Előfizetési felhivás

a Kolozsvárt megjelenő

,HETILAP’-ra.

Ismét előfizetésre hivjuk fel a t. cz. közönséget lapunk érdekében. Jól tudjuk ugyan, hogy napjainkban a politikai rázkódások sokkal nagyobbak, mintsem az olvasó közönséget ne érdekelhetnék, s közönségünk is átalában anyagilag jobban ki van meritve, hogysem többféle lapot tarthatna. Ámde Erdélyt magyar lap nélkül hagyni nem lehet fajunk iránti tekintetekből, és saját legközelebbi érdekeinket elhanyagolni még a külmozgalmak ámulatában sem szabad. Hogy tehát a t. cz. olvasóink igényeinek eleget tehessünk, mindent elkövettünk arra, hogy lapunk végre a politikai élet mozzanatainak is tolmácsa lehessen; addig is, mig e reményünk valósulna, anyagi és szellemi érdekeink fejlesztésében nem fog lapunk sem fáradságot ismerni.

Előfizetési ár vidéken (a julius – sept.) évnegyedre 2 ft. 50 kr., (a julius – dec.) félévre 5 ft. 40 kr.

Előfizetéseket elfogad minden cs. kir. postahivatal.

Az előfizetéseket tartalmazó levelek a „Hetilap” szerkesztőségéhez czimzendők s bérmentesitendők.

Hogy lapunk szétküldése pontosan történhessék, a megrendeléseket mielőbb megtenni kérjük.

A szerkesztőség.