Mező-Szent-György.
(Községi könyvtár alapitása.)

T. szerkesztő ur! Helységünkről már egy párszor szomorú és leverő tudósítások közöltettek e lapokban. Tagadhatatlan is, hogy bizony vannak közöttünk ollyan jóféle madarak, kiknek nem ártana szárnyukat szegni, s őket örökös kalitkában tartani; kik az „enyém tiéd” közti eszme-különbséget szeretik összetéveszteni, s a más véres verejtékével keresett vagyont titkos bűnös epedéssel keblükhöz szoritani, s az orgazdák bűnlakta házaiba rejteni! Ámde a roszak mellett vannak jók is, még pedig hála Istennek! sokkal többen, mint amazok; hála Istennek! több a búza mint a konkoly, több a hasznos fű, mint a hitvány gyom; több az egészséges tag, mint a lemetszendő holttetem társaságunk testén. – Ezen érdemes és jó tagjai helységünknek pedig azok, kik a szépet és hasznost fölkarolva, a helység és egyház jóllétét előmozditani teljes buzgalommal segélik. Igy lett testté legközelebb köztünk a községi könyvtár eszméje is, még pedig csudálatos gyorsasággal. Pár nap alatt iskolatanítónk fáradozása következtében, ki házról házra járta a jobb gondolkozásuakat, negyven aláiró lett, 30 p. krajczárjával, – s hogy mindjárt legyen mit olvasni, nehány könyvet tettünk be, én és a tanitó, a könyvtárba. De példánkat csakhamar követték a helybeli t. urak és asszonyságok, ugy hogy uj év első napja óta, már mintegy 110 darab könyvvel bir kisded könyvtárunk, mellyek közt vannak igen jó és hasznos könyvek is. Igy tehát könyvtárunkat jan. 4-én megnyitottuk; a tagok folyvást hordják ki az ajándékozott könyveket. Mi pedig azon leszünk, hogy minél hamarább uj és jó könyvekkel szoritsuk a könyvtárt. De szeretnők, ha önök közölnék e lapokban azon jó és népnek való könyveket, mellyek a községi könyvtárakra nézve legszükségesebbek. Addig is, majd mi magunk is szét nézünk a könyvek lajstromaiban.* Levelem már beakartam zárni, de lehetetlen elhallgatnom azon nagylelkü ajándékot, melylyel könyvtárunk ismét meglepetett. T. Fodor László helybeli birtokos úr, 46 pforintot ajándékozott kötelezvényekben e szép czélra! Fogadja érte szives köszönetünket a jó szivű adományozó! Igy most már reméljük, hogy néhány év alatt jeles könyvtárral birand helységünk, ha a visszavonás vagy rosz akarat azt meg nem döntendi. De Isten velünk s akkor ki lehet ellenünk! Ugy-e lehet Mezőszentgyörgyről is jót írni?!

Kálmán K.