stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.


Viskolcz Noémi

17. századi ismeretlen hazai kisnyomtatványok

a Magyar Országos Levéltárból

Tanulmányomban olyan alkalmi nyomtatványokat szeretnék bemutatni a 17. század második feléből, amelyek már akkor sem könyvtárak, hanem családi levéltárak részét képezték, s talán ezért sem kerültek könyvtörténészeink látókörébe. A levéltári rejtőzködésre egyrészt terjedelmük (egy-két levelesek), másrészt személyes tartalmuk (kongregációs meghívó levelek) predesztinálta őket. Többségüket az Esterházy-levéltárban találtam,[1] de ahogy el kezdtem átnézni az Esztergomi prímási levéltár missilis sorozatát, ott is felbukkantak ilyen típusú kiadványok. Mindezek alapján biztosan állítom, hogy az elkövetkezendő időkben még számos, hasonló jellegű kisnyomtatványra fognak lelni a kutatók a családi levéltárakban.

I. A Mária-kongregációk Magyarországon a 17. században

A 17. század folyamán Magyarországon is sorra alakultak a katolikus, többnyire jezsuita oktatási intézmények mellett működő Mária-kongregációk. Ezek a vallási társulatok (sodalitások) kezdetben a diákokat fogták össze a vallásosság elmélyítése, a katolikus hitélet rendszeressé tétele és kegyes célok érdekében, később más világiaknak is lehetőségük nyílt a csatlakozásra. Szűz Mária kultuszát állították a középpontba – a legelső, 1563-ban alapított római társulat is Mária nevét vette fel –, de más szentekről is neveztek el kongregációkat, akiknek tiszteletét a regulák írták elő.[2]

A sodalitások a papok-szerzetesek és a laikusok közös spirituális lelki gyakorlatán túl a keresztény kegyesség gyakorlásában is élen jártak: karitatív munkákkal, színjátékok bemutatásával, vallásos könyvek kiadásával és terjesztésével kívántak a katolikus megújulás szolgálatába állni.[3] Balázs Mihály legújabb kutatásai szerint az egyik legkorábbi Mária-kongregáció Kolozsvárott született jezsuita környezetben, és 1582–1588 között kisebb-nagyobb megszakításokkal működött is.[4] A 17. század elejétől szaporodnak meg az adatok a magyarországi Mária-kongregációkról, a vágsellyei társulatot 1602-ben alapították, ennek a római anyaintézményhez való csatlakozása is jól dokumentált, sőt rendelkezünk az első tagok (világi és egyházi méltóságok) névsorával is.[5] A katolikus megújulás jegyében a királyi Magyarország nagyobb településein sorra életre keltek aztán a sodalitások: Homonna,[6] Sopron,[7] Győr,[8] Kassa,[9] Gyöngyös, Ungvár, Sárospatak közül azonban kiemelkednek a Pozsonyban és Nagyszombatban működő társulatok. Pozsonyban 1629-ben kezdeményezték városi polgárok egy kongregáció felállítását, amely a következő évben meg is történt Sodalitas Beatae Virginis névvel. Mellé 1633-ban a diákoknak is szerveztek egy társulatot Sodalitas Assumptae Beatae Virginis néven.[10] Közös máriavölgyi zarándoklatok, ünnepi körmenetek és látványos színjátékok előadása jellemezte tevékenységüket, mely kétségkívül új színfoltja volt az evangélikus többségű Pozsony addigi életének.

A legnépesebb tagsággal és a leggazdagabb támogatókkal a nagyszombati társulatok rendelkeztek, köszönhetően a városban működő egyetemnek. Itt az első Mária-kongregációt Pázmány Péter alapította 1617-ben Sodalitas Beatae Mariae Virginis Elisabeth visitantis (magyarul Boldogasszony Látogatása Társulat vagy Sarlósboldogasszony) néven. 1636-ban elvált tőle a Sodalitas Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis (magyarul Szeplőtlenül Fogantatott Szűz Társulat), és 1651-ben – tovább differenciálódva életkorok szerint – a Sodalitas Beatae Virginis Natae Reginae Angelorum (magyarul Angyalok Királynéja Társulat).[11]

Bél Mátyás topográfiájában még a 18. században is nagy jelentőséget tulajdonít az első három nagyszombati társulatnak:

„Három kongregációt írtak le ugyanis az egyeteme alapítói, s a római pápák jóváhagyása erősítette azokat meg. Az elsőt az Erzsébetet meglátogató Boldogságos Szűz Máriáról, a másikat a szeplőtlenül fogantatott Szűz Máriáról, az utolsót végre az Angyalok Királynéjáról nevezik. Ez utóbbi kongregációba a grammatisták és a szintaxisták jönnek össze a bíbor bársony és zöld zászló alatt, abba a poéták és rétorok fehér és kékeszöld, amabba a filozófusok és a teológusok bíbor bársony és vörös alatt. Mindegyiknek megvannak a rektorai, prézesei, tizenkét embere, akiket asszisztensnek vagy tanácsosnak hívnak, mindegyiknek külön kápolnája, oltára, anyakönyve és zászlaja, amik különböznek egymástól. Az első magát az esztergomi érseket tisztelheti rektorának, a többié országos főpap, noha maguk közül is választanak prorektorokat. A prézes mindegyiknél a jezsuiták közül kerül ki, de már vegyesen a tanácsosok és az asszisztensek. S ahogy a második kongregáció a rétorok iskolájában, a harmadik a poétákéban tartja üléseit, az első a teológusok fő tantermében szokott összegyűlni, ahol összesereglenek, külön oltár áll rendelkezésükre. Ezeknél végzik gyakori ájtatosságaikat, különösen azonban azokon a napokon, amik ki vannak jelölve számukra. Az első kongregációnak július 2-a az ünnepe, a másodiknak december 8., a harmadiknak végül szeptember 8.”[12]

A nagyszombati egyetem leltárának elkészítésekor 1773-ban kilenc Mária- és egyéb kongregációt tartottak nyilván, vagyonuk a társulati jelvényektől, kegytárgyaktól, templomi felszereléstől a saját könyvtárig terjedt.[13]

II. Az Esterházyak kapcsolata a kongregációkkal

Nemesi származású világi tagokat már az 1602-es vágsellyei kongregáció is magáénak tudhatott, igaz, még csak elenyésző kisebbségben.[14] A 17. század folyamán a vallási társulatokban tevékenykedő nemesek-főnemesek száma egyre gyarapodott, akik egyszerre több kongregációnak is tagjai vagy akár tisztségviselői lehettek. Sokszor anyagilag támogatták a kongregációt, hol egy sodalis tanulmányait, hol pedig egy-egy kiadvány megjelenését.[15] A főnemesi családok közül is kitűnik azonban az Esterházyak kongregációs szerepvállalása.

Esterházy Miklós a katolikus egyház nagylelkű és bőkezű mecénása volt, akit a jezsuita rendhez különlegesen jó viszony fűzött. Fraknói birtokán jezsuita miszszió működött (többek között Nádasi János részvételével), gyermekeit jezsuita szerzetesek tanították (pl. Keresztes István), László a bécsi jezsuitáknál tanult, amikor Thurzó Erzsébet halála miatt hazahívatták, Pál Grácban és Nagyszombatban végzett el több évet, majd a legkisebb fiú, Ferenc is a nagyszombati jezsuitákhoz járt. A nádor tagja volt a nagyszombati Boldogasszony látogatása kongregációnak, ezt a halálakor megjelentetett társulati kiadvány is alátámasztja, amelyben tagnak nevezik.[16] Az ő levéltárából kerültek elő olyan aprónyomtatványok, amelyek különféle egyházi eseményekre invitálják a nádort és családját. Ezek a meghívók Rómába vagy Bécsbe szólítanak, és többnyire ferencesektől származnak.[17]

A nádor halála után Esterházy László vette át a család irányítását 1646-tól, a fiatal gróf tevékeny részt vállalt nem csak a nagyszombati és pozsonyi, hanem bécsi sodalitásokban is: rendszeresen meghívták a bécsi jezsuita kollégium mellett működő Sodalitas D. Barbarae, Virginis Mariae (magyarul Szűz Mária és Borbála társulat) rendezvényeire. Ennek egyébként a Pázmáneum hallgatói is tagjai voltak.[18] A szinte mindig katalógusmelléklettel (esetenként szentképpel) ellátott bécsi meghívók jól jelzik a császárváros társulatainak magyarok felé sugárzott vonzerejét, számos magyar nevet fedezhetünk fel bennük, sőt, tisztségviselőként is gyakran számítottak a magyarokra, például az 1647-es meghívóhoz csatolt, az elhunyt tagokat soroló katalógusban Telegdi János kalocsai érseket a kongregáció rektoraként nevezik meg 1647. február 13-án bekövetkezett haláláig. Esterházy László hirtelen halálát követően a másik három Esterházy-ifjúval történt közös nagyszombati temetésen 1652. november 26-án a Boldogasszony látogatása társulat is képviseltette magát, a temetési menetet ábrázoló metszeten jól látszik a fáklyát tartó és pajzsot viselő, gyászoló tagok tömege.[19] Egy másik Esterházy, a püspök György, végrendeletében emlékezett meg több nagyszombati kongregációról is:

„hagyok …a szombati öreg templomnál lévő congregátiónknak ötven forintot, a szombati páter Jesuitáknál Visitantis et Conceptionis congregátiónak hatvan forintot, a szombati páter Franciskanusoknál lévő Ur teste congregátiónak negyven forintot”.[20]

Az Esterházy-családból igazán Pál emelkedik ki Mária-tiszteletével[21] és a Mária- illetve más kongregációkkal ápolt szoros kapcsolatával. Feljegyzései arról tanúskodnak, hogy már nagyszombati tanulmányai alatt, 15–16 évesen magas tisztségeket töltött be a társulatokban:

„Azon esztendőben lettem rectorrál az macula nélkül való Boldogságos Szűz congregatiojában”[22] – írta az 1650-es évhez, majd a következő évben már a Boldogasszony látogatása Társulat világi vezetője:

„Ottan megint igen szép comaedia tartatott Szent Xaverius Ferencről, kinek képit én viseltem. Annakutána ednéhány nappal az öreg congregationak, ugy mint BoldogAszszony látogatásának rectorávál tétettem az ezerhatszázötvenegyedik esztendőben.”[23]

Pál levelei között nagy számban találhatók a különböző nyomtatott és kézírásos társulati meghívók és értesítők, a nagyszombati, pozsonyi, soproni[24] Mária-kongregációk mellett több meghívó érkezett neki a már említett bécsi Szűz Mária és Borbála, illetve a lilienfeldi Szent József társulattól. Előbbiben 1668-ban rektori tisztséget töltött be, utóbbi, a Habsburg-uralkodók által különösen kedvelt és támogatott alsó-ausztriai – a ciszterciek által működtetett – társulat volt, amelynek jelentős magyar tagságára már Knapp Éva is felfigyelt a 18. századi iratok alapján.[25] A magyar részvétel azonban már az 1670-es évektől jól adatolható, 1671-ben Esterházy Pál, 1679-ben Esterházy Ferenc (Pál öccse), majd 1690-ben Hommonai Drugeth Bálint volt a Szent József kongregáció rektora, 1702-ben pedig Franciscus Ludovicus Diakowiz lékai várnagy a titkára.

Arra nézve is maradtak források, hogy az Esterházyak főemberei is szívesen vettek részt a társulatokban. László, majd Pál fraknói várnagya – Kolozsváry Olasz István – mind a soproni Congregatio Sacratissimi Corporis Christi, mind a nagyszombati Mária-kongregációnak hagyott végrendeletében egy kisebb pénzöszszeget.[26]

Az Esterházyak finanszíroztak kongregációs kiadványokat is. Kézikönyvek és ajándékkönyvek egyaránt jelentek meg az Esterházy-család egyes tagjainak (Lászlónak, Györgynek, Pálnak, Júlia Annának, Ferencnek) ajánlva.[27]

III. A pozsonyi és nagyszombati Mária-kongregációk alkalmi kiadványai

A jezsuiták és más rendek szervezte és irányította vallási társulatok Európa-szerte hasonló kiadványokkal jelentkeztek. Knapp Éva és Tüskés Gábor 1563-tól 1780-as évekig terjedő időszakban 1300 vallásos társulatot és hatszáz kiadványt azonosították a történeti Magyarországon. A kiadványokat négy típusba sorolták: 1. felvételi lapok, 2. társulati kézikönyvek, 3. ajándékkönyvek, egyéb áhítati művek, s végül 4. különféle alkalmi nyomtatványok. [28]

A 17. század első feléből csak a második és a harmadik csoportba tartozó nyomtatványok – azaz társulati kézikönyvek és ajándékkönyvek – kerültek eddig elő: az első ismert magyar kiadású kézikönyv Draskovich György esztergomi kanonok összeállítása 1628-ból a nagyszombati Boldogasszony látogatása Társulat számára (csak leírásból ismert, első kiadása 1684-ben).[29] A másik nagyszombati társulat (Sodalitas Immaculatae Conceptionis B. V. M.) kézikönyve Mariale Manuale címen Pozsonyban 1638-ban jelent meg Bőjthe Miklós esztergomi kanonok, a társulat akkori praefektusa összeállításában. Ezt a tagok és érdeklődök között Lósy Imre esztergomi érsek osztotta szét.[30] A pozsonyi Szűz Mária mennybemenetele Társulat német nyelvű kézikönyvének csak egyes részeit ismerjük 1654-ből, ez a szabályzatot, a működési engedélyt, imádságokat és a tagok fogadalmát tartalmazza.[31] Ezeken kívül említést érdemelnek a harmadik típust képviselő olvasmányok: Nádasi János jezsuita azon áhítatos-kegyességi művei, amelyeket a sodalitásoknak illetve azok elöljáróinak, tagjainak ajánlott.[32]

Knapp Éva szerint a negyedik típus darabjai, az alkalmi nyomtatványok (a társulat ünnepeire szóló meghívók, a halottakról értesítő katalógus, a társulatot engedélyező oklevél, színdarabok, elógiumok stb.) kezdettől fogva jelen vannak, de a 17. század második felében még csupán szórványosan fordulnak elő.[33] A Magyar Országos Levéltár-beli kisnyomtatványok viszont éppen azt bizonyítják, hogy kiadásuk már a 17. század közepétől viszonylagos rendszerességgel folyt. A régi magyar nyomtatványokat 1655-ig bemutató sorozatban egyetlen ilyen típusú (meghívólevél és katalógus) kiadvány sincs, míg a Régi Magyar Könyvtár három nagyszombati kiadást tüntet fel 1694-ből és 1697-ből.[34] Az itt közölt tizenhat meghívólevelet 1650–1709 között nyomtatták, tizennégyet Nagyszombatban és kettőt Pozsonyban (ez utóbbiak azonosak), hat különböző nagyszombati és pozsonyi társulatot képviselnek, egy kivételével latin nyelvűek, s a társulat halottait felsoroló melléklet nyolchoz járul. Bécsi társaikkal összehasonlítva szerényebb kivitelűek, egyikhez sem mellékeltek például szentképet, díszesebb iniciálé vagy fametszetű dísz is csak elvétve található rajtuk.

A névsorokkal kiegészített meghívólevelek jelentősége nem szorul különösebb magyarázatra, de talán egy rövid összefoglalásra igen: egyrészt kiválóan illusztrálják az egyre inkább lendületbe jövő katolikus megújulás folyamatát egyházi és laikus oldalról egyaránt, másrészt a halotti névsorok – az albumok hiányában[35] – lehetőséget nyújtanak a tagok társadalmi helyének, nemzetiségi hovatartozásának elemzésére, vagyis akár egy szélesebb társadalmi kontextus megrajzolására, harmadrészt (s ez itt most a legfontosabb szempont) a régi magyar nyomtatványok egy eddig kevéssé ismert műfajára is fényt vetnek amellett, hogy újabb, bibliográfiailag eddig ismeretlen magyar nyomtatványoknak örülhetünk.

Az alábbiakban a nyomtatványok leírását kibocsájtásuk helye szerint két csoportba sorolva és kronológiai sorrendben közlöm, az RMNy 3. kötetében nem szereplő nyomtatványok Supplementumként külön S-számot kaptak. A végső azonosítást V. Ecsedy Judit végezte, akinek segítségét és tanácsait – Vásárhelyi Juditéval egyetemben – hálásan köszönöm.

Bibliográfiai rövidítések

Čaplovič = Čaplovič, Ján: Bibliografia tlač i vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel 1., 2., Martin, 1972. 1984.

RMNy = Régi Magyarországi Nyomtatványok. 3. köt. 1636–1655. Kiad. Heltai János, Holl Béla, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit. Bp. 2000.

Szabó Károly RMK = Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár II. 1473–1711. megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok. Bp. 1879–1885.

Sztripszky = Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munkájának I–II. kötetéhez. Bp. 1912. [Utánnyomata:] Bp. 1967.

1. NAGYSZOMBATI TÁRSULATI KIADVÁNYOK

1. RMNy S 2334 A

Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis in Academico Soc. Iesu Collegio Tyrnaviae Sodalibus Opt. Salutem… Georgius Lippay Archiepis. Strigoniensis Praefestus; Stephanus Tenturich p. t. Secretarius

(Tyrnaviae 1650) [typ. Acad.] [1] fol. – 2°

A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű nagyszombati társulat helyben, 1650. június 11-én kelt meghívólevele

RMNy: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 124, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy László iratai, 7. csomag (MOL, Mf. 4679)

2. RMNy S 2334 B

Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae sine Macula Conceptae, In Academico et Archiepiscopali Societatis Jesu Collegio Tyrnaviae erecta et confirmata, DD Sodalibus in eadem Virgine nobis conjunctissimis salutem… Paulus Hoffmann Episcopus Quinq. Eccl. Praep. S. Stephani De Castro Strigon. Etc. Sac. Caes. Reg. Maj. Consiliarius, Rector; Petrus Devini de Melethe, Vice-Secretarius

(Tyrnaviae 1650) [typ. Acad.] [1] fol. – 2°

A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae sine Macula Conceptae nevű nagyszombati társulat helyben, 1650. november 15-én kelt meghívólevele

RMNy: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 124, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy László iratai, 7. csomag (MOL Mf. 4679)

3.

Sodalitas Visitationis Beatissimae Virginis Mariae, in Academico Societatis Jesu Collegio Tyrnaviae erecta, et confirmata. – (Catalogus defunctorum e Tyrnaviensi B. M. V. Visitantis Sodalitate.) …Frater Joannes Krakovani Ord. S. Benedicti Professus Rector; Joannes Ferenczffi Secretarius

(Tyrnaviae 1656) [typ. Acad.] [2] fol. – 2°

A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: Anno MDC.LV. R. P. Fr. Emericus Seiffrid, Prior S. Martini Ordinis S. Bened. In Sacro Monte Pannoniae, 18. Junij; Reverendissimus Dominus Matthias Tarnoczi, Episcopus Vaciensis, Praepositus Posoniensis, etc. Belgradi 20. Augusti; R. D. Tobias Bakos, Radosniae in Augusto; G. D. Stephanus Halassi, Tyrnaviae in Octob., R. P. Balthasar Petrus, Societatis Jesu, Posonij 14. Octob.; R. P. Andreas Hellesvéni, Societatis Jesu, Cassoviae 2. Decemb.; R. P. Georgius Hölgi, Societatis Jesu, ad S. Gotherdum 25. Decemb.; R. D. Joannes Faltinski, Parochus in Chekless, in Decemb.

Anno M.DC.LVI. R. P. Martinus Novák, Societatis Jesu, Sopronij 24. Februarij; G. D. Joannes Kosik, Tyrnaviae ultima Februarij; R. P. Martinus Pipa, Societatis Jesu, Threncinij in Martio; R. D. Joannes Bakos, Parochus in Bár, in Aprili.; R. D. Lucas Koos, Parochus Gyarmathiensis, in Aprili.; E. D. Albertus Scultetus, Scepusij 23. Aprilis; R. D. Skaczany, Parochus in Skaczan; A. R. D. Paulus Harman, Conventuelis S. Benedicti

R. P. Fr. Emericus Seiffrid, Prior

A Sodalitas Visitationis Beatissimae Virginis Mariae nevű nagyszombati társulat 1656. június 2-án kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: Prímási Levéltár, Archivum Saeculare, Acta Radicalia, Capsa X, No. 196 [Időrendezett missilis-sorozat], 1656. I–VI. cs., fol. 280–281.

 

4.

Sodalitas Beatissimae Virginis Annuntiatae, Jn Cardinalitio Societatis Iesu Collegio Posonii Erecta et confirmata, Dominis, Dominis Sodalibus in Virgine Matre conjunctis a Verbo Incarnato, ejusque Genitrice salutem, ac sui commendationem. – (Catalogus Eorum DD. Sodalium, qui ex Venerabili Congregatione Beatissimae Virginis Annuntiatae in Cardinalitio Posoniensi Societatis Jesu Collegio erectae intra hoc Biennium peste afflictum e vita cesserunt) Gregorius Sussicz Canonicus Poson. Abbas S. Salvatoris de Lekir, Congregationis Virginis Annuntiatae Rector; Franciscus Nemczani Secretarius

(Tyrnaviae 1657) [typ. Acad.] [2] fol. – 2°

A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: Reverendissimus Dominus Domin. Matthias Tarnoczy Vaczyensis, Praepositus Posoniensis-, Sacrae Regiaeque Majestatis Consiliarius, etc. Sodalitatis nostrae desideratissimus actu Rector, obijt 26. Augusti, Anno 1655.; M. D. Ioannes Amadi, L. B. olim ejusdem Sodalitatis Rector 13. Martij Anno 1655; Admod. R. D. Georgius Marokhazy, Canonicus Posoniensis, 29. Novembris, Anno 1655; Admod. R. D. Georgius Rezeny, Abbas S. Salvatoris de Lékir 15. Octobris Anno 1655; R. D. Joannes Skolka, Parochus in Chinoran 15. Iulij, Anno 1655; R. Dom. Georgius Wolffai, Parochus in S. Georgio, 20. Decembris, Anno 1655; R. D. Georgius Lehoczky, Alumnus Seminarij S. Emerici Ducis, 5. Februarij, Anno 1655; Generos. Domin. Adamus Martonfalvai, Nobilis Hungarus, 14. Augusti, Anno 1655; G. D. Matthias Taczkovicz, 15. Octobris, Anno 1655; Dom. Stephanus Lukaczovicz, 14. Augusti, Anno 1655; Dom. Matthias Hlavinsky, 19. Novembris, Anno 1655.

G. D. Franciscus Rakoviczki, Nobilis Hungarus, Tricesimator Senciensis, 14. Septembris, Anno 1656; G. D. Ignatius Szenthbenideki, Nobilis Hungarus, Vexillifer Infanteriae S. Regiae M. 13. Decembris, Anno 1656; G. D. Fracniscus Nagymihali, Nobilis Hungarus, 15. Aprilis, Anno 1656; G. D. Georgius Branik, Nobilis Hungarus, 7. Decembris, Anno 1656.

Admod. R. D. Michael Losy, Archidiaconus Thorensis, Ecclesiae Metropolitane Strigoniensis Canonicus, 10. Ianuarij, Anno 1657; G. D. Lucas Vatai, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis inclytae Camerae Hungaricae Consiliarius, 17. Ianuarij, Anno 1657; G. D. Michael Bartok, Nob. Hung. 17. Ianuarij, Anno 1657; G. D. Martinus Nigrini, Nobilis Hungarus, 14. Februarij, Anno 1657.

A Sodalitas Beatissimae Virginis Annuntiatae nevű pozsonyi társulat helyben, 1657. április 23-án kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5404 (MOL Mf. 4716)

5.

Sodalitas Maior Augustissimae Virginis Visitantis Mariae, In Archiepiscopali Universitate Tyrnaviensi Societatis JESU Erecta et Confirmata, suis in Diva Virgina Consodalibus Ave Marianum. – (Sodales Beatae V. Matris Visitantis ex Albo nostro Tyrnaviensi, ad Album Immortalitatis translati. Ab Anni 1669. Iulio, ad Anni 1670. Iulium) …Comes Thomas Erdödi Vice-Rector; R. D. Joan. Martinovski Secretarius

(Tyrnaviae 1670) [typ. Acad.] [2] fol. – 2°

A katalógus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: Anno 1669. Dn. Joannes Papanek Logices Stud. 2. Aug.; Nobilis Dn. Franciscus Kinigh Tyrnaviae 10. Novemb.

Anno 1670. Spectabilis ac Magnificus D. Franciscus Bihari de Felhöviz Supremus Capitaneus res Tapoczensis Tyrnaviae 23. Martii.; R. ac Relig. P. F. Benedictus Mrusko Ord. S. Pauli Eremitae Professus, Neostadij in Austria 24. Martij; R. et Rel. P. Petrus Narai Societatis Jesu Leoby, in Aprili; Dn. Mathias Fekete, in Majo; R. ac Religiosus Pater Hieronymus Szenczy, Ordinis S. Pauli primi Erem. Profess. 20. May in Tahl

A Sodalitas Maior Augustissimae Virginis Visitantis Mariae nevű nagyszombati társulat helyben, 1670. június 23-án kelt meghívólevele (a nap kézzel beírva)

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5400 (MOL Mf. 4716)

6.

Sodalitas Maior, Magnae Dominae Nostrae et semper Virginis Mariae Elisabeth Visitantis in Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Societatis IESU erecta, et Apostolica Authoritate confirmata D. D. Consodalibus sibi in eadem Virginae Matre conjunctissimis Salutem. – (Nomina DD. Sodalium Defunctorum) …Wolfgangus Kohari Vice-Rector

(Tyrnaviae 1673) [typ. Acad.] [2] fol. – 2°

A Nomina DD. Sodalium Defunctorum felsorolja a társulat elhunyt tagjait: M.DC.LXXIII. R. P. Paulus Kiell, e Societate Iesu Sattmarini; D. Michael Pasztay, in superiori Ungaria; D. Matthias Zabragy, Cassoviae; D. Georgius Gyula, occisus a Turcis prope Uyvarinum; R. D. Georgius Cseler, Parochus Besterczensis 18. Aprilis ibidem; R. D. Georgius Stiglich, Parochus Nahacziensis Korompae 16. Maji; Praenobilis et Generosus Dominus Casparus Sandor de Slaunicza, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Praesidii Selliensis Capitaneus Tyrnaviae 24. Maji; R. P. Franciscus Kopeczki, e Societate Iesu in superiori Ungaria; R. P. Andreas Bornemisza, e Societate Iesu Posonii; Illustrissimus Comes Dominus Emercius Czobor de Czobor Szent-Mihaly, Eques Auratus, Arcium Holicz Sssin, et Ileskeö haereditarius dominus S. C. R. M. Consiliarius, Camerarius, Posonii

A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű nagyszombati társulat helyben, 1673. június 12-én kelt meghívólevele (a nap kézzel beírva)

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5401 (MOL Mf. 4716)

7.

Sodalitas Beatissimae Virginis Assumptae, Tyrnaviae in Basilica Santo (!) Nicolao Sacra erecta, et confirmata. Dominis, Dominis Sodalibus in eadem Virgine Matre conjunctis Salutem, Faelicitatem, et sui commendationem …Petrus Korompay Episcopus Corboviensis, Praepositus Major, et Canonicus, p. t. Sodalitatis Praesidens; Joannes Kinigh, Liberae, ac Regiae Civitatis Tyrnaviensis Senator, p. t. Rector; Sigismundus Mindszenty, p. t. Secretarius

(Tyrnaviae 1676) [typ. Acad.] [1] fol. – 2°

A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelos Assumptae nevű nagyszombati társulat helyben, 1676. augusztus 1-én kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: - , Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5396 (MOL Mf. 4716)

8.

Alma Sodalitas Major, Magnae Dominae Nostrae, semperque Virginis Mariae, Elisabeth Visitantis Tyrnaviae, In Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Societatis JESU, erecta, et confirmata. D. D. Consodalibus in eadem Virgine Matre Conjunctissimis, Salutem Mariana. (Syllabus DD. Sodalium defunctorum Beatae Mariae Virginis Visitantis, qui ex Albo Nostro Tyrnaviensi, ad Album Immortalitatis translati sunt) …Georgius Szelepcheny, Archiepiscopus Strigoniensis, Rector; Valentinus Comes Drugeth de Homonna, Vice-Rector; Nobilis ac eruditus D. Joannes Kast Vice-Secretarius

(Tyrnaviae 1677) [typ. Acad.] [2] fol. – 2°

A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű nagyszombati társulat helyben, 1677. július 21-én kelt meghívólevele

A Syllabus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus, Dominus Franciscus Leonardus Szegedy, Episcopus Agriensis, Praepositus Jassoviensis, Comitatuum Heves, et utriusque; Zolnok Supremus ac Perpetuus Comes, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarius, etc. Anno 1675.

Anno 1676. Eruditus Dominus Joannes Lehotay, Logices Studiosus, Tyrnaviae Mense Augusto; Reverendus Dominus Stephanus Barothi, Seminarij S. Adalberti Alumnus, Mense Augusto; Reverend. D. Joannes Belansky, Parochus Szuczensis, ibidem 14. Octobris; Reverendissimus D. Benedictus Vépi, Praepositus Orodiensis, Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Custos, et ejusdem Capituli Canonicus, Tyrnaviae 10. Novembris; Reverendus Dominus Georgius Krsniavi, Paroch. Sliechoviensis, 19. Nov.

Anno 1677. Generosus Dominus Joannes Kinik, Civis et Senator Tyrnaviensis, Tyrnaviae, Mense Januario; Reverendis. D. Franciscus Gorup, Episcopus Noviensis, Vener. Cap. Eccles. Jaurinensis Praepositus Major, nec non Illust. Ac Rever. D. D. Georgij Szeczeny, Archi-Episcopi Collocensis et Baciensis, nec non Jaurinensis Episcopi in spiritualibus Vicarius Causarumque; ejusdem sacrae Sedis Auditor Generalis, Sac. Caesar. Regiaeque Majestatis Consiliarius, Jaurini, Mense Januario; Gener. D. Franciscus Hunyadi de Pasith, Mense Februario; Rev. D. Stephanus Körmendi, Paroch. Bogdanocensis, Tyrnav. Mense Mart.; Gen. D. Andreas Pesthi, Judicis Curiae Regiae Magister, Prothonotarius, et Vice-Magister Tavernicorum, 19. Aprilis; Gen. D. Casparus Meniga, Judex Nobilium Comitatus Varasdiensis, Mens. Apr.; D. Franciscus Volner, Posonij 2. Maji; Spectabilis, ac Magnificus D. Albertus Sennyey, L. B. de Kis-Sennye; Gen. D. Paulus Rendely, Civis et Senator Tyrnaviensis, 17. Junij

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára; Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5402 (MOL Mf. 4716)

9.

Szabad Kiraly Nagy-szombat varosaban, Szent Miklos püspök templomaban Nagy Boldog Aszszoni Congregatioja Tauul lévő Attyafiainak a Szent Szűzben ajánlia maga kötelességétKorompay Péter Corbovai Püspök, Esztergomi Nagy Praepost, és Canonoc p. t. Praeses; Mindszenti Sigmond p. t. Secretarius

(Nagyszombat 1679) [typ. Acad.] [1] fol. – 2°

A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelo Assumptae nevű nagyszombati társulat helyben, 1679. Boldogasszony hava (január) 1-én kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára; Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5393 (MOL Mf. 4716)

10.

Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelos Assumptae, Tyrnaviae in Basilica Sancti Nicolai Episcopi erecta, et confirmata. Dominis, Dominis Sodalibus in eadem Virgine conjunctis Salutem, Foelicitatem, et sui commendationem …Blasius Jaklin, Abbas B. M. V. de Schaunik et Praepositus S. Georgij de Viridi Campo, Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Archidiaconus Cathedralis, et Canonicus, p. t. Rector; Sigismundus Mindszenty, p. t. Secretarius

(Tyrnaviae 1682) [typ. Acad.] [1] fol. – 2°

A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelo Assumptae nevű nagyszombati társulat helyben, 1682. Sabbatho ante Dominicam undecimam Sanctissimae, et Individuae Trinitatis kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: - , Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5397 (MOL Mf. 4716)

11.

Maria Virgo Gloriose in Coelos Assumpta, Sodalibus sub Eodem Titulo Militantibus, Salutem, et Maternam gratiam. …Blasius Jaklin, Abbas B. M. V. de Schaunik, Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Lector, et Canonicus, p. t. Praeses; Sigismundus Mindszenti, p. t. Secretarius

(Tyrnaviae 1686) [typ. Acad.] [1] fol. – 2°

A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae in Coelos Assumptae nevű nagyszombati társulat helyben, 1686. július 6-án kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: 2176, az OSzK rendelkezik egy fénymásolattal, jelzete: RMK II 1595/c

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára; Esterházy Pál, 57. köteg, Nr. 5398 (MOL Mf. 4716)

12.

Alma Sodalitas Major Beatissimae Virginis Mariae, Elisabeth Visitantis Tyrnaviae. Erecta, et confirmata. Dominis, Dominis Sodalibus in eadem Virgine Conjunctis. Salutem Marianam. – (Catalogus D. D. Sodalium e Tyrnaviensi B. V. Visitantis Sodalitate Majori Defunctorum.) …Celsissimus, ac Reverendissimus Princeps, Georgius Széchény, Archi-Episcopus Strigoniensis, Locique, et Comitatus ejusdem Supremus, ac perpetuus Comes, Primas Regni Hungariae Legatus Natus, Summus, et Secretarius, Cancellarius Sacrae Caesareae, Regiaeque Majestatis Intimus Consiliarius Rector; D. Joannes Sigrai Secretarius, Logices Auditor

(Tyrnaviae 1686) [typ. Acad.] [2] fol. – 2°

A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: Anno M.DC.LXXXV. R. D. Carolus Pilarik; D. Michael Turkovich Basinij, In Martio; D. Emericus Suitkovich Tyrnaviae 20. Junij; D. Andreas Kosztka; D. Joannes Janovich Ranspurgij 25 Julij; D. Joannes Hlado; D. Joannes Turkovich Baimocsii In Augusto; Spectabilis Magnificus Dominus Paulus, Antonius Eszterhazi de Galantha, 14. Septemb. ibid.; R. P. Georgius Podhoranszky, Soc. Jesu in Bozok 22. Sept.

Anno M.DC.LXXXVI. R. D. Franciscus Ferenczfi, In Martio ibid.; D. Andreas Simonich Papae 19. Martij; Illustrissimus, ac Reverendissimus Dominus Joannes Gubasocsi, Archi-Episcopus Colocsensis, Episcopus Nitriensis, Locique ac Comitatus ejusdem, Supremus, ac Perpetuus Comes, Sacrae Caesareae, Regiaeque Majestatis Consiliarius, ac per Regnum Hungariae Aulae Cancellarius, Viennae 10. Ap.; D. Martinus Sartorius, Tyrnaviae 13. April

A Sodalitas Beatissimae Virginis Matris Visitantis nevű nagyszombati társulat helyben, 1686. július 17-én kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5403 (MOL Mf. 4716)

13.

Alma Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae, in Cardinalitio Societatis Jesu Collegio Posonij erecta et confirmata. D. D. Consodalibus, in eadem Virgine Matre conjunctissimis Salutem Marianam. – (Nomina eorum D. D. Sodalium Qui ex Alma Sodalitate B. V. M. ab Angelo salutatae Posonij Anno M.DC.LXXXIX. vita cesserunt)Comes Stephanus Zichy, Vice-Rector; Joannes Ignatius Blaskovith Secretarius

(Tyrnaviae 1690) [typ. Acad.] [2] fol. – 2°

A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: Dominus Joannes Georgius Ott, Posonij 4. Februarij; Spectabilis ac Magnificus Dominus Leonardus L. B. Amade, in Insula Czalokez 1. Aprilis; R. P. Petrus Agoston Soc. Jesu, Tyrnaviae 23. Aprilis; R. P. Nicolaus Rutkay Soc. Jesu, Trencinij, 8. Septembris; Reverendissimus D. Michael Csedö, Tyrnaviae 11. Januarij; Perillustris D. Ignatius Maholany, Augustae in Septembri.; Nobilis Dominus Stephanus Vatay Senator Posoniensis, in Insula Czallokez 12. Octobris; Illustrissimus, ac Reverendissimus Dominus S. R. I. Comes Ladislaus Ignatius Eszterhazi de Galantha, perpetuus in Frakno, Praepositus B. M. V. de Rahott, Venerabilis Capituli Posoniensis Canonicus, Almae hujus Congregationis actualis Rector, et Benefactor, Posonij 26. Novembris

A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae ab Angelo Salutatae nevű pozsonyi társulat helyben, 1690. március 18-án kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5405 (MOL Mf. 4716)

14.

Alma Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae, ab Angelo salutatae in Cardinalitio Societatis Jesu Collegio Posonii erecta et confirmata, D. D. Sodalibus in eadem Virgine Matre conjunctissimis Salutem. – (Nomina Sodalium Pie Defunctorum)Joannes Ignatius Caprini Abbas B. M. V. de Porozlo Venerabilis Capituli Posoniensis Canonicus Rector; Ladislaus Ignatius Sigrai, de Fölsö Surány Secretarius

(Tyrnaviae 1709) [typ. Acad.] [2] fol. – 2°

A Catalogus felsorolja a társulat elhunyt tagjait: Anno M.DCC.V. Generosus D. Joannes Golesicz, Posonii 7. Maij; D. Ladislaus Hrabovszky, Tyrnaviae 13. Augustij; Generosus D. Josephus Finaczi Vexilliser oblit in Castris Caesareis imperialibus 13. Augusti; Perillustris ac Generosus D. Josephus Bornemisza de Besth, Posonii 17 Octob.; Reverendissimus D. Matthias Nemecsek Abbas B. V. de valle Paradisi Venerabilis Capitulu Posoniensis Canonicus, Posonii 5. Novemb.; A. R. D. Martinus Márffi, Venerabilis Capituli Posoniensis Canonicus, Posonii 8 Decemb.;

M.DCC.VI. R. D. Aloysius Josephus Prandl, Liberae Regiaeque Civitatis Posoniensis Capellanus, Posonii 30. Jan.; Generosus D. Joannes Tamasfalvaj, Posonii 3. Febr.; Nobilis Juvenis Joannes Kakonj, Rhetorices Studiosus, Posonii 10 Febr.; Perillust. Ac Generos. D. Joannes Beniczky Comitatus Nitriensis Judex Nobilium, Posonii 12. Febr.; Casparus Csanádi, Szakolczae 3. Junii; Perillust. Ac Generos. D. Michael Szalaj, Venerab. Capit. Poson. Notarius. Benefactor, Posonii 30. Junij; Laurentius Kürti in Insula Csalokez, 11. Julii; Illustrissimus Comes Nicolaus Erdödy de Monyorokörök, Graecii 13. Julii; Eruditus D. Ignatius Widmann, Posonii, 20. Julii; Stephanus Némethi in Insula Csalokez, nescitur dies; Reverendus, Religiosus Antonius Mattkovics, ordinis Minorum S. Francisci Seraphici Reformatorum Provinciae S. Mariae in Ungaria Professus, Tyrnaviae 12. Augusti; Reverendissimus D. Andreae Franciscus Vinczi, Abbas S. Gabrielis Archangeli, Venerabilis Capitulis Posoniensis Cantor et Canonicus Congregationis nostrae Rector, Posonii 28. Octob.; Nobilis Juvenes Joannes Czompo trucidatus ab hoste in Insula Csalokez, 6. Novemb.

M.DCC.VII. Perillustris ac Generosus D. Michael Sambokrethi Liberae Regiaeque Civitatis Posoniensis Judex, Posonii 16. Januarii; Perillustres ac Generosus D. Gabriel Palugyai de kis Palugya, S. R. I. et Ungariae Eques Auratus, S. C. Regiaeque Majestatis Aulae Familiaris et Regiae Camerae Ungaricae Consiliarius, nec non Tabulae Regiae Judiciariae Asessor, Posonii 18. Jan.; Nobilis ac Eruditis D. Michael Szalaj, Posonii 23. Martij; Reverendus D. Martinus Batkovics, in Bur. nescitus dies; Bartholomaeus bartolo Rhetorices Studiosus, Posonii 27. Aprilis; Franciscus Kemptner in Castris Caesareis, 8. Maij; Illustrissimus ac Reverendissimus D. Stephanus Dolni, Episcopus Csanadiensis, Locique ejusdem Supremus ac perpetuus Comes, Abbas S. Helenae de Földvar, Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Praepositus Major, S. C. Regiaeque majestatis Consiliarius, nec non Eminentissimi Archi-Episcopi Strigoniensis in Spiritualibus Suffraganeus, Benefactor, Tyrnaviae 2. Junii; Generosus D. Joannes Hersicz, Posonii 12. Augusti; Reverendus Fr. Michael Weingrueber, Ord. SS. Trinitatis de Redemptione Captiv., Posonii 25. August.; D. Paulus Malinovszky trucidatus ab hoste 4. Septemb.; Spectabilis ac Magnificus D. Adamus L. B. Vicsaj Hedervarini 27. Decemb.;

Stephanus Nagy nescitur dies, neque locus; Illustrissimus, ac Reverendissimus D. Jacobus Alexius Jaszloczi Episcopus Tribunicensis, Abbas B. M. V. de Csikador, Venerabilis Capituli Posoniensis Lector et Canonicus, olim Congregationis Rector, Posonii 14. Februarii; Andreas Labos in Sclavonia Veroviticzae 11. Februarii; Nobilis D. Leopoldus Veleczkey, Posonii 1. Maij; Michael Pontel Tyrnaviae 9. Junii; Perillustris ac Generosus D. Joannes Petraj, Posonii 20. Junii; Michael Fillo Syntaxista, Posonii submersus in Danubio 31. Julii; Reverendus P. Franciscus Temerdek, e Societate Jesu Sopronii 18. Septemb.; Admodum Reverendus D. Paulus Primosicz, Parochus in Senkvicz dies nescitur, Benefactor; Generosus D. Stephanus Váradi Celsissimi Principis Palatini Cancellista, Posonii 7. Octobris

A Sodalitas Beatissimae Virginis Mariae ab Angelo salutatae nevű pozsonyi társulat helyben, 1709. márciusban kelt meghívólevele

Szabó Károly RMK: -, Sztripszky: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5406 (MOL Mf. 4716)

POZSONYI TÁRSULATI KIADVÁNY

15. RMNy S 2340 A

Perpetuam in Maria morinetium et mortuorum Matre felicitatemSignavit authoritate Fundatoris Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Archiepiscopi Strigoniensis (kézírással), Johann Ignatius Vezteniczi (kézírással)

(Posonii 1650) [typ. Coll.Soc. Jesu] [2] fol. – 2°

A Sodalitas Virginis Mariae Matris morientium et mortuorum nevű pozsonyi társulat helyben, 1650. október 1-én (a dátum kézírással) kelt meghívólevele

RMNy: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 124, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy László iratai, 7. csomag (MOL Mf. 4679)

16. RMNy S 2340 B

Perpetuam in Maria morinetium et mortuorum Matre felicitatemSignavit authoritate Fundatoris Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Archiepiscopi Strigoniensis (kézírással), Jo. Ignatius Vezteniczi (kézírással)

(Posonii 1650) [typ. Coll.Soc. Jesu] [2] fol. – 2°

A Sodalitas Virginis Mariae Matris morientium et mortuorum nevű pozsonyi társulat helyben, 1651. október 10-én (a dátum kézírással) kelt meghívólevele

RMNy: -, Čaplovič: -

Lelőhely: MOL, P 124, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy László iratai, 7. csomag (MOL Mf. 4679)

Megjegyzés: a 15. és a 16. azonos nyomtatvány, csak a kitöltött dátumban van eltérés.

 

 

 

 

 

Noémi Viskolcz

Unbekannte Kleindrucke im Ungarischen Staatsarchiv aus dem 17. Jahrhundert

Aus den Beständen des Esterházy-Archivs und des Graner Erzbischofs Archivs tauchten unbekannte Kleindrucke (insgesamt 16) aus dem zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf. Diese kurze, ein oder zwei blättrige Ausgaben laden zu den Veranstaltungen der Marianischen Kongregationen ein (nach Pressburg und Tyrnau) und manche enthalten auch die Namenslisten der gestorbenen Mitglieder (Sodalen). Unseres Wissens nach pflegte die Familie Esterházy seit den 1620er Jahren sehr gute und enge Kontakte zu den Sodalitäten. Die eher bescheidenen Drucke erschienen zwischen 1650–1709 in Pressburg und Trynau. Ihre kulturgeschichtliche Bedeutung besteht darin, dass sie einerseits die katholische Erneuerung beleuchten, anderseits durch den Namensverzeichnisse sich die Möglichkeit gibt einen gesellschaftlichen Hintergrund zu schildern.

 [1] Ez talán nem volt váratlan fejlemény, hiszen az Esterházy-levéltár ilyen találatok gazdag tárháza, vö. például Borsa Gedeon: Selyemre készült hazai nyomtatványok. = Magyar Könyvszemle 1992. 264–269.

[2] Mohl Antal: A Mária-kongregácziók története különös tekintettel hazánkra. Győr, 1898.; Knapp Éva – Tüskés Gábor: Vallásos társulatok Magyarországon a 17–18. században. = Néprajzi Látóhatár (1.) 1992. 8–36., Tüskés Gábor – Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században. Bp. 2001. 280, 288, 318.

0[3] Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai. Bp. 1997. /Historia litteraria 3./ 175–178.

0[4] Balázs Mihály: Kolozsvár és Vágsellye. Adalék a Mária kongregációk korai történetéhez. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2003. 7–17.

0[5] Jezsuita okmánytár I/1. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 16011606. Kiad. Balázs Mihály, Kruppa Tamás, Lázár István Dávid, Lukács László. Szeged, 1995. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 34./ 315–323.; Balázs Mihály: Kolozsvár és Vágsellye. i. m. 12–14.

0[6] Lukács László SJ – Molnár Antal: A homonnai jezsuita kollégium (16151619). = Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. Szeged, 1997. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35./ 355–399.

0[7] RMK III 1585: a soproni jezsuitáknál működő S.S. Corporis Christi kézikönyve Bécsben jelent meg 1642-ben

0[8] Mohl: A Mária-kongregáczióki. m. 116–119.

0[9] Knapp Éva: Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán a 17–18. században. = Századok (129.) 1995. 791–814.

[10] Dénesi Tamás: Missziótól a kollégiumig (Jezsuiták Pozsonyban 1635-ig). = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (10.) 1998. 87–115., itt 107–108.

[11] Kazy Ferenc: Historia Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu. Tyrnaviae, 1737. 201.

[12] Bél Mátyás: Notitia. In: Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé. Vál., bev. tan., jegyzet: Tarnai Andor. Bp. 1984. /Magyar Ritkaságok/ 266.

[13] Haimann György–Muszka Erzsébet–Borsa Gedeon: A nagyszombati jezsuita kollégium és az Egyetemi Nyomda leltára, 1773. Bp. 1997. /Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 16./ 60–63.

[14] Balázs: Kolozsvár és Vágsellye. i. m. 14.

[15] Knapp Éva: Piétás és literatúra. Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. Bp. 2001. /Historia Litteraria 9./ 90–99.

[16] RMK III 1647 Imago elogio adumbrata (Excellentissimi, ac Illvstrissimi Comitis Nicolai Eszterhazi, Regni Hvngariae Palatini, Velleris Aurei Eqvitis &c. Sodalis Mariani), Et a Mariano Coll. S. J. Tyrnaviae Beatiss: V. Matris Visitantis Parthenio, Moestissimo Nicolai Filio Comiti Ladislao Eszterhazi V. Praefecto suo, Et omnibus Eszterhaziis Sodd. Marianis ab eodem Coetu Parthenio data Tyrnaviae in Palatinali Soc: Jesv Templo ad Castrvm Doloris, Bécs, Cosmerovius, 1645.

[17] Jelzet: MOL, P 108, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Rep. 84 Fasc. E., Nr. 1–6.

[18] Fazekas István: A Pázmáneum története az alapítástól a jozefinizmus koráig (1623–1784). In: A bécsi Pázmáneum. Szerk. Zombori István. Bp. 2002. /METEM könyvek 37./ 121.

[19] Szabó Péter: A végtisztesség. Bp. 1989. 35.

[20] Eszterházy György püspök végrendelete 1663. Közli Merényi Lajos. = Történelmi Tár (23.) 1900. 452–453.

[21] Galavics Géza: A mecénás Esterházy Pál (Vázlat egy pályaképhez). = Művészettörténeti Értesítő 1989. 136–161., itt 152–154.; Tüskés Gábor – Knapp Éva: Esterházy Pál Mária-atlasza. In: Az egyházi irodalom műfajai a 1718. században. Bp. 2002. /Irodalomtörténeti Füzetek 151./ 106–149.

[22] Esterházy Pál visszaemlékezése ifjúkorára (16351653). In: Esterházy Pál: Mars Hungaricus. Sajtó alá rend. Iványi Emma, bev. és szerk. Hausner Gábor. Bp. 1989. /Zrínyi-könyvtár III./ 312.

[23] Uo. 316.

[24] MOL, P 125, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, 57. köteg, Nr. 5400, Nr. 5403/a (MOL Mf. 4716)

[25] Knapp: Piétás és literatúra. i. m. 39.

[26] MOL, Az Esterházy család hercegi ágának levéltára, Esterházy Pál iratai, P 108, Repos. 50., Fasc. B., Nr. 8. „viginti quinque florenos propter certas pias causas deputo et delego Congregationi Sacratissimi Corporis Christi, qua est Sopronij apud Patres Societatis Jesu”; „Az Nagyszombati Congregationak, mivel enis odavalo Congreghatista voltam, az Deakok kozet, hagiok 50 k.”

[27] Tüskés: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom. i. m. 169–173.; Knapp: Piétás és literatúra. i. m. 90–94.

[28] Knapp: Piétás és literatúra. i. m. 30–33., Tüskés – Knapp: Népi vallásosság Magyarországon. i. m. 47–51.

[29] Knapp Éva: Egy XVII. századi népszerű imádságos könyv: az Officium Rákóczianum története I. = MKsz 1997. 149–166., itt 157.

[30] RMNy 1744

[31] RMNy 1954

[32] Tüskés: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom. i. m. 155–178., 277–279.; Knapp: Piétás és literatúra. i. m. 42–48.

[33] Knapp: Piétás és literatúra. i. m. 74.

[34] RMK II 1782a, 1888b, 1889b

[35] Például a nagyszombati kongregációk albumai az 1773-as összeíráskor még megvoltak, későbbi sorsuk azonban ismeretlen, vö. A nagyszombati jezsuita kollégium, i. m., 63. A nagyszombati Mária látogatása kongregáció egyik könyve a nagyváradi Székeskáptalan könyvtárában bukkant föl, vö. Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Bp.–Szeged, 2002. /A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai 5./ „729. Nádasi Joannis Pretiosae occupationes morientum in Societate Jesu Romae 1657. · 8. · 1. · - Poss.: Sodalitatis Beatae Mariae Virginis Visitantis Tyrnaviae 1675 (cl.)”


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   


Figyelem! Nem nyomdahű változat. Tudományos célú felhasználáshoz ajánlatos összevetni a nyomtatott kiadással.