Radványi gyár.
(Zemplénmegyében.)

Ha a vándor Kassáról jőve, a lapály három „falvát” (Buzafalva, Csontosfalva, Bernátfalva) és a bércz négy „házát” (Hollóháza, Mikeháza, Filkeháza, Pálháza) elhagyta, balra, hol a szoros völgy Ujhely felé megnyilik: szemeit akaratlan magára vonja egy csoport épület, mellynek sudár, magas, folyton füstölő téglakéménye és párát lehelő csövei, működő gőzgépet gyanittatnak.

Miután az efféle dolog ipargyér hazánkban ritka tünemény, hivatlanul is, a telep felé irányozám lépteimet, s kötelezettnek érzem magamat a nagy közönségnek bemutatni ezen, már kezdeményében nagyszerü készületet.

Gróf Károlyi Eduárd radványi uradalma, Radvány helységében, a füzéri vár alján, 1857. évben, egy valóságos királyi palotának alapjait tette le, Ybl pesti épitész terve szerint, melly nagyszerü épület már is fedél alá emelkedett.

Faluhelyt nem kedvtöltés épitkezni, mint nagy városokban, hol minden anyag- és kézmüves-kéznél van. Itt egy külön ipartelepet kellett létrehozni, hogy a palotához szükségelt ács, kovács, lakatos, asztalos s egyéb munkák a helyszinén készittethessenek. Ez volt a radványi gyár eredete, mellynek megszilárditását, bővitését és vezetését a szemes és tevékeny gróf egy angol gépész-mérnökre bizta Dorning William személyében, ki azelőtt sokáig dolgozott volt Svajcz-, Szászhon- és Morvában, hazánkban pedig gr. Andrásy György dernői vasgyára és a n.-sárosi műmalomban jeles műveket állitott fel, s legközelebb Miskolczon egy egyszerü gépgyárt alapitott, melly jelennen fia által vezéreltetik.

De lássuk, mit mindent teremtett itt a nemes gróf hazafiui büszkesége és Dorning gyakorlati észszerüsége ezen arasznyi időközben?

Egy angol, 16 lóerejü gőzgép, transmissiók segedelmével, a következő gépeket és müveket hozza szükség szerint mozgásba, ugymint:

a) Három pár franczia malomkövet*, minden műmellékletével s két pár belföldi követ, ugynevezett paraszt-őrlésre.

b) Egy hydraulikus olajsajtót.

c) Egy nagyszerü mozgó angol csép- és tisztázó-gépet.

d) Két tányéros (circular-) deszka és gerenda-fürészt és egy ujdonuj találmányu szalagfürészt (Bandsäge).

e) Egy fagyalu-gépet.

f) A lakatos-műhely esztergáit.

g) Négy kovácstüzet.

h) Egy, napjában két mázsát kiállitó, olajfesték-dörzsgépet.

i) Egy a gőzgépet vizzel ellátó szivattyut.

Részint megkezdvék, részint tervezvék még:

k) Egy vas- és érczöntöde, furógépezettel.

l) Kerékgyártó- és

m) Butor-asztalos-műhely.

Egy külön helyt felállitott kisebb gőzgép pedig szolgál

n) Egy cseréptégla- és

o) Egy kemenczegyárnak, hol tűzálló porczellán-anyagból izletesen és czélszerüen képzett olcsó fütőkemenczék s jó sárga agyagból, nyomó gépek segedelmével, jeles tégla és cserép, alagcsövek (Drainröhren) és épitkezési diszitmények formáltatnak.

Valóban hosszu sor látnivaló a hazai ipar érdekében!

S a mi legörvendetesebb: hogy a nemes gróf szándéka,ezen, eredetileg csak önszükségeinek fedezésére számitott gyárat, minthogy olly jeles müvezetőre talált (a palota-épités és felszerelés már vége felé járván), meghagyni, és a gépszükséglő gazdának és iparosnak megnyitni, hol az ekétől egész a gőzgépig fedezhesse szükségleteit jótállás mellett, olcsón és szilárdul eléállitván amazokat, sőt elvállalván gyárak és ipartelepek felállitását, felszerelését és elrendezését is. — Áldás legyen az illy kezdeményeken!

Már most is elfogad a radványi gyár kijavitásokat és kisebbszerü megrendeléseket, mik iránt értekezhetni Dorning William gépészmérnök urral, S.-A.-Ujhelyen által.*


Radványi gyár.