Mi ujság?

Ő cs. k. Felségének Magyarországba utazása tegnap szombaton történt meg Laxenburgból Sopronba. Ő Felsége a költségekkel járó fogadási ünnepélyeket ujolag is megtiltá.

Albert főherczeg főkormányzó ur ő cs. Fensége, szabadsági utjából visszatérve, az ügyvezetést a főkormánynál ismét teljesen átvette.

– A M. P. szerint a nemzeti szinház összes bevétele a mult 1856/7 szinházi évben 189,648 ft. 1 kr., összes kiadása 189,063 ft. 46 20/40 kr. volt, e szerint van pénztármaradvány 584 ft. 24 20/40 kr. – A bevételek egyes tételei között legnagyobb a napijövedelem: 110,314 ft. 49 kr.; a kiadások között a szinészek fizetése 108,905 ft. 30 kr. – A drámairók tiszteletdija egy évben összesen 5493 ft. 21 krra rugott.

– Ugyan azon lapból azon örvendetes hirt veszszük, hogy keletindiai angol szolgálatban álló orvos hazánkfia Duka Tivadar megtalálta volna a Keletindiában elhunyt tudós hazánkfia, Kőrösi Csoma Sándor hátrahagyott iratait s azokat magyar lapokban közzé tenni szándékozik.  Ohajtva várjuk e közleményeket.

+ Nemzeti szinházunk egyik jeles tagja Bulyovszkyné legközelebb Német-, angol- és Francziaországban teend műutazást.

+ Hire futott, hogy Canrobert franczia tábornagy házasodik és pedig özvegy gróf Eszterházy Györgynét fogná nőül venni, ki is tagja a Rohan herczegi családnak, melly czimében „cousin de roi” nevezettel is élhet.

+ Mult hó folytán a fővárosban és átalán az egész országban annyi gyilkosság és öngyilkosság történt, hogy minden napra lehet számitani egyet. Vajjon miért gyilkolják ennyire egymást az emberek, mi okozza e szörnyü vérontást?

+ Pestnek lesz ivó vize! Nehogy azt képzelje valaki, mintha eddig Pesten nem lett volna ivó víz s az ember itt csupán pezsgővel, tokajival és somlyaival élt; hanem ugy kell a dolgot venni, hogy Pestnek eddig még csak jó ivó vize sem volt. Hanem lesz, ha nem volt. Pestvárosa Förster urnak lapunkban is emlitett vizvezetési tervét elfogadta, s helybehagyás végett felsőbb helyre terjesztette. A terv szerint Pesten naponkint 20,000 akó víz fog szétosztatni, mellyért egész 50 évig a város évenkint 20 ezer pftot fog fizetni. Ezért a vállalkozó köteles az utczák központjától 50 ölnyire minden irányba vezetni a vizet az utczák locsolására vagy egyéb közhaszonra. Magánosok naponkinti egy akóért éven át 1 1/2 forinttal tehetnek megrendelést. E szerződés megkötésétől számitandó két év mulva a csővezetéseknek el kell készülni.áűr dinnyehéjjal hajigálják egymást.

D Tök helységben (Pestmegye) az előljáróság az idei tavaszon a libalegelőből 4 holdat faiskolának kihasittatott, s egy részébe 200 vad csemetét el is ültettetett, más részét egy évre haszonbérbe adta olly formán, hogy a bérpénz az uj iskola épitésre fordittassék, melly is a régi helyén a nép adakozásából már csaknem teljesen fölépült, mire nézve a hivek buzditásában tiszt. Molnár Lőrincz, az épités körüli felügyelet viselésében pedig Bokody Mihály és Babolcsai János szép érdemeket szereztek maguknak. A faiskola rendezésének gondjai Halmy J. iskolatanitóra bizattak.

D A katonai váltságdij jövőre is 1500 pftban állapitatott meg.

+ Torontálmegyében egy magyar szintársulat véletlenül Frányovára vetödvén, e lépése felett épen nincs oka buslakodni, mert az egészen szerb ajku község népénél élénk pártolásra talált.

+ Berzsenyi emléke. A belső-somogyi helv. hitv. egyházmegye Kutason juniushóban tartott gyülésén elhatározá, hogy az egyházmegye diszesen legyen képviselve Berzsenyi Dániel emlékszobrának Miklán leendő leleplezésénél.

(B. H.)

+ Szántódon (Somogyban) bucsu alkalmával egy ember, ki lovait füröszté, a Balatonba veszett; pedig csak addig hatolt befelé, míg a víz zsebéig ért, de a Balaton mégis elnyelte őt – talán volt valami a zsebében, a mit az öreg Balaton megkivánt.

Gömörből irják julius 23. Időjárásunk különösen e juliusi napokban, igen mostoha, a mennyiben a tavasz termését rendkivül elcsigázta a rekkenő forróság; esőért egyre könyörgünk, de egy árva felleg nem mutatkozik vigasztalásunkra; a sarjú felöl már kétségbe estünk, mert réteink, kivált a hátásabb helyeken földig kiégtek. Vidékünkön is a legnagyobb dögvész pusztit a sertésekben, eleinte a nagyja kezdett dögleni, mellyek legjobb husban valának, most már a malaczok is sürűn hullanak, ezeknek leginkább a torka dagad meg, amazoknak a tüdeje s béle van összeégve. Leghathatósabb orvosszernek találtuk e dögvészben, lóhúgyban áztatott zabot étetni a disznóval éhgyomorra. Egyébiránt, ki már kora tavaszszal elkezdte sertéseit hetenkint e disznóerős purgatióval tartani, annak megmaradtak épségben e hasznos házi állatai.

S**

+ Erdélyben a dévai kerületben a lapugyi országuton egy néma gyereket találtak, tud olvasni, irni és számolni. Neve Rudolf, német-francziaországi születésü. Szülőházából a czigányok hurczolták el, Sveiczba vitték, honnét 6 évi együttlét után eltünt közülök, s hogy-hogy nem, elég az, hogy egyszer csak lecseppent Erdélyben a lapugyi országutra, hol megtaláltatván, tanulás végett egy dévai szabómesterhez adatott. A hatóság felhivja most mind azokat, kik e gyerekről valamit tudnak, jelentéseiket a rendőri vagy a szászvárosi cs. kir. kerületi hivatalnak megküldeni sziveskedjenek. (Hány éves a gyermek? nem irják. – Szerk.)

Déváról, julius 27-ről irják: Bács szinésztársasága előadásait e hó 23-án „Kérek két pengőt kölcsön”-nel berekesztvén, elment Szászvárosra, hová, mint mondák, meg vannak hiva. Aligha télire vissza nem térnek. Ezen esetben az igazgató urnak ajánlanám társaságát jobban szervezni. Nagy Pista, Mihalovitsné s Szilágyiné legjelesb tagjai e társulatnak. E hó 22-én föllépett öt műkedvelő a társulattal egyesülve s előadták Harai Victor 3 felvonásos népszinművét, a „Szökött szinész s katonát.” – A birálatot mind e darabról, mind a szinészek működéséről kérem elengedni – a szent czél érdekében. Mert a fél jövedelem, a költség levontával az „erdélyi Muzeum-egylet”-nek van szánva. Bejött 38 ft. pp., mellyből a fenntebbi czélra jut 14 ft. pp. – E csekély eredményt a mostani dolog idejének s bokros foglalkozásainknak kell felróvni. Méltánylandó s követést érdemel a szinészek s műkedvellők jóakaratu közreműködése, mint szintén Déva érdemes főbirája Thuri József urnak erélye s pártolása, kit – mint több közbejött akadályok elháritóját, jogosan megillet a közönség hálája. – Megnéztem a Bogdán Lajos tánczművész által e hó 26-án estére hirdetett „ének-, szavalati s táncz estélyt,” és sajnálva tapasztalám, hogy a közönség ez előadásra nézve jobban felkarolta Bogdán Lajos, leánya s neje táncz-tehetségét, mint a szinészek fáradozásait. – Hétfőn julius 27-én tartotta ittlevő leány-tanitónő Haidn Anna asszony m. Miskolczy főnök ur jelenlétében ez évi próbatétet. – Örömmel győződtünk meg a kiállitott munkák látásánál a fiatal leánykák szorgalmáról s ügyességéről, s azon igyekezetről, mellyet a tiszt. asszonyság hivatása betöltésében kifejt. Hallomás szerint a tisztelt asszonyság egy a német nyelven nem értő taniványát, magyar nyelven tanitja. (Hát a többit? Szerk.)

V. f.

Nyilatkozat. A Vas. Ujság közelebbi 31. számának „Szerkesztői mondanivaló” czimű rovatában M.-Óvárról tett egyik t. előfizetőm azon kérdésére, hogy az általam kiadandó „Gyámbot” czimű album mikor jelenend meg? – ki kell jelentenem, miszerint én kellő időben lapok utján t. előfizetőimet e felől már megnyugtatám. Ha irodalmi mozgalmainkat érdeklő ujdonságainkat némelly lapok át nem veszik, s azokat a közönség tudomására nem juttatják: ennek a vállalkozó kiadó nem oka*; valamint annak sem, hogy a kérdéses album tőle nem függő körülmények miatt eddig meg nem jelenhetett. – Utólagos megnyugtatásul tudatom tehát t. előfizetőimmel: hogy a „Gyámbot” czimű album november 20-káig okvetlen meg fog jelenni, miről derék nyomdászunk Bucsánszky Alajos ur vállalkozó szellemüsége is kezeskedik, a mikorra egyszersmind a még be nem küldött előfizetési iveket – a nemzeti szinház nyug-intézete előtt teendő számadásom igazolására – minden t. gyüjtőimtől beküldetni kérem. Nagy-Körös, aug. 3.

Futó János.