ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN

Ionok meghatározásának korszerű eszközei

Bevezető

A szervetlen anionok és kationok környezetünkben egyszerre jelentik a jót és a rosszat. Misund és [1] munkatársai 56 ásványvizet vizsgáltak meg véletlenszerű mintavétel után, ezekben 66 különböző elemet, illetve iont határoztak meg. Az ionok meghatározása ionkromatográfiás módszerrel történt. Csak egyetlen példát kiemelve: a fluorid-ion 0,7-1,5 mg/dm3 között csont és fogzománc erősítő hatású, 1,5 mg/dm3 fölötti koncentrációban csont és fogzománc problémát okoz. A vizsgált minták között találtak 2,2 mg/dm3 fluorid-ion tartalmú ásványvizet. Ilyen ásványvizet gyerekek már nem fogyaszthatnak. A fenti példával azt kívántuk bemutatni, mennyire fontos, hogy megbízható analitikai módszerek álljanak rendelkezésünkre anionok és kationok egymás melletti meghatározására. A több összetevőt tartalmazó mintákban (összetett mátrixokban) az ionok meghatározására két módszer áll rendelkezésünkre: az ionkromatográfia és a kapilláris elektroforézis.

Az ionkromatográfiát 1975-ben vezették be a folyadékkromatográfiás módszerek közé Small és munkatársai [2]. A technikát, amelyben kis ioncserélő kapacitású állófázist, kolonna utáni ionelnyomást és vezetőképesség mérő detektort alkalmaztak, ma már a reakciós detektálási módot használó folyadékkromatográfiás módszerek közé soroljuk. Ezt az ion-meghatározási eljárást kémiai ionelnyomásos jelzővel látták el (suppressed ionchromatography). Tekintettel a szabadalmaztatott módszerre, megindultak azok a kutató-fejlesztő munkák, amelyeknek eredménye az ún. egykolonnás ionkromatográfiás rendszer bevezetése lett. Gjerde [3] és munkatársai a kis ioncserélő kapacitású állófázishoz kis vezetőképességű mozgófázist alkalmaztak. Így lehetővé vált, hogy az ioncserélő kolonna után közvetlenül kapcsolják a vezetőképességi detektort. Ezt az ionmeghatározási módszert a nemzetközi irodalom az egy-kolonnás ionkromatográfiás (Single Column IonChromatogrphy, SCIC) módszer mellett, mint non-suppressed ionchromatography, azaz nem ion elnyomásos ionkromatográfiás módszerként vezette be. A szakirodalomban 1997-ben publikálták [4] az Alltech Associates által kereskedelmi forgalomba hozott Electrically Regenerated Ion Suppressor [ERIS] módszert. Amennyiben az 1975-ben levezetett módszert kétkolonnás ionkromatográfiának nevezzük, akkor ez a technika háromkolonnás változata, a „Suppressed" ion meghatározási módszernek. A két módszer közötti különbséget az 1. ábrán mutatjuk be.

1. ábra. 
Az ionelnyomásos, (suppressed) A ábra, és az elektrokémiailag regenerált ionelnyomó (electrically regenerated ion-suppressor, ERIS) B ábra elvi felépítése.
Jelölések: 1-mozgófázist szállító nagynyomású szivattyú, 2-mintaadagoló, 3-ioncserélő kolonna, 4-nagy ioncserélő kapacitású kolonna, 4A-azonos a 4.-el, 4B-elektrokémiailag regenerált kolonna, 5-vezetőképességi detektor

Az 1A ábrán a 4-gyel jelölt ionelnyomó kolonnát az ioncserélő kapacitásának kimerülése után ki kell cserélni. Az 1B ábrán, 4A mérőágon, nagy ioncserélő kapacitású kationcse-rélővel eltávolítják a háttérvezetést (vagy nagyon kis értékűvé alakítják). A 4B kolonna töltete azonos a 4A-val, melyet elektrolízissel előállított hidrogénionokkal regenerálnak. A következő mintaadagolásnál a két ág szerepe felcserélődik. Így átlagos ionkoncentráció és mérési időt figyelembe véve minden egyes minta a regenerált ionelnyomó kolonnán keresztül áramlik. Az időrendi sorrendet figyelmen kívül hagyva tehát három ionkromatográfiás módszerről beszélhetünk:

Technikailag új módszernek tekinthető az elektromosan polarizált ioncserélők alkalmazása [5]. Ennél a módszernél, a nátrium-hidroxid mozgófázishoz a hidroxid iont egy kation-cserélő membránon keresztül juttatják a kromatográfiás rendszerbe. Small és munkatársai [6] szerint az egy „ion-reflux eszköz", amelyben egy kálium-formában levő ioncserélőre hosszirányban elektromos térerőt alkalmaznak egy porózus elektródon keresztül. A gyakorlatban itt is két elektromosan polarizált ioncserélőt alkalmaznak [7]. Ezt az elektrokémiailag előállított mozgófázisos ionkromatográfiás rendszert a Dionex forgalmazza Dionex EG40 Elvent Generator márkanév alatt.

1. Az ionkromatográfiás módszer meghatározása

Az ionkromatográfia az elválasztási módszerek azon ága, amelyben az egyes összetevőeket ionos állapotban határozzuk meg. Ez a meghatározás rendkívül tág, mert így például ebbe a csoportba kellene sorolnunk az ionpárkromatográfiát, vagy a peptidek elválasztását is. A gyakorlatban ionkromatográfia alatt azon módszereket értjük, amelyekkel szervetlen anionokat, kationokat, hidrofil savakat és bázisokat választunk el. Ezzel a behatárolással a módszert leszűkítjük a vízben jól oldódó összetevőkre. Az ionkromatográfia közel negyed évszázados történetében az alkalmazások zöme a szervetlen anionok különböző összetett mintákban (mátrixokban) való meghatározására tevődött át. A környezetvédelmi analitika szempontjából ez azért fontos, mert amíg kationok egymás melletti meghatározása atomspektroszkópiai módszerrel (indukciós kapcsolású plazmaégő) megoldott, addig 1975-ig nem állt rendelkezésünkre olyan analitikai módszer, amellyel anionok egymás mellett 1 mg/dm3 koncentráció alatt egyszerre mérhetők lettek volna.

A módszer tárgyalását megnehezíti, hogy az analitikai eljárás kifejlesztésével párhuzamosan megpróbálták ezt a területet szabadalmilag is levédeni. Amennyiben az „ionkromatográf" elnevezés kizárólagos használatára a szerzők szabadalmi jogot kaptak volna, az kizárta volna a többi folyadékkromatográfot gyártó céget a piacról. Ez nem történt ugyan meg, de a módszer jelentőségét mutatja, hogy az irodalomban számos elnevezés (terminológia) vált használatossá. Ahhoz, hogy a szakirodalomban könnyebb legyen az eligazodás, a magyar szakkifejezés mellett megadjuk az angolt is. Mivel a történeti sorrend azt kívánja meg, s így a nevezéktan is könnyebben érthető, először a bonyolultabb rendszer elnevezéseit adjuk meg:

Mindezen elnevezések alatt a 2. ábrán látható felépítésű folyadékkromatográfiás rendszer értendő.

2. ábra. Az ionelnyomásos (suppressed ion chromatography)
folyadékkromatográfiás rendszer felépítése.

 

Amennyiben ebből a rendszerből az úgynevezett ionelnyomó reaktort elhagyjuk, az általánosan alkalmazott folyadékkromatográfiás rendszert kapjuk (3. ábra). Ez a módszer az ionelnyomásos ionkromatográfia után fejlődött ki, ezért megkülönböztetésül az előzőtől, használják a „non-suppressed ion chromatography" elnevezést. Ezt az elválasztási módszert a következőképpen nevezik a szakirodalomban:

3. ábra. Készülék felépítés az egy kolonnás (non suppressed ionchromatography)
ion meghatározásnál.


Az ionkromatográfiát a „hagyományos" folyadékkromatográfiától a következők különböztetik meg:

Módszertani szempontból az, hogy kis vagy nagy kapacitású ioncserélőt (ioncserélő gyantát) használunk, vagy a vezetést mérjük az elválasztás után, nem jelent különbséget. A megkülönböztetés ionkromatográfia és folyadék-kromatográfia között itt a gyakorlati felhasználás miatt történt. Ebben természetesen benne foglaltatnak bizonyos tudományos elvek (diszciplinák), de az üzleti megfontolások nagyobb szerepet kaptak a megkülönböztetésnél.


2. Az ionkromatográfiában használt álló fázisok

Az ionkromatográfiában döntően ioncserélőket használunk álló fázisként. A továbbiakban ezeket tekintjük át.

Az ioncserélőket töltésük alapján két osztályba soroljuk:

Az ioncserélőket töltésük pH függése alapján ismét két csoportba sorolhatjuk:

Erős anioncserélők azok, amelyek ioncserélő kapacitása független a mozgó fázis (eluens) pH értékétől. Ilyenek a kvaterner-ammónium vegyületek (4. ábra).

4. ábra. Erős anioncserélő gyanta (álló fázis) szerkezete


Az ioncserélők döntő többsége szerves polimer alapú. Ezeket az alapfázisokat az angol szakirodalom „resin"-nek, azaz gyantának nevezi. Innen ered a gyanta fázis elnevezés.

Gyenge anioncserélők, ezeknél a fázisoknál az ioncserélő kapacitás a mozgó fázis (eluens) pH értékének függvénye. Ilyen csoportok a primer, a szekunder és tercier aminok. A 5. és 6. ábrákon adjuk meg a protonálódási egyensúlyi folyamatot és az anioncserélő kapacitás pH függését.

5. ábra. Gyenge ioncserélő csoport protonálódási folyamata

6. ábra. A gyenge anioncserélő kapacitásának függése a mozgó fázis pH értékétől


A protonálódás a mozgó fázis pH értékének függvénye, ezért az ioncserélő kapacitás is ettől az értéktől függ.

Az ioncserélő kapacitás adatokat az ioncserélő gyanta szárazanyag tömegére vonatkozva szokás megadni. A 6. ábra alapján a következő megállapítások tehetők:

A gyenge kationcserélőkre az előző megállapítások az ionos állapotnak megfelelően igazak. Gyenge kationcserélő szerkezetét és az ioncserélő kapacitás pH függését a 7. és 8. ábrákon adjuk meg.

7. ábra.  Gyenge kationcserélő álló fázis szerkezete

8. ábra.  Az ioncserélő kapacitás függése a mozgó fázis pH értékétől

 

Az ioncserélőket az alap álló fázis minősége alapján csoportosíthatjuk:

Az aláhúzott fázisok azok, amelyek nyomás alatt alkalmazhatók, így kis szemcseátmérőjű töltettel töltött kolonnákban használhatók, azaz nagy hatékonysággal üzemeltethetők. Az első csoportban szereplő szilikagél alapú álló fázisok csak pH 3 és 7 közötti oldatban használhatók. Ezek az anyagok porózusak, az ioncserélő csoportokat a szilikagél módosításával alakítják ki. (9. ábra)


9. ábra. A szilikagél kémiai módosításával készített ioncserélő


A fázis előnye, hogy nyomásálló, bármely szerves oldószerrel használható és nagy kinetikai hatékonyságú, s ennek megfelelően jó elválasztást kapunk használatával. A másik csoportba a szerves polimer borítottságú szilikagél álló fázisok tartoznak. Például a kation-cserélőknél az 5 mm szemcse-átmérőjű szilika-gélt előpolimerrel fedik, majd rögzítik (immobilizálják) a felületen. Ilyen polimer a poli-(butadién-maleinsav)-kopolimer. A szilikagél felületén a 10. ábrán leírt szerkezettel jellemezhető ioncserélő helyek alakulnak ki.

A másik megoldás, hogy viszonylag nagy szemcseátmérőjű üveggyöngyre (2-35 mm) vékony polimerfilmet készítenek (szintetizálnak). Ezen a rétegen alakítják ki a megfelelő ioncserélő csoportot. Ezek a töltetek alakítják az ún. héjas vagy pellikuláris álló fázisokat. 

10. ábra. Szerves polimerrel fedett szilikagél szerkezete


Az ionkromatográfiában alkalmazott töltetek (álló fázisok) többsége ma még a szerves polimerek csoportjába tartozik. Több fajtájuk ismert. Ezeket adjuk meg a 11. ábrán.


11. ábra. Szerves polimer alapú (gyanta) ionkromatográfiában
használt töltetek csoportosítása

 

Az összes töltet közül az elektrosztatikus erő által összetartott töltetet alkalmazzák a leggyakrabban. A töltet szerkezete a 12. ábrán látható. Ioncsere csak a külső felületen történhet, így a gyanta ioncserélő kapacitása kicsi. Hátránya, hogy minden olyan hatás, amely csökkenti az elektrosztatikus kölcsönhatás erősségét, az álló fázis tönkremenetelét eredményezi. Például, ha a mozgó fázis nagy mennyiségben tartalmaz metanolt, akkor a kis polimergyöngyöt (látex) lemoshatjuk a mikropórusos magról.

12. ábra. Elektrosztatikus erővel összetartott kis ioncserélő kapacitású töltet

kationcserélő,        

   anioncserélő

13. ábra. Felületen módosított makróporózusos ioncserélők


A makropórusos felületen szulfonált ioncserélőknél a gyanta külső felületén alakítanak ki anion vagy kationcserélő csoportokat (13. ábra).

A fémoxid alapú töltetek lehetnek mind anion, mind kationcserélők. Ezek közé tartoznak a következő fémoxidok: alumíniumoxid (Al2O3. nH2O), szilikagél (SiO2.nH2O) cirkónium-oxid (ZrO2.nH2O). Amennyiben a hidratált fémoxidok hidrogéniont adnak le, akkor kationcserélőként, ha a folyamatban hidroxil-ion kerül a vizes mozgó fázisba, anioncserélőként viselkednek.

Szilikagél pH >2 érték felett a fenti egyenletnek megfelelően ionizálódik, s így kation-cserélőként használható (A).

Alumínium-oxid amfoter viselkedésű így a hidratált formája is (14. ábra) az.

14. ábra
A hidrált alumínium-oxid anion és kationcserélő formája


Az alumínium-oxidnak az izoelektromos pontján mind anion, mind kationcserélő kapacitása van. Izoelektromos pontnak nevezzük azt a pH értéket, ahol a felületen lévő negatív és pozitív töltések száma megegyezik. Ennek az értéke viszont a használt puffertől függ, például citrát pufferben pI=3,5 karbonát pufferben pI=9,2.

3. Ionkromatográfiában használt mozgó fázisok

Az ionkromatográfiában használt mozgó fázisok általában szerves oldószert tartalmazó pufferek. A megfelelő mozgó fázis kiválasztásánál a következő paramétereket kell figyelembe vennünk:

Kompatibilitás a detektálási móddal

Ionkromatográfiában általánosan vezetőképességi detektort használunk. Ahhoz, hogy a detektorokat jól tudjuk üzemeltetni, kis ionkoncentrációval kell dolgoznunk. Ennek biztosítása mind az egykolonnás, mind az ionelnyomásos technikánál fontos. Amennyiben UV-fény elnyelő anyagokat vizsgálunk, akkor a mozgó fázis fény abszorpciójának kicsinek kell lennie. Ha az ionokat oxidáljuk (amperometriás detektor), akkor a mozgó fázisba nem tehetünk könnyen oxidálható anyagokat.

Mozgó fázis pH értéke

Anionok meghatározásakor többértékű gyenge savakat, kationok elválasztásakor többértékű gyenge bázisokat teszünk a mozgó fázisba. Többértékű sav disszociációja:


15. ábra. Anionok meghatározásakor a mozgó fázisba tett gyenge savak disszociációja (ionizációja)

Ahol a K1, K2, K3 a megfelelő protonálódási állandókat adják meg. A 15. ábrán látható egyenletnek megfelelően a mozgó fázis pH értékének növelésével nő a negatív töltések száma. Ez egyben a mozgó fázisba tett puffer anion egyre erősödő kölcsönhatását is jelenti az álló fázis felületén, és így az elválasztandó ionok kiszorulnak az ioncserélő helyről. A többértékű savak alkalmazásakor a pH nagymértékben befolyásolja az elválasztandó összetevők visszatartását. Kationok meghatározásakor többértékű gyenge bázisokat teszünk a mozgó fázisba.

Minél több hidrogéniont vesz fel a többértékű bázis, annál nagyobb mértékű a kötődése a kationcserélő felületén. A növekvő protonálódás, növekvő mértékű eluenserősséget jelent (16. ábra).


16. ábra. Kationok meghatározásakor a mozgó fázisba tett gyenge bázisok protonálódása

Pufferkapacitás

A 2. fejezetben bemutatott álló fázisok ioncserélő kapacitása kicsi. Ennek megfelelően kis koncentrációban kell a puffert alkalmazni. A mozgó fázis pufferkapacitása a puffert alkotó gyenge sav (bázis) pKa értéke körül a legnagyobb. Ha ettől eltérő pH értéken dolgozunk, akkor a mozgó fázis pufferkapacitása kicsi. A minták pH értéke általában nem egyezik meg a mozgó fáziséval. Ez a hatás ún. rendszercsúcsot és csúcsszélesedést okoz. Lehetőleg tehát a puffer összetevőit úgy válasszuk meg, hogy a mérés körülményei között legnagyobb legyen a pufferkapacitása.

Eluenserősség

Az előzőekből látható volt, hogy az eluenserősség egyrészt a mozgó fázisba tett puffer összetevő pH megszabta ionizáltságától függ, másrészt az ioncsere folyamatban a meghatározandó összetevő és puffer-ion verseng az ioncserélő helyen való kötődésért. Ha növeljük a puffer-ion koncentrációját ez csökkenti a minta összetevő megkötődési lehetőséget, így a visszatartását.

Komplexképzésre való affinitás (hajlamosság)

A mozgó fázis komplexképző sajátossága különösen fontos, ha több értékű fémionok elválasztását akarjuk megoldani. A többértékű fémionok erősen kötődnek a kation-cserélő felületén és ez nagy visszatartást eredményezne. Ezt csökkentjük az eluenshez adott komplexképzővel.

Szerves oldószer hatása

A visszatartás és a szelektivitás befolyásolására metanolt, etanolt, butanolt, glicerint és acetonitrilt kell adni a pufferhez. Ezek a szerves oldószerek adszorbeálódnak az álló fázis felületén. Mindazon ionok visszatartása és szelektivitása változni fog, amelyeknél a retenciót az álló fázis hidrofób részével történő kölcsönhatás befolyásolja. Például vízben oldódó szerves anionokét, ilyenek a formiát, acetát, propionát stb.

Az ellenion minőségének és koncentrációjának hatása

Az ioncsere egyensúlyi folyamat, amelyben a meghatározandó összetevő verseng a mozgó fázisban található ellenionnal ennek a folyamatnak az eredménye megszabja a visszatartást és a szelektivitást.

3.1. Mozgó fázisok az egykolonnás ionkromatográfiában

Az egykolonnás ionkromatográfiában (non suppressed ion chromatography) a meghatározandó összetevővel az ioncserélő helyen vetélkedő mozgó fázis összetevők gyenge szerves savak (15. ábra) és sóik lehetnek. Ez a megállapítás a szervetlen anionok meghatározásakor igaz. Ilyen mozgó fázis összetevők a következők:

  1. benzoesav,
  2. o-ftálsav,
  3. trimezilsav,
  4. citromsav,
  5. borkősav,
  6. glükonsav.

Az ilyen a gyenge szerves savakra jellemző, hogy ionizáltsági fokuk (töltésük) a mozgó fázis pH-jának függvénye. Például o-ftálsav esetén, amelynek pKa értékei 2,95 és 5,41, a 17. ábrán adtuk meg az ionizáltsági fok pH függését:


17. ábra. Az o-ftálsav ionizációjának és eluenserősségének függése a mozgó fázis pH értékétől

A visszatartás a mozgó fázis ionjának töltésétől függ, bármilyen hatás, amely pH változást okoz megváltoztatja a visszatartást.

A szerves savak és sóik mellett alkalmazhatunk lúgot, például KOH-t. Mivel a hidroxil-ion affinitása a legkisebb az erős anioncserélők alkalmazásakor, így a kálium-hidroxid tartalmú mozgó fázis eluenserőssége kicsi. Előnyös viszont, hogy a gyenge savak teljes mértékben ionizálódnak a nagy pH értékében, például: HCN, H2S, H3AsO4. Hátránya viszont, hogy használatakor indirekt (közvetett) vezetőképességi detektálást kell alkalmazni. (A módszer elvét lásd a 18. ábrán.)


18. ábra. Egyensúlyi viszonyok kialakulása komlexképző alkalmazásakor többértékű vagy erősen kötődő kationok meghatározásakor

Az egykolonnás ionkromatográfiás meghatározások egy jelentős részénél poliol-borát komplexet használunk mozgó fázis összetevőként. Poliol vegyületként alkalmazhatunk glukózt, fruktózt, glükonsavat, borkősavat stb. A bórsav és a borátok a poliol vegyületekkel komplexet képeznek. Lúgos közegben a komplexnek egy negatív töltése van, s így eluenserőssége kicsi. A polihidroxi-vegyületek közül legtöbbet a glükonsavat használják. Például nátrium-glükonátot és borát puffert tartalmazó mozgó fázis pH-ja kb. 8,6, amelyhez 2-12 térfogatrész acetonitrilt és glicerint tesznek a visszatartás megváltoztatása végett.


3.2. Mozgó fázisok az egykolonnás ionkromatográfiában kationok elválasztására

Híg ásványi savak, például salétromsav, a leggyakrabban használt mozgó fázis összetevők. A mozgó fázisba tett ásványi savak teljes mértékben disszociálnak, és a hidrogén-ion verseng az ioncserélő helyért a meghatározandó fém-ionnal. A mozgó fázis pH értéke alapvetően megszabja a fémionok visszatartását. Mérésekor figyelembe kell venni, hogy 0,01 és 0,001 mol/dm3 koncentrációban használt ásványi savak puffer-kapacitása kicsi, másrészt, pl. a HClO4 vagy HCl korróziót okoz. A mozgó fázis vezetése nagy, ezért vagy az ún. közvetett (indirekt) vezetőképességi detektálást alkalmazzuk, vagy a kolonna utáni származékképzéssel színes vegyületeket hozunk létre, s így UV-VIS detektálási módot használunk. Szervetlen sók is felhasználhatók a mozgó fázisban a kationok elválasztására, így réz(II)-szulfát, cérium(III)-szulfát alkalmazható kis koncentrációban.

A 16. ábrán bemutatottak alapján gyenge szerves bázisok is alkalmazhatók mozgó fázis összetevőként kationok elválasztására. Minél kisebb a mozgó fázis pH-ja, annál nagyobb az eluenserősség. Az egyértékű kationok elválasztására olyan szerves bázisok használhatók, amelyek semleges vagy bázikus közegben protonálódnak. Pl. 2-metil-piridin (pH=5,46) 0.5 mmol/dm3 koncentrációban használható alkálifém-ionok el-választására. A pH-értéket csökkentve és többfunkciós szerves bázisokat alkalmazva az alkáli-földfém-ionok is elválaszthatók. Etilén-diamin /citrát puffert alkalmazva pH=2,8 értéknél mind az alkálifém, mind az alkáliföldfém-ionok meghatározhatók.

A többértékű és az ioncserélő csoporton erősen kötődő kationok meghatározásakor a mozgó fázisba komplexképző anyagokat kell tennünk. A komplexképzők csökkentik a fémionok affinitását az ioncserélő helyhez, ezen keresztül csökken a visszatartásuk.

Amennyiben a mozgó fázis csak komplexképzőt tartalmaz, akkor a 19. ábrán megadott egyensúlyi viszonyok jönnek létre.

A többértékű kationok kötődését a szabad fémion koncentrációja szabja meg. Ezt viszont a komplex stabilitási állandója (k2) és a komplexképző koncentrációja szabja meg. Komplexképzőként citromsavat, borkősavat, oxálsavat és 2-hidroxi-vajsavat használnak.

A mozgó fázis pH-értékét lítium-hidroxiddal kell beállítani. A lítium-ion affinitása kismértékű, ezért a visszatartást csak kevéssé befolyásolja.

Amennyiben a fémionok visszatartása komplexképző alkalmazásakor is még nagy, akkor szerves bázist (versengő összetevőt) is kell a mozgó fázisba tenni. Ekkor a visszatartást a komplex stabilitása, a komplexképző koncentrációja (II) és a szerves bázis és a kation versengése szabja meg az ioncserélő helyért (I) (19. ábra).

19. ábra. A visszatartást megszabó folyamatok komplexképzőt és szervesbázist tartalmazó mozgó fázis alkalmazásakor


Komplexképző alkalmazásakor a fémionok detektálása kolonna utáni származék-képzéssel történik. Ez megoldható közvetlenül úgy is, hogy a komplexképző egyben színes vegyületet hoz létre a fémionokkal. Például o-krezolftaleint, komplexont, klórfoszfonazo(III)-t vagy arzenazo(III)-t oldva a mozgó fázisban, az átmeneti fémek színes komplexet képeznek.

3.3. Mozgó fázisok a kémiai ionelnyomásos ionkromatográfiában (suppressed ionchromatography).

A 2. ábrán megadtuk a kémiai ionelnyomásos ionkromatográf elvi felépítését. Az ábrán látható, hogy az analitikai kolonna után ionelnyomó reaktor (suppressor) található. Az ionelnyomó reaktor működése megszabja az alkalmazható mozgó fázis összetételt. Ezért először az ionelnyomó reaktor működését tekintjük át.

Az ionelnyomó reaktor funkciója az, hogy a mozgó fázis vezetését jelentős mértékben csökkentse. Anion meghatározásnál a visszatartást a mozgó fázisba tett szervetlen vagy szerves anyag anionja befolyásolja.

KOH-dal is megoldható az anionok meghatározása. A KOH teljes mértékben disszociál a mozgó fázisban. Ahhoz, hogy az eluens nagy vezetését csökkentsük, a kálium-ionokat kell hidrogén-ionra cserélnünk, mert akkor semlegesítési reakcióban a hidroxil-ionokból víz keletkezik. A kálium-ion cseréjét hidrogén-ionra, erős kationcserélővel tudjuk megoldani. Az ionelnyomó reaktorban lejátszódó folyamatokat az alábbiakban adjuk meg.

Az (1. reakció) a mozgó fázis és a minta kationjainak kicserélése történik hidrogén-ionra. A hidrogén-ion reagál a hidroxil-ionnal, a keletkező víz vezetése kis mértékű (2. reakció). Ennek következtében az ionelnyomó reaktoron áthaladt mozgó fázis vezetése kis mértékű (háttérvezetés csökkentése). Az ionelnyomó reaktorból az anionok semleges vegyület formájában távoznak úgy, hogy kationjuk hidrogén-ionra cserélődik. Az így létrejövő, és a mozgó fázisban ionizálódó savak vezetése nagy, bekövetkezik az a jelenség, amelyet a detektálás érzékenyítésének nevezünk (3. reakció).

1. (1.)
2. (2.)
3. (3.)

Az alkáli lúgokra megadottakat általánosítva megadhatjuk azokat a feltételeket, amelyek teljesülésekor az egyes vegyületek, mint mozgó fázis összetevők alkalmazhatók. Ezek a feltételek a következők:

Az előzőekben megadott feltételeknek az alkáli-lúgok, az alkáli-karbonátok és bikarbonátok különböző arányú oldatai, bórax-anion és néhány aminosav anion tesz eleget. A gyakorlati életben az alkáli-karbonát, alkáli-bikarbonát különböző arányú oldatai használatosak. A két összetevő mennyiségének változtatásával a mozgó fázis eluenserősségét befolyásolhatjuk. A háttérvezetést csökkentő reakcióban keletkező szénsav vezetése kis mértékű. Az eluens kationjaként – a visszatartás megfelelő értéken tartására – nátrium-iont alkalmazunk.

Kationok meghatározásánál az ionelnyomó reaktorban a következő reakciók játszódnak le:

1.

(4.)
2.

(5.)
3. (6.)


A 4. reakcióban a mozgó fázis anion nitrát vagy klorid, a töltéssel rendelkező szerves töltésű kationok meghatározásánál. Az alkáliföldfém kationok meghatározásánál már csak salétromsav használható.

A hidroxid-formában üzemeltetett ionelnyomó reaktor használati lehetőségét megszabja a 6. reakció. Az ionelnyomó reaktorból a fémionok a megfelelő hidroxid formában távoznak. Ahhoz, hogy ezek a összetevőek megjelenjenek a detektorban, és mérhetők legyenek, oldódniuk és disszociálódniuk kell a mozgó fázisban. A fémek és az átmeneti fémek hidroxid csapadékainak oldódása vízben kis mértékű. Ebből következik, hogy hidroxid formában levő anioncserélő, amelyen az ionelnyomási reakció lejátszódik, elsősorban csak alkáli és alkáliföldfém kationok meghatározására alkalmas. A vezetés csökkentésére, amikor fémeket és átmeneti fémeket akarunk meghatározni, vagy csapadékképzést, vagy a komplexképzési reakciót használjuk ki. Például csapadékképzésnél az ionelnyomó reaktorban az ioncserélőt klorid formába hozzuk, és mozgó fázis összetevőként ezüst-nitrátot használunk. Ekkor az ionelnyomó reaktorban a következő reakciók játszódnak le:

1.

(7.)
2.

(8.)

Bárium-nitrát eluens használatakor az ionelnyomó reaktorban az ioncserélőt szulfátformába hozzuk, és a vezetés csökkenését a BaSO4 kiválása okozza.

A háttérvezetés csökkentését elérhetjük úgy is, hogy a mozgó fázis kationt komplexbe visszük. Például az ioncserélőt réz-formába visszük, és mozgó fázis összetevőként etiléndiamin-N,N‘-diacetát dikálium sóját használjuk (K2EDDA). A réz-kálium ioncsere eredményeként a mozgó fázisba került réz-ion gyengén disszociáló komplexet képez az etiléndiamin-N,N‘-diacetátttal (CuEDDA).


4. Detektálási lehetőségek az ionkromatográfiában

Az ionkromatográfiában fő detektálási módszer a mozgó fázis vezetésének figyelése, mérése. Az egykolonnás ionkromatográfiában ez egy átfolyó mérőteres vezetőképességi cellát jelent. A kémiai ionelnyomásos ionkromatográfiánál ehhez a cellához egy ionelnyomó reaktor is tartozik.


20. ábra. Jel kialakulása az egykolonnás ionkromatográfiában

Az I. esetben a jel a háttérvezetésnél nagyobb, ez az ún. közvetlen detektálási mód az ionkromatográfiában.

A jel a II. esetben a háttér-vezetésnél kisebb, ezt nevezzük közvetett vagy indirekt detektálási módnak. Egykolonnás ionkromatográfiában a detektálás érzékenységét, s ezen keresztül a detektálás alsó határát a mozgó fázis összetétele és a meghatározandó ion együttesen szabja meg. A konduktometriás vezetés mérésénél problémát jelent az elektródok felületén kialakuló kettős réteg. Ez zajforrást jelent, és a hagyományos mérő-megoldásnál nagy időállandót. A zaj kiküszöbölésére és a gyors vezetésváltozás mérésére vezették be a bipoláris pulzus technikát.

A mérési elvet a 21. ábrán mutatjuk be. A bipoláris pulzustechnikában egymás után két feszültségimpulzust alkalmazunk. A két pulzus abszolút értékben azonos, csak előjelük különböző. Az áramerősséget a második pulzus végén mérik. Az ellentétes előjelű pulzusok eredményeképp az elektródok felületén csak kis vastagságban alakul ki kettősréteg. Ez a mérés zaját jelentősen csökkenti. A négyelektródás ellenállásmérés tovább csökkenti a mérésnél észlelt zajt (22. ábra).


21. ábra. A bipoláris pulzustechnika alkalmazása és az elektród felületén kialakuló kettősréteg



22. ábra. Négyelektródás ellenállásméréssel működő vezetőképességi mérőcella elvi vázlata

Az ACG generátor szinuszos jellegű áramot ad az 1 és 4 elektródra. A 2 és 3 elektród a differenciál erősítőn keresztül vezérli az ACG generátort, hogy a 1 és 4 elektród között állandó legyen a potenciálkülönbség. A mérés közbeni áramváltozás Ohm törvénye értelmében az RR ellenálláson változó feszültségesést jelent. Ez a feszültségváltozás arányos lesz a mérendő összetevő koncentrációjával. A cellatartót használják 5. elektródnak, amely a földhöz képest C kapacitástag zajt okozó hatását küszöböli ki.

A kémiai ionelnyomásos ionkromatográfiában a detektor az ionelnyomó reaktorból és a vezetőképességi mérőcellából áll. Továbbiakban a vezetés csökkentésére szolgáló eszközöket (ionelnyomó reaktorokat) mutatjuk be.

Az ionkromatográfia bevezetésekor az ionelnyomó reaktor egy erős kationcserélővel megtöltött kolonna volt. A vezetés csökkentését (1 – 3. reakció) már bemutattuk. Ma már NaOH tartalmú eluens helyett Na2CO3 és NaHCO3 különböző arányú oldatát használjuk. Ennek megfelelően a 2. reakció a következőképpen módosul:

(9.)

A H2CO3 gyenge sav, disszociációja kis mértékű, és így vezetése is kis értékű. Az egymás után sorba kötött kolonnákról kapta a „kétkolonnás” ionkromatográfia elnevezést. Az ionelnyomó kolonnán a mozgó fázis kationjai akkor is lecserélődtek, ha mérés nem történt. Ennek következtében a kolonna ioncserélő kapacitása kimerült, így az elemzést le kellett állítani, és a kolonnát regenerálni kellett. Következőkben porózus csövet alkalmaztak, amelynek pórusait szulfonálták. A porózus cső folytonos működését a 23. ábrán adjuk meg.


23. ábra
Ioncserélő kapilláriscső felépítése

A mozgó fázis a belső szulfonált pórusú kapilláriscsőben áramlik. A nátrium-karbonát és nátrium-hidrogénkarbonát kationjai a cső pórusaiban hidrogénionra cserélődnek. (1. reakció).

A folytonos működéshez szükséges, hogy ezeket a nátrium-ionokat újra hidrogén-ionokra cseréljük. Ezt úgy érjük el, hogy a szulfonált pórusú ioncserélőcső külső részén áramoltatjuk a regeneráló folyadékot, pl. H2SO4-at, dodecil-szulfonsavat. Ha a hidrogén-ion fluxusa megegyezik a nátrium-ion fluxusával, akkor folytonos működést tudunk elérni. Az ionelnyomó jó működésének alapfeltétele, hogy a mozgó fázisban lévő összes nátrium-iont hidrogén-ionra kell cserélni, mikor a mozgó fázis elhagyja az ioncserélő csövet. A kis átmérőjű csövek ioncserélő kapacitása kicsi volt, ezért csak kis ionkoncentrációnál voltak használhatók.

A mikromembrán ion-elnyomóknál a felületet úgy sikerült megnövelni, hogy térfogata kicsi maradt. A mikromembrán működési elvét a 24. ábrán adjuk meg. A regeneráló folyadékot, egy pulzálásmentes szivattyú a nagy fajlagos felületű membrán külső részén, a mozgó fázissal ellentétes irányban áramoltatja. A nagy fajlagos felület miatt a membrán ioncserélő kapacitása viszonylag nagy. Ennek következtében nagyobb ionerősségű mozgó fázisok használhatók, mint az ioncserélőcső alkalmazásakor. Mind a cső, mind a mikromembrán típusú ionelnyomóknál a hidrogén-ion és a nátrium-ion transzportját a diffúzió szabja meg. Hátrányuk továbbá, hogy a regeneráló folyadék áramoltatására pulzálásmentes szivattyút kell alkalmazni. Az iontranszport sebessége jelentősen növelhető, ha ez elektromos térerő hatására történik. Az elektrokémiai ionelnyomó (elektrochemical suppressor) működési elvét a 25. ábrán mutatjuk be.


24. ábra. 
Mikromembrán ionelnyomó működési elve


25. ábra
Elektrokémiai ionelnyomó működési elve

Az ioncserélő membránon keresztül a külső térből hidrogén-ion fluxus indul a katód felé. Ugyanakkor a belső térből nátrium-ion fluxus halad szintén a katód felé. A nátrium-ionok vándorlási sebességét az ioncserélő helyekhez tehát az elektroforetikus hatás nagyban növeli. Regeneráló folyadék lehet kénsav, dodecil-szulfonsav, vagy akár desztillált víz is. Körülbelül 4 V feszültségkülönbség elegendő, hogy a cella árama 50 mA körül legyen, amelynek hatására a kationok vándorlási sebessége elég nagy a megfelelően gyors regeneráláshoz.

5. Egyéb detektálási lehetőségek az ionkromatográfiában

Korábban részletesen foglalkoztunk a folyadék-kromatográfia spektrofotometriás detektálási módszereivel. Ion folyadékkromatográfiában csak néhány ionnak van az UV vagy a látható fénytartományban fényelnyelése. Ezek például a jodid, nitrit, nitrát, jodát, kromát. A kationok meghatározásánál használhatunk kolonna utáni (post column reaction) vagy kolonna előtti (precolumn reaction) származékképzést, s így színes komplexeket kapunk. Amennyiben például az UV-fényt nem abszorbeáló összetevők mérését UV-VIS detektorral akarjuk megoldani, akkor a közvetett (indirekt) UV detektálási (26. ábra) módot kell használnunk. A mozgó fázisba ekkor UV elnyelő összetevőt teszünk, és a mérési hullámhosszat úgy állítjuk be, hogy a mozgó fázisnak még legyen fényáteresztése. A nagyobb fényáteresztésű összetevő megjelenésekor a fényabszorbancia csökken, és egy negatív jelet kapunk. A közvetett detektálási módszernél például 0,1-5 mM mennyiségben kálium-hidrogén-ftalátot, benzoátot tartalmaz a mozgó fázis.


26. ábra
Közvetett (indirekt) és közvetlen (direkt ) UV detektálás az ionkromatográfiában

 

Néhány anion elektrokémiailag oxidálható. Ezeket az ionokat amperometriás és coulometriás detektorral közvetlenül lehet mérni: arzenid, azid, bromát, bromid, klorid, klorát, cianid, jodát, jodid, nitrát, nitrit, szulfid, szulfit, tetrationát, tiocianát, tioszulfát.

Elektrokémiai detektálásnál is megvalósítható a közvetett (indirekt) mérés. A mozgó fázisba könnyen oxidálható anyagot teszünk, pl. szalicilsav, nátrium-szalicilát oldat elegyét. Azok az ionok, amelyek a mérési potenciálon nem oxidálódnak, áram-csökkenést okoznak. A jelképzés tehát hasonlóan történik, mint a közvetett (indirekt) UV-detektálás.

Szelektív és nagy érzékenységű mérés valósítható meg ionszelektív elektródok alkalmazásával. Például fluorid, klorid ion meghatározása összetett környezeti mintákban. Mind közvetlen, mind közvetett méréseknél használatos a réz elektród. A réz elektród potenciálját (E) a Nernst-összefüggés felhasználásával adhatjuk meg.

Például komplexképzőt teszünk a mozgó fázisba. Figyelembe véve az egyenletet, bármely anyag, amely az elektród felületére kerül és megváltoztatja a rézelektród felületén a szabad rézion koncentrációját, potenciálváltozást okoz, s így felhasználható jelképzésre. Ez a módszer is használható közvetlen (direkt) és közvetett (indirekt) ion meghatározásra. Például klorid, bromid, jodid iont közvetlen, míg acetát, formiát, szulfát iont közvetett detektálással tudunk meghatározni. A különböző formában lévő ionok elválasztását és azonosítását teszi lehetővé, ha az ionkromatográfiás elválasztás után atomabszorpciós (AAS), indukciósan csatolt atomemissziós (IC-ICP-AES) módszereket használunk detektorként.

 

6. Ion meghatározás kapilláris elektroforézissel

Kapilláris elektroforézis az elválasztás-technikáknak az a módszere, amikor az egyes összetevők eltérő sebességgel vándorolnak egy 50-100 mm átmérőjű kapillárisban 10-30 kV feszültség különbség hatására. A mérésre használt rendszer felépítése egyszerű. A 27. ábrán a feszültséget stabilizált tápegység szolgáltatja. A mintaadagolás úgy történik, hogy a Pt elektródot és a kvarc kapilláris végét egy mechanikai szerkezet a mintatartóba helyezi. A minta a kapillárisba, vagy nyomáskülönbség hatására (hidrodinamikus adagolás), vagy nagyfeszültségű impulzus hatására (elektrokinetikus adagolás) kerül. Az adagolt mintatérfogat 1-40 nanoliter között van. A reprodukálható mintaadagoláshoz automata mintaadagolókat kell alkalmazni. A összetevők vándorlása az 50-100 mm átmérőjű kapillárisban történik. Anyaga ma az esetek többségében kvarcüveg, de bármely szigetelő tulajdonságú anyag, pl. teflon is lehet. Detektáláshoz a kvarc kapillárisról a védő poliimid réteget eltávolítjuk, és jól fókuszált UV fénnyel átvilágítjuk ( 28. ábra).

27. ábra
A CE rendszer felépítése


28. ábra
UV detektálás a CE-ben

A megoldás egyszerű ugyan, de a kimutatási határt megszabja az optikai úthossz, amely a kapilláris átmérőjével egyezik meg. Ennek növelésére vagy a detektálásnál buborékot képzünk, vagy meghajlítjuk a kapillárist, és tengelyirányból világítjuk meg. Egyéb detektálási módszerek bevezetésére történtek kísérletek, pl. lézer indukált fluoreszcens vagy elektrokémiai detektálási módszerek adaptálása, de a ma kapható készülékeknél az esetek 80-95%-ában az UV detektálást használják az összetevők figyelésére.

6.1. CE alkalmazása szervetlen anionok meghatározására

A kapilláris elektroforézis egyik fő területét a nagy molekulatömegű ionos anyagok meghatározása jelenti. Így fehérjék, polipeptidek, nukleinsavak meghatározásánál fő módszer. A másik gyakori alkalmazási területe az optikailag aktív összetevőek meghatározása. A nagy kinetikai hatékonyság következtében, már kis szelektivitás esetén is elválaszthatók az enantiomerek (optikai izomerek). Az enantiomer szelektivitás könnyen elérhető, ha a pufferhez optikailag aktív anyagot, pl b-ciklodextrin származékot adunk.

Újabb kutatások eredményeképpen gyors anion meghatározásra alkalmas módszereket fejlesztettek ki a gyártó cégek, így a környezetvédelemben, gyógyszeriparban alkalmazása elkerülhetetlen. Általánosságban elmondható, hogy a CE megfelelő kiegészítők alkalmazásával minden olyan területen alkalmazható, mint a HPLC (nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia). Nagy előnye a HPLC-vel szemben, hogy az oldószer felhasználása minimális, így környezetvédelmi szempontból alkalmazása előnyös, mert nem kell nagy mennyiségű szerves oldószert ártalmatlanítani.

A 27. ábrán látható készülék elrendezésnél a detektor a katód oldalra kerül. A megadott elrendezésnél az anionok a minta adagolása után az anódtérben maradnak (elektroforetikus hatás). Az elektroforetikus vándorlás irányát a polaritás – anód-katód – felcserélésével oldják meg. pH>3 savasságú mozgó fázisban az elektroozmotikus vándorlás létrejön, amelynek értéke nagyobb, mint az elektroforetikus vándorlásé. Ahhoz, hogy az anionok a detektor felé vándoroljanak, az elektroozmotikus áramlás irányát is meg kell változtatni. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a pufferbe pozitív töltésű hidrofób iont teszünk. A hidrofób ion adszorbeálódik a kapilláris belső felületén, és a puffer felé pozitív töltésű lesz. A pozitív töltésű felület kialakulását és ennek következtében kialakuló elektroozmotikus vándorlást a 29. ábrán mutatjuk be.


29. ábra
Anionok meghatározása CE-sel

A mérésnél előnyös, hogy a szervetlen anionok elektroforetikus vándorlási sebessége nagy, így ezek minden összetevőnél gyorsabban mozognak. Ennek következtében a mátrixhatás nem jelentkezik (vagyis a mintában lévő többi anyag nem zavarja a mérést).


Néhány – a cikkben szereplő – szakkifejezés magyarázata:

affinitás: vegyrokonság; egyes kémiai anyagok képessége, hogy bizonyos anyagokkal könnyen egyesülnek,

koncentráció: egységnyi oldószerben levő anyagmennyiség,

detektálás: valamilyen jellemző tulajdonság kimutatása; valamilyen jellemző tulajdonság számszerű értékének meghatározása,

kis kapacitású: kevés ioncserélő hellyel rendelkező ioncserélő gyanta,

protonálódás: hidrogén ion felvétellel pozitív töltés alakul ki a molekulában,

amfoter viselkedés: erős savakkal és erős bázisokkal is sót alkotó, hol savként, hol bázisként viselkedő vegyület,

puffer (puffer oldat röviden): kiegyenlítő oldat; egy gyenge savból és egy gyenge sav erős bázissal alkotott sójából, vagy egy gyenge bázisból és a gyenge bázis erős savval alkotott sójából álló rendszerek, amelyek pH-ja kis mennyiségű erős sav, vagy kis mennyiségű erős bázis hatására csak kis mértékben változik,

kolonnát regenerálni: a kolonnát alkalmazás előtt eredeti állapotába hozni, megfelelő oldószer átáramoltatásával, újra felhasználhatóvá tenni,

kompatibilis: illeszthető, itt a mozgófázis összetétele nem teszi lehetetlenné az ionok mérését,

komplex: bonyolultan összetett; egy-, vagy néha több központ iont (általában fémiont) és az ehhez kapcsolódó egy-, vagy többatomos ionokat, oldószer molekulákat, szerves molekulákat, vagy szervetlen molekulákat tartalmazó vegyületek,

disszociáció: megfordítható (reverzibilis) átalakulási folyamat; itt egy molekulából kettő vagy több ion keletkezik, amelyek megfelelő körülmények hatására ismét eredeti termékké alakulnak vissza,

disszociáló komplex: lásd a fenti meghatározást,

komplexképző: komplex vegyület kialakításában résztvevő ionok vagy molekulák,

szelektivitás: az a sajátság , hogy valamely kölcsönhatás csak bizonyos anyagokban, illetve bizonyos körülmények között hoz létre változást; itt két ion elkülöníthetősége a kromatográfiás rendszerrel.

retenció: visszatartás; itt a komponensek vándorlása során a kolonnán szorbeált állapotban eltöltött idő, amely az ionok elkülönülését adja egy nem kötődő ionhoz képest.


Irodalom

1. A Misund; B. Frengstad; V. Siewers; C. Reimann:

2. The Scienec of Total Enviroment 234/244 (1999) 21-24

3. H. Small; T. S. Stevens; W.C. Bauman: Anal. Chem. 47, (1975) 1801

4. D.T. Gjerde; J. S. Fritz, G. Schmuckler: J. Chromatog. 186 (1979) 509

5. R. Saari Nordhaus; J. M. Anderson: J. Cromatog. A 782 (1997) 75

6. Y. Lin; N. Avadalovic; C. Pohl; R. Matt; H. Dhillon; R. Kiser: Am. Lab. 30 (1998) 48ff.

7. H. Small; Y. Lin; N. Avdalovic: Anal. Chem. 70 (1998) 3629

8. W.Z.Hu; P.R. Haddad: Anal. Commun. 35 (1998) 317

9. Környezetvédelmi Analitika, Műegyetemi Kiadó (1998) Szerk.: Kőmíves József, 194-293. o.

Fekete Jenő* - Hete Gabriella* - Ritz Ferenc**        

*
**
BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék 
Richter Gedeon RT


A laprendszer készítője: UFE Bt.