Galgócz (Freistadl).


Vágvölgyi képek: Galgócz.

Nyitramegyében, szorosan a Vág balpartján fekvő mezőváros. Galgóczban egy különös figyelmet ébresztő tárgyat találtam, ez egy minaret maradványa, mellyet többen Lehel vezér siremlékének tartanak; hogy ezen állitás alaposságát milly indokok segélyével lehetne bebizonyitani, ezt az emlitet hiedelemben lévő egyénekre bizom. Nézetem szerint e minaret rommaradványainak épitészi szilárdságára következtetve, alig lehetne feltenni: hogy közel ezer év viharaival ennyire megküzdeni képes lehetett volna.

Áttérek a szomszéd emelkedett hegyen fekvő hasonnevű várkastélyra. Ezen az egykori szláv birodalom egyik fontos várát, jóval a magyarok bejövetele előtt szlávok épitették; akkortájban Coleauci nevet viselt, s hihetőleg jelenlegi elnevezése is módositás utján innen származhatott. Bejövetelükkel őseink foglalák el, s mint végerősség jó szolgálatokat tett.

Először is Csák Máté uralma alatt találjuk, hogy addig milly viszontagságokon ment keresztül, történetileg biztos adatok hiányában erről bajos volna értekezni. Midőn a vitéz Csák Máté hatalma Róbert Károly tulnyomó ereje által végkép megtöretett, összes vagyona és igy Galgócz is a koronára szállott. Később V. László a hatalmas Ujlaki Miklósnak ajándékozá. Ujlaki Lőrincz magva szakadtával ismét visszaesett a koronára. II. Lajos 1525-ben Thurzó Eleknek adományozta; a Thurzócsalád kihaltával mégegyszer a korona birtoka lőn. 1635-ben, 180,000 pft. vétel árért Forgách Ádám tette sajátjává.

Midőn a két hires vezér Bocskay s később Bethlen seregei a Vág felé nyomultak, – Galgócz ura is jónak látta, feltárni a kapukat. Mind Bocskay, mint Bethlen gondoskodtak arról, hogy a Vágon átkelvén, Galgócz a netaláni visszavonulás esetében biztos fedezetül szolgáljon seregüknek.

1663-ban a törökök foglalák el, és pedig miután Érsekujvár elestével a gyáva várőrség, a parancsnokot ötöd magával kivéve, rémültében a várat odahagyta – könnyü módon. A törökök csak 1664-ig birták.

Forgách Simon, Ádámnak fia, fővezére levén a nagyhirü Rákóczynak, ennek bukása után ő is megfosztatott minden vagyonától, s igy Galgócz vára 1715-ben gróf Erdődy György birtokába került, mellyet még most is az Erdődy-család bir. Gróf Erdődy József Galgócz várából fényes uri kastélyt alakittatott s a kastély környékét gyönyörü parkká változtatta át, mellyben a művészileg rendezett facsoportozatok, patakocskák, tavak stb., ezt hazánk első rendü kertjei közé emelik. Köszönetteljes elismerést érdemel a birtokosnak azon emberbaráti tette, mellynek folytán ez a közönség élvezetére nyitva áll.

A kastélyban van egy, több ezer kötetből álló könyvtár, régiségek gyüjteménye stb. A várkápolna faragott oltárképét Korvin Mátyás ajándékozta volna a vár urának.

A várbóli kilátás meglepő: délnek a messze terülő számos helységgel boritott termékeny rónán pillantjuk meg a távol láthatárt. A többi oldalról tornyosuló hegylánczolatok övezik. Alant kigyózik a Vag folyam, folyását messze elkisérheti a szem, mignem a távol kékelő bérczkanyarulatok között lassanként láthatatlanná lesz. Galgócztól a Vágmentén Leopoldvár mellett elhaladva Szokolóczra érünk.