Nagy köszönettel tartozunk a becses közlésért, s örvendünk, hogy ez adatok birtokába is lapunk utján juttathatjuk nemzeti müvészetünk barátait. A közlemény végén tett azon kérdésre: ki állitá fel Lavottának tályai emlékkövét? szintén olly helyzetben vagyunk, hogy tüstént hiteles választ adhatunk. Egy történetesen most épen Pesten tartózkódó szatmári érdemes hazánkfia és barátunk szájából értesültünk, hogy a fent leirt emléket Lavotta és a magyar zene egyik most is élő meleg barátja, akkor Ó-Pályiban (Szatmár) lakott Ujfalussy Mihály ur emelteté. Csudálatosnak látszik, hogy ezt Zemplénben már elfelejthették! Azért szükséges, hogy a kegyelet e szép példáját hiven följegyezzük. – Bernát Gáspár, ki nem régiben adta ki Lavotta életirását, szintén hirdeti, hogy ama sirkő létezése utólagosan tudtára esett, s hogy egyuttal a boldogult müvész egy tökéletesebb arczképének s uj zenedarabjainak jött birtokába, mellyeket munkája egy ujabb kiadásában szándékozik közzé tenni. Szerk.