Tárogató.

Ő cs. kir. Apostoli Felsége a felföldön jelentkező inség enyhitésére Sáros, Zemplin, Ung és Bereg megyék népsége számára tiz ezer pengőforintot ajándékozni méltóztatott.

– A felséges uralkodópár megérkezésére a legfényesebb előkészületek történnek. Az ünnepélyek rendezését s a város diszitését a pesti községtanács egy külön bizottmánya intézi.

– Legfelsőbb rendeletből az ausztriai birodalomban ujabb 95,000 katona ujoncz kiállitása van meghatározva. A hadierőnek ezen szaporitását a mindig háborusabbá váló körülmények tették szükségessé.

– A m. kormány felszólitá a birodalombeli gazdasági egyesületeket, hogy jelölnék meg azon vidékeket, mellyek méhtenyésztésre volnának alkalmasok, hogy ezen jövedelmes iparág minél inkább terjedjen. Egyuttal az illető helységek iskolatanitói számára a méhtenyésztésre oktató könyvecskék fognak kiadatni, hogy ezek azután másokat is rátanithassanak.

– Ennél még fontosabb a legujabban kiadott bánya-törvény. Tudja az egész világ, hogy megmérhetlen kincsek hevernek hazánk hegyeiben s még is több száz esztendős, elavult rendeletek szerint folyt nálunk a bányamivelés. S ha már igy is kivivta Magyarország a bőtermő nevet, millyen áldást várhatunk még az ásványokból, ha teljes erővel hozzálátunk. Nem csupán a nemes érczeket, az aranyat és ezüstöt értjük, hanem különösen a két legszükségesebb ásványtól, a vastól és kőszéntől, várunk nagy áldást.

– A magyar bornak ismét uj piacza nyilt. Egy bécsi borkereskedő, ki már régen tiszteli borainkat, ez évben több szállitmányt küldött Olaszországba, közelebb ismét tizezer akót. Az olaszok már is megszerették a magyar bort s örömest veszik azt a mi „bú kergetőnket.”

– Mult héten egy világhirü énekesnő volt Pesten, azon Lind Jenny, a ki két világrészt, Európát és Amerikát hóditott meg csupán csak szavával. Svéd csalogánynak nevezték el s most itt is bebizonyitá, hogy e nevet csakugyan megérdemli. Az amerikaiak ezelőtt nehány évvel olly nagy lelkesedésbe jöttek általa, hogy az angolok rájok fogták, mikép meg akarják választani annak, a mit ott soha sem láttak, királynéjoknak. Pesten nem a magyar szinpadon énekelt. Ennek bizonyosan nem ő az oka, hanem ismét a vállalkozni elkésett vagy nem mert igazgatóságban lesz keresendő.*) Lind Jenny sokszor adta jelét, hogy szereti a magyarokat. A többi között, Petőfi dalaiból is lefordittatott nehányat svéd nyelvre s talán énekli is.

– Megjelent Pesten Paulikovics Lajos: „Hét vár” czimü regénye. A fiatal szerző olly élénk részvétre talált a közönség részéről, hogy az előfizetett példányokon kivül csak igen kevés maradt fenn bolti eladásra.

– Pesten a férfi- és nőszabók czéhei egyesülni szándékoznak. Illy egybekelés példáját másutt is követhetnék, arra való a két nem.

– Kedves bogár nálunk a cserebogár, még a nótában is megénekeljük, de csak módjával szeretjük. Vidéki gazdáink nagyon panaszkodnak ez idei nagy szaporasága miatt. Féltik a fák virágait, mellyeket a cserebogár nagyon szeret pusztitani. Nyáron és ősszel majd se bogár, se gyümölcs.

– Egy pesti disznókereskedő több sertés-szállitmányt küldött nem régiben Hamburgba és Londonba, s most megtudta, hogy ott nem igen voltak megelégedve a magyar és szerb sertésekkel. Oka az, mert nálunk az erős kukoricza-hizlalás által inkább csak zsirra hiznak meg, ott pedig mennél több hust szeretnének látni a hizott állatokon. A nevezett kereskedő most egy más sertésfajjal akar szerencsét próbálni s harmincz darab koczát hozatott be a hires sódar-országból, Vesztfáliaból, tenyésztés végett. Ezektől várja, hogy majd husosabb nemzedéket hozzanak elő.

– Erdélyi hazánkfiai ismét jeles tüneménynyel ajándékoztak meg bennünket; ez Salamon hegedü müvész és társai, kit méltán nevezhetünk tüneménynek, mert népzenéből annyi szellemet, annyi sajátságot még nem idézett fel senki, mint Salamon. Különösen erdélyi dala meglepően gyönyörü; egy egész nép jelleme, élete, szokásai, bánata és öröme van abban lefestve; a kivitele is remek; Salamon a hegedűn a pásztorsip üvöltését, a duda sikoltását, a tilinkó lágy danáját s az emberi indulatok kitörő hangjait bámulatos ügyességgel birja visszaadni. Eddigelé kétszer léptek fel a nemzeti szinpadon, mind kétszer a közönség osztatlan tetszése mellett. Birjuk a tisztelt igazgatóság igéretét, miszerint többször is fog bennünket ez élvezetben részesiteni.

– Lapjaink első elfogyott számainak újra nyomatása már bevégeztetett, mire nézve sietünk naponként számosan érkező ujabb előfizetőinket megnyugtatni, miszerint netalán elmaradt számjaikat a legközelebbi postán veendik, az ezentul érkezendőknek pedig egyszerre hiánytalanul fognak azok kiszolgáltatni.

– Megjelentek Heckenast Gusztávnál: az Urbéri kárpótlás iránti igények bemondása, magyarázva Mészáros Károlytól. – Olvasó könyv Városi és falusi gyermekek számára, harmadik kiadás. –

– A nemzeti szinház nyugdij alapitványából, az azt kezelő választmány e héten szinészetünk két öreg érdemes tagját, Szilágyi Pált és Balogh Istvánt, holtig tartó nyugdijjal látta el. Tehát megértük végtére, hogy a ki ifjuságát a müvészetnek áldozta fel, vénségére nem jut koldusbotra. A nemzeti szinház nyugdij intézetének folyvást növekedő pénzalapja megmenti azokat, kik egykor kedvenczei voltak a közönségnek, vénségünkben az elhagyatástól. Hasonló intézvények a legnagyobb dicséretére válnak haladó korunknak. Ez alkalommal Szilágyi Pál életének ifjabb tapasztalatait elmés iratba fűzve s saját költségén kinyomatta „nehogy, mint előszavában mondja, valakit megcsaljon (!) vele” osztogatta szét ismerői között „az első magyar szinész nyugdijaztatása esetére.” Biztositjuk, hogy könyve vevői nem fogják magukat megcsalva érezni.