Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 2. szám · / · Gyulai Pál kiadatlan levelei

Gyulai Pál kiadatlan levelei
24.

München, okt. 26. 856.

Méltóságos grófné!

Excellenciás Asszonyom!

Már néhány nap óta vagyunk Münchenben a legjobb egészségben s a legjobbat remélve. Megérkezésünk után tüstént szállást keresni indultunk, mit két nap alatt találtunk is közel az egyetemhez. Fürstengasse no. 16. s a többi szállásokhoz képest nem igen drágán. Három szépen bútorozott elsőemeleti s utcai szobáért s egy kisebbért a komornyik számára havonként 66 bajor forintot kell fizetnünk, mi osztrák pénzben, az agiot is vele számítva 57-58 forintot tesz. Házi dolgainkat illetőleg, miután a komornyik is megérkezett Berlinből, már egészen rendben vagyunk.

Meglehetős korán érkeztünk. Az egyetemi előadások itt csak a jövő hónap elején szoktak kezdődni. Így elég időnk van dolgainkat a lehető legjobban elrendezni. Én tegnapelőtt már voltam is az egyetemen s megszereztem a felolvasások jegyzékét, ma pedig a rektort szándékozom meglátogatni, hogy felvilágosításokat kérjek tőle az itteni egyetemi szokásokról. Holnap a tanulmánytervet szándékozom megkészíteni, amit azután azonnal szerencsés leszek megküldeni Excellenciádnak.

Utánunk egy nappal érkezett meg gr. Mikes, ki beteg leánya látogatására jött. Tegnap meglátogattuk. Rendkívül örvendett Tamás grófot látni s mindenben felajánlotta neki szolgálatát. Ma már be is fogja mutatni gr. Buttleréknál, akik itt a nevezetesebb családok közé tartoznak. Egyik Buttler Hofmarschall s az udvarnál igen kegyelt ember, a Magyarországon is bíró Buttler neje pedig b. Barkóczy leány, ki igen jól beszél magyarul is. Mikes grófról tudtuk meg, hogy Vieregg gróf egész családjával még falun van, valamint az osztrák követ, Hartig gróf is csak néhány nap múlva fog megérkezni s így a küldendő ajánlólevél még nem késett. Míg Vieregg grófné megérkezik, gróf Mikes és Buttleréktől fogok tanácsot kérni a mesterek és orvosok iránt, egyébiránt nem sietem el a dolgot, annyival inkább, mert egy egész hetünk van körülnézni és ismerkedni. Orvos iránt már tudakozódtam. Mikes gróf megígérte, hogy ismerősei utasítása szerint pár nap alatt a legjobb homoeopatha orvost találhatjuk meg. Ugyan tőle hallottam, hogy Münchenben az idegeneket az itt igen honos betegség, a Schleimfieber szokta meglátogatni. Az Isten talán megőrzi Tamás grófot e betegségtől. Praeservativái a meghűlés és gyomorterheléstől való őrizkedés, melyre mindennap kérem Tamás grófot.

Már meglehetősen ismerjük a város nevezetesebb részeit. Igen csinos város ez, de minden egyéb, mint nagy város. Ez teljességgel nem árt. Tamás gróf egyedül a társaság mulatságaira lesz szorítva, melyek itt, a hallomás szerint igen barátságosak, mondhatni családiasak. Tamás grófnak egyébiránt jobb kedve van a tanuláshoz és valamivel komolyabban akar hozzá látni, amint saját maga is remélte. A nyelvmesterektől együtt akarjuk venni az órát s leginkább az írásra akarunk szorítkozni. Én e tekintetben sok jót remélek, mert Tamás grófnak mindinkább növekedik az az ambíciója, hogy jól írjon németül és franciául.

A pénzkezelést illetőleg Tamás gróf egy tervet nyújtott be Excellenciátoknak. Én addig nem szólhatok a dologhoz, míg itt bővebb tapasztalatokat nem teszek, s míg különösen a mesterek díját meg nem tudom. Most csak annyit mondhatok, hogy a magam személyére kosztra, a reggelit is ideértve, elég havonként 40 bajor rint, mi mintegy 36 osztrák pforintot tesz.

Közelebbi levelemben mindenről kimerítőbben írván és csókolva Excellenciád kezeit maradtam

Excellenciádnak

alázatos szolgája

Gyulai Pál.