Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 9. szám

DANTE GABRIEL ROSSETTI: JENNY

«Jenny dolga bosszuért kiált. Szégyen rá!
Nevét se ejtsd ki, gyermekem!»
(Hübele asszonyság)

Lázas, lankadt, lusta Jenny,
Kit csók s arany nem hagy pihenni,
Térdem ma mégis párna néked
Fejed alatt, mit könnyüvé tett
A tánc s a vad zaj: olvatag
Tagokra hulló forgatag:
Jennym, ledér-szép ölelő te,
Kinek csókját egy pír előtte
Alig tehetné édesebbé,
Mint szeme kékje ékesebbé
Lesz haja hulló aranyával:
Virág, melyen nincs jel, mi rávall,
Hogy melegágya kéj-tövén
Tegnap letört szegény növény,
Holnapra már rajt' semmi disz;
Friss forrásból maréknyi viz,
Mit el sikoltva nyelt a fertő,
Rossz Jenny, bájjal szivet ejtő,
Fejecskéd térdemen felejtő;
Ki képe vagy bankója von
Árnyat merengő arcodon?

Mily más e négy fal, mint ahol
Könyv oldalán könyv silbakol
S tömötten ifju éltem árva
Óráit őrzi, haj, bezárva, -
Mikért napot s éjt meglopott,
Hogy majd betél egy szent robot,
Mit mégis ugy hagy szanaszéjjel,
Mint én hagyám munkám ma éjjel:
És látva, hogy szemen s agyon
A tánc hatalma nagy vagyon,
Nem lehetett lábam se bamba: -
Eként akadtál hát utamba.
Fájt volna nyilván tovamenni,
Mert itt vagyok. S most kicsi Jenny,
Feküdni térni sincs erőd.

Kötött, röviddel ezelőtt,
Könnyű legényt, ily kis szobákhoz
Emlék elég. Mily változást hoz
Pár kurta év sok célja, lám!
S tekintetem szobád falán
Most idegenként tétovázik.

Agyamban a köd még cikázik,
Melytől kavargó táncba szédült
S betű betűre elsötétült.
Lásd Jenny s így elnézve téged,
Özön hajad, mely gazdag éked,
Ruhád, mely oldott és övetlen
S a lámpafényt a drága keblen,
Amint fehért aranyba csillant, -
Könyvhöz hasonlitsz, egy elillant
Álom világán ha kivillant.
Nem sejted ezt te s bárha nyom,
A szégyen tiltja szólanom: -
Szép Jenny, csókok dús szegénye!
De mig csapongó úri kénye
A gondolatnak igy sodor,
Vajjon te min gondolkodol?

Gondolsz-e rám is s ha igen,
Mi jut eszedbe? - tán, miken
Tünődni kár, gyászteli dolgok?
Vagy ami szép van, összetoldod
Csábul nekem? - vagy (keserü
Sejtés!) csak onnan a derü,
Hogy nem vagyok részeg, se durva
S enyhet találsz ölembe hullva?

Mert hála tölt el, ne tagadd,
Hahogy pihenned mód akad,
Ha nyugtot ád a vad zsibongás,
A nagy csömör s a gúnysikongás,
Mellyel kajánság: bősz erény
Ront rád, ruhád mert nem szerény;
A vérszegény szüz néma vádja,
Kinek nyütt képe s rossz kabátja
Láttatja, hogy mely fagyban ég el
S mily máskép virraszt, mint te, éjjel;
S az iskolás tacskó, aki
Nagyokoskodón oktatja ki
Kis társát, hogy ki vagy s mifajta: -
Ha belefáradsz bajba, zajba,
Szégyenbe s mi legyűri benned,
Jó ugye néha megpihenned
S még jobb feledned, hogy a férfi
Ha mit kiélvez, elfecsérli,
Hogy mit beszél és tesz, galád
S ha nem szorult már vágya rád,
Undorral eltol, mint, ha tort
Lakott, az étket és a bort.

És most, szivem szép kedvese,
Ülj fel s együnk. Kell bor? Nesze,
S ne tűrd, hogy igy töprengve hosszan
Gyalázatod terhét megosszam.
Nem birsz? Sebaj, hagyd itt fejed
S hacsak nem alszol, el se vedd;
Fogd s idd ki ezt, hogy messze muljon
Kábúlatod s a szív viduljon.
Ah, lomha liljom-kéz, beh kár,
Hogy keztyü is rejtette már
S gyürű hagyá ujján nyomát!

Nézd a mezőknek liljomát,
Lám, nem fon az, munkát se végez;
(Igy áll megirva, oh beh rég, ez
Oly nyugalomról, mit nem enged
A sors neked). Másféle enyhet
Kap új urától nyár-betelt
Sétányi közt a büszke kert,
Mint melynek áldó vize érbe
Szaladt, a dús gazdát dicsérve,
Még mielőtt a nyár vidor-vad
Hevén a liljom mind lesorvadt.

S liljom, tiéd, már egy sem él?
S a sok lehullt hószin levél
Ágyuk belepte, mint a tél.
De még virágos májusodnak
Rózsái vannak. Nem-e fognak
Elhalni ők is s melyeket
Száz szépmivű rügy rejteget?
Biz ugy; lelankad szirom-ajkuk,
Még ott a tört sziv rőtje rajtuk
S itt a töviskes szár, a pőre.

De csitt! Nem veti itt előre
Árnyát a tél még. Két komor
Rém van csupán: kórság s nyomor -
S csak kéj-facsarta könny omol.
Nagynéha tán kéretlenül
Egy tünde emlék felmerül
A messzi multból, mely neked
Régibb ma, mint sok porlepett
Könyvben talált ódon regény:

Heversz a rét fűszőnyegén,
Kis Jenny, s túl égen, mezőn
Szemed a várost kérdezőn
Réved, minek zűrös zaját
Mesékbe szőtte volt anyád.

Ma már a várost ismered.
Megmondja minden kisgyerek,
Hogy dolgokat, mik ma sem állnak
Árlajstromon, vesznek s kinálnak,
Mig a vasárnap regg alászáll
S még szombat éjjel áll a vásár
S ha száraz, ha eső beeste,
Vásárt üt a Haymarket este.
London tudós porontya tudja,
Fel s le hogy ível sorsod utja,
Ő látja ringó rokolyád
Mint kellet bájt a lucskon át,
Hintód gunyt az erényre mint
Fröccsent s szemed hogyan tekint
- Arany s egészség tovafutván -
Le végig a részvétlen utcán,
Hol park körül s hidon keresztül
Hüs járdalámpák fénye rezdül
S kanyar-vonalt himbálva ró,
Tüzes kigyó, szived maró.

Hess, gondolat ködfátyla, szállj!
S ha mit a sziv formál, a száj
Kimondna minden szót, mi lenne?
Mint félig feltárt könyv, ha benne
Rég nem lapoztak, összecsattan,
Ugy nyilna fel szómtól agyadban
Egy lap s a ködlő értelem
Könyvét becsukná hirtelen.
Mert tiszta formát s szint ki lelne
Itt, hol salakba hullt az elme
S reá a szennynek árja rútul,
Mint utcamenti Léthe, zúdul?

Nem, tükre nincsen arcnak abban,
S hol hömpölyög, hab egy se csobban,
Alvadt-tunyán gyürűz az örvény
Éjek s napok képét elölvén.

De Jenny már elszenderült.
Alszik s felejt: az arc derült -
Nem szebb s aléltabb senki nála,
Dús hajözönben pihen álla,
S mintha szemhéján - szinte kék! -
Egy álomég átfénylenék.

Mint bárki nő, ugy alszik itten
S láttán a borzadt szivbe döbben
Az ó talány, mely nem hagy épen
Érzést s felérni nincs miképen:
Müves hatalma a cserépen!
Megmondatott, egyfajta légyen
A sár, miből a dics s a szégyen
Edénye készül. Egyik ez.

Kis Nell hugom száz lyányt kitesz,
Oly asszonyi mindenben ő,
Bókot, ruhát, dalt kedvelő.
S ifjú szemében a szeszély
Ha ajka-ként valót beszél,
Nell húgom édes csókra termett.
Kedvencem ő, a drága gyermek.
Becézve nézünk s féltve rája.
A csapodár kedv, mire párja
Méltó kerül, nyugton megül,
A csacska jókedv is lehül
Mások, nem önnön bánatán
S szépsége dölyfös tudatán
Átsüt azé, ki birja s kapja:
Megosztott Minden kis darabja.
Mert dús-gyümölcsü érzelem
Hosszu szakán áldást terem
Jó földben itt a szerelem.

Megmondatott, egyfajta légyen
A sár, miből a dics s a szégyen
Edénye készül. Im a másik.

Nézz rá s a nap mókázni látszik.

Bukott az - ez szent! Ős-jogon
- Hinnők-e? - mégis vérrokon!
És Jenny, mig a föld ki nem hül,
A szörnyü forgás meg nem enyhül;
S e szép fa egykor, úgy lehet,
Ha sorsa ily sort rejteget,
Fiad fiától kér kegyet.
Kiátkozott lesz, mint te vagy -
S a férfi gőgje mégse hagy
Alább, holott zeng az Itélet
S egy, kit mint téged vert az élet,
Előlép, hogy Birája lássa, -
Önnön leánya, anyja mása!?

Ketyeg az óra Jenny polcán.
Tán gúnyolódik bús mivoltán,
Hogy íly időt mér untalan.
Ám holdezüst és naparany
Neki s nekem egyforma érték
Szerint az élet pénze: mérték,
Mellyel a föld javát kimérték.
S ha más miatt egy vakeset
Folytán ez élet elveszett,
Lélek leend-e lélek ára?

Szép az arany dicsfény sugára,
Mellyel egy élő asszony esdő
Arcát köríti régi festő.
S míg Jenny nyakát félrehajtja,
Az arc s az álom enyhe rajta,
Az árny, hol keskenyebbre válik
S a kedves iv fültől le állig, -
Egy Raffael- s Da Vinci-képen
Lelkekbe tárva, példaképen
Élne örökkön, úgy lehet,
Jelűl, hogy Isten mit tehet.
S mit tett az ember? Ó Egek,
Lesz mód ezt jóvá tennetek?
S a lélek és test, melyre lenn,
Hol ember ítélt, gyötrelem
Mély pokla várt, mely könnytelen
Feltámadást ér tulnan el?
Éj rejti. Nem láttatja jel,
Minő a béke, melybe háza
Számos lakát az Úr ruházza.

Ó csak szivét, a vétkeset
Egy nősziv, mely nem vétkezett,
Látná! De arra nincs eset.

Mint rózsa, tiltott könyvbe téve,
Mit tiszta nő nem vesz kezébe,
Mert belenézve, lelke élő
Virágit összezuzni fél ő;
Holt szirmon át, mely a betün
Mint lepkeszárny tapad, kitün
A csúf szöveg, mit látni bün
S mitől a hölgy arcúlatán
A rózsa rózsább volna tán;
S bár rá közönnyel, mig enyész,
Csak korcs konokság szeme néz;
S bár rossz tudás szennyezte vér
Fut a levélen át, fehér
Lyánykéz mihez hozzá nem ér:
Le róla végkép mégse hullt
A himporos emlékü mult
És látva dúsrajzú erét,
Halódó kelyhe csábszerét,
A nő szivének, min virág a
Jóság s a részvét, érte drága
Lenne a föld minden virága: -
Csak ép hogy erre nincs eset: -
Ez, nők előtt, az elesett.

De Jenny, tested hogyha nézem,
Homályba vész a nő egészen
S marad a mult, jelen s jövendő
Kéjének ős-egyet jelentő
Summája. Rejtvény, mit az ember
A sanda szfinksztől kérni nem mer.

Miként varangy, amely belül
Egy kőben ül időtlenül,
Mióta földünk birja s Ádám
Bukása súlyát hordja hátán;
Átélve minden századot,
Nem látta, nap hogy támadott,
Hideg büvkörbe zárva, vére
Nem pezsdült soha nyár hevére;
Csak ül, kövének bárhová van
Röpte, - süket, vak, - ül magában,
Ül s börtönét nincs, ki kitárja,
Mignem, mi körben odazárja,
Az Ur kezétől szétomol
S pora szétenyész, mint füstgomoly
S az Ember magva, mint por, enyész: -
A Kéj e földön úgy tenyész.

De haj, tünődni kár ezen.
Én csókos árva kedvesem,
Nem is hiszed, mily furcsa pálya
A léleké, mely Jenny bája
S varangy közt utját megtalálja.
Kelj, Jenny... Éjünk véget ér!

S egy sietős dolgú szekér
Vásárba tart és valahol
Birkák mögött egy eb csahol;
S az ódon utca, hogy kirévül
London eggyel több éjjelébül,
Lidérces, mint a lámpasor.

S a nap szárnyán az éj s a tor
Elszáll. Homály tovareszket,
Amint a félig leeresztett
Tüllfüggönyön nap fénye tör be
S kék árnyat ejt a lámpa körbe,
Mely, mint okos szüzé, egész
Éjhosszat ég, vendégre kész!
S az alkovban hűsen kitárt
Ágyadra hajnal küld sugárt;
S visszkép gyanánt néz rám nyugodtan
Térdemre hajtott főd amottan,
Hol gyémántgyűrükkel bekarcolt
Tükrödre sejtés ró bizarr sort.

S egyszerre künn, mikép ha szó
Csendülne, messze elható,
A londoni verébsereg
Koncertje vígan megered
S itt benn kanári csicsereg
Az ébresztődal hallatán,
Mert Jennynél is virrad ám.

S feslő köd és széttárt redőny
Mögül, bennem is ébredőn,
Rátűz a nap. Ne bántsuk álmát.
De felriadna-e, ha párnát
Gyürnék fejaljul ide, lágyat,
Térdem helyén? Nem, - imhol ágyad,
Jennym. S hajadba csendesen
- Aranyt aranyba - beteszem
E kis marék pénzt, álmod édes
Tárgyát tán.

Mert aligha kétes,
Hogy most is ott jár Jenny épen
A bűvös erszény büvkörében, -
Töppedt legyeknek síri háló,
S a füst, a szálak közt kiszálló,
Az agyban álomképet alkot.
Csatakos utca nem kavarg ott,
Kan éhe nem fen ott agyart,
De lágy negéddel kiagyalt
Bók zeng a pézsmás budoárban;
Vagy dalba rezgő csillagárban
Hangverseny-est zihál a fény
Gyorslüktetésü üterén;
Tán üzletről üzletre ring
Hintója; vagy gőggel kering
Korzóidőn (tündéri kép!)
A park körűl az úri nép.
S habár sötétben ott, mikép
Itt, titkos tiszte megmarad,
Napfényben és lámpák alatt
Hóditva jár a büszke dáma
S ruháinak nincs szeri-száma...
Lásd, Jenny, álmos ellesem.

Mert Paphos istennője sem
Ragyog, ha őrt hüs berke mélyén
Ezüst szekrény nem áll személyén;
Vagy fedje csak Priápot egyszer
Az ildom-elrendezte kegyszer
Derékig és szemed legott
Egy tisztes istent lát meg ott.

S leány, magadban itt, ma reggel,
Több lesz talán emléked eggyel,
Bár duplapárnás hajnalod
Legtöbbje benned rég halott.
Ah, szinte látom ébredésed,
Amint szemed dörzsölve nézed
Tüntöm s hajadból, hogy felállasz,
- Uj Danae - pénzeső a válasz.

Mit szivem ád, lásd, tiszta hang,
Mert néma minden sziv-kaland,
A pénz ha nem szól: gingalang.
S mindvégig igy gunyoljon ajkam,
Szégyelve szégyenem, - zavartan,
Hogy egy szegény szép lánynak arca
E pár nem torz eszmét sugalta?
S ha kérded, mindez mit mutat:
Egy vaksötétbe tünt utat
S egy fényt, ki tán már közeleg
Elüzni éjem s éjjeled.

Egy csókot, édes. Ég veled.

Gáspár Endre forditása