stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.


SIMON ZSOLT

Az első szebeni nyomtatványok 1525-ből* szokásai Bázelben és Bernben a 18. században

Az erdélyi nyomdászat történetére vonatkozó kutatások megállapították, hogy az első nyomda Szebenben működött, amelynek termékei közül eddig két nyomtatványt azonosítottak. Az egyik egy Thomas Gemmarius által írt nyelvtankönyv volt, amit 1529-ben adtak ki. Ebből a könyvből nem maradt fent egyetlen példány sem és a szövege sem őrződött meg, létezését csak egy 17., illetve 18. századi feljegyzés tanúsítja. A másik szebeni nyomdatermék Sebastian Pauschner, Szeben orvosának a pestis elleni védekezésre vonatkozó tanácsait tartalmazta. Ebből a nyomtatványból sem maradt fent példány, csak annak a szövege 17. századi másolatban, amelyből megtudható, hogy ezt a könyvet 1530-ban Szebenben nyomtatta ki Lucas Trapoldner.[i] Ez volt a nyomda utolsó ismert terméke, amely után Szebenben csak 1575-ben adtak ki újra latin betűs könyveket. (1544 és 1552 között a városban még működött egy cirill betűs nyomda is.)[ii]

Jelen tanulmányunkban az első szebeni nyomdának az első termékei közül hármat ismertetünk.[iii] Az általunk megtalált példányokat nyomdai makulatúraként egy, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárba került könyv kötésének elkészítéséhez használták fel, ahonnan Bustya Endre, a Teleki Könyvtár 1957 és 1961 közötti bibliográfusa[iv] áztatott ki, minden bizonnyal 1960-ban vagy 1961-ben.[v]

A könyvkötés összesen nyolc lap-töredéket őrzött meg, amelyeknek mind a két oldalára nyomtattak és amelyeken három egyleveles nyomtatvány található: 1. egy naptár, 2. a miatyánkot és egyéb, alább ismertetendő vallásos szövegeket, illetve 3. a hiszekegyet tartalmazó nyomtatvány. Összesen nyolc naptár-töredék, négy miatyánkot és négy hiszekegyet tartalmazó nyomtatvány maradt meg, az egyes töredékek két lapján a következő párosításban (jelzem a naptár hátoldalán levő nyomtatványok írásának a naptár írásának irányához viszonyított eltérését is; a fentmaradt nyomtatványoknak az eredeti mérethez viszonyított, itt feltüntetett aránya (fél, negyed) csak a könnyebb érthetőség kedvéért megbecsült közelítő érték): a. három példányban: a naptár felső fele / a miatyánkos nyomtatvány, függőlegesen felfele haladó írással (1/9., 2/10., 3/12. sz. fényképmelléklet); b. egy példányban: a naptár alsó fele / a miatyánkos nyomtatvány, függőlegesen lefele haladó írással (5/11. sz. fényképmelléklet); c. három példányban: a naptár jobb alsó negyede / a hiszekegyes nyomtatvány, függőlegesen felfele haladó írással (6/15., 7/16., 8/14. sz. fényképmelléklet); d. egy példányban: a naptár bal felső negyede / a hiszekegyes nyomtatvány, függőlegesen lefele haladó írással (4/13. sz. fényképmelléklet.) A levelek két lapján található nyomtatványok írásának iránya tehát minden esetben merőleges egymásra, éspedig úgy, hogy a naptár hátoldalán a kalendárium írására merőleges két hasábban találhatók a vallásos szövegek: az egyikben a miatyánkos nyomtatvány látható, míg a másiknak a felső felében a hiszekegy. Mivel ennek a „második” hasábnak az alsó fele nem maradt fent, azt nem lehet megmondani, hogy az üresen maradt-e vagy pedig egy negyedik nyomtatvány került oda. A megmaradt töredékek alakjuk és tartalmuk alapján eredetileg négy vagy öt levélnek lehettek a részei (egy esetben nem vagyok biztos abban, hogy a naptár felső része és alsó része ugyanahhoz a példányhoz tartozott-e vagy sem).

Annak alapján, hogy az összes fennmaradt töredéken a kalendárium hátára ugyanazokat a szövegeket majdnem azonos elrendezésben nyomtatták, értelemszerűen arra a következtetésre lehetne jutni, hogy a kalendárium és az általunk miatyánkos, illetve hiszekegyes nyomtatványnak nevezett kiadványok nem három különálló nyomdaterméket képeztek, hanem egy és ugyanazon nyomtatványnak voltak látványosan elkülönített részei.[vi] Evvel az értelmezéssel kapcsolatosan azt lehet szembeállítani, hogy a lap két oldalára nyomtatott szövegek írásiránya merőleges egymásra, ugyanis véleményünk szerint ez a meglehetősen ritka és furcsa megoldás ebben az esetben indokolatlan, továbbá azt is, hogy a kalendárium hátoldalának nagyjából egynegyedét kitevő sarka üresen maradna az egyetlen nyomtatvány feltételezése esetén, ami esztétikai szempontból eléggé ügyetlen megoldásnak lenne tekinthető. Amennyiben egyetlen nyomtatványban tervezték volna kiadni az összes ismertetett szöveget, a vallásos részeket a kalendárium hátoldalára minden bizonynyal a kalendárium tükrének szélességével megegyező vagy ahhoz közeli szélességben, de mindenképpen a naptár írásával párhuzamosan lett volna természetes kinyomtatni. Másrészt, mivel a miatyánkos, illetve a hiszekegyes szövegeket a papíralapoknak mintegy felére, illetve egynegyedére nyomtatták, ezeket minden bizonnyal különálló nyomtatványoknak szánták, amelyeket a papírlapok megfelelő szétvágása után hoztak (hoztak volna) majd forgalomba. Nehéz azonban azt megmagyarázni, hogy a kalendárium hátára miért ugyanazt nyomtatták, ráadásul majdnem ugyanúgy: talán – általunk ismeretlen módon – hibásnak tekintett naptárakat használtak fel a nyomdászok, amelyeknek a hátsó, üresen maradt oldalát értékesítették a vallásos szövegek rányomtatásával.

A naptár egy latin nyelvű nyomtatvány, amelynek az élén nagyobb betűkkel és ritkított szedéssel az „Új jubileumi év” értelmű NOUUS. ANNUS. IUBILEUS. sor olvasható.[vii] Ezután egy rövid szöveg következik, amelyet fordításával együtt az alábbiakban teszünk közzé (A szöveget betűhíven írtuk át, megtartva az eredeti központozást. Kerek zárójelben a nyomtatványban szereplő rövidítések feloldásai, szögletesben a saját kiegészítéseink szerepelnek, a ferde vonal pedig a sorvéget jelöli.):

Gratum facere volentes dominationibus vestris Iudices Ciuesq(ue) ac Iurati Consules uniuersi : viri Egregii omnique honore digni : Cibini/orum rem publicam q(uidem) optime gubernantes : hunc omnium oculis subiectum caracterem : Tÿppographice rei : com(m)u(n)iq(ue) mortalium o(m)nium vtilitati inseruientem : non minus laboriose q(uam) sumptu[ose ad]ornatum[viii] : pro novo q(uo)d aiunt anno dedicamus . Sperantes interim fieri vt / quo magis prouincie huic nostre rarus sit hic labor : [a se]culoq(ue)[ix] non visus : sic eo charior placitusq(ue) ac bene gratus futurus sit in co(n)spectu vestro : hoc est illorum qui nobis dignissime presunt : provinciamque hanc ipsam omnib(us) ornamentis aucta(m) et decorata(m) velint . / Proinde ut et nos anim[um][x] erga vos nostru(m) sincerius ostendamus : festorum mobilium Tabulam quandam : ab anno ipso Iubileo nunc videlicet presenti in quinquaginta annos continuos porrectam subnectere curavimus . quam si boni consulere E(gregii) D(ominationum) U(estri) congn[ou]erimus[xi] : sedulo / dabitur opera ut in maioribus quoq(ue) : com(m)unem litterarie rei utilitatem utcumque iuvantibus placere non negligamus. Ubi si non aliud [me]remur[xii] : hoc salte(m) / impetraturos nos abunde confidim(us) videlicet ut animu(m) erga nos : fauoremq(ue) vestru(m) quoq(ue) modo sentiamus. Quibus etia(m) nos : nostrosq(ue) conatus o(m)nes / humillime com(m)endatos velimus. Cibinÿ Nona Jannuarÿ : Anno Restitute Salutis. 1525

Humillima D(ominationum) U(estri) Mancipia

Magister Lucas Trapoldianus Ac Ualentinus Coruinus presbiter : Calcographi Cibinienses

„Kedveskedni akarunk uraságotoknak, bírók, polgárok és esküdt tanácsosok, tiszteletre méltó jeles férfiak, Szeben sorsának igen kiváló irányítói. Az imént közszemlére tett nyomdai lenyomatokat, amelyeket az összes halandó iránti közszolgálatból készítettünk, igen nagy fáradsággal és költségesen díszítettünk ki, – ahogy mondani szokás, az új évnek szenteljük őket. Reménykedünk, hátha azért, mert ez a munka tartományunkban[xiii] századok óta nem látott ritkaság, a ti szemetekben jobban értékeltté, kedveltté, megbecsültté válik. Azoké ez, akik méltón elöljáróink, mert tartományunkat ékességekkel akarják felemelni és díszíteni.

Hogy egyértelművé váljon számotokra, milyen őszinte szándékunk – azt kértétek, hogy a mozgó ünnepeknek ezt a táblázatát a mostani jubileumi esztendőt követő ötven évben való előfordulásaival egészítsük ki –, egyetértünk avval, amit jeles Uraságotok tanácsoltak. Akárcsak elődeinknél is, most is serényen folyik a munka, hogy valamiképpen elnyerje a tudományok közhasznúságát támogatók tetszését. Ha egyébre nem is vagyunk méltók, abban felettébb bízunk, hogy legalább ezt kieszközöljük tőletek, tudniillik, hogy biztosak legyünk egyetértésetekben és kegyetekben, amelyekre magunkat és összes vállalkozásunkat bízni szeretnénk. [Kelt] Szebenben, üdvösségünk 1525. évében, január 5-én.

Uraságotoknak igen alázatos szolgái,

Lucas Trapoldianus mester és Valentinus Corvinus pap,

szebeni nyomdászok.”

(A latin szöveget Dóczy Őrs ellenőrizte és fordította le.)

Ennek a szövegnek a rendkívüli fontossága abban rejlik, hogy világosan megmondja azt, hogy az a nyomtatvány, amelyen az olvasható, a „provinciá”-ban, vagyis a Szeben központú Hét Székben az első nyomtatvány, a keltezés és az aláírások alapján pedig kétséget kizáróan megtudhatjuk belőle az első erdélyi nyomdatermék nyomtatásának a helyét és idejét és a nyomdászoknak a nevét is. Ezek az adatok pedig végképp eloszlatják az első szebeni – és erdélyi – nyomda kezdeteit régóta körüllengő homályt.

A naptár ajánlását aláírók közül Trapoldnerről tudjuk, hogy a kölni egyetemen tanult 1519-ben,[xiv] ahol megszerezte az aláírásában is feltüntetett ’magister’ címet. Róla Klaus Popa még feltételezi, hogy 1524-ben a besztercei domonkos kolostornak volt a tagja, és hogy 1525-ben az újonnan alapított szebeni domonkos ’studium generale’ filozófia lectorának nevezték ki, de ezek az azonosítások véleményünk szerint eléggé bizonytalanok.[xv] Biztos információ ellenben Trapoldnerről, hogy 1530-ban kinyomtatta Sebastian Pauschnernek a pestisről szóló könyvét, 1531 és 1545 között Szeben jegyzőjeként műkődött, 1546-ban pedig a városi iskola rektora és szenátor is volt; 1547-ben „rögtön karácsony után” a város esküdtjeként halálozott el.[xvi] A másik nyomdászról, Valentinus Corvinus papról (presbiter), – vagy ha ez egy német személynek lenne a latinosított neve, Valentin Rabéről – eddig még nem tudtunk semmit sem kideríteni. Elképzelhető, hogy ez annak tulajdonítható, hogy ő nem volt erdélyi, és esetleg egy külföldi nyomdában dolgozott, ahonnan talán éppen Trapoldnerrel együtt jött Erdélybe. Ebben az esetben lehetséges, hogy Corvinus (inkább) a technikai ügyekkel foglalkozott, Trapoldner pedig, jobb helyismeret és személyi kapcsolatok birtokában az adminisztratív ügyekkel (is).

Maga a kalendárium, amint azt a nagyobb méretű betűkkel szedett címe is mutatja (Tabula Festorum Mobilium Ad Quinquaginta Aunos [sic!] duratura), az év néhány mozgó ünnepeinek az adatait tartalmazza az 1525 és 1575 közötti időszakra, vagyis két jubileumi ciklusra vonatkoztatva, éspedig a következőkét: a ’Septuagesimá’-ét (a húsvét előtti kilencedik vasárnap), a ’Quadragesimá’-ét (a húsvét előtti hatodik vasárnap), a húsvétét (Pascha), a ’Rogaté’-jét (Rogaciones, a húsvét utáni ötödik vasárnap), a pünkösdét (Pentecostes), az úrnapjáét (Corporis xpi, vagyis Corporis Christi, a pünkösd utáni vasárnapra következő csütörtök) és az advent első vasárnapjáét (Aduent(us) domini, a karácsony előtti negyedik vasárnap).[xvii] Az utóbbi ünneppel kapcsolatosan meg szeretnénk jegyezni, hogy noha a kalendáriumban ’Aduent(us) domini’ van nyomtatva, amely tulajdonképpen a karácsony előtti négyheti időszakra vonatkozik, de mivel a naptárban egy fix dátum van feltüntetve, amely megegyezik a ’Dominica Adventus’-nak is nevezett első adventi vasárnap időpontjával, tulajdonképpen erre az ünnepre vonatkozik a kalendárium (vélhetőleg az történhetett, hogy a ’Dominica Adventus’ kifejezés első szavát elhagyták).[xviii]

A naptár készítői a mozgó ünnepek mellett még kiszámolták a pápai adókört vagy ’indictió’-t (Indic[t]io Romana), az aranyszámot (Aure(us) numer(us)), a vasárnapi betűt (Litera do[min]icalis), az időközt (Intervallum) és a napkulcsokat vagy ’concurrens’-eket (Co(n)currentes).[xix] A naptárban mindezek mellett még feltüntették azon hetek és napok számát, amelyeket összeadva megadják bizonyos ünnepek közötti időszakot, éspedig a pünkösd és Keresztelő Szent János ünnepe (június 24.), pünkösd és advent első vasárnapja, végül az utóbbi és az Úr születésének ünnepe közötti periódusét (Hebdomade a pentecost[e] ad Jo[hannem] bapt[istam], Dies superflui; Hebdom[ade] a pentec[oste] ad Adue(n)[tum] do[mini]; Hebdom[ade] ab Adue(n)[tu] Ad Natiuitatis, Dies superflui). A naptárt minden bizonnyal azért nyomtatták plakát-formájúra, hogy azt falra, éspedig valószínűleg a sekrestyék falára vagy szekrényekre, ajtókra akaszthassák.

A levelek másik oldalára rövid vallásos szövegek kerültek, éspedig egy keretbe foglalva német nyelven a hiszekegy (ezt tartalmazta az egyik nyomtatvány), egy másik keretbe zárva pedig először három német nyelvű szöveg: a miatyánk, az Ave Maria és a tízparancsolat, majd egy vízszintesen elhelyezett dísz után három latin nyelvű szöveg: a Magnificat, továbbá a Veni sancte spiritus, illetve Salve regina antifóna (ebből a hat szövegből, illetve az ezeket határoló keretekből áll a másik nyomtatvány).

Az összes előbb említett szöveget és a nyomdai díszeket is fekete festékkel papírlapokra nyomtatták, amelyeknek a méretét nem lehet pontosan kiszámítani, mivel egyik nyomtatvány sem maradt fent teljes egészében. A levelek szélességéből valószínűleg csupán néhány millimétert, legfeljebb 1–2 centimétert vághattak le, tehát az eredeti szélesség csak kevéssel haladhatta meg a legszélesebb töredék szélességét, 222 mm-t. Mivel a megmaradt darabok nem illeszthetők össze hoszszanti irányban (középen mindig mutatkozik néhány sor hiány), így azt nem lehet biztosan megállapítani, hogy egy alsó és egy felső kalendárium-töredék ugyanannak a levélnek volt-e a része, ennélfogva a levelek magasságát sem tudtuk teljes bizonyossággal meghatározni, következésképpen a mi rekonstrukciónk eredménye, 364 mm, nagyobb óvatossággal kezelendő.[xx] Abból kiindulva, hogy a papír készítésénél használt merítősziták merevítői a sziták rövidebb oldalával voltak párhuzamosak,[xxi] és hogy a töredékek esetében a merevítők lenyomatai a 222 mm-es széllel futnak párhuzamosan, Szebenben egész ív méretű papírlapokra nyomtatták. Ezeknek az íveknek a mérete fentebbi méréseink alapján kb. 222×364 mm volt, a korabeli papíríveknek csupán mintegy fele, így gyakorlatilag Szebenben félíves sajtót használtak, a legkorábbi műhelyekhez hasonlóan.[xxii] Mivel a maradványokon nem látni vízjeleket, azt nem lehet megmondani, hogy hol és mikor gyártották a papíríveket.

A tükrök méretét sem lehet minden esetben teljes biztonsággal megállapítani. A megmaradt nyomdatükrökön alapuló rekonstrukciónk szerint a hiszekegy-nyomtatvány tükrének mérete mintegy 173–177×114 mm, a miatyánkot tartalmazó nyomtatványé 176–177×243 mm, a naptáré pedig 205×268 mm lehetett. Figyelembe véve a számítások alapján álló feltevések bizonytalanságát és a néhány milliméteres pontatlanságot, amellyel a nyomdászok dolgoztak, úgy véljük, hogy a nyomdászok a vallásos szövegeket egységes tükörszélességben tervezték kinyomtatni.

Valamennyi szöveget két fraktúr típusú betűkészlettel nyomtatták, amelyek húsz sorának a magassága 71 mm, illetve 115 mm (az utóbbi értéket a legtöbb − 15 − sort megőrző szöveg alapján számítottuk ki). A nagyobb betűkkel a kalendárium címeit és a vallásos szövegeket nyomtatták, a kisebb betűkkel pedig a kalendárium többi szövegeit. A számok esetében arab számjegyeket használtak. Aránylag ritkán használtak rövidítésjeleket, amelyeket a korban gyakoriak közül választottak ki. Elég gyakran használták ellenben a kettőspontot, a szövegrészek elválasztása céljából.[xxiii]

Mivel 1525 előtt az utolsó magyarországi nyomdatermék 1480-ból származik,[xxiv] a szebeni nyomda felszerelését külföldről kellett beszerezzék. Abból kiindulva, hogy az egyik szebeni nyomdász, Trapoldner Kölnben tanult, azt feltételezzük, hogy ez a település Köln volt. Ennek a feltétetelezésnek valós alapja lehet annyiban, hogy Köln már a 15. században az egyik legfontosabb német nyomdaközpont volt, ahol a legtöbb művet nyomtatták, és a 16. században a legtöbb nyomdának adott helyet (a 15. században mintegy 20 nyomda működött ott, a 16. században pedig mintegy 100).[xxv]

A 16. század elején a nyomdáknak általában még egyedi betűkészletük volt, így ha találnánk egy, a szebeni betűkkel azonos karakterekkel 1525 előtt dolgozó nyomdát, meglehetősen nagy biztonsággal meg lehetne állapítani azt, hogy honnan származott a szebeni betűkészlet. A kölni német nyomtatványok betűkészletének 16. század közepéig haladó repertóriumában azonban nem találtunk a szebeniekkel egyező betűkészletet,[xxvi] és a 16. század eleji kölni nyomtatványok eddigi vizsgálata sem hozott még pozitív eredményt.[xxvii]

A szebeni nyomda későbbi történetét sem tudtuk kideríteni, nem találván meg annak betűit és díszeit a Kárpát-medencében 1600 előtt műkődött nyomdák betűinek és díszeinek a repertóriumában.[xxviii] Evvel kapcsolatosan itt még kitérnénk a Lorinţ diakónus által 1579-ben nyomtatott Tetraevangheliarban felhasznált keretdísz kérdésére. Jakó Zsigmond ugyanis felfedezte, hogy abban a díszek között az 1528-as évszám található, továbbá a G, T, R latin betűk ligatúraszerűen összefonódva. Ezen elemek alapján a keretdíszt a szebeni nyomda termékének tartotta, a G, T, R betűkből kiindulva pedig a nyomdász személyét Theobaldus Gryphius Reutlingensis, a reutlingeni nyomdászcsalád egyik tagjában vélte megtalálni.[xxix] V. Ecsedy Judit újabban azonban nagyon kétségesnek tartotta az előbb említett nyomdász létezését, szerinte ugyanis Gryphius csak Kemény József képzeletében élt.[xxx] A most bemutatott kalendáriumban olvasható szöveg is cáfolja, hogy egy Gryphius nevezetű nyomdász dolgozott volna az első szebeni nyomdában, legalábbis annak indulásakor. Az 1528-as évszámos keretdísz eredetének és történetének a kiderítése így még további kutatásokat igényel.

A szebeni nyomtatványokat iniciálékkal és a vallásosos szövegek keretezéséhez felhasznált fametszetekkel feltűnően gazdagon díszítették. A 16. századi Kárpátmedencei nyomdadíszekkel összehasonlítva ezeknek a metszeteknek a színvonala jónak mondható. A szebeni metszetek stílusuk alapján szerintünk három csoportba oszthatók. A legtöbb dísz (az iniciálék, a hiszekegyes nyomtatvány vízszintes elhelyezésű díszei és a miatyánk feletti, Istent ábrázoló keretdísz) néhány közös motívum alapján[xxxi] alkotja az egyik csoportot. Egy másik csoportot a miatyánk középen levő, vízsszintes elhelyezésű dísze és a hiszekegy bal oldali függőleges dísze alkotna, mivel művészi színvonaluk alacsonyabb: a felhasznált motívumok egyszerűbbek, sávozással nincs érzékeltetve a tér mélysége és kevesebb vonalat használva üresebb benyomást tesznek a szemlélőre. A miatyánk két függőleges keretdísze képezné a harmadik csoportot, amelyek kitűnnek fekete hátterükkel, továbbá a ferde vonalak és egy központi tengely körül csavargó spirál motívumának hangsúlyos használatával. Amennyiben ez a stílus szerinti csoportosítás helytálló, akkor a három csoporthoz tartozó metszeteket három különböző mester kellett készítse, ami pedig azt jelenti, hogy azok – közvetve vagy közvetlenül – három különböző forrásból kellett a szebeni officínához kerüljenek.

Azt nem tudtuk eldöntetni, hogy vajon a hiszekegy felső keretdíszében, két körben látható tájkép Szebent ábrázolja-e vagy sem. Egyes elemek a szász város ábrázolására utalnak: az előtérben látható folyó, a tornyok és házak, de mindenekelőtt a város körül ábrázolt hegyek (hiszen a városok többségét tornyok és bástyák védték és folyóvizek mellett feküdtek). Más elemek az előbbi feltételezés ellen tanúskodnak: Szeben mellett nem létezett különálló torony, a város sem feküdt annyira hangsúlyozottan dombon és nem is volt olyan kis település, mint amennyire ezt a metszet láttatja.[xxxii] Ezt a második feltételezést erősíti inkább az az észrevétel, amely szerint a Kárpát-medencei nyomtatványokon felhasznált metszetek nem voltak eredeti munkák, hanem idegenben készített művek vagy azok másolatai.[xxxiii]

A nyomtatványok nyomdai minősége nem mindig a legjobb – gondolunk itt elsősorban a „táncoló” betűkre (vagyis arra, hogy egy sorban a betűk alapjai nem fekszenek egyetlen vízszintes vonalon), továbbá arra, hogy a naptár esetében csupán néhány esetben sorakoznak pontosan egymás alatt az egyes oszlopok első betűi (az első három és az utolsó oszlop esetében, illetve az ötödik oszlopnak az eleje és az utolsó előttinek a vége).[xxxiv] A felsorolt nyomdai hiányosságok azonban nem súlyosak és más korabeli nyomtatványokon is előfordulnak, és a szebeni kiadványokról öszszességében elmondható, hogy azok a kor színvonalán álló nyomtatványok voltak.

Ami a nyomtatványok tartalmát illeti, itt röviden csak azt szeretnénk megemlíteni, hogy a nyomdászok által írt szövegen kívül azoknak mind hangsúlyozottan vallásos tartalma van, többségük éppenséggel a nyugati kereszténység alapszövegei közé tartozik.[xxxv] A vallásos jelleget első megközelítésben avval lehetne magyarázni, hogy ez a 16. század eleji nyomtatványok nagy részére volt jellemző. A döntő tényezőt azonban a nyomdászok személyében kell keresnünk, hiszen Corvinus pap volt, Trapoldner domonkosrendi szerzetes. Tartalmuk révén a szebeni nyomtatványok kettős célt látszanak volt szolgálni. Az első, általánosabb cél nyilvánvalóan a hit megerősítése lehetett. Ezt amiatt érezhették különösen szükségesnek a nyomdászok, mert a nyomtatványok megjelenésének évében a reformáció eszméi már terjedtek Szebenben, és már veszélyeztették a régi hitet.[xxxvi]

Egy másik, egyedibb cél a Mária-kultusz szolgálata vagy terjesztése lehetett, amit annak alapján feltételezünk, hogy a vallásos szövegeknek a fele Szűz Máriához kapcsolódik (Magnificat, Ave Maria, Salve regina). Ez egyrészt a Máriakultusz általános elterjedéséhez köthető, amit Szeben esetében a plébániatemplom Mária-patroníciuma bizonyít, továbbá egy 1502. évi szebeni prédikációgyűjtemény, amelynek egyik jellegzetessége éppen Mária felülmúlhatatlan tisztelete.[xxxvii] Másrészt ezt ahhoz a tényhez is lehet kötni, hogy a 15. század utolsó évtizedeiben és a következő század első évtizedeiben Máriának a különleges tisztelete, és ehhez kapcsolódóan a rózsafüzér használata a domonkosok, és speciálisan a kölni domonkosok és általuk a kölniek körében is különlegesen erős volt. Ez Kölnben a könyvnyomtatás terén is megnyilvánult, nevezetesen két rózsafüzér-szövegeket tartalmazó könyvnek (1515 körül és 1531-ben) és az Ave Maria szövegének a kiadásában (1490 táján a miatyánk, hiszekegy és tízparancsolat szövegével együtt, 1514-ben pedig egy papi tükörrel párosítva).[xxxviii] A szebeni levelek ezekkel a kölni nyomtatványokkal abban a tekintetben hasonlítanak, hogy mindannyian tartalmazzák az Ave Maria szövegét, méghozzá anyanyelven, vagyis németül, és különös módon hasonlít az 1490 körül nyomtatott kiadvánnyal, mert három az abban található szövegek közül (a miatyánk, az Ave Maria és a tízparancsolat) egyazon keretben együtt szerepel az egyik szebeni lapon, egy másik szöveg, a hiszekegy pedig egy másik lapon. Valószínű tehát, hogy a szebeni nyomdászok mintául egy ehhez a kölni nyomtatványhoz hasonló levelet,[xxxix] vagy esetleg éppen a bemutatott levelet használtak fel.

Visszatérve Trapoldnernek és Corvinusnak a fentebb bemutatott vallásos szövegek kinyomtatása mögött álló motivációjára, azt hisszük, hogy a vallásos megfontolás mellett az üzleti szempont is elég erős lehetett. Annak alapján mondjuk ezt, hogy egyrészt az egyleveles nyomtatványok előállítása nem szükségeltetett nagy tőkebefektetést. Másrészt a kalendárium az egyházi személyek, főleg plébánosok körében kelendő áru lehetett,[xl] mint ahogy a rövid és metszetekkel díszített vallásos szövegeket is kedvelték, ez a népszerűség pedig hamar történő értékesítést és ezáltal a befektetés rövid időn belüli megtérülését és a nyereség gyors realizálódását biztosította. Végül az említett népszerűség következtében a nyomtatványok egy viszonylag széles közönséghez juthattak el, ami által a nyomdászok egyben ismertté is tették új vállakozásukat a lehetséges vásárlóik körében.

Befejezésül még megemlítendő, hogy elképzelhető, hogy a szebeni nyomda később is kinyomtatott plakát-formájú naptárakat. Egy ilyen termék az a naptár (Kalender) lehetett, amelyet valamikor 1528 augusztusa és 1529 júniusa között a kolozsi sókamara részére szereztek be[xli] és az a falinaptár (una tabula kalendarii) is, amelyet 1532-ben a brassói városháza számára vásároltak.[xlii] Azokban az években Erdélyben eladott naptárak azonban külföldi nyomdák termékei is lehettek, hiszen ismeretes, hogy a 15. század végén és a következő század elején külföldön Magyarország számára is készítettek falinaptárakat,[xliii] de külföldön készített kalendáriumokat is használtak Magyarországon, legalábbis a nyugati határszélen.[xliv] A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján egyelőre az 1528/1529., illetve 1532. évi kalendáriumnak nem lehet megállapítani az eredetét.

Az új szebeni nyomtatványok RMNy-be illesztendő címleírásai  a következők:[xlv]

S 6A

NOUUS annus iubileus. (Cibinij 1525 Lucas Trapoldianus ac Ualentinus Coruinus … calcographi Cibinienses.)

[1] fol. – 205×268 mm – Init.

S 6B

UATER vnser … [Gegrüsst seist du, M]aria … die zehen gepot … Magnificat … Ueni sancte spiritus … Salue regina …[Cibinii post 1525 Lukas Trapoldner et Valentinus Corvinus].

[1] fol. – 176–177×243 mm – 1 ill., orn., init.

S 6C

ICH gelaub  in got vater … [Cibinii post 1525 Lukas Trapoldner et Valentinus Corvinus].

[1] fol. – 173–177×114 mm – 1 ill., orn., init.

ZSOLT SIMON

The first printings of Sibiu from 1525

According to the historical literature the first Transylvanian press functioned in Sibiu between 1528 and 1530, and none of its printings did not remain until our days. In this study I present three of the first printings of this press, extracted form the cover of a volume of the Teleki-Bolyai Library of TârguMureş. These printings were of one page, decorated with initials and border ornaments. One of them contained a calendar of the moving feasts, the other one the text of the Credo, while the third one the following religious texts: Our Father, Ave Maria, Decalogue, Magnificat and the antiphonies Veni sancte spiritus and Salve regina. Based on the text placed in the front of the calendar results that it was the first printing of Transylvania and it was printed in Sibiu in 1525 by the typographers Lukas Trapoldner and Valentin Corvinus. With they content, the printings seem that had serve a double goal: to strengthen the faith, and to serve or to propagate the cult of Holy Mary.* Ezúton is meg szeretném köszönni a Teleki-Bolyai Könyvtár munkatársainak, különösen Spielmann Mihálynak, Márton Krisztinának, de elsősorban Bányai Rékának, aki a nyomtatványokat őrző gyűjteményre felhívta a figyelmemet és azt rendelkezésemre bocsátotta, továbbá V. Ecsedy Juditnak, P. Vásárhelyi Juditnak és főképpen Borsa Gedeonnak (Országos Széchényi Könyvtár) a tanulmány megírásához nyújtott segítséget. Jelen tanulmánynak korábbi, román nyelvű változata: Simon Zsolt: Primele tipărituri din Transilvania (Sibiu, 1525). = Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica (46.) 2007. 89–106.

[i] Borsa Gedeon: Az első szebeni nyomda Erdélyben (1528–1530). = Magyar Könyvszemle (81.) 1965. 56–61. = In: Uő: Könyvtörténeti írások. Schriften aus der Geschichte des Buchdruckes. I. Bp. 1996. 116–121; Jakó Zsigmond: A szebeni nyomda XVI. századi történetéhez. In: Uő: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest, 1976. 180–183. (a tanulmány módosított változata román nyelven: Uő: Tipografia de la Sibiu şi locul ei în istoria tiparului românesc din secolul al XVI-lea. = Anuarul Institutului de Istorie, Cluj (7.) 1964. 97–115; Uő: Tiparul cu litere latine în Sibiu în secolul al XVI-lea. In: Uő: Philobiblon transilvan. Cu o întroducere de prof. dr. Virgil Cândea. Bucureşti, 1977. 93–116.); Régi magyarországi nyomtatványok 1473–1600. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum 1473–1600. I. Bp. 1971. 73–75. 9–10. sz.; Nussbächer, Gernot: Beiträge zur Geschichte des Hermannstädter Buchdrucks im 16. Jahrhundert. In: Uő: Aus Urkunden und Chroniken. Beiträge zur siebenbürgischen Heimatkunde. I. Bukarest, 1981. 146–151. Pauschnerről és könyvéről lásd még: Borsa Gedeon: Sebastian Pauschner, az első Magyarországon megjelent orvosi munka szerzője és nyomtatásban kiadott munkái. = Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica (27.) 1963. 257–271. In: Uő: Könyvtörténeti írások i. h. I. 122–125. Trapoldnerről még lásd: Popa, Klaus: Neue Erkenntnisse über den siebenbürgischen Buchdrucker Lucas Trapoldner. = Magyar Könyvszemle (112.) 1996. 358–361.

[ii] Jakó Zsigmond: A szebeni nyomda… i. h. (1. jegyz.) 183, 187; Hervay Ferenc: L’imprimerie du maître Philippe de Nagyszeben et les premiers livres en langue roumaine. = Magyar Könyvszemle (81.) 1965. 119–127.

[iii] Ezeknek a töredékeknek a fényképét a Mellékletben közöljük.

[iv] Romániai magyar irodalmi lexikon. I. Szerk. Balogh Edgár. Bukarest, 1981. 304. A Teleki Könyvtár egyike volt azon gyűjteményeknek, amelyekből a jelenlegi Teleki-Bolyai Könyvtárat létrehozták.

[v] A kiáztatás időpontjára az utal, hogy annak a dossziének a borítójára, amelyben ezek a nyomtatványok voltak, a könyvtár egy másik bibliográfusa, Fikk László azt írta, hogy a kötetet 1961 januárjában kötötték újra. (Egy másik dosszién, amelyben más kötésekből kiáztatott töredékek találhatók, az olvasható, hogy „1959 júl–aug.”, amely minden bizonnyal a kifejtés időpontját jelöli.)

[vi] Erre Borsa Gedeon hívta fel a figyelmemet, amit ezúton is köszönök.

[vii] A töredékekből kimásolt kifejezéseket betűhíven közlöm, megőrízvén az eredeti központozást is. A jubileumi évek történetére, azok magyarországi vonatkozásaira is, lásd: Magyar Katolikus Lexikon. V. Szerk. Diós István–Viczián János. Bp. 2000. 932–940; Elekes Lajos: Hunyadi. Bp. 1952. 400–401; Borsa Gedeon: A törökök ellen Magyarországon hirdetett 1500. évi jubileumi búcsú és az azzal kapcsolatos nyomtatványok. In: Uő: Könyvtörténeti írások i. h. (1. jegyz.) III. 34–62; Magyarországi pápai követek jelentései 1524–1526. Relationes oratorum Pontificorum 1524–1526. Bp. 1884. (Reprint Bp. 2001.) /Vatikáni magyar okirattár. Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae illustrantia. II.1./ 151, 153, 157, 177–178.

0[viii] 6 mm-es lyuk. A kiegészítés a szövegkörnyezet alapján és a d betű megmaradt felének felhasználásával történt.

0[ix] 3 mm-es lyuk. A kiegészítés a szövegkörnyezet alapján történt.

[x] A szóvégződés tollban maradt.

[xi] 4 mm-es lyuk, kb. 2 betű hiányzik.

[xii] 2 mm-es lyuk: az m betűnek csak az első két szára látszik, az e betűnek csak a bal felső sarka.

[xiii] ’Provincia’. E kifejezés alatt minden bizonnyal a Szeben központú Hét Széket kell érteni.

[xiv] Popa: i. h. (1. jegyz.) 359. Klaus Popa azon feltételezése, amely szerint Trapoldner 1520-ban is beiratkozott a kölni egyetemre, szerintünk nem állja meg a helyét. Uo.

[xv] Popa ugyanis csupán a keresztnév egyezése alapján gondolja azt, hogy a besztercei domonkos kolostor tagjaként 1524-ben feltűnő „frater Lucas”, illetve a ’studium generalé’-ra kinevezett „frater Lucas de Bistricia” Lucas Trapoldnerrel azonos. Uo. Az erdélyi domonkos kolostorok tagjainak 1524. évi névsorában azonban többször is feltüntették az egyes személyek nevének második tagját és egyetemi fokozatát is, ennek alapján tehát nem tartjuk valószínűnek, hogy a lajstromban csupán „Lucas”-ként szereplő szerzetes Lucas Trapoldnerrel lenne azonos. A szóbanforgó névsor kiadása: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. I. 1520–1529. Szerk.: Bunyitay V., Rapaics R., Karácsonyi J. Bp. 1902. 528–532.

[xvi] Jakó: A szebeni nyomda … i. h. (1. jegyz.) 182–183; Borsa: Az első szebeni nyomda… i. h. (1. jegyz.) 120. Hermannstadt und Siebenbürgen. Die Protokolle des Hermannstädter Rates und der Sächsischen Nationsuniversität 1391–1705. Hrsg. von Käthe Hienz, Bernhard Heigl, Thomas Şindilariu. Hermannstadt, 2007. DVD melléklet, II. 289. (halálának ideje).

[xvii] Ezekre az ünnepekre lásd: Knauz Nándor: Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva. Bp. 1876. 73; Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. A Chronológia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása. A szerző hagyatékának felhasználásával sajtó alá rendezte Gazda István. Kiegészítette: Érszegi Géza, Raj Tamás, Szögi László. Bp. 1985. /Tudománytár 15./ 44–46. (15, 38, 52, 53, 54, 55); Documente privind istoria României. Introducere. I. Bucureşti, 1956. 432–436, 469, 471–474.

[xviii] Elvétve oklevelek keltezésében is csak „dominica Adventus Domini” keltezést használtak. Knauz: i. m. (17. jegyz.) 166. Az adventre lásd: Uo. 73, 166; Szentpétery: i. m. (17. jegyz.) 44; Documente i. m. (17. jegyz.) 474, 530, 535. (Ezt az ünnepet „Ad te levavi”-nak is nevezték). Figyelemreméltó egyébként a szokatlan ’Rogaciones’ kifejezés is, ezt az ünnepet ugyanis általában ’Rogate’ vagy ’Rogationis’, ’dominica Rogationum’ kifejezésekkel nevezték meg, de azért is, mert ’Rogationes’-szel az ezen ünnepre következő hetet jelölték. Knauz: i. m. (17. jegyz.) 172, 262; Szentpétery: i. m. (17. jegyz.) 80; Documente i. m. (17. jegyz.) 157, 472. Azt is megemlítjük, hogy a római-katolikus naptárban a mozgó ünnepek száma nagyobb volt a naptárunkban feltüntetetteknél (ezeknek felsorolása: Knauz: i. m. (17. jegyz.) 73–74; Szentpétery: i. m. (17. jegyz.) 44–46; Documente i. m. (17. jegyz.) 471–474.), de a nyomdászok valószínűleg helyhiány miatt (is) csupán néhányukat tüntették fel, nyilván az általuk fontosabbnak tartottakat.

[xix] Ezekre lásd: Knauz: i. m. (17. jegyz.) 38–39, 41, 53–54, 56–58, 82–85; Szentpétery: i. m. (17. jegyz.) 27, 30–31, 39–40, 52, 53; Documente i. m. (17. jegyz.) 421–422, 424–425, 427, 457, 463–464. Megjegyezzük, hogy ezeket a datálási elemeket az írástudók egy viszonylag széles köre ismerhette, mivel a 15. században ezeknek a kiszámítását a városi iskolákban is tanították. Az ezekben az iskolákban előadott naptárszámításra vonatkozó tanagyagra lásd: Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola. Bp. 1972. 56–73.

[xx] Módszerünk a következő volt: kiválasztottuk azokat a töredékeket, amelyeknek egyrészt a függőleges szélei egyenlők voltak és amelyeknek ezek a szélei nem voltak levágva (eképpen összepárosítottuk azokat a töredékeket, amelyek minden bizonnyal ugyanabból a levélből származtak), és amelyeknek másrészt a felső és alsó szélei szintén érintetlennek látszottak, majd összeadtuk a felső és alsó szélek méretét a tükör magasságával. Evvel az eljárással az a gond, hogy nem tudjuk teljes bizonyossággal megállapítani, hogy a kérdéses szélek valóban vágatlanok vagy pedig csupán a hoszszas használat miatt tűnnek olyanoknak.

[xxi] V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473–1800. Bp. 1999. 246.

[xxii] Uo. 237.

[xxiii] A kalendárium esetében mintegy kétszer többször használtak kettőspontot, mint pontot: 22, illetve 10 alkalommal.

[xxiv] V. Ecsedy: i. m. (21. jegyz.) 25–28.

[xxv] Lexikon des gesamten Buchwesens. IV. Stuttgart, 1995. 266, 268 (Köln szócikk W. Schmitz és W. Grebe tollából); Funke, Fritz: Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés. Bp. 2004. /Osiris kézikönyvtár/ 143–145, 189–190.

[xxvi] Schmitz, Wolfgang: Die Überlieferung deutscher Texte im Kölner Buchdruck des 15. und 16. Jahrhunderts. Habilitationschrift. Köln, 1990. 470–478. (Az elektronikus változatot használtuk, amely a következő honlapon található:
http://kups.ub.uni-koeln.de/volltexte/2004/1234/pdf/schmitz.pdf.)

[xxvii] A Teleki-Bolyai Könyvtárban és az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 1530 előtt kiadott kölni nyomtatványokat kezdtem el vizsgálni, de még nem néztem át az összeset.

[xxviii] V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600. Bp. 2004. /Hungaria typographica 1./

[xxix] Jakó: A szebeni nyomda… i. h. (1. jegyz.) 181–182. Vö. Demény Lajos–Demény, Lidia A.: Interferenţe maghiaro-româno-săseşti în domeniul tipăririi cărţii în limba română. In: Demény Lajos: Carte, tipar şi societate la români în secolul al XVI-lea. Studii, articole, comunicări. Introducere de Dan Simionescu. Bucureşti, 1986. 161–162; V. Ecsedy: i. m. (28. jegyz.) 98–99. Az 1528. évszámot tartalmazó könyvdísz reprodukciója: Bianu, Ioan–Hodoş, Nerva: Bibliografia românească veche. I. Bucureşti, 1903. 78. 83. sz. ábra; V. Ecsedy: i. m. (28. jegyz.) 463. IV/3. sz. ábra. A Tetraevangheliarra lásd: Bianu–Hodoş: i. m. 75–79. 24. sz.; Régi magyarországi nyomtatványok i. m. (1. jegyz.) I. 419. 435. sz.; V. Ecsedy: i. m. (28. jegyz.) 98–99.

[xxx] V. Ecsedy Judit: Kísérlet a Honterus-nyomda rekonstrukciójára. In: Honterus-emlékkönyv. Honterus-Festschrift. Szerk.: W. Salgó Ágnes, Stemler Ágnes. Bp. 2001. 119–148, V. Ecsedy: i. m. (28. jegyz.) 58, 104.

[xxxi] Ezek az azonos motívumok a következők: a hiszekegy alsó és felső díszén, a miatyánk felső díszén és az iniciálékon látható legkisebb levelek és a szárakról visszakunkorodó vonalak; a hiszekegy alsó díszén és a miatyánk-dísz jobb felső sarkában az egyenes állású, középen vonallal díszített levelek; az I inicálé alsó és felső végénél, a miatyánk felső keretdíszénél a két középső körhöz tapadó növényeknél és ezeknek a köröknek a metszésénél látható növényi motívum; a G és V iniciálékon és a hiszekegy alsó keretdíszén a növényekből és agresszív tekintetű arcokból összeszerkesztett szörnyalak és az ezek hátáról visszakunkorodó levél motívuma; a vallásos szövegek felső keretdíszén a függőleges vonalakkal szakaszolt pánt; az I és V iniciálék és a miatyánk felső metszetén a sarokban a részben vagy egészében csavart törzsű oszlop; a görbe vonalak iránt tanúsított vonzalom, amely az iniciálék azon részeinél válik nyilvánvalóvá, ahol különben egyenes vonalakat kellett volna használni; végül kisebb mértékben, mivel ez a nyomdai díszek sokaságára jellemző, a szimmetria elvének érvényesítése.

[xxxii] Szeben 16–19. századi ábrázolásait és a tudományos rekonstrukciókat használtuk fel, a következő munkából: Fabini, Hermann: Sibiul vechi. Evoluţia oraşului oglindită în reprezentări grafice. Sibiu, 1983.

[xxxiii] V. Ecsedy: i. m. (21. jegyz.) 290–291.

[xxxiv] További kisebb fogyatékosságok: A miatyánk-nyomtatványon a szedők nem választották eléggé világosan el a különböző szövegeket. Az első ilyen esetben, noha nem hagytak egy üres sort a különböző szövegek között, a középre helyezett címszerű szöveg mégis felhívja arra a figyelmet, hogy azután egy másik szöveg következik, de az utolsó két szöveget csupán az új sorkezdet és a paragrafus-jel választja el egymástól. A tízparancsolat elrendezése sem tökéletes: minden látszat szerint a nyomdászok két, szélre zárt oszlopba akarták tördelni a szöveget, de a jobboldali oszlop harmadik és hatodik sorában ezt nem sikerült elérni. Szintén zavaró, hogy ritkán hagytak a két oszlop között középen üres teret és eképpen a két oszlopot nem lehet világosan elkülöníteni (különböző oszlophoz tartozó szomszéd sorok néha egymás fölé csúsznak). A naptár-lapon a hónapok elnevezése sem egyenletes, ugyanazon hónapokat többféleképpen rövidítették (Ja-Jan, Feb-Febr, Ap, egy ponttal a p betű felett – Ap-Apr-Apri-Apl’, Mai-Maii, Ju-Jun-Juni-Junii, Dec-Dece(m)b. Csak két hónapot jelöltek egyetlen formával, ezek Mar és No voltak). Egy esetben, a miatyánk jobb oldalát két különböző ábrájú és szélességű keretdíszből alakították ki (igaz, ez a kettő hasonlított legjobban egymáshoz), amelyek nem is érnek össze, mint ahogy ugyanott a felső függőleges dísz a felső vízszintes kerettel sem.

[xxxv] A hiszekegy a keresztényeknek kötelező hittéleket tartalmazó, a miséken is elhangzó hitvallása; a miatyánk a misén és a zsolozsmákon is elmondandó alapimádság; az Ave Maria a Szűz Máriához intézett imádságok egyik legfontosabbja; a tízparancsolat a keresztények erkölcsi kalauza; a Magnificat a Boldogasszonynak Erzsébet látogatása alkalmával elmondott hálaéneke, amelyet az esti zsolozsmán énekelnek; a Salve regina egyike a négy Mária-antifónának, amelyet a pünkösd utáni időszakban énekelnek az esti zsolozsmákon; a Veni sancte spiritus szintén egy antifóna. Ezekre a szövegekre lásd: Magyar Katolikus Lexikon i. m. (7. jegyz.) I. 352–353, IV. 856, VIII. 249, 671, IX. 106–107. (Apostoli hitvallás, Hiszekegy, Magnificat, Mária-antifóna, Miatyánk szócikkek); Verbényi István Arató–Miklós Orbán: Liturgikus lexikon. Bp. 2001. 33, 77, 129, 144–145, 214. (Antifóna, Hitvallás, Magnificat, Miatyánk, Üdvözlégy, Mária szócikkek).

[xxxvi] A szebeni reformáció kezdeteire lásd: Fabritius Károly: Pemfflinger Márk szász gróf élete különös tekintettel a reformatió elterjedésére az erdélyi szászok között. Bp. 1875. /Értekezések a történelmi tudományok köréből IV.6./ 23–95.

[xxxvii] Entz Géza: Erdély építészete a 14–16. században. Kolozsvár, 1996. 402, 404; Mező András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Bp. 2003. /METEM Könyvek 40./ 443; Reinerth, Karl: Die Reformation der siebenbürgisch-sächsischen Kirche. Gütersloh, 1956. /Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 173./ 10. Szűz Mária kiemelkedő magyarországi tiszteletét a középkorban az is bizonyítja, hogy messze neki ajánlották a legtöbb templomot és oltárt. Mező András: i. m. (37. jegyz.) 27–499; Kubinyi András: Vallásos társulatok a késő középkori magyarországi városokban. In: Uő: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Bp. 1999. /METEM Könyvek 22./ 346. A Mária-kultuszra lásd még: Érszegi Géza: Ég és föld királynője, Mária. In: Scripta Manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Bp. 1994. 35–45. és az ott idézett tanulmányokat.

[xxxviii] Schmitz: i. m. (26. jegyz.) 86–88. A 16. század elején még két német nyelvű imádságos könyvet is nyomtattak Kölnben. Uo. 88.

[xxxix] Kölnben bizonyára még több ilyenszerű lapot is kinyomtattak, mert amint a felsorolt példák is mutatják, ezek eléggé népszerű termékek voltak, de azért nem maradt fel belőlük sok példány, mert az egylapos nyomtatványokat csak ideiglenes használatra tervezték, továbbá mert egyetlen levél könnyen elhasználódhatott és megsemmisülhetett, és végül mert kisebb lévén az értékük, a tulajdonosaik sem fordíthattak különös gondot a megőrzésükre. Vö. Borsa Gedeon: Eine gedruckte Venediger Buchführeranzeige um das Jahr 1476. In: Uő: Könyvtörténeti írások i. h. (1. jegyz.) II. 86.

[xl] Vélhetőleg azt is figyelembe vehették a nyomdászok, hogy a kalendáriumok a korszak egyik legnépszerűbb nyomdatermékei voltak, noha a szebeni nyomtatvány tulajdonképpen nem volt naptár, hanem csupán a fontosabb mozgó ünnepek lajstroma egy hosszabb periódusra. Az első nyomtatott naptárakra lásd: Lexikon des gesamten Buchwesens i. m. (25. jegyz.) IV. 128–129. (Kalender szócikk U. Brunold-Bigler tollából); Funke: i. m. (25. jegyz.) 135, 178; Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben. Bp. 2003. 47–57, 115–142; Magyar művelődéstörténeti lexikon. Szerk. Kőszeghy Péter. V. Bp. 2003. 36–41. (Kalendárium szócikk V. Ecsedy Judit, Gyulai Éva, Magyar László András és Szelestei N. László tollából).

[xli] Finanz- und Hofkammerarchiv (Bécs), Sammlungen und Selekte, Handschriftensammlung, nr. 369., fol. 13r.

[xlii] Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. II. Kronstadt, 1889. 256.

[xliii] Borsa Gedeon: Magyarország számára nyomott naptárak a Mohács előtti évekből. In: Uő: Könyvtörténeti írások II. i. h. (1. jegyz.) Elképzelhető, hogy a 15. század végén és a 16. század elején tevékenykedő könyvkereskedők a magyarországi használatra megrendelt könyvek mellett az idézett tanulmányban említett naptárakon kívül még más kalendáriumok nyomtatását is megrendelték. A könyvkereskedőkre lásd: Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon. Bp. 1997. 36–43, 52–63.

[xliv] Vö. Mollay Károly: Középkori soproni naptárak. = Soproni Szemle (16.) 1962. 215. Két példa Sopronból: Uo. 307–311. (egy 1509. évi, Nürnbergben kiadott falinaptár); Uő: Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989. (recenzió). = Soproni Szemle (44.) 1990. 84. (egy bécsi naptár néhány levele az 1524. évi adójegyzék kötésében).

[xlv] A címleírások P. Vásárhelyi Judit munkája, amelyet ezúttal is köszönök.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.