Báró Radák Istvánné.


BÁRÓ RADÁK ISTVÁNNÉ.

A hazafiságnak, férfiui tetterőnek és jellemszilárdságnak annyi buzditó példái után, mit e lapokban már közlöttük, bizonyosan szivesen veendik olvasóink, ha koronként a női erények magasztos példányait is bemutatjuk.

Az ide mellékelt arczkép a kis Erdély, s mondhatnám Magyarországnak egyik legnagyobb leányát báró Radák Istvánnét, szül. gróf Rhédey Klárát ábrázolja.

Azok, kik ősanyáinkat kezökben karddal szeretik képzelni, lehet, hogy e szende anyai tekintetben eszmény képüket föl nem találják: de kik a nőben földre küldött angyalt, a háziasság és jótékonyság nemtőjét keresik, tisztelettel fognak itt kalapot emelni.

Báró Radák Istvánné ez utóbbiak közé tartozik. A Rhédeyek fejedelmi véréből származva, ugy látszik, örökölte azon nagy lelküséget és titokban működő jótékonyságot, mellynek méltó párját nővére férjében gróf Mikó Imrében mindinkább csodálja a két haza. Sokan, igen sokan lesznek, kik e kitünő hölgyet névleg sem ismerik; de épen ebben is fekszik egyik nagy érdeme. – Nem hiuság, nem dicsvágy a rugók, mellyek a nemes gróf hölgy szivét jótékony tettekre ösztönzik, – hanem belső ösztön, melly önmagán kivül nem keresi jutalmát. – Láthatlan ő, mint a lég, mellyből életünket szivjuk; névtelenül keresi föl a szenvedőket s halálra nem számitva tünik tova a jó tett után. A grófné mindenek fölött anya. Anyja gyermekeinek, anyja az árváknak és szerencsétleneknek.

Én még jól emlékszem azon szegény papoktól hátrahagyott árvákra, kik ünnepi napokon, egyszerüen öltözve követék a nemes grófné szent egyházba vezető lépteit.

Ezeket a grófi hölgy maga kereste föl s négyen-ötönkint erkölcsös jó gazdasszonyokká nevelte, anyagilag gondoskodván róluk czélhoz jutásukig.

Hány szegény ifju köszönheti e nagy honleánynak iskoláztatását, előmenetelét?… Az a földön nehezen lesz följegyezve; de él a boldogokká és derék polgárokká lettek szivében; fölirva az égben!…

A grófné ősi szokásainkat szigoruan tartja.

Ha betegségből gyógyul föl, az örömet egész körzete megérzi. – Első tisztjétől a helység utolsó koldusáig mindenki részesül kegyajándékaiban; mellyek mindig ugy választvák, hogy az ajándékozottnak necsak örömöt szerezzenek, de egyszersmind szükségén is könnyitsenek.

Az ó év utolsó napján ebédlőjében hosszan fölteritett asztal áll, mellynek egész hosszában uj évi ajándékok feküsznek egész udvara és körzete számára. Minden darabon a birtokos neve. És a grófné, szemében örömkönyükkel áll az asztalfőn. –

S a milly jótékony ő a hatáskörébe jutottak iránt, ép olly nagy pártolója az urodalom – és hazafias vállalatoknak. Azért nevét itt vagy ott nem nehéz volna föltalálni.

Tollam elfáradna, ha a nemes vonások mindenikét ecsetelni akarnám, mellyek együtt a nemes grófné jellemét alkotják. Azért legyen elég, e sorokat azon ohajtásal rekeszteni be: – Adjon Isten hazánknak nemtől több illy áldott jóságu nőt!

P. Sz. K.