Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 13. szám · / · Kosztolányi Dezső: Édes Anna

Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Regény (1)
III. Fanyar vacsora

Vizyné látván, hogy a külső ajtón senkise tartózkodik, bement az ebédlőbe.

- Mit akarsz?

- Csak próbálom - mondta Vizy. - Szól.

- Hallom.

- Megcsinálta?

- Hallod.

- Remélem, nem mondtál neki semmit.

- Nem. Hagyd már - rivallt az asszony Vizyre, ki még egyre nyomogatta a csengettyű gombját. - Mit játszol? Olyan vagy, mint egy gyerek.

- Éhes vagyok. Vacsorázni szeretnék.

- De kinek csöngetsz?

- A Katicának.

- Őnagysága már réges-rég elment.

- Hová?

- Hová? Hát oda, ahova rendesen. Lófrál.

- Most?

- Most hát.

- De ma senkinek sem szabad az utcán járni.

- Bánja is ez. Megjött a Lajos.

- A Hack?

- A Hack. Az uszállyal.

- És mikor jön haza?

- Nem kötötte az orromra. Majd éjfélkor - fakadt ki Vizyné s hogy izgassa magát, tódította -, majd valamikor hajnalban.

- Vitt kulcsot?

- Azt hiszem.

- Mondhatom, kellemes - szólt Vizy. - Roppant kellemes. Nyitott ajtónál aludni. Akárkit behozhat.

- Érdekes vagy. Úgy teszel, mintha először történnék. Nevetséges vagy - és ingerülten sarkon fordult, becsapta maga után az ajtót, mint Katica szokta.

A konyhában dobálta az edényeket, csörömpölt. Olykor szüksége volt ilyen érzelmi kitörésekre. Miután belefáradt abba, hogy urával együtt, mint szövetséges vitassa meg életük nagy, sohase szűnő gondját, efféle zendülésekkel adott kifejezést bosszúságának, pár pillanatra úgy tüntetve föl a dolgot - legalább önmaga előtt -, hogy az ura az oka az egésznek.

Fatálcán bevitte a vacsorát: egy findzsa teát, pár szelet pirított kenyeret, a vajat, melyet délután szerzett.

Vizy, ki délben csak tökkáposztát evett s egy darabka marhamájat, a híg, fűzöld teára pillantott, a gyanús, feketesárga kukoricakenyérre, melyet a pirítás se tett kívánatosabbá. Fanyalogva érdeklődött:

- Más nincs?

- Mi volna.

- Nem is terítesz?

- Hiszen este nem szoktunk.

- Mindegy - hagyta helyben Vizy. - Jó így is.

Fejét tenyerébe temette, mint mikor valami nem volt rendben a háztartásban. Sokáig nem beszélt. De gondolatban már kívánta a fehér abroszt, a rózsás porcelántányérokat, az ezüstkéseket, a metszett borospalackokat, melyek hajdan ragyogtak ezen az asztalon, hogy vacsorákat adtak minisztériumi barátainak.

- Te nem eszel? - faggatta feleségét.

Vizyné csak ritkán vacsorázott. Évek óta ideges gyomorbajban szenvedett. Betegsége a bolsevizmus alatt a sok izgalom folytán rosszabbra fordult. Gyomrában állandó savanyúságot érzett.

Elővett egy papírdobozt, kiöltötte vérszegény nyelvét, rátett három sötétzöld labdacsot, leitta egy pohár vízzel s összeborzongott.

Annál inkább nekilátott az ura. Az egészséges férfi mohóságával ropogtatta fogai alatt a kiszáradt, keserű-édes kukoricakenyér-szeletkéket, melyekre csakhamar fölkente az öt deka vajat. De máris elfogyott minden. Kopogott a szeme. Kavargatta teáját, zaharint dobott beléje. Cukor híján a zaharint is szerette. Legalább édes volt.

Amíg nagy zajjal hörpintgette teáját, Tatár Gábor kollégájával való találkozását mesélte el, kitől az Úri-utcában megtudta, hogy vége, hogy végre vége, vége. Vége a szociális termelésnek, a forradalmi öntudatnak, elkövetkezett az igazság uralma. Nem zaklatják többé a tisztességes, dolgozó polgárságot.

Vizy határtalanul gyűlölte a vörösöket, amire megvolt minden oka. A bolsevizmus alatt koplalt. Mihelyt kitört a kommün, rendelkezési állományba helyezték. Fizetését ugyan az akkor uralkodó fejetlenségben elfelejtették letiltani, de mit vásárolhatott rajta? A háborúban tönkrement. Mindjárt az elején hadikölcsönbe fektette egész vagyonát, kétszázötvenezer aranykoronát, mert föltétlenül bízott a német fegyverek győzelmében. Csak a kétemeletes háza maradt itt, ez se jövedelmezett. Első emeletét, négy szobát, ők maguk lakták, a második emeleti két lakást háziorvosa, Moviszter Miklós és Druma Szilárd, egy fiatal ügyvéd. Házát a vörösök kommunizálták. Ez a ház itt a Mozdony-utca tőszomszédságában különben is szemet szúrt a Lenin-fiúknak. Druma Szilárdot túsznak vitték s két hónapig ült a gyűjtőfogházban, az öreg Moviszternek, a klerikális orvosnak, a régi katolikusnak folyton kellemetlenkedtek. Vizyéknél először akkor jártak, amikor feleségét letartóztatták. Felesége egy asztalkendőt rázott ki az erkélyen s azzal vádolták, hogy jeleket adott az ellenforradalmároknak. El is hurcolták a parlamentbe, ott tartották egész nap, csak éjfélkor engedték haza, testben-lélekben egészen megtörve. Másnap reggel feljött hozzájuk egy fiatal politikai megbízott, ki nádpálcáját bőrlábszárvédőjéből kihúzva hetykén csapkodott a lakásban, elrekvirálta tőlük két szobájukat, az ebédlőt, melyben most ültek s a mellette lévő szalont. Szerencsére előbb megbuktak, mintsem lakókat küldhettek volna.

De mindennél jobban fájt az, hogy a minisztériumban tétlenségre kárhoztatták. Féktelen politikai becsvágy lakozott benne, mely táp híján zakatolt, mint az üres malom. E boldogtalan hónapokban csak tengett-lengett. Mogorva, bizalmatlan hivatalnokember volt, ki annak előtte soha semmibe se avatta feleségét. Most megeredt a szava. A hosszú sétákon a budai hegyekben, vagy itt, míg várták a rettenetes látogatókat, neki tartott szabadelőadásokat politikai "koncepcióról", "platformjairól", meg azokról a tacskókról, kikkel megnyomorították a minisztériumot.

Efölött nem volt oly könnyű napirendre térni. Amint megitta teáját, le-föl járkált s az ellenforradalmi eseményekről beszélt, melyek egyszerre megnyugtató, történelmi veretet kaptak.

- Emlékszel - kérdezgette folytonosan - emlékszel?

Ismerőseit emlegette, kiket fölakasztottak, a hivatalnokot, ki röpcédulákat osztogatott a templomokban s ezért a parlament előtti téren kivégezték, a ludovikásokat, a hős ludovikásokat, kiket ezek a sehonnaiak ellenforradalmi "süvölvények"-nek csúfoltak.

- Hát a monitorok. Amikor fölrohantak a Dunán sötét füstbokrétával. Épp borotválkoztam. Azt hittük, hogy a kommunisták lövöldöznek. Tatárékhoz szaladtunk föl és a padlásablakból néztük. A Duna-parton úgy nyüzsögtek az emberek, mint a hangyák. Akkor ölték meg szegény Berendet, a híres gyermekorvost.

Várt kicsit, majd folytatta:

- Az úrnapi körmenet az más volt. Valami szemüveges szovjet-alak kerékpáron nekirohant az Oltári Szentségnek, szidalmazta és - azt mondják - le is köpte. Egy pillanat alatt földre teperték, a kapu alá vitték, addig verték ököllel, botokkal, míg ki nem adta páráját. Állítólag egy pincér ütötte agyon.

De a legizgalmasabb, mindennek a megindítója, mégis a krisztinai forradalom volt. Ezt mind a ketten színről-színre láthatták.

- Te már akkor érkeztél, mikor a teherautóról leszálltak a fekete, göndör terroristák és sortüzet adtak a templomra. A tömeg sivalkodva menekült az elemi-iskolába, ott épp vörös katonákat soroztak. Nem láttad azonban az elejét. Én ott voltam. Úgy kezdődött, kérlek, hogy zsebkendőket lobogtattak. Az egész Krisztina-tér fehérlett. Megálltak a villamosok, mindenki levette kalapját, a Himnuszt énekelte. Sohase felejtem el. A vörös zászlót leszakították, elégették. Valami szőke színésznő gyújtotta meg a Mária-gyógyszertár előtt. Aztán együtt rohantunk haza. Szürke, szeles, nyári nap volt. Előttünk egy kislány szaladt, kezében az elefántcsont-fedelű imakönyvével. Szegény, a mi házunk előtt rogyott össze. Nem bírta tovább az izgalmat. Sokáig hevert a járdánkon, mint egy darab fa. Nem tudott magáról semmit. Te hoztál neki egy pohár vizet. Emlékszel?

Már az is gyönyörűség volt, hogy erről ily nyíltan, ily hangosan lehetett beszélni. Vizy azonban nem kapott választ. Felesége csak bámult a semmibe, tágra nyílt, érdekes-szürke szemével.

Hosszú szünet után szólalt meg:

- Holnap megint álmos lesz.

- Kicsoda?

- A Katica. Megint kilencig döglik majd.

- Vagy úgy - szólt Vizy, mert ő még mindig künn járt a tömegben, hol a történelem erjed s a sors vaskockái zuhognak.

- Mért engedted el? Miért nem vagy hozzá kissé erélyesebb?

- Merek is. Itt hagy - mohón ragadta meg a szót. - Csak láttad volna, milyen gyilkos szemeket meresztett múltkor, mikor arra céloztam, hogy talán mégse menjen el minden este.

Vizyné váratlanul fölugrott, Katica hangját utánozva sápítozott:

- "Ha tetszik, akár vissza se jöhetek." Ezt mondta a pimasz. Aztán kilibegett az ajtón - és most mutatta - így - és utánozta Katica járását is.

Az ura egy pillanatig döbbenten nézte feleségét, ki végigtáncolt a szobán s dühében játszott, mint valami különös színésznő valami különös színpadon.

Megszánta őt, s hogy mondjon valamit:

- És te mit tettél?

- Mit? Azt, amit mindig. Nyeltem. Szerettem volna belerúgni abba a vastag...

- Hát bizony ezek ilyenek.

- Csak zabálnak - kesergett az asszony. - Két pofára. Meg katonáznak. De ez - s az urához hajolt és suttogott - ez, kérlek, beteg is.

- Mi baja?

- Az - mondta Vizyné, jelentősen. - Az a baja - s ránézett, rémülten.

- Nem látszik rajta.

- Láttam a fehérneműjén.

- Hiszen kövér.

- Attól olyan dagadt. A lába, az a puffadt lábikrája. Undorító. Aztán a bátyja is idejár, az a vad bátyja, a mozdonyvezető. Félelmetes. Valóságos kocsma a házunk. Az ember fél a tulajdon otthonában. Fizetett ellenség. Jaj, csak már ne látnám azt a ronda, szőke pofáját. Megváltás lenne.

- És a többiek? - kérdezte Vizy szórakozottan. - Hagyd el: a többiek se különbek.

Vizyné nagy lélegzetet vett, tiltakozni akart, de egyelőre inkább magába fojtotta fölháborodását.

Soha, amióta az eszét tudta, nem látott ilyen komisz dögöt. Ez olyan volt, mint a lajhár és szemtelen és erkölcstelen és közönyös, főképp közönyös. Úgy járt a lakásban, mintha az övé volna és semmi köze se volna azokhoz, akik itt élnek. Ha reggelente megkérdezte tőle, hogy mit főznek, pimaszul elbiggyesztette száját, csak ennyit felelt: "nekem ugyan mindegy." Ki hallott ilyet? Ácsorogni sohasem akart. Viatorisznál, a fűszeresnél őneki magának kellett sorba állnia a többi koszos cseléddel, órákig strázsálni tizenöt deka zsírért, míg lába le nem rogyott a fáradtságtól. Katica addig mulatni ment a babájával, azzal az undok, tetovált karú hajóslegénnyel, a Hack Lajossal, aki annyi pénzt költött rá, nem tudni honnan. Pedig beszélt vele szépen is, pirongatta, feddette, parancsolt is neki. Minden hiába. A szó egyik fülén be, a másikon ki. Törődött is azzal, hogy olyan gyönge, hogy a batyuzásban tíz kilót soványodott, bánta is ez, hagyta őt dolgozni, szaladgálni, padlót vikszelni, a gyalázatos.

Hát a többi?

Kezét ölébe süllyesztve mártír-arccal tűnődött, mint akkor, amikor egyedül emésztődött. Azon tűnődött, hogy a többiek csakugyan jobbak-e?

Az, aki Katica előtt szolgált, semmi esetre. Héring Lujzika lopott, mint a szarka. Mindent lopott, de legjobban a zsebkendőket szerette. El is küldte azonnal, utána inkább nem vett lányt, két hónapig. A pesti iparos-lányok általában lopnak. Egyik elemelte aranyóráját, melyet boldogult édesanyjától örökölt. A másik a mosáskor kifejtette dunyháit, elcsent belőlük közel három kiló lúdtollat. A parasztok, mint Varga Örzsi, dolgoztak, de befőtteket, fűszereket küldözgettek haza. Aztán ettek. Jézus, hogy ettek. Fölzabálták volna az egész házat. Még takarítás közben se tették le kezükből a kenyeret. Igaz, néha akadt egy tűrhető is. Azt azonban az anyja nem engedte szolgálni, vagy a nénje bolondította meg, pár nap múlva elcsalta. A svábok? Azok tiszták, de megbízhatatlanok. A tótok? Azok szorgalmasok, de buják. Karolin egyszerre két szeretőt tartott, egy gyalogos őrvezetőt s egy már nem fiatal, ismert novellaírót, kit nyaralásból hazajövet szalonjuk díványán találtak.

Ki tudja, mi lakozik bennük? Például a Lidi, az a rút Lidi, az a kis pesztonka, feje búbján azzal a kackiás kóckonttyal. Senkise hitte volna. Csúnya volt, mint az éjszaka. Egy reggel mégis a konyha vértől iszamós madracán feküdt, a vérveszteségtől egészen elalélva, hamuszín arccal, már csuklott, mikor a mentők utolsó pillanatban elszállították. Tiltott műtétet hajtatott végre magán. Összeállt az mindenkivel. Ha borért, sörért szalasztották, a kapualjban ölelkezett. Ő volt a krisztinai boltos-inasok démonja.

Aki nem szajhálkodott, az rengeteg kárt okozott, összetörte a mosdót, vasalás közben kiégette ingeit, reggeltől-estig kornyikált, a Horváth-kertben kószált, színházi lapokat olvasott, ábrándozott, eszményi szerelemre gyulladt a Budai Színkör tenoristája iránt. Ez pletykált, az válogatott, nem evett főzeléket, süteményt, pecsenyét akart, mint ők, folyton a régi helyéről beszélt, hol a reggelihez is császárhúst kapott. Igen, a Mennyei Margit is ily díszes firma volt. Csak az ujja hegyével érintette a tárgyakat, mintha attól félne, hogy bepiszkítja magát, de azért piszkos volt a lelkem, szerette a mocskot, mindig ujjnyi-vastag por hevert a bútorokon, poharai ragadtak, a kést, villát zsírosan dobta a fiókba. Szerencsére nem sokáig boldogította. Csakhogy mások is hamar elmentek, meg se melegedett a helyük, félévnél tovább senkise maradt. Ökrös Mihályné csak két óráig. Inkább duplán visszaadta a foglalót. Kísérletezett pedig mindenkivel. Kivett az árvaházból egy leányt, hogy fölnevelje. Hanem az szemtelenkedett csak igazán. Három hónapig se bírta ki vele. Hálát adott az Istennek, mikor botrányos jelenetek után megszabadult tőle. És a Mari és a Viktor és az Ilona, a Tulipán Ilona és az Emma, a Zakariás Emma és a Böske, a Rózsás Böske?

Azon gondolkozott, melyik is az a Rózsás Böske.

Nőket látott maga előtt, szőkéket és barnákat, soványakat és kövéreket, kik húszéves házassága alatt megfordultak házában. Már összevétette egyiket a másikkal. Egy fejet lelt, melyhez a törzset kereste, egy törzshöz viszont a fej hiányzott. Kutakodott ebben a furcsa lomtárban. Aztán összecsapta az egészet. Hiába tartott szemlét, nem sok vigasztalót talált, egyetlen valamirevaló cselédjére sem emlékezett. Mindegyik rászedte, visszaélt bizalmával s neki újra kellett kezdenie a kilincselést, a hajszát egy új lány után, mintha valami istenátka volna rajta. Körülbelül igazat kellett adnia az urának. Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.

Végül mégis az utolsón pihent meg, Katicán, kit legjobban utált, mert mindig az ittlevőket utálta legjobban, kik jelenlétükkel állandóan éreztették siralmas nyomorúságát.

Az ura még mindig hátratett kézzel sétált a szobában, a tisztviselők holnapi gyűléséről értekezett, kik az új politikai helyzetre való tekintettel állást foglalnak.

Vizyné mintegy mindentől távol gubbasztott. Arca egészen elsötétedett.

De vonásai egyszerre kisimultak. Valami fény sugárzott arcáról, mintha belülről átvilágítanák egy kis gége-orvosi villamos lámpással. Így szólt:

- Volna egy új lány.

- Nagyszerű - vetette oda Vizy.

- Nagyszerű - gúnyolta az asszony. - Ide se figyelsz.

- Dehogynem. Ki ajánlotta?

- Ficsor.

- És mikor áll be?

- Egyelőre helyben van.

- Hol?

- Itt, nem messze. Az Árok-utcában.

- Kiknél?

- Valami Bartoséknál.

- Ki az a Bartos? - töprengett Vizy. - Bartos, Bartos, várj csak - s csodálkozva jelentette ki: - Nem ismerem.

- Hát hogy ismernéd? - tört ki Vizyné, ki ma nem bírta el az ura katuska-modorát. - Mért akarsz te mindenkit ismerni? Különös vagy.

- És mi a foglalkozása ennek a Barteknek?

- Először is: Bartosnak - javította ki az asszony. - Bartos: szemlész. Különben fogalmam sincs, hogy micsoda az a szemlész.

- A finánc. Pénzügyőr. Aki egy pénzügyi csoportot vezet. Vidékre küldik ki.

- Igen, ez is folyton úton van. Özvegyember. Két gyerekkel.

- És a lány? Derék, jóravaló, szorgalmatos lány?

- Tudom is én. Annyira tudom, mint te. Ficsor azt állítja, hogy kitűnő.

- Akkor mondj föl a Katicának.

- Hogy megint magamra maradjak? Köszönöm.

- Hát akkor ne mondj föl a Katicának.

- Ficsor - szólt az asszony keményen - egyelőre csak annyit közölt, hogy esetleg meg lehetne szerezni. Esetleg - hangsúlyozta. El kell csalni. Nem olyan könnyen megy az manapság. Aztán, ki tudja, lehet, hogy rosszabbat vásárolok be.

Vizy unta a vitát, mely körbe forgott, de ő se bírt kilábalni belőle.

- Miért nem veszel mást? Neked már többen ajánlottak cselédet.

- Kicsoda?

- A Moviszterné.

- A Moviszterné hallgasson. Az csak sopánkodni tud. "Jaj de sajnállak, édesem, hogy mindig ilyen lányokkal vesződöl, várj, majd én küldök neked egyet". Két éve hiteget így. Annak csak a színházakon jár az esze. A főpróbákon. Meg az Ady-matinékon.

- És a Drumáné?

- Az - tudod - irigy. Boldog, hogy ilyen bajban vagyok. Lejön ide, gyönyörködni a Katicában. Ő persze könnyen beszél. Az ő Stefije ha bolond is, mindent elvégez. Még a gyereket is dajkálja. Moviszterék Etelje húsz éve szolgál a doktornál, annál a beteg embernél, a rendelőjében is segít. Az asszony soha sincs otthon. Fele annyi bért ad, mint én a Katicának. A koszt se jobb, mint nálunk. De hát marad. Isten tudja, miért. Szerencse kell hozzá. Ehhez is szerencse kell. Mint mindenhez. Némely embernek van szerencséje. Nekünk nincs. Nem tudom, mit vétettünk. Eh - sóhajtott s lassan szedegette ki hajából teknősbéka-hajtűit - az ember csak eszi a mérget, fizeti azt a tenger bért, folyton vesződik. Nem érdemes élni.

Vizy is elkomorult. Azt indítványozta, hogy feküdjenek le. Tízre járt. A villany az ebédlő leeresztett redőnyein kiszüremkedett, el kellett oltani, a vöröskatona megláthatta. Júliusban egyszer fellőtt az ablakukba.

- Mért nem jössz? - unszolta férje, ki már a hálóban vetköződött.

De az asszony csak állt a hálószoba küszöbén, dermedten.

- Na - tessékelte befelé Vizy. - Mi bajod? Kissé ideges vagy.

És elcsodálkozott.

- Gyerek vagy. Mindig ezek a cselédek. Örökké a cselédek. Micsoda kicsinyesség. Mondd, hát érdemes? Egy cseléd miatt? Nem szégyelled magad?

Vizyné bejött a hálóba, vetette az ágyakat. Az ura akkor vette észre, hogy sír.

- Angéla - csitította és egy székre ülve nézte, hogy rakosgatja a vánkosokat, arcán a nagy-nagy, csillogó könnyekkel, mint a moziban Asta Nielsen. - A te idegzetedet is megviselte ez a szörnyű kor, mint mindnyájunkét. Nem csoda. Pihenned kell. De most vége. Új korszak kezdődik, egészen új, boldog korszak. Megváltozik az élet. Élünk, újra élünk. Nem közönséges nap a mai. 1919. július 31. Történelmi nap.

Vizyné a haját fátyollal kötötte le éjszakára.

Mind a ketten lefeküdtek a széles, hitvesi ágyakba, melyek már régóta csak az alvásra szolgáltak.

Vizy elkattantotta a lámpa kallantyúját.

Sötétség borult rájuk, árnyékok hullámoztak, a bútorok körvonalai összeolvadtak a falakkal.

Vizy egyszerre riadtan ült föl ágyában.

- Ágyúznak - suttogta.

- Nem - mondta Vizyné, ki szintén fölült.

- De igen, a Vérmező felől.

Már csak a csönd reszketett.

Autók zúgtak a Várba vivő úton, mely politikai változások idején ütőérként méri a város és ország idegességét. Kutyák ugattak.

- Talán egy autó gumija - magyarázta Vizyné. - Aludj.

Az utóbbi hónapokban eleget hallottak éjjel ágyúszót, úgy tudtak aludni mellette, mint a harctéri katonák.

Visszafeküdt.

Az asszony pár perc múlva megszólalt:

- Azt hiszem, mégis csak meg kell próbálni azt a lányt.

- Meg kell próbálni - ásított Vizy. - Úgy teszel, ahogy akarsz. Próbáld meg. Szervusz. Aludj.

Egy darabig vízszintesen, levetkőzve feküdtek egymás mellett, a vékony nyári paplanok alatt.

Majd különös fény gyulladt csukott szemhéjaik mögött, hirtelenül fölálltak, elváltak egymástól, áthágva szobák falait, évek messzeségét, különböző irányokban bolyongtak, nekik is ösmeretlen ösvényeken, immár teljesen felöltözve mindenféle, regényes színpadi jelmezekben.

A mindennapi csoda történt meg: álmodtak.

(Folyt. köv.)