OROSZ-TÖRÖK HÁBORU

HIRDETMÉNY.

Megjelent Fényes Elek

„OROSZ-TÖRÖK HÁBORU”

czimü munkájából a III-dik füzet is.

TARTALMA: Titkos levelezések folytatása. – Anglia és Francziaország hadat üzennek Oroszországnak. – A harczban álló orosz-, s másfelől a török-, angol- és franczia nemzetek hadi készületei, s egymás ellenében kiállitott hadseregei és flottái. – I. Orosz hadi készületek. – II. Török hadi készületek. – III. Angol hadi készületek. – IV. Franczia hadi készületek. – Az orosz támadólag lép fel és keresztül tör a Dunán. – Melléklet: Kelettenger és mellék-tartományok földabrosza 1854.

Előfizetések, bérmentve küldve, még folyvást elfogadtatnak az egész 6 füzetből álló munkára 1 forint 30 krajczárral, helyben alólirttaknál (egyetem-utcza 4-dik szám alatt), és minden vidéki könyvárusoknál is.

Landerer és Heckenast kiadók.