stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.


szemle

A jövő a múlt és a jelen egységére épül. Emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére. Szerk. Hangodi Ágnes. Debrecen, 2007. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 274 l.

2006-ban ünnepeltük könyvtáros nemzedékek szeretve tisztelt professzorának, Kovács Máténak századik születésnapját. Rövidre szabott élet adatott neki, szellemi örökségét, mindazt, amit tőle kaptunk, csak ki-ki saját munkájában, a környezetében dolgozó kollégáknak átadva vihetjük, vihettük tovább. A 2007-ben megjelent emlékkötet az utókor tisztelgése és hagyományozása a jelenbéli és jövendő könyvtárosainak.

A hét nagyobb fejezetből álló munka első része az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén 2006. március 22-én rendezett emlékülés előadásait tartalmazza. Egykori tanítványok és fiatal kutatók mutatják fel az életmű eddig kevéssé tárgyalt témáit. Külön érdemes kiemelni Patkósné Hanesz Andrea munkáját, aki Kovács Máté szerepét és jelentőségét tárja elénk az Országos Könyvtárügyi Tanács (OKT) és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács (OKDT) tevékenységének tükrében. Egyszerre nyújt a szerző könyvtárpolitikai áttekintést a korszakról és mutatja fel Kovács Máté szellemiségét, szervező munkájának korszerűségét. Bényei Miklós az államtitkár, az oktatás- és művelődéspolitikus tevékenységét elemzi, tág körben mutatva fel a fiatal Kovács Máté elkötelezettségét az iskolarendszer modernizálása, a nyolc osztályos általános iskola megteremtése iránt. Poprády Géza, Sebestyén György az egykori professzorra emlékezik. Az előbbi emberi vonásait eleveníti fel, míg Sebestyén Kovács Máté bibliológiai munkásságát részletezi.

A második fejezet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXVIII. vándorgyűlésén 2006. július 28-án, Kecskeméten elhangzott emlékezéseket tartalmazza. Ekkor is többen foglalkoztak bibliológiai munkásságával az egykori és mai társadalmi környezetben (Gereben Ferenc, Nagy Attila). Sebestyén György a tanszékvezető tevékenységét mutatja be a kezdetektől haláláig.

A harmadik fejezet szülővárosában, Hajdúszoboszlón, a nevét viselő könyvtárban 2006. november 10–11-én elhangzott előadásokat foglalja magába Sokszínű életét és szerteágazó munkásságát talán ez a fejezet mutatja be a legplasztikusabban. Korompay Gáborné Kovács Máté „értékteremtő tevékenységéről” ír, melyet a Debreceni Egyetemi Könyvtár élén végzett. Nehéz idők kultúra-herdáló korszakában a pusztulásra ítélt gyűjtemények megmentőjeként tevékenykedett, hivatali és emberi kapcsolatait felhasználva igyekezett az Egyetemi Könyvtárba integrálni mindazt, ami valóban oda való volt, s továbbítani más közgyűjteményekbe a tartalom szerint profilidegen műveket. Gorilovics Tivadar Kovács Máté és Hankiss János kettős portréját rajzolta meg, a mester és tanítvány, majd munkatárs, végül baráti kapcsolat fejlődéstörténetének tükre az írás. Vida Lajos a szülőhelyért munkálkodó szakpolitikust mutatja be. Tóth Gyula A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében című kötetek keletkezéstörténetét írta meg, számos adalékot nyújtva Kovács Máté elméleti munkásságához. Egykori tanítványok visszaemlékezései mellett olvashatjuk a Kovács Máté Alapítvány tevékenységéről szóló beszámolót Kovács Ilona tollából.

A negyedik fejezet Fehér Anita munkája, ő gyűjtötte össze Kovács Máté szakirodalmi munkásságát és a róla szóló irodalmat 1983-tól 2007ig. A bibliográfia folytatása Nagyné Kiss Mária munkájának, amely a Kovács Máté emlékkönyvben jelent meg 1983-ban (Szerk. Szelle Béla. Bp. 1983. Magyar Könyvtárosok Egyesülete.) Az ötödik fejezetben érdekes összeállítást közöl Haraszti Pálné: Kovács Máté parlamenti felszólalásainak pontos lelőhelyeit, a felszólalások témáit adja meg, fontos kiegészítésként szolgál az életpálya ismeretéhez

A hatodik fejezet Kovács Máté főként fiatalkori írásaiból nyújt válogatást, jól szemléltetve a szemét a világra rányitó, gondolkodó, a kort megérteni akaró ifjú világát. A gyűjtést Patkósné Hanesz Andrea végezte az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található 210-es fondból.

Az utolsó fejezet fényképeket közöl a jubileumi rendezvényekről.

Az emlékkötet tanúságtétel, a múltat kapcsolja össze a jelennel és jövővel, könyvtártörténet és kortörténet is egyben, miközben egy korán lezárult életpálya eddig rejtett, kevésbé ismert tényeit is felmutatja. A kiadvány szerkezetében és külső megjelenésében egyaránt méltó a centenáriumi évfordulóhoz.

Győri Erzsébet


 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.