenleg csak külső viseletőkben tanusitják még a keleti jelleme; különben csak ollyan rendes csapatok mint a franczia hadsereg egyéb részei s többnyire franczia, leginkább vállalkozó, intelligens párisi önkénytesekből alakulnak. Tekintsük arczképünket s lehetlen e zuáv őrmester hosszudad európai arczából a bátorság, határozottság és értelmiség erőteljes vonásait ki nem ismerni.

S nézzük a másik képet, a turkót. A turkók rendetlen csapatok, többnyire kabyl, arab, mór s más efféle afrikai benszülöttekből.

Ezek használhatósága leginkább gyorsaságukban s az apró csatározásokban, előörsi szolgálatnál bizonyul be, a hol ravaszság és csel vezet leginkább czélhoz. Arczuk bronzszine még inkább neveli félelmességöket. E kitartó, ruganyos mozgásu csapatokat nevezték a franczia hadsereg tigriseinek. Arczképünkön az éles szemek s a guggolásra alkalmas gömbölyü fej valóban emlékeztet a macskafajra s természetére.

Köszönetet  mondunk művész hazánkfiának az érdekes rajzokért, melylyeket pesti metszőink csinos képpé alakitottak.