Vidéki hirek.

Háromszékről: Kézdi-Vásárhely is aprilhó 24-én nagy ünnepi szinbe volt öltözve, – mint Császár Ő Felsége nászünnepére kijelölt nap. Az ottani ev. ref. lelkész egy szép alkalomszerü könyörgésbe emelte a nép imáját Istenhez, mellybe háláját nyilvánitotta, és Császár Ő Felségének Felséges Császárnőjéveli boldog és örömtelt hosszas életét könyörögte. – Az imázás után a szabadban az Ő Felségük boldogságukért esedező szegénységhez tartott beszéd következtében az önkéntes adakozásból gyült 200 p.forinton felüli összegeket osztották ki az illető tisztviselők a szegénység közt 24 p.kron elkezdve 1 p.forintig s feljebb is, az Ő Felségeik ünnepélyes összekelések boldogemlékezete jeléül. – Miután a katona-tisztek, és cs. kir. polgári tisztviselők egész diszruhába öltözve mentek az e czélra megrendelt ebédre a horvát vendéglőbe: élénkitvén a különben is hálás és vig ebédet a helybeli napsütöttebarna hangászok zenéje is.

M.A.

Szentes, april 28. Márczius 26. óta Láng Bódi jeles szinitársulata körünkben van, s itt is szándékozik egész őszig maradni; – a szorgalmas igazgató ur, jól sikerült előadásaik pártolását tekintve, egy csinos még páholyokkal is ellátott nyári szinkört épittetett, a társaság tagja, az ügyeskezü Várai festett szép uj diszitményekkel, mellyben május elsőjén kezdendi a 60-ig terjedő biztositott előadásait.

A magyar birtokos osztályról azt az észrevételt teszi a pesti Naplóban egy ungmegyei levelező, hogy az most nagy fordulóponton áll. A magyar birtokos osztály most egészen összehuzta magát, fényt nem űz, asztalt nem tart, s a kik hajdan 4 lovas hintóban pompáztak, azokat most csikorgó kerekü parasztszekereken láthatod behajtani a városba. Mintha egy hires görög bölcsnek fogadnák meg a tanitását, a ki azt mondta, hogy a kénytelen szegénységgel együtt jár a bölcsesség és hazafiság. Mindenki gazdasági ügyeinek rendezésével foglakozik s azon töri fejét, hogy mint lehetne ipar és szorgalom által kedvezőbbé tenni vagyoni állapotját s kivivni az elégedettséget és erkölcsi függetlenségét. Ez utóbbiak igen örvendetes tünemények, mellyek ha országszerte valósulnak, bizonyosan a szellemi miveltség terjedésén fognak meglátszani áldott gyümölcseik.

Ismét tűzvész! Hont megyében Szokolya helység három negyedrésze hamuvá és porrá égett. Nem csak valami 140 lakház, számtalan gazdasági épület, sok marha s eleség, ispáni lak, kath. iskola, hanem 5 emberélet is esett áldozatul, 16-tan pedig sulyosan betegek lettek. A tűz támadását kétféleképen adják elő; némellyek azt állitják, hogy a pajtában gyermekek gyufával játszottak s ezek okozták volna a kigyuladást, mások pedig azt mondják, hogy egy asszony pampuskát (fánkot) sütött és húsvét hétfője levén, épen akkor jöttek a férfiak őt leönteni, az asszony félre ugortában feldönté a zsirt, mi meggyulván, a fentebbi nyomor következett be. Biztositva csak Esterházy herczeg épületei valának.

Valahányszor illy szerencsétlenség hirét vesszük, mindig eszünkbe jutnak a tűzkármentő intézetek! Megragadjuk ez alkalmat is, hogy egy illy derék hazai intézetre hivjuk fel olvasóink figyelmét s ez a cs. kir. megerősitést nyert erdélyi jég és tűz kármentő társulat. Ez nem régen bocsátá szét mult évi számadását s ebből azt látjuk, hogy a társulat erős alapokon nyugszik, mert mióta fennáll, nemcsak hogy nem akadt fenn és szakadatlanul halad azon czélja felé, hogy a közjó s ember társai segélyezését lehető legjobban előmozditsa, hanem különösen a lefolyt viharteljes évben is, melly annyi szerencsétlenséggel (jéggel és tűzzel) sujtá az országot, valamennyi károsult tagjainak teljes kártéritést adhatott, még pedig a nélkül hogy nagyon meg kellett volna erejét feszitenie, mit más illy nemü társulatok ki nem kerülhettek. E sok szép előnyökkel biró társulat teljes méltánylást érdemel.

Szatmárból irják, hogy a hires ecsedi láp is szabályozás alá kerül. Erre nézve egy külön társulat alakult, mellynek elnöke Domahidy Pál ur f. hó 8-ára hivott össze egy társulati közgyülést Nagy-Károlyba. Mennyi ezer hold földet nyer ez által ismét az eke!

Hasonlóul Szatmárból dicsérettel emlitik a lapok Rényi József üveggyáros sikerült kisérletét, miszerint egy chemiai vegyületet állitott elő, melly által az üveggyártásnál mulhatlanul szükséges de annyira drága sodát vagy hamagot félig nélkülözhetővé teszi. Ez által sok pénz marad benn az országban, melly különben külföldre szivárgott volna, s az erdőket is jobban lehet kimélni. A dolgot már azelőtt is ismerték a vegytudósok, de próbáik nagyban még nem sikerültek. Annál nagyobb elismerés illeti derék hazánkfia ügyességét és kitartását.

Baján május 5- és 6-án sürü jégeső esett.

Nógrádból a gácsi czukorgyár szomoru feloszlását jelentik, s az illető gépek és épületek folyó hó 22-én fognak eladatni. Bizony nem örömest közlünk illy tudósitásokat.

Erdélyben mult hóban Vajda-Hunyad vára leégett ugy annyira, hogy csak egy torony maradt benne épségben.