1854. márczius 26-kán (4. szám.)

A ,Vasárnapi Ujság’ hetenként egyszer egy nagy negyedréti iven meg fog jelenni. Előfizetési dij helyben: márczius, aprilis, május és junius hónapokra, azaz: négy hónapra 40 prk. (Házhoz küldve 1 pft.) – Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: tiz hónapra 1 ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.)

Postán elküldve minden egyéb költség nélkül: márczius, aprilis, május és junius hónapokra, azaz: négy hónapra 1 pft. – Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: tiz hónapra 2 ft. 24 kr. pp. – Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve utasitandók. – Landerer és Heckenast, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt).