ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Automatizált gőztér-mintaadagoló gázkromatográf (HS-GC) analitikai alkalmazása

 

A gázkromatográfiás elemzéseknél (analíziseknél), hasonlóan más kromatográfiás eljárásokhoz, a mintaelőkészítés a legidőigényesebb és egyben a legnagyobb hibával terhelt lépés. A gőztéranalizátor on-line kapcsolása a gázkromatográffal az elemzés időigényét jelentősen csökkenti, a megbízhatóságot viszont nagymértékben növeli. Ugyanakkor az ú.n. oldószermentes mintaelőkészítési módszerek egyik legtöbbet használt változata. Alkalmazási területe a gázok, gőzök mérésétől a nehéz kőolajpárlatokig terjed. Automatikus gőztér- mintaadagolóval ellátott gázkromatográf alkalmas a kb. 300 C°-os forrpontú összetevők elemzésére. Ehhez a kapilláris kolonna elején az összetevőket fókuszálni kell. Nagy forráspontú összetevőknél ez a kolonnatér hőmérsékletének 40-50 C°-on tartásával, míg a nagy illékonyságúaknál a kolonna elejének külső eszközzel történő hűtésével érhető el. Ezt a módszert idegen kifejezéssel kriofókuszálásnak nevezzük. A gyakorlatban a környezetvédelemben, gyógyszer-analitikában, műanyagiparban, és a bűnügyi nyomozásban egyaránt széles körben alkalmazzák.

A különböző készülékek eltérő mintaadagolási elven működnek, ez viszont megszabja a mennyiségi meghatározás megbízhatóságát és a módszert magát is. Műszerezettségi oldalról nézve három alapvető adagolási eljárást különböztetünk meg. Az alkalmazási és mennyiségi meghatározási lehetőségeket ez bizonyos mértékig behatárolja. A cikk a fentiek elméleti és gyakorlati hátterérét mutatja be.

Elméleti alapok

A minta (folyadék vagy szilárd) és a gázfázis (levegő) között zárt rendszerben véges idő alatt egyensúly alakul ki. A gőzfázisból ezután véges térfogatot adagolunk a gázkromatográfba (1.ábra).


1. ábra

A gőztéranalízises mintaelőkészítés alapja. A kondenzált és a gázfázis között egyensúly alakul ki (T=áll.) és a gőztér egy kis részletét adagoljuk a gázkromatográfra (GC)

 Mindaddig, amíg a két fázis között ú.n. megoszlás jellegű egyensúly alakul ki, addig alkalmazható a Henry törvény:

pi = Hi xi

pi = yi

[1]

ahol:
pi = az i összetevő gőztenziója a gőztérben
H = a Henry állandó
xi = az i összetevő móltörtje a kondenzált fázisban
yi = az i összetevő móltörtje (koncentrációja) a gőzfázisban

Hi = pi* gi

[2]

ahol
pi* = az i összetevő gőztenziója a vizsgált   hőmérsékleten (xi = 1)

gi = az i összetevő aktivitási koefficiense       (együtthatója) a kondenzált (folyadék vagy szilárd) fázisban

A gi adja meg a mátrix (vivő anyag) és a vizsgált összetevő közötti kölcsönhatást. Megállapodás szerint gi = 1 ideális oldatoknál, gi >1, ha a komponens és a mátrix között kisebb a kölcsönhatás, mint a vizsgált molekulák között (például víz-apoláris összetevőknek), gi <1, ha a kölcsönhatás nagyobb (például víz-alkoholok).

Megoszlási hányados oldaláról megközelítve:
híg oldatokra nézve

[3]

ahol:
xS(i) = a összetevő töménysége a mátrixban
xG(i) = a összetevő töménysége a gőztérben

Továbbá:

[4]

Az 1. és 4. összefüggést összevetve:

[5]

Minden olyan hatás, ami csökkenti a mátrix felé a megoszlást, az növeli a Henry-állandót, és így növeli a gőztérben a töménységet. Ezzel a gázkromatográfiás mérés érzékenysége nő. A kromatográfiás mérésnél a görbe alatti terület (Ai) :


[6]

ahol: b a fázisarány

[7]

ahol:
VG = a gőztér térfogata
VS = a minta térfogata
VV = a mintatartó edény térfogata

Minden olyan hatás, amely a H és a b értékét változtatja, az növeli vagy csökkenti a kromatográfiás csúcs alatti területet, és ezzel a mérés érzékenységét. A b értéke a bemért minta mennyiségétől (térfogatától) függ, a H a hőmérséklettől és a mátrix összetételétől. A b kézben tartható (kontrollálható) paraméter, míg a H, mivel mátrixfüggő, csak részben. A H értéke mátrixról-mátrixra változik, így a mennyiségi meghatározási módszerek megbízhatóságát ennek az értéknek megbízható meghatározása dönti el. Ez részben összefügg az adagolási módszerrel. Folyadék minták vizsgálatánál az adagolási módszer milyensége kisebb hatású. Szilárd minták elemzésekor a zárt rendszerű adagolás teszi lehetővé a pontos többlépéses gázextrakciós módszer (M ultiple H eadspace gas E xtraction, MHE) használatát.

 

Gőztéranalízis érzékenységét befolyásoló paraméterek

A Henry-állandót és ezzel a gőztéranalízis érzékenységét a hőmérséklet szabja meg elsődlegesen. A 2. ábrán néhány vegyület víz felé történő megoszlását adjuk meg. [1]


2. ábra
Hőmérséklet hatása az illékony összetevők megoszlására a gőztér (gázfázis) és a víz (kondenzált fázis) között.

Mivel a gázkromatográfiás mérés érzékenységét a görbe alatti terület nagysága szabja meg, az viszont arányos a gőztérben mért összetevő töménységével, így növekvő hőmérséklettel növekvő görbe alatti területeket kapunk:

 

 

[8]

ahol:
Ai = a kromatográfiás csúcs         területe
yi = a kipárolgó (egyensúlyban)         összetevő móltörtje a         gőzfázisban
Ki,th = megoszlási hányados móltörtben kifejezve

A megadott adatokból megállapítható, hogy a magasabb hőmérséklet - a vízben jól oldódó összetevőkre - jelentősen megnöveli a mérés érzékenységét. Például izopropanolra 40 C°- hoz mérten 80 C°-on a több, mint hétszeresére nő a gőztérben a töménység. Klórozott szénhidrogénekre, vagy általános megfogalmazás szerint vízben rosszul oldódó összetevőkre (toluol, hexán) ez a hatás sokkal kisebb.

A "mátrix-hatás" néven ismert, megoszlást befolyásoló tényezőt vízmintákban, elsődlegesen a szerves sók okoznak. A sók a szerves anyagokat a vízből kisózzák (salting-out). A hatás nagysága a só minőségétől függ. Néhány só az etanol csúcsterületére gyakorolt hatását az 1. táblázatban adtuk meg [2].

Különféle sók adagolásának hatása vizes mintákban, 60 C°-on

Etanol csúcsterület nüvekedése
Ammónium szulfát X5
Nátrium klorid X3
Káliumkarbonát X8
Ammónium klorid X2
Nátrium acetát X5

1. táblázat

A gyakorlati életben - később példákat is mutatunk be - a klórozott szénhidrogének és az aromások (benzol, toluol, etilbenzol és xilolok = BTEX) meghatározása vízből nagyrészt gőztéranalízissel történik. Ezért a 2. táblázatban bemutatjuk, hogy só adagolás hatására hogyan növekszik a meghatározás érzékenysége. A mintatartó térfogata 20 ml volt.

Bemért minta térfogata

5 ml,
só nélkül
5 ml,
+ só
10 ml,
só nélkül
5 ml,
+ só
Metilénklorid 1.00 1.68 1.33 2.97
Triklóretán 1.00 1.28 1.38 3.55
Triklóretilén 1.00 1.38 1.74 3.64
Perklóretilén 1.00 1.25 1.90 3.30
Benzol 1.00 1.60 1.53 3.73
Toluol 1.00 1.66 1.79 4.36
Etilbenzol 1.00 1.68 1.79 4.62
p- és m-xilol 1.00 1.60 1.76 4.58

2. táblázat
Só adagolás és a minta mennyiség hatása a mérés érzékenységére 10 mg/l (ppb) töménységű mintáknál. A mintatartó edény térfogata 20 ml.

A táblázatban nemcsak a sóhatást, hanem a fázisarány megváltozásából eredő érzékenység változást is megadtuk. Amennyiben a fázisarány (B) csökken, úgy a görbe alatti csúcsterület nő. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a nagyobb bemért mintatérfogat nagyobb görbe alatti területet eredményez.

Szilárd anyagokba beoldott vagy adszorbeált illékony szerves szénhidrogének meghatározására (például gyógyszerek szerves oldószer maradványainak meghatározása) használatos az ú.n. leszorításos eljárás. Ekkor a mátrix-hatást nagy forráspontú oldószerek alkalmazásával próbáljuk kezelhetővé tenni. Jól megválasztott oldószerek használatával a szilárd fázis mátrix-hatást folyadék-mátrix hatássá alakítjuk át. Ekkor a jól körülírt körülmények között a mennyiségi meghatározás már megfelelő megbízhatósággal elvégezhető. A leszorító oldószereknek nagyobb forráspontúaknak kell lenniük a meghatározandó illékony szénhidrogénekhez képest, és nagy tisztaságúaknak. Ez utóbbi biztosítja a szelektív meghatározásukat. A gyakorlatban leggyakrabban használt leszorító oldószereket a 3. táblázatban adtuk meg.

Oldószer Forráspont Oldhatóság
vízben
Benzilalkohol 205 C° -
Benzoesav etilészter 213 C° -
Benzoesav benzilészter 324 C° -
N,N-dimetil aceetamid 165 C° +
N,N-dimetil formamid 155 C° +
Metil glikol 124 C° +
Propilén karbonát 242 C° +

3. táblázat
Gőztéranalízisben leggyakrabban használt leszorító oldószerek

Mennyiségi meghatározási módszerek

A gázkromatográfiás mennyiségi meghatározásban három módszer terjedt el. Ezek a következők:

§          Kalibrációs módszer (külső standard)

§          Addíciós módszer

§          Belső standard módszer

Kalibrációs módszernél a standard minta jelét hasonlítjuk össze a mintaösszetevő jelével. Gőztéranalízisnél ez akkor, és csak akkor tehető meg, ha mátrixra kalibrálunk. Ez annyit jelent, hogy rendelkezésünkre áll egy olyan mátrix, ami mindent tartalmaz, kivéve a mérendő összetevőket. Ekkor a Henry állandó a kalibrációs lépésnél és a minta mérésnél megegyezik. Gyakorlatban a mátrix-hatás kiegyenlítésével (nivellálásával) a kalibrációs módszer alkalmazható. Például az ivóvíz mintához nagy mennyiségű sót adunk, majd a kalibrációhoz használt desztillált vízhez is ugyanannyit. (lásd MSz 1484-5, Vízvizsgálat. Illékony halogénezett szénhidrogének meghatározása). Ebben az esetben a Henry-állandó értéke a kalibrációs és a mintamérési lépésben gyakorlatilag megegyezik.

A belső standard módszer alkalmazásának is ugyanazok a feltételei a gőztér analízisben, mint a kalibrációs módszeré. Nevezetesen, hogy a relatív érzékenységi tényező (faktor) meghatározásánál és a minta mérésénél a mátrix gyakorlatilag megegyeznek. Például a vér alkohol koncentráció pontos meghatározása gőztéranalízissel történik [3,4,5]. Itt belső standard módszert alkalmazhatnak, mert a normál emberi vér összetétele gőztér elemzés szempontjából azonosnak vehető. Így egy átlagos relatív érzékenységi tényezővel számolva gyakorlatilag a megengedett hibahatáron belül a vér alkohol szintje számolható. A másik példa az említett MSz 1484-5 előírás, ahol 4 g NaCl-ot(!) kell bemérni 10 ml vízmintához. A hátteret (blank) ily módon mesterségesen állítottuk elő.

Az addíciós módszer folyadékminták (víz; kiszorításos módszer) esetében minden további nélkül alkalmazható. Előfeltétele az, hogy a meghatározandó anyag töménységét közelítőleg ismerni kell. Ehhez vagy a kalibrációs, vagy a belső standard módszerrel becsülni kell a várható értéket. A mintához a várható érték 0,3-2,0-szeresét kell adni a meghatározandó vegyületből. Ellenkező esetben vagy méréstechnikai problémák, vagy a Henry-állandó töménység függése miatt a mérési bizonytalanság nagy lesz.

Az előzőekből látható, hogy a gőztéranalízisnél a mátrix-hatás okoz problémát a mennyiségi meghatározásnál. Megállapítható, hogy folyadék (víz) mintáknál ez kiküszöbölhető. Szilárd vagy paszta-szerű (iszap jellegű) mintáknál ez a probléma egy újabb, csak a gőztéranalízisnél alkalmazott módszerrel oldható meg. Ez a módszer az ú.n. többlépéses, vagy többszöri gázextrakciós módszer, angolul Multiple Headspace Extraction, betűszóval MHE. Az elvet a 3. ábrán mutatjuk be [6,7].

3. ábra
A többlépéses, vagy többszöri gázextrakciós módszer (Multiple Headspace Extraction)
a. termosztálás után mérés; b. a gőztér lefúvatása; c. újbóli termosztálás utáni mérés;
d. újbóli gőztér lefúvatás; e. újbóli termosztálás utáni mérés

A 3.a ábrán a termosztálás utáni mérést adtuk meg, az egyes összetevőkre Ai0 területeket kapjuk az egyensúly beállása után. A mérést követően a gőzteret a külső légtérrel kötjük össze. Ekkor a belső, zárt térből, amelynek nyomását előzőleg a kapilláris kolonna bemenő nyomására növeltük, a kipárolgott összetevők nagy része a szabadba jut. Az újbóli termosztáláskor kialakuló egyensúlyi viszonyoknál már kisebb lesz a gőztéri (gáztér) töménység, emiatt az egyes összetevőkre kisebb görbe alatti területeket kapunk. Ha ezeket a lépéseket - egyensúlyba hozás, mérés, lefúvatás - sokszor megismételjük, akkor az összetevők koncentrációja a kimutatási határ alá csökken. Feltételezve, hogy a kimutatási határ sokkal kisebb, mint az eredeti töménység, akkor elmondható, hogy az összes meghatározandó összetevőt eltávolítottuk a mintából. Felírható tehát:

Smi=m1+m2+...+mn


S
Ai=A1+A2+...+An

[9]


[10]

ahol:
Smi = a kondenzált fázisban lévő összes minta összetevő tömege
m1, m2, mn = az egyes lépésekben a gőztérbe kijutó tömegek

S
Ai = az össztömeghez tartozó görbe alatti területek
A1, A2, An = az egyes lépésekben mért területek

Mivel gyakorlati szempontból az összes mérendő összetevőt eltávolítottuk a kondenzált mintából, így a mátrix-hatást kiküszöböltük.:

SAi=aiSmi

 

Smi=SAi/ai

 

[11]

 

[12]

ahol:
ai = kromatográfiásan mért   érzékenységi tényező       (faktor)

Elvileg a mátrix-hatást kiküszöböltük. A mérés végeredménye analóg a dinamikus gőztér analízisével. Azt kiemeljük, hogy az ai a mátrix nélküli komponens érzékenységi tényező (faktor). Gyakorlati oldalról nézve ez a mérés a maga "n" lépésével kivitelezhetetlen lenne.

A görbe alatti terület csökkenés egy mértani sorozatot alkot, amelynek együtthatója, (kvóciense, q) a lgAi - n iránytangense (4. ábra), ahol n az extrakciós lépések száma ( egy extrakció = termosztálás - mérés - lefúvatás hármasa). A három vagy négy mérésre illesztett egyenesből a tengelymetszet (Ai1* ) és az egyenes iránytangense (qi1 ) meghatározható, és így:

[13]

Független mérésből - teljes elpárologtatás módszerével - az összetevőkre jellemző érzékenységi tényező meghatározhatóak, és az ismeretlen összetevők koncentrációja számolható.


4. ábra
A többlépéses, vagy többszöri gázextrakciós módszer alapja

Ezt a módszert elsődlegesen szilárd anyagokban oldott összetevők meghatározására alkalmazzuk. Például műanyagok monomer vagy lágyító tartalmának meghatározására (PVC vinil-klorid tartalma; polietilén, polipropilén maradvány illókomponenseinek mérése kb. 300-350 C° forrpontúak), iszapok szénhidrogén tartalmának mérése, csomagolóanyagok kipárolgó anyagainak meghatározása, stb.

Az MHE technika akkor ad megbízható eredményt, ha az adagolási módszer zárt, s a lefúvatási lépés kézben tartható.

Automatikus adagolási módszerek a gőztéranalízisben

Megbízható eredményeket kapni, és nagyszámú minta elemzését elvégezni csak automatikus adagolás alkalmazásával oldhatjuk meg. Az adagolás alapvetően nem más, mint gáz adagolási módszer. Következésképp bármely gáz adagolás, amely a gázkromatográfiában automatizálható, használható a gőztéranalízisben. A kézi adagolás gyakorlatilag nem automatizálható, és az összetevők kicsapódása (kondenzációja) miatt kevésbé megbízható, elsősorban becslésre lehet használni. Ezzel összefüggésben a termosztálási hőmérséklet behatárolt, így csak a nagy illékonyságú összetevők koncentrációjának becslésére alkalmas. Szükségszerűen behatárolja a meghatározható vegyületek körét. Fentiek figyelembevételével nem tekintjük a modern gőztéranalízis módszerének. Tárgyalásunkban csak a nagyhatékonyságú, nagy minta áteresztőképességű és megbízható adagolási módszereket mutatjuk be.

Fecskendő típusú adagoló

Ez az adagolási mód nagyban hasonlít a gázkromatográfiás gyakorlatban alkalmazott automatikus folyadékminta adagolókhoz. A minták adagolása a gázkromatográfba a termosztálási idő letelte után egy fűtött injekciós tűvel (gáztömör fecskendővel) történik. (5. Ábra)

5. ábra
Fecskendő típusú adagoló elvi vázlata

Az automatizált fűtött tű típusú adagoló a fűtéssel megakadályozza a víz és/vagy nagyobb forrpontú komponensek kondenzációját. A mintatartóban viszont pl. a víz kipárolgása miatt nagyobb a nyomás, mint a légköri (p0 ). Miután a termosztálás megtörtént, a tű átszúrja a mintatartó szeptumát (speciális anyagból készült záródugó), és a mintatartóban és a fecskendőtérben azonos nyomás alakul ki (p1 ). A fecskendőt egy szerkezet átviszi a GC adagolójára. Miközben a légköri nyomásra kerül az adagolótű. A nyomáskülönbség hatására kifúvás történik, ami mintaveszteséget okoz. Nagyon eltérő térfogatok adagolása az adagoló fecskendő cseréjével lehetséges. Adagolás utáni mintatér lefúvatás - amely az MHE eljárás feltétele - közvetlenül nem oldható meg. Folyadék minták elemzése, mátrix-hatás kiküszöbölésével megfelelő pontossággal megoldható. Szilárd minták elemzésénél a mennyiségi kiértékelés az adott mátrixra független módszerrel meghatározott érzékenységi tényezőkkel lehetséges. Szilárd anyagokra az addíciós módszerrel megadott adatok az esetek többségében a valóságosnál kisebbek (alulmérés).

Túlnyomásos, mintaadagoló hurkos adagolás (Pressure / loop systems)

A mintatartóban, az egyensúly beállása után, meghatározott értékű túlnyomást hoznak létre. A túlnyomásos teret ezután a mintahurokkal kötik össze (6. ábra)

6. ábra
Túlnyomásos, mintaadagoló hurkos adagolás (Pressure / loop systems) elvi vázlata

A nyomáskülönbség hatására a túlnyomásos térből a gázáram a mintatartó hurkon keresztül a szabadba kerül. A mintatartóban vagy légköri nyomású a minta, vagy egy nyomásszabályozóval (back pressure regulator) előre beállított értékű. A mintaadagoló csap átfordításával a vivőgáz az összetevőket a kolonnára szállítja. A mintavevő tű, a mintaadagoló és a kolonnára átvezető cső termosztált (állandó hőmérsékletű). Zárt, minden részében jól termosztált rendszer, nincs kondenzáció és kifúvási hatás. A nyomás alá helyezési idő jól kézben tartható. Egyszeri mintaadagolásnál a körülmények jól megismételhetők, és az elemzések pontosak. Egy mintatartóból történő többszöri mintaadagolásnál viszont meg kell fontolni a következőket: a mintatartó hurokban mekkora gáztérfogat áthaladása után lesz az összetétel azonos a mintáéval. Ez mennyiben változtatja meg az egyensúlyi összetételt, és ezzel összefüggésben az MHE eljárás szilárd minták elemzésekor milyen pontossággal alkalmazható. Eltérő mintatérfogatok adagolásához a mintatartó hurkot cserélni kell.

Kiegyensúlyozott nyomású mintaadagolás (balanced pressure)

A túlnyomásos, mintaadagoló hurkos adagolási módszerhez képest itt az alapvető különbség, hogy a mintateret egy kapilláris a kolonnával közvetlenül összeköti. (7. ábra).

7. ábra
Kiegyensúlyozott nyomású mintaadagolás (balanced pressure) elvi vázlata

A nyomás alá helyezés után a vivőgázt a kolonna felé egy szelep átfordításával elzárják. A kolonna érzékelő (detektor) felőli vége nyitott, így a kolonna elején a nyomás kisebb, mint a mintatartó gőzterében (gázterében), és a Dp nyomáskülönbség hatására a minta a kapilláris kolonnára áramlik. A tű, amely átszúrja a mintatartó szeptumát, és a mintaátvezető kapilláris, fűthető. A mintaátvezető kapilláris semleges, (a kvarccső belső felületén nincsenek aktív, energiatöbblettel rendelkező felületelemek) a hagyományos kapilláris (0,2-0,3 mm) belső átmérővel, hossza 2-3 m. Holttérfogata kicsi, (nincs minta veszteség) és zóna-szélesítő hatása elhanyagolható. A mintatartó, átvezetőcső, és a kolonna zárt rendszert alkot, a mintatérfogat nagyságát a Dp és az adagolási idő szabja meg. Az adagolási idő megegyezik a vivőgáz elzárási idejével. Amennyiben a nyitási időt és a vivőgáz lineáris áramlási sebességét állandó értéken tartjuk, akkor az adagolt minta térfogatát a kapilláris kolonna átmérője szabja meg. (4. táblázat)

Kolonna átmérő
mm

Adagolt térfogat
ml

0,25 44,2
0,32 72,4
0,53 198,5

4. táblázat
Adagolt minta térfogata, ha a lineáris áramlási sebesség 30 cm/s, és az adagolási idő 3 s

A 0,53 mm belső átmérőjű kolonnánál az adagolt minta mennyisége 0,2 ml, vagyis a 20 ml térfogatú mintatartónak 1 %-a. Ha félig töltjük meg a mintatartót, akkor 2 % a mintamennyiség csökkenés, így ismételt adagolás lehetséges. A zárt rendszer miatt az ismételt mintaadagolás mintaveszteség nélküli. A zárt rendszer és mintaveszteség nélküli adagolás a mintaadagolás ismétlése mellett lehetővé teszi a többlépéses (többszöri) gázextrakciós módszer (MHE) nagy analitikai megbízhatóságú alkalmazását is. Szerkezetileg egyszerűen megoldható, ahogy azt a 8. ábrán bemutatjuk.

8. ábra
Többlépéses gázextrakció (MHE) szerkezeti megoldása

A mintaadagolás egy fűtött tűn keresztül történik. Ezen a tűn 2 db furat található. A tű helyzetének változtatásával eltérő funkciót valósíthatunk meg. Az alsó furat minden esetben a gőztérben (gáztérben) van, a felső furat termosztáláskor két tömítőgyűrű közé kerül (T2 és T3 közé). Ekkor a mintatartó zárt tért alkot. A vivőgáz beáramlását (Sz1) és a szabályozási feladatot ellátó szelep (Sz2) nyitott állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy a vivőgáz a kolonnán keresztül áramlik. (1. helyzet a rajzon). A termosztálási idő lejártakor a tű felfelé mozdul el, és a T2 tömítőgyűrű fölé kerül, így a vivőgáz a fűtött tűn keresztül a gőztérbe áramlik. (2. helyzet). A gőztérben és a kolonna bemenetén azonos nyomás alakul ki. (nyomás kiegyenlítés lépés). A nyomás kiegyenlítési idő után a tű helyzete változatlan, az Sz1 és Sz2 szelep zárt állásba kerül, és a nyomáskülönbség hatására a minta a kolonnára áramlik. (mintaadagolás lépés). Mintaadagolás után a tű lefelé mozdul el, és a felső furat a T3 tömítőgyűrű alá, nyílt térbe kerül, így a túlnyomás hatására mintaáramlás történik a szabadba. A körfolyamat n-szer megismételhető. Ezzel az eljárással tehát a mátrix-hatás kiküszöbölhető, és mind a folyadék, mind a szilárd mintákból kipárolgó illékony (VOC és félillékony (SVOC) összetevők meghatározása pontosan elvégezhető. Vízből ez kb. 200-250 C°-os, szilárd anyagokból 300-350 C°-os forráspontú összetevőket jelent.

Alkalmazási tartományt meghatározó paraméterek

Azt, hogy milyen forráspontú összetevők meghatározását tudjuk automatizált HS-GC-al elvégezni, mind a minta (mátrix), mind a műszeres háttér (hardver) megszabja. A felső termosztálási hőmérsékletet folyadékmintáknál az oldószer forrpontja szabja meg. Vízmintáknál a 70 C° fölött 10 C°-onként kb. 100 mbar-al növekszik a víz parciális nyomása. A víz egyensúlyi gőznyomása 80 C°-on csak 470 mbar. A 100 C° fölött zárt térben, azonban a kipárolgó víz jelentős nyomásnövekedést okoz, ami akár biztonsági problémát is jelenthet. Másrészt a nagy mennyiségű víz érzékelési problémákat is jelent, például kioltja a lángot a lángionizációs érzékelőnél. Vízmintáknál a felső termosztálási hőmérséklet 90 C°, általában azonban 80 C°-on dolgozunk. Amennyiben leszorítóoldószert használunk, akkor 100 C° fölött is termosztálhatunk, ha nagy forráspontú szerves anyagokat akarunk meghatározni. Szilárd, vízmentesített anyagoknál is a készülék felső termosztálási hőmérséklete szabja meg, hogy milyen forráspontú összetevők mérhetők. Egyik lényeges jellemző tehát a gőztéranalizátor felső termosztálási hőmérséklete.

A meghatározás érzékenysége az adagolt minta térfogatával növelhető. Ha eltérő koncentrációban kell VOC-t vagy SVOC-t meghatározni, akkor fontos, hogy a mintatérfogat könnyen változtatható legyen.

Sok esetben szükséges ismételt adagolás, meg kell tehát vizsgálni, hogy az adagolási mód mennyire teszi ezt lehetővé. Az adagolási módok vajon mennyire teszik lehetővé szilárd minták elemzését. Nevezetesen mennyire lehetséges a többlépéses (többszöri) gázextrakciós módszer (MHE) eljárás alkalmazása.

Nagy illékonyságú, kis koncentrációjú összetevőknél a nagy térfogatú minták adagolása jelentős csúcsszélesedést okoz. Ennek elkerülésére, és az érzékenység növelésére kriofókuszálás alkalmazása elkerülhetetlen. Az eszköz beépítése, ugyan a gázkromatográfba történik, de a gőztér analizátor kiegészítő részének kell tekinteni.

Egyik lehetőség, hogy az egész termosztátteret hűtik, ezt a megoldást Pankow után [8-11] teljes kolonna kriocsapdázásának nevezik (whole column cryotrapping, WCC).

A modern gázkromatográfoknál az alsó hőmérsékleti határ - 100 C°. ezt a hőmérsékletet cseppfolyós nitrogénnel vagy szén-dioxiddal érik el. A csapdázás után a hűtőfolyadékot elzárják, és a kolonnateret (termosztátortér, kemencetér) felfűtik. Ezt a módszert csak akkor ajánlatos alkalmazni, ha a méréseket szobahőmérséklet alatt kell elvégezni. Szobahőmérséklet feletti méréseknél a kolonnán történő kriofókuszálás a célszerű (on column focusing, OCF). Ennél a megoldásnál, a hűtőgázt, amely általában nitrogén, a készüléken kívül egy hűtőspirálon keresztül vezetik, amelyet cseppfolyós nitrogénnel hűtenek. A kolonna első hurokjára, vagy az átvezető végére teflonból készült csövet húznak, és a vivőgáz áramlási irányához képest ellenirányban vezetik be a hűtőgázt. A kriofokuszálás végén a hűtőgáz áramlását megállítják, és a vivőgáz gyorsan felfűti a mintát. Vízminták elemzésénél alacsony hőmérsékleten a kifagyó víz a kapillárison dugót képezhet. A csapdázás előtt szükséges lehet a víz eltávolítása. Erre a célra is több eszközt fejlesztettek ki, például ú.n. Nafion szorító, vagy szelektív víz kemiszorpció pl. Mg(ClO4)2, K2CO3 alkalmazásával. Kolb [12] porózus hordozóra egy adszorbenst és KCl-t vitt fel, így hosszú élettartamú, regenerálható vízmegkötőt kapott [13].

Analitikai alkalmazások

A statikus, vagy más néven egyensúlyi gőztéranalízis elfogadott módszerré vált aromás és klórozott szénhidrogének vízből történő meghatározására. US-EPA (US Environmental Protection Agency, USA Környezetvédelmi Ügynökség) Method 624 számú ajánlásában 60 m hosszú, 0,32 mm belső átmérőjű RTX-volatiles (Restek), 1,5 mm filmvastagságú kolonnával diklórfluoro-metántól 1,1,2,2-tetraklór-etánig határoz meg mg/l koncentráció szinten klórozott szénhidrogéneket elektronbefogásos érzékelővel. A minta másik része 15 m hosszú, 0,53 mm átmérőjű Stabilwax (Restek) kolonnára jut, amelyről egy fojtás után (0,5 m x 0,15 mm semleges kvarccső) a lángionizációs érzékelőbe kerülnek az elválasztott összetevők, és itt többek között a benzol, toluol, etilbenzol és xilolok (BTEX komponensek) meghatározása történik. Az MSz 1484-5, 1998 az illékony, halogénezett, és köztük a trihalometánok, meghatározására ajánlja a HS-GC-t, többek között elektronbefogásos érzékelővel (ECD). Kolonnára is ad ajánlást, de a teljesítmény elvű megközelítés alapján minden olyan kolonna használatát megengedi, amellyel az előírt trihalometánok szelektíven mérhetők. Saját mérésünknél RTX-624-es kolonnát használtunk, és a klórozott és aromás szénhidrogéneket külön mérésből határoztuk meg. A 9. ábrán az elektronbefogásos érzékelővel kapott kromatogrammot mutatjuk be, a két meghatározandó összetevők a diklórmetán és a kloroform volt. A mérés jellemző értékeit a 10. ábrán mutatjuk be. Adagolt mintatérfogat 1 ml, ezt azért tartottuk kiemelendőnek, mert a nagy filmvastagságú kolonna és a viszonylag alacsony kolonnahőmérséklet az adagoláskor megakadályozta a kromatográfiás csúcs jelentős zónaszélesedését. A komponensek fókuszálása (koncentrálása) a kolonna elején külső eszköz nélkül elvégezhető volt.

9. ábra
Illékony szénhidrogének meghatározása vízből. A minta 10 ppb koncentrációjú volt, ECD érzékelővel mérve


10. ábra
Gőztéranalízis beállított jellemző értékei vízminta illékony szénhidrogén tartalmának mérésekor, TRACE 2000T  készülékkel

A BTEX meghatározásakor a kromatográfiás körülmények megegyeztek, kivéve az érzékelést, amely lángionizációs érzékelővel (FID) történt. (11. ábra)

11. ábra
5 ppb koncentrációjú vizes minta kromatogramja.

Kisebb koncentrációjú illékony halogénezett szénhidrogén meghatározásakor kriofókuszálást kell alkalmazni, és a víz eltávolítása kemiszorpción alapuló, regenerálható vízcsapdával történik (12. ábra).

12. ábra
Kriofókuszálás és vízcsapda elvi vázlata

Ennél az ú.n. on-line kriofókuszálásnál (csapdázásnál) a hűtőközeget a cseppfolyós nitrogénnel hűtött nitrogéngáz jelenti. Ez azért előnyös, mert nitrogén gáz áramlása könnyen automatizálható. A nitrogéngázt a kolonna első, vagy az átvezető kapilláris első szakaszára (0,5-1 m) húzott tefloncsőbe vezetik ellenáramban a vivőgázzal. A termosztálás alatt ezt a gázt automatikusan zárja a pneumatikus rendszer. A vivőgáz egy része a termosztátba helyezett, kb. 65 mm x 0,8 mm méretű csövön keresztül halad. A csőben porózus hordozón (ChromosorbW, AW 60-80 mesh) vízmentes 65%-os LiCl, van a LiCl rendkívül jó nedvszívó és 120 C° fölött a vizet könnyen elveszíti. Így a kromatográfiás mérés során (t > 120 C° ) a vízmegkötő regenerálódik. Ezt a vízmegkötőt apoláris komponensek, pl. klórozott szénhidrogének, aromás illékony vegyületek esetén lehet hatékonyan alkalmazni.

A nyomás alá helyezés utolsó szakaszában a cseppfolyós nitrogénen átáramló nitrogén vezetékét az automata nyitja. A kolonna tefloncsőbe húzott része lehűl, amikor a minta áramlása a kolonna felé megindul. (12.b ábra). A minta a vízmegkötő csövön áramlik, és a kis víztartalmú minta a hűtött kolonnán koncentrálódik. A mintaadagolás befejezése után a hűtőgáz áramlását automata zárja. A hűtött teret a vivőgáz olyan hőmérsékletre fűti gyorsan, hogy a nagy illékonyságú összetevők pillanatszerűen elpárolognak. Kiküszöbölve ezáltal a zónaszélesedést, amelyet a hosszú idejű adagolás miatt lépne fel, ha a kriofókuszáló egység nélkül adagolnánk a kolonnára.

A kriofókuszálást akkor és csak akkor érdemes alkalmazni, ha ú.n. "ultra trace", azaz nagyon kis mennyiségben akarunk összetevőket meghatározni.

A 10. ábrán bemutattuk, hogy klórozott szénhidrogéneket ppb (mg/dm3) szinten lehet közvetlenül elektronbefogásos (ECD) érzékelővel mérni. A kriofókuszálással ppt (ng/dm3) szinten lehet klórozott szénhidrogéneket meghatározni. Erre mutatunk be példát a 13. ábrán.

13. ábra

A következő környezetvédelmi alkalmazás nagy és kis illékonyságú szénhidrogén termékek (benzin és gázolaj) együttes meghatározása iszapmintákból. A csatornaiszap szárazanyag tartalmát döntő részben huminanyagok alkotják, ebből a heterogén, nagy szerves anyag tartalmú mintából a szénhidrogén jellegű összetevők kinyerése nehézkes. A mintaelőkészítés során az illékony összetevők egy részét elveszítjük. Gőztéranalízishez a mintatartóban Na2SO4-al az iszapot vízteleníteni kell, és utána a nagy illékonyságú és a kevésbé illékony frakciók megbízhatóan mérhetők. Problémát itt a mennyiségi meghatározás jelent. Szilárd minták meghatározásánál, ahogy az elméleti résznél már jeleztük, csak mátrix független mennyiségi kiértékelési módot alkalmazhatunk. Ez pedig egyedül a többlépéses gázextrakciós módszert (MHE) jelenti. Az 5. táblázatban bemutatjuk az MHE módszer használatával kapott eredményeket, összevetve a vízanalitikában jól alkalmazható addíciós módszerrel kapottal.

Minta száma MHE technikával kapott eredmények átlaga és azok relatív szórása Addíciós módszerrel kapott eredmények átlaga és azok relatív szórása
Benzin Olaj Benzin Olaj
Ppm benzin/minta Relatív szórás (%) Ppm olaj/
minta
Relatív szórás (%) Ppm benzin/minta Relatív szórás (%) Ppm olaj/
minta
Relatív szórás (%)
 
6.1 1689 7,6 1735 4,1 3343 12,8 1223 61,9
6.2 1720 6,4 2044 9 3439 15,2 1364 60,9
6.3 1911 3,7 1907 15,3 3343 12,8 1345 63,2
6.4 1797 6,3 1860 11,9 6860 22,3 1223 61,9

5. táblázat
MHE eljárással és addícióval kapott eredmények összehasonlítása

A táblázat adataiból jól látható, hogy az addíciós módszer szórása nagy, míg az MHE módszerrel kapott adatoké megfelel az analitikai követelményeknek. Egy minta kromatogramját a 14. ábrán mutatjuk be.

14. ábra
Iszap olajtartamának mérése

A környezetvédelmi alkalmazások másik lehetősége a környezeti vagy munkahelyi levegő minőségének mérése, ahol a levegőmintavétel aktív vagy passzív módon történik. Az adszorbensen megkötött összetevők felszabadítását a gőztéranalízisnél alkalmazott mintavevő edényben végezzük el. A modern gőztéranalizátoroknál a termosztálási hőmérséklet meghaladja a 200 C°-ot. Ez elegendően nagy ahhoz, hogy az illékony szénhidrogének jelentős része a gőztérbe kerüljön (K < 1).

A megoszlási hányados tovább csökkenthető, ha leszorítószert alkalmazunk. Gyógyszeripari alkalmazásoknál a leszorítószer térfogata nagy, és így külön folyadékfázist alkot a mintatartóban. A gőzfázisban az illékony szerves összetevő-koncentráció lecsökken, mert az alkalmazott leszorítószerekben (lásd 3. táblázat) is jól oldódnak. Amennyiben a leszorítószer mennyiségét oly mértékben lecsökkentjük, hogy az az adszorbenst nedvesítse, de ne árassza el, akkor a "K" értéket tovább csökkenthetjük. Ezzel a gőztérben a meghatározandó összetevő koncentrációját tovább növeljük. A leszorítószer anyagi minősége a "K" értékét nagymértékben befolyásolja. A 15. ábrán 500 ml dimetilformamidot (DMF) és benzilalkoholt (BA) használtunk leszorító oldószerként. A "K" értékének csökkenése a nagyobb forráspontú, jobban adszorbeálódó toluolnál és xilolnál jelentős. A mennyiségi meghatározást MHE módszerrel végeztük el.

15. ábra
A leszorító oldószer hatása a megoszlási hányadosra. Használt adszorbens 2 g aktívszén (Merck, Darmstadt, Németoszág) az "X" tengelyen az aktívszénen adszorbeált BTX abszolút mennyiségét, míg az "Y" tengelyen a válaszjelet adtuk meg.

Hogy a fenti leszorításos eljárás mennyire hatékony, arra példa egy másik alkalmazás kromatogramja. A 16. ábrán bemutatott eredményt benzilalkohol leszorító oldószer alkalmazásával, 85 C°-on, 15 perc termosztálási idő mellett, a 10. ábrán részletezett rendszerkörülmények között mértük. A "K" értékének csökkenése miatt még a klórbenzolt is meg lehet határozni.

16. ábra
Aktívszén adszorbensen gyűjtött környezeti levegőminta (kb. 110 liter), 200 ml benzilalkohol leszorító oldószerrel nedvesítve.

A gőztéranalízis élelmiszeripari alkalmazásánál is jól használható a leszorításos (sztriping) eljárás. Példaként instant kávéban a transz-1,2-diklór-etilén meghatározását mutatjuk be, többlépéses gázextrakciós módszerrel. A 17. ábrán egyben a mátrix-hatás is jól látható.

17. ábra
Többlépéses gázextrakció (MHE)

Az elméleti bevezetőben (Mennyiségi meghatározási módszerek), bemutattuk, hogy az MHE kiküszöböli a mátrix-hatást. A logA-n görbe iránytangenséból (mértani sor kvóciense, q) és a sorozat első tagjából (regressziós egyenesből) számított érték, a sorozat végösszege, azaz az összes anyagmennyiséghez tartozó görbe alatti terület megadható. A mennyiségi meghatározáshoz szükséges az adott összetevője az érzékenységi tényező kimérése. Ezt u.n. külső standard módszerrel meghatározhatjuk. Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a mintatartóba a meghatározandó összetevő oldatát mérjük be, olyan oldószerben, amely teljes mértékben elpárolog. Nincs külön fázis, ezért nincs mátrix-hatás. Az MHE eljárás alkalmazásakor a görbe alatti terület csökkenése azért következik be, mert lefúvattuk a gőz állapotban lévő mintát. Az egyenes iránytangense nagyobb. Ez látható a 17. ábrán. A 3 ml dioxánban oldott transz-1,2-diklóretilén csúcsterület változását adtuk meg a mérési ciklusszám függvényében (négyzettel jelölt egyenes). A mintából mért görbe alatti területváltozás mértéke (iránytangens) kisebb, ami mutatja a mátrix-hatást. A két egyenes iránytangens különbsége felvilágosítást ad arra nézve is, hogy a különböző anyagok milyen mértékben kötik a szerves anyagokat.

A gőztéranalízis fontos felhasználási területe a különböző gyógyszerkészítmények maradék szerves oldószer tartalmának meghatározása. Az US Pharmacopeia a statikus vagy egyensúlyi gőztér elemzést ajánlja az ú.n. Organic Volatile Impurities, OVI meghatározására (US Pharmacopeia XXIII, Organic Volatile Impurities (467), Method IV, 1995, pp. 1746-1747). Az ASTM (The American Society for Testing and Materials) a polimerek ellenőrzésére ad meg módszereket (ASTM 1-6).

Németországban a DIN (Deutsche Industrienormen Standards) kiterjeszti a gőztéranalízis környezetvédelmi alkalmazását. Szennyvízre és szennyvíziszapok benzol és benzol-származékaira (DIN 1) és klórozott szénhidrogénekre (DIN 2). A VDI (Verein Deutscher Ingenieure) emissziós mérésekre ad meg módszert (VDI-1).

ASTM 1   [14]
ASTM F-151-86(91): Standard Test Method for Residual Solvents in Flexible Borrier Materials

ASTM 2   [15]
ASTM D-4526-85: Standard Practice for Determination of Volatiles in Polimers by Head-Space Gas Chromatography

ASTM 3   [16]
ASTM D-3749-87: Standard Test Method for Residual Vinyl Chloride Monomer in Polyvinyl-chloride

ASTM 4   [17]
ASTM D-4322-83: Standard Test Method for Residual Acroylnitrile Monomer in Styrene-Acroylnitrile Copolymers and Nitrile Rubbers by Head-Space Gas Chromatography

ASTM 5   [18]
ASTM D-4443-84(91): Standard Test Method of Analysis for Determination the Residual Vinyl Chloride Homo-, and Copolimers by Head-Space Gas Chromatography

ASTM 6   [19]
ASTM D-4740-93: Standard Test Method for Residual Vinyl Chloride Monomer in Ply(vinylchloride) Resins by Head-Space Gas Chromatography

DIN 1       [20]
DIN 38407 (part 9 and 5)(May 1991         
Examination of Wateer, Wastewater and Sludge, Determination of Benzene and its Derivativies by Gas Chromatography (part 9)    
Determination of Volatile Halogenated Hydrocarbons by Gas Chromatographic Headspace Analysis (part 5)

VDI 1       [21]
VDI Richtlinie 3494 (May 1998) Measurement of Gaseous Emissions: Determination of Vinyl Chloride Concentration by Gas Chromatography, with Manual and Automatic Headspace Analysis.

Összefoglaló értékelés

Az előzőekben bemutatott példákkal (saját és irodalmi) bizonyítottuk, hogy az automatikus gőztéranalízis, amely oldószermentes mintaelőkészítés, széles körben alkalmazható módszer. A  teljesség igénye nélkül elmondható, hogy alkalmazási területe a nagy illékonyságú szerves vegyületektől, akár a 300-350 C°-on forró hőstabil összetevőkig terjed. Napjainkban az alkalmazási terület, beleértve a hivatalos módszereket, elsődlegesen a nagy illékonyságú összetevőkre terjed ki. Ez abból ered, hogy az ú.n. manuális (off-line) gőztéranalízisnél a mintabevitel jelentősen korlátozta az alkalmazási kört. A mintabevitelnél a fecskendők hőmérséklete ebben az esetben 20-30 C°-os. A nagy forráspontú összetevők kicsapódása ekkor a hideg fecskendőfalon elkerülhetetlen. Vízanalitikánál a vízgőz kicsapódása okozza a fő problémát. Az automatikus mintabevitel, bármely módszerénél, a mintavevő hőmérséklete jóval 100 C° fölé növelhető, ezzel a kicsapódási jelenségeket kiküszöböltük. Az automatizált fecskendő típusúnál a mintavevő tűt és a fecskendőt, a mintabemérő hurkosnál a mintavevő csapot és az összekötő vezetéket, a kiegyenlített nyomású adagolásnál a mintavevő tűt és az átvezető kapilláris hőmérsékletét lehet külön-külön szabályozni. Ezzel egy tévhitet is szeretnénk eloszlatni, nevezetesen, hogy az u.n. fűtött tűs gőztéranalizátor új minőséget, azaz külön kategóriát jelent, mert mind a három típusúnál a mintavevőrész is külön termosztálható. A különböző mintaadagolójú automatikus gőztér analizátoroknál a mintatermosztát hőmérséklete jóval 100 C° fölé növelhető. Egyes típusoknál a termosztálási hőmérséklet meghaladja a 200 C°-ot. A nagy érzékenységű érzékelők, így a halogénezett szénhidrogének meghatározásakor alkalmazott elektronbefogásos detektorok 0,1-1 pg abszolút anyag mennyiségre jelet adnak. Ebből adódóan 1 ml-es adagolási térfogattal számolva, kihasználva a gázkromatográfiás kapilláris hőfókuszáló hatását, 300-350 C°-os forráspontú anyagok is meghatározhatók. Másrészt emissziós és imissziós méréseknél 0,1-1 mg/m3 koncentrációjú összetevők közvetlenül mérhetők. A nagy illékonyságú, kis forrpontú összetevőknél a nagy térfogatú (1 ml-es) adagolás zónaszélesedést okoz. Ebben az esetben a hőfókuszálást a kapilláris kolonna bemeneti szakaszának hűtésével érjük el. Ezt az eljárást on-column kriocsapdázásnak, vagy kriofókuszálásnak nevezzük. Ehhez külön eszköz szükséges. A hűtött gázokkal történő fókuszálás könnyen automatizálható, így a gyakorlatban előnyösebbek a cseppfolyós nitrogént használó berendezésekhez képest. A kriofókuszálás elsődleges szerepe, hogy a kapilláris kolonnán a zónaszélesedést a megadott értékek között tartsuk, ha az automatikus gőztér analízis érzékenységét a nagyobb térfogatú minta adagolással akarjuk növelni.

Elméleti és gyakorlati oldalát vizsgálva az automatikus gőztér analízisnek, a különböző állapotú minták vizsgálatáról a következő összegzés adható.

Gáz vagy gőzállapotú minták mérése kalibrációs módszerrel (külső standard) bármely automatikus gőztéranalizátorral nagy pontossággal elvégezhető.

Vízminták mérésénél a mátrixra történő kalibrálással a vízben oldott összetevők megbízhatóan meghatározhatók. Ezt úgy tudjuk biztosítani, hogy nagy ionkoncentrácójú kalibráló oldatot alkalmazunk. Amennyiben a vízminta iontartalma ehhez képest elhanyagolható, akkor a vízminta ionkoncentrációját a kalibráló oldatéval azonos értékre állítjuk, és így a mátrix-hatás kiküszöbölhető. Így mind a kalibrációs (külső standard), mind a belső standard módszer egyaránt használható. Az addíciós módszer minden vízminta mérésére alkalmas, de időigényes és nehézkes. A mérések ismét bármely automatikus gőztér analizátorral elvégezhető, eltérő megbízhatósággal.

A szilárd minták elemzésénél a mátrix-hatás okozza a méréstechnikai problémát. Eltérő minőségű anyagok eltérő módon kötik (oldják vagy adszorbeálják) a kipárolgó, kis molekulatömegű anyagokat. Ez okozza az analitikai kémiában jól ismert kinyerési, más szóval visszanyerési problémát. A kívülről hozzáadott (spike) anyagok, vagy kísérő és egyéb standardok nem modellezik jól az anyag belsejében kötött anyag megoszlását a szilárd és a gőzfázis között. A külső felületről a kinyerés (visszanyerés) akár nagyságrenddel is nagyobb lehet, mint a belső felületről. A megbízható elemzést csak azok az automatikus gőztér analizátorok teszik lehetővé, amelyekkel mátrixfüggetlen mérés lehetséges, mert ekkor külső standard (kalibrációs) módszerrel a mennyiségi kiértékelés elvégezhető. Ezt a mátrixfüggetlen meghatározási módszert nevezzük többlépéses gázextrakciós (MHE) módszernek.

Visszatérve a fejezet címéhez és az első bekezdésben tett "teljesség igénye nélkül" kifejezésre, a bemutatott alkalmazások valóban csak töredékét jelentik a jelenlegi és jövőbeli alkalmazásoknak. Felsorolásszerűen néhány a kimaradtakból:

Befejezésül a mintavételt és tárolást nagyban segítő mozzanatokat emelnénk ki. Vízminták a helyszínen lezárhatók, a reprezentatív mintákban megfelelő tartósítóanyag alkalmazásával. Így több párhuzamos minta készíthető, és a szállítás-tárolási gondokat is csökkenti, nem beszélve arról, hogy nincs illékony anyag veszteség. A homogenizált talajminták is a helyszínen, a mintatartóban lezárhatók. Technológiai folyamat ellenőrzésekor pl. csomagolóanyagok a gyártás után azonnal bemérhetők, nincs ismét kipárolgási veszteség. Az ellenőrző minták hosszú ideig azonos állapotban tárolhatók, s ha kell, azonnal mérhetők.

 

Irodalom:

[1]       Kolb, B., L.S.Ettre:     
Static Headspace-Gas Chromatography          
Theory and Practice, Wiley VCH, New York, 1997. Pp 24

[2]       Perkin-Elmer előadás, 1999. január, Budapest

[3]       G. Machala, Microchem Acta (1964) 262-271

[4]       G. Machala, Blutalcohol 4 (1967) 3-11

[5]       G. Machala, Cli. Chem.Newsl. 4 (1972) 29-32

[6]       Perkin-Elmer előadás, 1999. augusztus, Budapest

[7]       B. Kolb, L.Ettre, Chromatographia, 32 (1991) 505-513

[8]       J.F. Pankow: J. High Resolut. Chromatogr.     
Chromatogr. Commun. 6 (1983) 292-299

[9]       J.F. Pankow, M.E. Rosen: J. High Resolut. Chromatogr.        
Chromatogr. Commun. 7 (1984) 504-508

[10]     J.F. Pankow: J. High Resolut. Chromatogr.     
Chromatogr. Commun. 9 (1986) 18-29

[11]     J.F. Pankow: J. High Resolut. Chromatogr.     
Chromatogr. Commun. 10 (1987) 409-410

[12]     B. Kolb, G. Zwick, M. Auer: J. High Resolut. Chromatogr.    
Chromatogr. Commun. 19 (1996) 37-42

[13]     K. Kolb: J. Chromatogr. A 842 (1999) 163-205

 

Fekete Jenő, Ritz Ferenc        

A laprendszer készítője: UFE