Nőnevelésünk s egy uj nőnövelde Losonczon.*

(Vége.)

Hogy pedig leányaink olly nevelésben részesülhessenek, minőt nemök, rendeltetésök méltósága a közjólét érdekében is korunktól joggal és sürgetve követel: jó alkalomnál alig van egyébre szükség. Mert mihelyt vidéken kint olly nevelő-intézetekről gondoskodva van, mellyben a képző erők czélt s irányt egyképen ismert biztos befolyás által kiképezetten visszaadott egyénekben e helyes nevelés előnyeit mintegy megtestesitve hozzák közelebb szemeihez a rövidebb látóknak is: lehetetlen, hogy az igy nevelésileg tisztult, emelkedett szép lélek a szülői hanyagságot meg ne szégyenitse, meg ne törje, s a szülőket a neveltetési teren nemes versenyre ne buzditsa. Az alkalom csábitó hatalmát, s a példa rábeszélő erejét ismeri mindenikünk.

A vidék különböző helyein illy nőnöveldéket létesiteni pedig nem volna épen olly nehéz, miként az első tekintetre látszik. A legnagyobb nehézség, mi e téren felmerülne, alkalmas nevelő egyének megszerzése volna; mivel azon felül, hogy illy pálya külön készültséget igényel, a nőnevelőnek vele született gyöngédséggel szükséges birnia. Mert míg a fiú irányában alkalmazott szigor, heveskedés kevésbé ártalmas nyomokat hagy úgy is keményebb természetében: nővel szemközt magához mindenkor hű, szemes, s minél ovatosabb eljárásra köteleztetünk, hahogy kedélyét elvadítani s természetének vele született lágyságát, végtelen kárára, elkeményiteni nem akarjuk. Pedig tanitóink személyzeténél épen a gyöngédség az, mi modorukban tanitványaikkal szemben leginkább hiányzik.

Ezen nehézség körüli aggodalom is sokat veszit azonban sulyából, ha eszünkbe jut, mire a köztapasztalat tanit, miszerint csak megnyitni kell a pályatért, s a végzetszerüen e pályára rendelt tehetségek elkészülten fognak jelentkezni.

Miként volnának pedig illy növeldék a vidék különböző pontjain létesithetők, arról szerény nézeteimet egy külön czikkben szándokom kifejteni. Ezuttal annyit kivánok megjegyezni egyedül, mikép illy növeldék szervezeténél nem csekély figyelmet kellene forditani arra, hogy a nevelés malasztjában az illetők minél jutányosabban részesittessenek. Legnagyobb levén a középmóduak osztálya, ez osztály érdekeit s viszonyait kellene itt mindenek felett szem előtt tartani. Mivel ha fontolóra veszszük, mennyi nehézséggel kell megküzdenie a szülőnek azon elhatározásig, hogy leányát növeldébe adja, részint mert a neveltetés igényelte költségeket módjával arányban nem találja, részint mivel közelében  növelde nem létezvén, gyermekét idegen messze világba, ismeretlen viszonyoknak átadni szülői gyöngédség ellenzi; s ennyi áldozatok után, gazdagon remélt örömek helyett azon leverő valóval találkozik sokszor, hogy a hazahozott gyermek egykor olly vidám kedélye a növeldében reá ügyetlenül halmozott terhek alatt, miket szivviditó, lélekemelő szórakozással ellensulyozni elmulasztottak, összerogyott, s a fiatal, egykor olly rugalmas akarat, kedvét, erejét a további önképzéshez végkép elvesztette: mint mondom, ha mindezt számitásba vettük, sajnálni inkább, mint csudálni lehet, hogy míg korunk minden életrevalóbb eszméje tért, életet vivott ki magának, a nőnevelés mindezek megett háttérben maradott.

Mind ezek következtében hiszem, mikép a közönség érdekében is teszem, ha határozatomat a nyilvánosság elé állitom ezennel.

A losonczi evang. egyház által nehány hó előtt leánytanitónak elválasztatván, ezáltal alkalmat, tért nyertem, nőneveléssel foglalkozó, s több év során viselt házi nevelői pályámon nyert kedvencz eszméimet valósitani, s magamat olly nőnövelde szervezetére elhatározni, melly korunk szükségeit, viszonyait szem előtt tartva, a lehetőségig jutányos dijért a szülők magasb igényeinek is megfelelni képes legyen.

Ezen folyó évi october 1-én megnyitandó nőnöveldének tervrajza pedig a következő:

A tanfolyam négy évre, s ugyanannyi osztályra fog kiterjedni.

Az osztályonkint, részben magyar, részben német nyelven előadandó tanok pedig a következők lesznek:

Első osztályé: olvasás és irás mind a két nyelven; természetrajzból az állat és növényország, földrajzból az osztrák birodalom, különös tekintettel Magyarhonra; számtanból a négy első müvelet, s fejbőli számolások gyakoroltatása; éneklés.

Második osztályé: helyes olvasás és irás mind a két nyelven; magyar és német nyelvtan; fogalmazási kezdeményezés; vallás és erkölcstan elemei; természetrajzból az ásványország; földrajzból földünk mathematikai ismertetése s Európa; számtanból a négy első müvelet gyakorlati alkalmazása, törtek s fejbőli számolások folytatása; honunk történelme; éneklés.

Harmadik osztályé: magasb olvasás; vallás és erkölcstan magasb szempontból; természettan; földrajzból Európán kivül minden földrészek; számtanból arányok, egyszerü s összetett szabály, gyakorlati alkalmazással; fogalmazása minden a női élet körébe tartozó iratoknak, világtörténelem; egészségtan; női hivatás ismertetése; éneklés.

Negyedik osztályé: honunk s a világ történelmének tüzetes átnézete; női hivatás tüzetes fejtegetése Ehrenberg szerint; egyháztörténelem; számtani összes ismeretek gyakorlása; magyar költészet, s a magyar és német irodalom jelesb termékeinek ismertetése; hitregetan (Mythologia); aesthetica; társalgás s illemtan; neveléstan; szépirás.

Nem kötelezett tanok, mellyekben alapos oktatás fog külön mérsékelt dijért kiszolgáltatni, lesznek: franczia nyelv, zongora, lant, rajz, s a kézi munkák, s ez utóbbiaknál különös tekintettel a fehérnemüek s mindennemü női öltönyök szabályszerű kiállitásának betanitására.

Ugy a magyar, mint a német nyelv alapos tanszerü betanitása biztosittatik.

Minthogy pedig a kertészet nőink életével, a mint tudjuk, igen sok oldalról érintkezik, nemcsak kedves szórakozás, nemes s szintolly hasznos időtöltésre kifogyhatlanul uj meg uj alkalmakat nyújt, de a házi kör megkedvelésére s az izlés finomitására hatályos tényezőül tekinthető: azt mint korszerű s nevelésileg is jótékony eszmét honositani növeldémben elhatároztam. Gondoskodtam olly kertről, mellyben minden növendékemnek annyi tér jut, a mennyi szükséges arra, hogy kicsiben önálló kezelés mellett mind a virág s konyhai vetemény, mind pedig a gyümölcsfák okszerű tenyésztése, s különféle oltási módok általi szaporitásukról magának gyakorlati ismereteket szerezni alkalma legyen. Az eladandó s mindenkor a legnemesb fajokról szaporitandó gyümölcsoltványok jövedelme egy növeldei külön könyvtár létesitésére fog fordittatni.

Ezen programmban kifejezett igéreteimnek megfelelni menynyire leszek képes, törekedni fogok azt az évenkint megtartandó nyilvános vizsgák  alkalmával felmutatni; s minden ügybarátnak ki ezen kérdés által magát rövidebb időközönkint is netalán érdekeltetné, számot bár mikor adni, kedves kötelességemnek ismerendem, – növeldém különösen az egyházi előljáróság felügyelete alatt állván. –

Minden lehető költségek egy egy tanévre – october elejétől julius végeig – következőleg állapittatnak meg:

Élelmezés, szállás, mosás s kiszolgálatért     150 ft
Kötelezett, s osztályonkint elősorolt tanokért     15 „
Nem kötelezett tanok:
Franczianyelv tanitásaért      20 „
Kézi munka tanitásaért     10 „
Zongora tanitásaért     60 „
Lant tanitásaért     40 „
Rajz tanitásaért     10 „

A tandij fél – az élelmezési illeték csak negyedévenkint előre fizetendő.

Megjegyzendőnek vélem végre, mikép a helybeli evang. gymnasium jeles ásvány és növény gyüjteménye s egyéb tankészleteiben, a városi ismert bőségü közkönyvtárban jelentékeny segélyre találandok. Nőm, ki a miskolczi nőnöveldében pár év előtt segédnői minőségben nyilvánosan is kijelentett elismeréssel müködvén, azóta a női öltönyök mérték szerinti szabását s szabatos kiállitását szakértőktől megtanulta, fogja vezetni a női munkálatokat. A franczia nyelvről ugy van gondoskodva, hogy az intézetben szállásolandók javára a németen felül a franczianyelv is házi társalgási nyelvül fog használtatni.

E sorokat azon ohajtással zárom be, vajha sikerülne úgy, miként kivánom s törekedni akarok, megfelelni mind azon szülők várakozásának, kik bizalmukkal megtisztelni fognak! s szerencsés lehetnék nőink életviszonyai javitására lenditeni annyit, mennyi egyes erőtől telhetik, s mennyit egyes erőnek eszközölni polgári kötelessége!

Moravcsik Samu.