Szerkesztői könyvtár.

Buzgóság oltára. Imák és fohászok hiv keresztyének számára. Irta Filep Mihály. Miskolczon 1855. Ajánlásra méltó imakönyv, mellyben egyszerü, tiszta s erőteljes nyelven, igazi vallásos buzgóságból eredt imádságok vannak előadva, a hét minden napjaira, az élet minden viszonyára alkalmazva. Az imakönyv protestans hiveknek van ugyan szánva, de távol van mégis minden felekezeti kizárólagosságtól. A könyv a tárgynak megfelelő csínnal van kiállitva. Ára 1 pft.

Két halotti beszéd. 1) A halál mint az élet birálata. 2) A nő helye; hivatásának szépsége és fontossága. Tompa Mihálytól (1 Szathmáry Király Pál, II. Dráskóczy Sámuelné felett) Miskolczon 1855. Kiadja Fraenkel Bernát. – Országszerte tisztelt költőnk fényes tollával irt lélekemelő és megvigasztaló két beszéd a földi világ legkomolyabb osztályrészéről, a halálról, olly ékes prózában, mint minő szépek versei. Beszéd-irodalmunkra nézve szép nyeremény. Ára 20 pkr.

Magyar verstan. Irta Gregust Ágost. Kiadja a „Pesti Napló” szerkesztője. Pesten 1854. – A Pesti Napló mult évi folyamában időszakonként megjelent egyes czikkeket itt összegyüjtve veszi az olvasó közönség egy szorgalommal és lelkiismeretesen dolgozott kis munkában, mellyben felhasználva látunk minden nevezetesb elméletet is, mit a magyar versirás körül eddig mások megállapitottak. Tanitóknak és öntanulóknak egyaránt ajánlható. Ára 24 pkr.

Gyakorlati Irályisme. A gymnasiumok magán és nyilvános használatára. Alkalmazva a tanrendszerhez. Irta Sárváry Béla, a kegyesrendi áldor a pesti nagy gymnasium tanára. Pest, 1855. – Czélszerü kézikönyv a styl különféle nemeinek megismerésére s azok gyakorlására; valamint az életben előforduló irományok fogalmazására is utmutató. A IV. osztály számára van ugyan irva, de ugy alkalmazva, hogy minden felsőbb tanosztályban is használható legyen. Ára 30 pkr. (Kapható a szerzőnél, kegyesrendiek épületében és Eggenberger akad. könyvárusnál.)