Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 4. szám · / · FIGYELŐ

SZABÓ LŐRINCZ: EGY ÚJ ADY-PLAGIZÁTOR
(Faludi Imre: Grál sereg-szemle)

Tizennégy szonett és kétszerannyi strófás költemény. A szonetteken kezdem. Ezekkel röviden végezhetünk: az átlagosnál néhol kissé jobb, néhol kissé rosszabb, de végeredményben megíródni és megmaradni érdemtelen versek. Csak egyre van megjegyeznivalóm: a Középkori szonett Ady Lédával a bálban című 12 soros versét húzza és laposítja el 14 sorosra.

A következő vers, amelyre fölnyitottam, az Ady halálára volt. Kopott, szinte komikusan naiv frázisok, de a vers mégis megfogott rajongó lelkesedésével. Szép dolog - gondoltam magamban - Adyt ennyire szeretni. Lám, a fiatalság mégse tagadja meg mesterét, pedig Faludira valamelyik konzervatív lap talán éppen e vers miatt fog rossz szemmel nézni...

Közben a kötet elejére fordítottam; 10. oldal Vilja arany szobra:

Mikor az élet minden búja fájna,
Aranyba öntve ágyam előtt állna
Viljám drága szobra

Két arany szeme mindig rám kacagna,
Arany karja, ha ölelni akarna
Elébe borulnék.

S mikor az élet minden kínja múlna,
Aranyba öntve ágyamhoz simulna
Viljám drága szobra.

Mindenki ismeri Ady híres versét, a Léda arany szobrát. Faludi versének tartalma, felépítése, a feltételes mód használata, a ritmus, a versforma, a rímelés, - minden az Adyé. Plagizáció? Tolvajt kiáltsunk? Nem érdemes. Nem valami híres ember plagizált, nem nagy eset az egész, hiszen valószínű, hogy kívülem alig fogja valaki elolvasni e kötetet.

Mert én végigolvastam az egészet, nagy és őszinte csodálkozással. Csodálkoztam: hát nem tudta Faludi Imre, hogy a legszemérmetlenebb módon lopja Adyt? Lehetetlen, hogy tudta volna, hiszen akkor igyekezett volna leplezni a tolvajlást. Vagy egyszerű és megbocsátható Ady-hatásnak képzelte Ady technikájának, szavainak, címeinek, témáinak, sorainak és egész verseinek átvételét? Erős Ady-hatás, de még mindig csak hatás volna, ha csak elszórtan fordulnának elő verskönyvében a bánat-óra, kincs-madár, álom-virág, csók-virág, csók-halál, remény-gálya, rózsa-harc hőse, Tegnap-legények, Mélyén a titkoknak, Magunk vallomása, A mi nászunk, magyar ugar stb. kifejezések. De Faludi Imre nem csak részleteket lop, neki az egész kincs kell, az Ady-szavakkal együtt megjön az Ady-póz is, Faludi is perc-emberekkel, törpe fajankókkal küzd, mint a Muszáj-Herkules a Tökmagjankókkal, sirályként süvölti dalait, nyugat felé száll, ő a kóbor álmok hegedőse és az új vizek büszke hőse, akit új horizontok csalogatnak és aki, mikor ifjú álcák ifjú csókra vágynak, eltakarja vén szatírarcát.

Úgy látszik, Faludi csak Ady romantikus köteteit szereti, azok között is a Vér és arany-at, mert csaknem minden plagizációja e kötetből való. Alábbi összevetéseim listája nem teljes, hiszen csak fejből jegyeztem ki az olvasás közben eszembe jutott Ady-sorokat és verseket, de ennyi is untig elég.

A Vilja aranyszobra, mint már említettem, teljesen a Léda arany szobrá-nak a kópiája. - A Bocsáss meg érte férfi-áttétele a Zozó levelé-nek. - Az Enyém volt minden a Sötét vizek partján-t írja meg újból. - Az Öreg diák szerelmé-ben több Ady-vers darabjait látom. Néhány párhuzamos sor: S legyen a tavasznak csodanapja, Adynál: Ez a tavasznak ő csoda-napja; Csókokat neked Thaiszok se adnak, Adynál; Csókját pénzért Thais sem adja; Nem kellenek itt aranyló álmok, Adynál: Nem kellenek itt a megálmodott álmok. - A Büszke hajós az Új vizeken járok megfordítottja. - A Tiszai magyarok szelídített változata a Gémek az Olimpusz alatt-nak. - Grál sereg-szemle a Halál rokonával rokon, a különbség csak annyi, hogy minden versszak nem szeretem-mel, hanem azt szeretem-mel kezdődik és felsorolás pont az ellenkezőjét mondja annak, amit Ady a maga versében egy dekadens pillanat hatása alatt mondott. - A Régi átkok siratójá-ban szintén több vers kereszteződését érzem, de csak a költemény négy utolsó sorára térek ki:

Rossz élet volt itt büszke álmodóra
S most ballagóban, őszi alkonyatkor
Száraz babérfák fárasztó bús terhe
Hull csöndesen rám: néma távozóra.

Mindnyájan emlékszünk Ady gyönyörű költeményének befejező soraira

...Messzebb-messzebb visz minden óra,
Fekete-zöld babérfák terhe
Esőzik a bús távozóra:
Én kifelé megyek.

*

Stb. stb. stb. Ismétlem: csak emlékezetből jegyeztem a Faludi kötetének margójára a megfelelő Ady-verseket és Ady-sorokat. Nagyon sok minden van még azon a margón, amit elhagytam. Minek leleplezni a többit is? Nem érdemes. Nem valami híres ember plagizált, nem nagy eset az egész, hiszen kívülem valószínűleg alig fogja valaki elolvasni e kötetet.

Én azonban igazán nem tudok mit kezdeni e verskönyvvel. Itt túlságosan egyszerű volna a tűzbe vele!-megoldás, mert ez csak a versekkel végezne: e versek mögött azonban ember van és én szeretném megérteni ennek az embernek a lelkiállapotát, aki megírta és ki merte adni ezeket a verseket. Az egész kötet csupa Ady-póz, Ady-gesztus, Ady-hang, Ady-nyelvtan, Ady-cél, Ady-szerelem, Ady-istenheztérés, Ady-magyarszidás, Ady-mártírság; mindezt tudom, látom és azt is látom, hogy itt egy törpe hadonász képzelt mérföld-karjaival, egy törpe verdesi fenséges homlokával a csillagos égboltozatot - : mégis, ha az egyik percben sajnálatra indít, a másik percben bosszant és a harmadikban már határozottan imponál Faludi Imre naiv vakmerősége, imponál ez a sancta simplicitas, ez a nyugodt lelkiismeretlenség!