Biztositás a jégverés ellen.

38

48

Biztositás

a jégverés ellen.

A jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar egyesület a földnek mindennemü terméseit jutányos dijak mellett biztosítja a jégvihar ellen, és szabályai értelmében, nemcsak a legkisebb károkat tériti meg, de azokat is, mellyek a jégveréssel ugyanazon idő alatt járó szélvész által okoztattak, melly körülménynek semmi más fenálló intézetnél helye nincsen.

Ennélfogva a t. cz. szőlő- s földmivelő közönség illendően felkéretik: termesztményeit a fennevezett honi egyesületnél ezen rémitő s dühében fel nem tartható elem ellen biztosítani, s magát a kártól megmenteni.

Biztositások elfogadtatnak, és minden kellő tudósitás a legnagyobb készséggel adatik Pesten az igazgatóság- (Nagyhid-utcza Weisz ház, 12. sz. alatt 2. emelet) és országszerte az egyesületnek minden ügynökségei által.

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza, 4. szám, Pesten.