Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 8. szám · / · Figyelő

Kis József: Szirtes Artur: Társadalmi szervezkedés

Többen és sokszor fejtették ki, hogy gyakorlati cselekvéseink rendszertelenek, alap és szabálynélküliek, kiindulásuk nem tudományos. E folyóirat hasábjain, és nem egy ízben hangzott el az a részben súlyos kritika, részben pedig megállapítás, hogy politikánk, gazdasági küzdelmeink híján vannak a tudományos alapnak. Társadalmi mozgalmaink közül egyedül a szocialisták, a proletárság harca az, mely szigorúan, csaknem szabályok szerint, a szociológia rendszere és elvei alapján harcol és küzd eredményesen. Ezzel szemben a középosztály gazdasági, politikai és társadalmi küzdelme már rendszertelen pillanatnyi elhatározások és elvek alapján folyik - de természetesen sikertelenül.

Ez irány meddőségét érzi és sínyli középosztályunk a gyakorlati életben. Akiket néha a polgári társadalom küzdelmeinek sikertelensége gondolkodásra késztetett, azok előtt nem lehet rejtély, hogy az eredménytelenségek oka a szervezetlenségben rejlik. Igaz: a középosztályban, annak összetétele folytán a kollektivizmusra, nem volt meg a szükséges érzés, és csak igazán a legújabban ment át a köztudatba, hogy célok elérése, nem egyénileg kis csoportokban, hanem csak kooperatíve történhetik, szakasztott olyatén mód, mint a proletár osztálynál. És e megismerés eredménye az a foglalkozások szerinti egyesülés, illetve szervezkedés, ami napjainkban itt-ott, kezdetlegesen ugyan, de mégis megtörtént. Bizonyos, hogy ez ifjú mozgalom, rövidesen nagyarányú és általános lesz. És ennek kapcsán jó eleve számolnunk kell olyan momentumokkal, melyek önként feltolulnak, ha ez új kooperativizmustól sikert és eredményt várunk. Így merül fel a társadalmi szervezkedés jogelméleti és etikai problémáinak megvitatásának és kidolgozásának szüksége. Az erre vonatkozó irodalmi munkálat a külföldön megkezdődött, legújabban pedig nálunk is, Szirtes Artur "Társadalmi szervezkedés" című kis munkájával akar "irányt mutató fejszecsapásokkal" ez irtatlan területen szolgálatot tenni.

Elismeréssel és helyesléssel kell fogadnunk e kezdeményező akciót, amennyiben a szociális kollektivizmus - ennek propagálása képezi Szirtes célját - kérdése nagy, messzireható és mélybenyúló perspektívájú.

Amit mi szociális iránynak ismerünk a proletárság küzdelmeiben: ez nagyjában a szociális kollektivizmusnak, a gazdasági és társadalmi középosztálynak is célja. A középosztály gazdasági és életküzdelmei is csoportosan, közösen, kollektíve érhetők el. Ez új kollektivizmus tehát: gazdasági és demokratikus. Egészen új lehetőségek és formák kifejlődését biztosítja nevezetesen: az etikai individualizmusét, mely nagyszerűen illeszkedik be a szociális kollektivizmusba. Hogyan? A társadalmi érdekcsoportok összeállásával és kollektív cselekvésével.

Hogy mindez megtörténhessen - idő kérdése ennek felismerése csupán -, már most át kell alakítanunk a mai gazdasági individualizmus korának fogyatékos egyleti és szervezeti jogát, mely tudvalevőleg nem nyújtja a szükséges fejlődés feltételeit, és nem is kínálkozik alkalmas keretnek, amelyben az egészséges etikai individualizmus és igazi kollektív akarat érvényesülhetne és kialakulhatna. A munkás szakszervezetek szervezetjoga felismerte a polgári egyesületi jog fogyatékosságait, és megteremtette a maga új alapokon nyugvó szervezeti jogát. Ilyennek a megszervezése a szociális kollektivizmusnak is feladata. Az egész magán- és közjogot a szociális kollektivizmus rendszerének megfelelően kell új és megfelelő szervezetjoggá átváltoztatni. A társadalmi életviszonyoknak jogi szabályozásánál a természettudományi feltételeket kell tekintetbe venni, és ilyen alapon dolgozni és végezni az alkotó munkát.

Ez volna Szirtes művében kifejtettek rövid és kivonatos vázlata. Kétségkívül új, eredeti és szükséges eszmék és ismertetések. Nyilvánvaló, hogy maga a téma, de a mód és a felismerés is helyes. A kidolgozás kifejezetten jó. Ha nem is részletes, a figyelmes olvasónak mégis sokat és élvezetesen előadottakat nyújt. Általános, de rendszeres jogbölcseleti kis műve nagy érdeklődésre tarthat számot, és bizonyos, hogy a most jövendő társadalmi mozgalom sokat várhat szerzőjétől.