Magyar Könyvszemle   118. évf. 2002. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

BIBLIOGRÁFIA

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2001-ben

Rövidítések:

Évford = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban
HajdBihMeLevtÉvk = A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve
KisalfKvt = Kisalföldi Könyvtáros
KF = Könyvtári Figyelő
KKK = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
KN = Könyv és Nevelés
KomEsztMegyKönyvtÉvk = A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve
MagyMezőgazdMúzKözl = A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei
MegyhtVázl = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
MG = Magyar Grafika
MK = Magyar Könyvgyűjtő
MKsz = Magyar Könyvszemle
MM = Magyar Média
NmunkmozgTört = A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből
NógMegyMúzÉvk = A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve
OrvHetl = Orvosi Hetilap
OrvostörtKözl = Orvostörténeti Közlemények
PSzle = Pécsi Szemle
TermVil = Természet Világa
Typ = Typographia
VSzle = Veszprémi Szemle
Honterus emlékkönyv… = Honterus emlékkönyv. Emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban 1999. = Honterus Festschrift. Wissenschaftliche Tagung und Ausstellung zum 450. jährigen Todestage von Johannes Honterus in der Ungarischen Széchényi Nationalbibliothek, 1999. Szerk. W. Salgó Ágnes. Bp.: OSzK – Osiris, 2001. 244 p. ill. [455
A magyar térképészet nagyjai… = A magyar térképészet nagyjai. Lipszky János (1766–1826), Mikoviny Sámuel (1700–1750). Tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus. = Die Großen der ungarischen Kartographie. Vorträge wissenschaftlicher Gedenktagungen und Ausstellungskatalog. Bp.: OSzK – Osiris. 2001. 305 p. ill.

Általános és összefoglaló munkák, elvi kérdések

Bényei Miklós: A megyei sajtóbibliográfiák a magyar bibliográfiák rendszerében = KisalfKvt 2001. 1. 34–41.

Horváth József: Az időszaki kiadványok bibliográfiájának anyaggyűjtési és szerkesztési tapasztalatairól = KisalfKvt 2001. 1. 54–68.

Klinda Mária: Az 1601 előtti nyomtatványok feltárása könyvtárunkban = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 1997–1998. 109–118.

Kocsy Lászlóné: Mit tehetünk, mit tegyünk a 300 éves magyar sajtó megismertetéséért? = KisalfKvt 2001. 1. 42–53.

Széchenyi Ágnes: Jámbor szándék a sajtótörténeti tanítás tapasztalatainak megosztására és a sajtótörténeti kutatások újraindítására = MM 2001. 2. 75–83.

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

A 19. századi magyar képzőművészeti folyóiratok repertóriuma I. = Ars Hungarica 1999. 2. 461–483. [Magyar Képzőművész 1864. 1–6.; Műcsarnok 1868–69, 1–22.]

Acta Historiae Artium. Index to volumes I–XL. Editional assistance: Júlia Andorka = Acta Historiae Artium 1998. 3–4. 197–255.

Agyagási Klára–Kukucska Csilla: Index Triginta Voluminis Annalis Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreciensis de Ludovico Kossuth nominatae 1961–2000 = Slavica 2000. 269–300.

Bárdos Istvánné: Az Esztergom Évlapjai repertóriuma (1925–1994) = Esztergom Évlapjai 2000. 321–343.

A Belvedere Meridionale és a Belvedere kiskönyvtár sorozat repertóriuma (1989–1998). Összeáll. Balog Éva. Szeged: Belvedere, 1999. 87 p.

Czövek Zoltán – Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2000-ben = MKsz 2001. 4. 495–508.

Forrás 1969–1998. Repertórium. Összeáll. Lisztes László. [Kecskemét]: Forrás K., 1999. 367 p.

Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779–1995). Szerk. Horváth József. Győr: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 2000. 912 p., ill.

A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium 1978–1998. Összeáll. Csák Leventéné, Hideg Ágnes. Miskolc: HOM, 1999. 164 p.

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1551–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Viliam Čičaj, Monok István, Zvara Edina. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Művelődéstörténeti Intézete, 2001. 240 p. (Könyvtártörténeti füzetek, 9)

Jászberényi Ferencné: A Győri Szemle 1930–1944 repertóriuma. Győr: Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 1999. 84 p.

Klinda Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa (BCB Cat.). Bp.: FSzEK, OSzK, 2001. 761 p. ill.

Koltai András: A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának kéziratkatalógusa. Bp.: OSzK, 2000. 189 p. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 13)

Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után. Bp.: Teleki László Alapítvány, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001. 445 p. (Kisebbségi adattár, 10)

A Magyar Családtörténeti Szemle repertóriuma 1935–1944. Összeáll. Hernádi László Mihály. Bp.: Tarsoly K., 2000. 140 p.

A Mozgó Világ repertóriuma 1989–1998. Szerk. Sándor Viktória. Győr: Városi Könyvtár, 2000. 228 p.

Nussbächer, Gernot: Versuch einer Bibliographie der ausländischen Ausgaben der Werke des Kronstädter Humanisten Johannes Honterus [456 (Stand 25. April 2000) = Honterus emlékkönyv… 150–190.

A Pécsi Egyetemi Könyvtárban őrzött Klimo-könyvtár katalógusa I. rész. A könyvek szerzői betűrendes katalógusa. Összeáll. Móró Mária Anna. Bp.: Tarsoly K., 2001. 695 p. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, 1)

Schmidt József: Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (1976–1985) = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1994. 129–162.

Schmidt József: Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (1986–1995) = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1996. 99–123.

Schmidt József: Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (1996–1997) = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1998. 185–192.

Schmidt József: Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (1998–1999) = KomEsztMegyKönyvtÉvk 2000. 206–215.

Somogy megye múltjából repertóriuma. I. 1970–1994. Összeáll. Domokosné Szalai Zsuzsanna. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár, 1998. 240 p.

Szabadváry Ferenc: A Technikatörténeti Szemle repertóriuma (1962–1998) (X–XXIII. kötet), betűrendes mutató = Technikatörténeti Szemle 1999–2000. 19–79.

A Szeged repertóriuma 1988–1998. Szerk. Szántó Tiborné. Szeged: Somogyi Kvt., 1998. 174 p.

Szemán Erzsébet: A Kincskereső c. folyóirat repertóriuma 1986–1995 = A Kincskereső története, repertóriuma 1986–1995. Szerk. Suppné Tarnay Györgyi. Bp.: MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója, DE Kovács Máté Köre, 2000. 72–316.

T. Horváth Ildikó: A Déri Múzeum Évkönyvei 1979–1990. A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok közleményei 1979–1992 = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1994. 407–455.

Távlatok. Repertórium 1–50. Összeáll. Gyorgyovich Miklós. Bp.: [Jézus Társasága Magyar Rendtartománya], 2001. 112 p.

Az Új Forrás repertóriuma 1989–1998. Tatabánya: József Attila Megyei Könyvtár, 1999. 185 p.

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Egy szovjet majom kalandjai. Fejezet a szovjet cenzúra történetéből. Ford. Szilágyi Ákos = 2000. 2001. 7–8. 60–69.

Gaál Bernadett: II. József cenzúrarendeletének megítélése a korabeli német nyelvű röpirat-irodalomban = Sic Itur ad Astra 2001. 1–2. 119–143.

Győrffy Gábor: Az erdélyi magyar kultúra a kommunista cenzúra árnyékában = MM 2001. 1. 6–15.

Kapronczay Katalin: A cenzúra szerepe a magyarországi természet- és orvostudományi szakirodalom kiadástörténetében = OrvostörtKözl 2000. 170–173. 85–101.

Szabó G. Zoltán: Öncenzúra és szöveghitelesség = 2000. 2001. 7–8. 59–71.

Könyvtörténet

Középkori kéziratosság, kódexek

Botos Imre: Fragmente eines kroatisch-glagolitischen Missals aus dem 14. Jahrhundert = Studia Slavica 1999. 1–2. 1–22.

Breviarium notatum Strigoniense saeculi XIII. Szerk. és bev. Szendrei Janka. Bp., 1998. 73, [656] p. (Musicalia Danubiana, 17)

Gesztelyi Tamás: A Korvin könyvtár Plinius-kódexe, avagy hogyan készült egy humanista szövegkiadás = KK 2000–2001. 5–25.

Az Istanbuli Antifonále. 1360 körül. Fakszimile kiadás és tanulmányok. Közreadja: Szendrei Janka. A tanulmányokat írta Czigler Mária, Dobszay László, Szendrei Janka, Wehli Tünde. Bp.: Akadémiai K., 1999. 93 p., [304] fol.

Kiss Sebestyén: A lipcsei és a drezdai Sallustius-kéziratokról = KK 2000–2001. 169–174.

Richter Pál: Ergänzungen zum thematischen Verzeichnis der Kompositionen in den Franziskanerhandschriften in Ungarn = Studia Musicologica 2001. 3–4. 279–348.

Sarbak Gábor: Pálosaink írásbelisége a középkor végén = Vigilia 2001. 2. 112–119.

Sebestyén Attila: Hagyomány és újítás a halotti búcsúztató versekben. Debreceni kollégiumi kéziratos költészet (1736–1800) = KK 2000–2001. 73–104. [457

Stefanović, Dimitrije: = Studia Slavica 2001. 3–4. 219–269.

Varga Zsuzsa: Középkori könyves kultúránk történetéből. Székesfehérvár: Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 1999. [46] p. ill. [Székesfehérvárhoz “közvetlenül és közvetetten” kapcsolható középkori könyves emlékek]

Vámos Éva Katalin: Az íróeszközeink rövid története = Papíripar 2001. 3. 107–109.

Veszprémy László: Kiegészítések az Assisiben található Árpád-kori ferences Missaléhoz = MKsz 2001. 1. 100–101.

Wehli Tünde: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár cseh psaltériumának illusztrációi = Kalocsa történetéből. Szerk.: Koszta László. Kalocsa: Önkorm., 2000. 97–108. Ill.

Nyomda-, nyomdászattörténet

Több évszázadot érintő művek

Bándi László: A veszprémi nyomdák története = VSzle 2001. 1–2. 28–49. Ill.

Bitskey István: Az egri egyházmegye szerepe a régió művelődésében (1687–1848) = MEgyhtVázl 1999. 1–2. 65–74.

Bitskey István: Szellemi műhelyek a kora újkori Magyarországon = Hitel 2001. 5. 67–79.

Frigyik Katalin – Braila Mária – Tavaszi Ágnes: Régi könyvek a Szent István Király Múzeum könyvtárából. Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, [1997]. 24 p. ill.

Gécs Béla: Külföldi nyomdász céhek – régmúlt idők szakmai egyesületei = MG 2001. 1. 79–83. ill.

Timkó György: Még egyszer a 42 soros Bibliáról. Mi volt a punktúra, a punktirozás? = MG 2001. 2. 67–71. ill

16. század

Bánfi Szilvia: Még egyszer a Melius-féle nyomtatvány-töredékről = MKsz 2001. 2. 249.

Bor Kálmán: Adalékok a XVI. századi cirill betűs szerkönyvek történetéhez = MKsz 2001. 3. 340–346. [Sbornik. Sasa Sebeš 1580 Coresi]

V. Ecsedy Judit: Kísérlet a Honterus-nyomda rekonstrukciójára = Honterus-emlékkönyv… 119–149. ill.

Gécs Béla: Johannes Herrgott lipcsei könyvnyomtató és könyvárus vértanúhalála –1523 = MG 2001. 5. 83–87. ill.

Holler László: Baranyai Decsi János törökök elleni harcra buzdító éneke 1597-ből = MKsz 2001. 1. 101–112. ill.

Persovits József: A kurzív betű titkai = Typ 2001. 11. 10.

Persovits József: A nyomtatott betű és helyesírás a magyar könyvnyomtatás kezdeti időszakában = MG 2001. 4. 75-77. ill.

Persovits József: Ötszáz éves a nyomtatott dőlt betű = MG 2001. 5. 87–89. ill.

Pilinyi Péter: Az első könyvkiadók, a magyar műzene emlékei = Typ 2001. 6. 5.

T[imkó] Gy[örgy]: Az első magyar nyelvű könyvet 1533-ban nyomtatták. Az Zenthe Paal leveley magyar nyelven = MG 2001. 3. 77.

17. század

Keserű, Bálint: Die ungarische unitarische Literatur nach György Enyedi (Über ideengeschichtlich relevante Werke aus der Zeit 1597–1636) = György Enyedi and Central European Unitarism in the 16–17th Centuries. Ed. Mihály Balázs, Gizella Keserű. Bp.: Balassi K., cop. 2000. 107–124.

Pilinyi Péter: I. Rákóczi György könyvnyomtatói = Typ 2001. 5. 7.

19. század

Gécs Béla: A plakát indulása és régmúltja = MG 2001. 2. 55–58. ill.

Horváth Géza: A komáromi Szigler nyomda nyitrai vonatkozású nyomdatermékei 1855–1865 = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1996. 54–64.

Horváth Géza: Mezőgazdasági tárgyú művek a komáromi Szigler nyomda termésében (1850–1890) = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1998. 104–109. [A nyomda termékeinek tematikai, kiadványtípusok szerinti megoszlása]

Persovits József: A Linotype szedőgép feltalálója = Typ 2001. 1. 8.

Pilinyi Péter: János-ünnepélyről három tételben. 2. Magyar múlt = Typ 2002. 6. 1. [458

19–20. század

Borsy Károly: Hochrein József akadémiai festő és litográfus = PSzle 1999. tél. 45–54. ill.

Borsy Károly: A Taizs nyomdász-család Pécsett = PSzle 1998. ősz–tél. 91–97. ill.

Buzás Ferenc: Bayer Pál és Klösz György és Fia Grafikai Műintézet Rt. = MG 2001. 2. 49–51.

Gaál Endre: A szegedi nyomdászat kétszáz éve. 1–2 = MG 2001. 2. 27–33; 65–70. ill.

Garáné Bardóczy Irén: Az Athéneum Nyomda Rt. története = MG 2001. 1. 17–19.

Malatyinszki József: Százhuszonöt éves az orosházi nyomdászat = MG 2001. 5. 73–74.

Pap József: Hódmezővásárhelyi nyomdai részvénytársaságok 1896–1928 = MG 2001. 4. 431–448.

Pilinyi Péter: A Gutenberg-otthon története = Typ 2001. 4. 5.

20. század

Halasi klisék. A Papíripari Vállalat Kiskunhalasi Gyára, a Halaspack Rt. és a Keményfém és Társa Kft. nyomdai kliséi 1963–1996. A kiállítást rend. Szakál Aurél. Kiskunhalas, Thorma János Múzeum, 2000. 12 p. (Thorma János Múzeum füzetei, 3)

Pálmann Judit: Száz éve kezdte meg működését Pósa Endre könyvnyomdája = VSzle 2001. 1–2. 50–60. ill.

Praznovszky Mihály: A veszprémi tradíciók: a Prospektus Nyomda = VSzle 2001. 1–2. 61–72. ill.

Rákóczy Rozália: 1956-os röplapok a Hadtörténelmi Levéltár kisnyomtatványgyűjteményében. 3. rész = Hadtörténelmi Közlemények 2001. 1. 216–222.

Könyvművészet, illusztráció

Deák Annamária: Medicina és művészet = TermVil 2001. 11. CLXVIII–CLXX.

Hargitai Henrik: A sajtóművészet kezdetei. Az újságtördelés fejlődése 1620–1849 = MM 2001. 3. 17–35.

Jantsits Gabriella: Heitzmann Károly illusztrációi = OrvostörtKözl 2000. 170–173. 179–187. ill. [H. K. (1836–1896)]

Lenkey István: Kovács József, a gyűjtő = Kisgrafika 2001. 1. 4–5.

Papp Katalin, G. = Képeskönyveink természete = Magyartanítás 2001. 1. 3–6.

Pilinyi Péter: A hazai kártyagyártás történetéből = Typ 2001. 1. 7.

P. R.: Az élclap kiadója = Typ 2001. 2. 8.

Priszter Szaniszló – Kádár Zoltán: Die naturwissenschaftliche Illustrationstätigkeit von Raoul Francé = MagyMezőgazdMúzKözl 1992–1994. 447–452. ill. [Raoul H. Francé (1874–1943)]

Priszter László – Bunke Zsuzsanna: Ungarische Pflanzenabbildungen im XVIII. und XIX. Jahrhundert = MagyMezőgazdMúzKözl 1992–1994. 443–446. [Növényábrázolásokat tartalmazó “fontosabb” 18–19. századi kiadványok felsorolásával]

Rózsa György: Bemerkungen zu einem neuen Katalog. Andrea Teuscher, Die Künstlerfamilie Rugendas 1666–1858, Augsburg 1998 = Acta Historiae Artium 1998. 3–4. 190–196. ill.

Soltra Elemér: Kovács József emlékezete = Kisgrafika 2001. 1. 3–4.

Somogyi György: Magyar tenger magyar vésővel (Morelli Gusztáv fametszetein) = Pannon Tükör 2001. 2. 8–11. ill.

Walter Crane and Hungary. Walter Crane és Magyarország = Ars Decorativa 2001. 7–51. ill. [A “Walter Crane reconsidered-focusing on his presence in Hungary and his influence on Hungarian Art about 1900” c. szimpózium (Bp., 2001. márc. 26.) három előadása]

Wehli Tünde: A budapesti Egyetemi Könyvtár Inc. 16 jelzetű ősnyomtatványának díszítéséről = Ars Hungarica 2001. 1. 5–8. ill.

Zsákovics Ferenc: A rézkarcművészet megújulása Magyarországon az első világháború után = Új Holnap 2001. 4. 74–77.

Zsákovics Ferenc: A rézkarcoló nemzedék 1921–1929. A rézkarcművészet megújulása Magyarországon az első világháború után. Miskolc: Miskolci Galéria, 2001. 222 p. ill.

Térképészet

Bartha Lajos: Johannes Honterus égboltképe = Honterus-emlékkönyv… 101–118. ill.

Holló Szilvia Andrea: Ismeretlen Pest-Budai térkép 1793-ból. (Franz Neuhauser: Pest-Buda [459 térképe a nevezetes épületek, templomok és utcanevek feltüntetésével.) = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 1997–1998. 101–107.

Kisari Balla György: Kogutowitz Manó első és második térképe = Pannon Tükör 2001. 3–4. 45–48. ill.

Lipszky János. Tudományos emlékülés előadásai (1998. december 14.) Szerk. Plihál Katalin – Reisz T. Csaba. = A magyar térképészet nagyjai… 2001. 15–132. ill.

Mikovinyi Sámuel. Tudományos emlékülés és kiállítása (2000. március 23.) Szerk.: Plihál Katalin – Török Enikő. = A magyar térképészet nagyjai… 2001. 137–305. ill.

Plihál Katalin: Erdély térképi forrásai a 16. században. = Honterus-emlékkönyv… 73–100. ill.

Török Zsolt: Honterus: Rudimenta cosmographica (1542) – Kozmográfia és/vagy geográfia? = Honterus-emlékkönyv… 57–70. ill.

Papír

Retzler Pálné Gál Éva: Gondolatok a pécsi aranyművesek céhleveléről = PSzle 1999. tavasz. 30–33. ill. [Datálások problémája és a vízjeleik]

Tóth-Orowan Lóránt: Iszlám érdemek a papírgyártás elterjedésében. 1–3. rész = Papíripar 2001. 2. 68–70.; 3. 102–103.; 4. 140–141. ill.

Trischler Ferenc: A papirustól a papírig = Papíripar 2001. 27–30. ill.

Kötéstörténet

Bitskei István: Debreceni festett pergamenkötések = KK 2000–2001. 189–192. [Elhangzott a Debreceni Déri Múzeum kiállításának megnyitóján, 2000. nov. 2.]

Jaschik Álmos: A könyvkötőipar múltjából. Békéscsaba: Typografika Kft, 1997. 99 p. ill.

Rozsondai Marianne: Történeti könyvkötések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban = Klinda Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa (BCB Cat.). Bp.: FSzEK, OSzK, 2001. 721–761.

Könyvkereskedelem

Földvári Sándor: Cirill liturgikus könyvek provenienciális kérdései = KK 2000–2001. 193–209.

Monostori László: Szeged könyvkereskedése és könyvterjesztése 1835–1998. Szeged, Bába és Társai K., 1999. 418 p.

Sajtótörténet

Több évszázadot átfogó munka

Horváth József: Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának történetéről = Győr-Moson-Sopron időszaki sajtójának bibliográfiája (1779–1995) Győr: Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 2000. 23–54.

17–18. század

Első folyóirataink. Orpheus. Sajtó alá rend. Debreczeni Attila. Debrecen: Kossuth Egyetemi K., 2001. 571 p. ill. (Csokonai könyvtár. Források, 7)

Első folyóirataink: Uránia. Szerk. Szilágyi Márton. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1999. 369 p. (Csokonai könyvtár. Források, 6)

G. Etényi Nóra: Pázmány Péter és a korabeli publicisztika = Pázmány Péter és kora. Szerk. Hargittay Emil. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar, 2001. 176–188.

Süld Erzsébet: Magyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság rövid története és repertóriumának webes alkalmazása = KF 2001. 2. 253–262.

18–19. század

Bató Szilvia: Közvélemény és büntetőjog a reformkori Magyarországon = Aetas 2001. 3–4. 182–216.

Csapó Csaba: Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság a korabeli sajtó tükrében = MKsz 2001. 4. 467–473.

Deák Eszter: A tudományos élet és magyarországi kapcsolatai Cseh-Morvaországban a felvilágosodás korában = Aetas 2001. 3–4. 29–45. [460

Diószegi György – Bakosné Diószegi Mónika: Kossuth Lajos és a Pesti Hírlap a társadalmi változásokért. Bp.: Variant-Média Reklám és Kiadó Kft, 2001. 216 p. ill.

Fehér Katalin: Sajtó és nevelés a felvilágosodás kori Magyarországon. Bp.: OPKM, 2001. 268, [72] p. ill.

Fehér Katalin: A Tudományos Gyűjtemény és a nevelés = MKsz 2001. 4. 411–430.

Lipták Dorottya: Az újság és a közönség kapcsolata a 19. századvégi Közép-Európában = MM 2001. 2. 16–41.

Martin József: Március idusától az aradi Golgotáig. Lapozgató 1848–49-es forradalom és szabadságharc sajtójából. Bp.: Hungarovox K., 2000. 173 p.

Nagy Zoltán: Aki megtalálta a helyét. 175 éve született Roboz István = Somogy 2001. 6. 506–520.

Révész Emese: Képi elbeszélés és popularizálódás az 1850 és 1870 közötti sajtóban megjelent történeti képek példáján = Művelődéstörténeti Értesítő 2001. 1–2. 147–172. ill.

Szállási Árpád: Az “Egészség” 1900-as évfolyama = OrvHetl 2001. 34. 1859–1861. ill.

Ujvári, Hedvig: Die Geschichte des Pester Lloyd zwischen 1854–1875. I–II. = MKsz 2001. 2. 189–203.; 3. 318–331.

19–20. század

Barkóczi Jolán: Vasúti tisztviselők és szaklapjaik az Osztrák–Magyar Monarchia korában = A Közlekedési Múzeum Évkönyve 1996–1998. 337–347. ill.

Lipták Dorottya: Polgári kulturális gyakorlat és nemzeti jelleg a középeurópai sajtóban = Aetas 2001. 3–4. 46–83.

A Magyar Hivatalos Közlöny 150 éve. Szerk. Kiss Elemér. Bp.: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1998. 238 p.

Nagy Csaba: A Zalai Közlöny a századfordulón = MM 2001. 2. 42–55.

Tauber Gabriella: Prohászka Ottokár közírói működése az Esztergom című hetilapban 1896–1905 között = Limes 2001. 1–2. 189–200.

Varga Imréné: A sajtóbibliográfia készítésének levéltári forrásairól = KisalfKvt 2001. 1. 25–33.

20. század

Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. 1934–1939. Bp.: Argumentum, 2001. 3 db. [13, 480, 176; [628]; 290 p., [30] t.] ill. [Az 1–2. kötet hasonmás. A 3. kötet a folyóirathoz kapcsolódó dokumentumokat, bibliográfiát és repertóriumot (p. 239–339.) tartalmaz]

Bertha Zoltán: Száz éve született Németh László. Magyarság és minőség. Íróink Tanú-korszakáról = Új Horizont 2001. 2. 9–16.

Borbándi Gyula: “Túl friss seb a nemzeten”. Németh László és az Új Látóhatár = Forrás 2001. 4. 84–92.

Conta, Michel: A Les Temps Modernes és Jean-Paul Sartre (1946–1949). Közli és jegyz. Havel Józsefné Sziki Vilma = NMunkmozgTört 2002. 141–143. [A munkás- és szocialista sajtó történetéből]

Erdősné Márta Mária: A Könyv és Nevelés című folyóirat Ifjúság és irodalom rovatának elemzése 1974–1987-ig = KN 2001. 3. 131–141. ill.

Cz. Farkas Mária: The Hungarian Quarterly (1936–1944) = Hungarológiai Évkönyv 2001. 149–159.

Fenyő Mária: A Nyugat hőskora és háttere. Debrecen: Csokonai K., 2001. 221 p. [eredeti kiadás: Literature and Political Change: Budapest, 1908–1918. The American Philosophical Society, Philadelphia, 1987]

Görömbölyi László: A privatizáció hajnalán = MM 2000. 3. 17–30.

Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon = Médiakutató 2000. 1. 18–31. ill.

Harsányi Iván: La Nueva Eva (1901–1902) = NMunkmozgTört 2001. 120–127. [A munkás- és szocialista sajtó történetéből]

Jemnitz János: The Socialist Review (1926) = NMunkmozgTört 2001. 127–131. [A munkás- és szocialista sajtó történetéből]

Kapronczay Károly: Ötvenéves az Orvostörténeti Könyvtár = OrvHetl 2001. 23. 1235–1236.

Kárpály Mihály: (1938–1944) = Studia Russica 2001. 60–67.

Lengyel András: A szegedi napilapok hírversenye a 20. század elején = MKsz 2001. 4. 476–483. [461

Lovas István: Az Acta Physica Hungarica sorsa (1994–2000) – egy sikertörténet = Magyar Tudomány 2001. 5. 583–587.

Marafkó László: Adalék Illyés és a Magyar Nemzet kapcsolatához = Tekintet 2001. 4–5. 177–179.

Medve A. Zoltán: Méreg és ellenméreg. Hatvan éve jelent meg a Sorsunk első száma = Jelenkor 2001. 9. 973–978.

Monok István: A Magyar Könyvszemle meg nem jelenhetett évfolyama 1947-ből = MKsz 2001. 4. 489–494.

Mózes Huba: Vékás Lajos levelei Dsida Jenőhöz a Pásztortűz szerkesztéséről = MKsz 2001. 3. 370–372.

Müller Rolf: A Tiszatáj-ügy állampárti dokumentációja, 1986 = Kortárs 2001. 7. 39–68.

Paál László: Az elmeosztály főápolójának 115%-os teljesítménye. Vázlatrajz a Magyar Dolgozók Pártja somogyi sajtójának első öt évéből (1948–1953) = Somogy 2001. 2. 158–163.

Puntigán József: Losonc sajtója 1918–1944 = NógMegyMúzÉvk 2000. 155–170.

Stark Tamás: Nyilas írások 1945 után = Történelmi Szemle 2000. 3–4. 291–308.

Tarján Imre: 50 éves a Fizikai Szemle = Évford 2001. 231–273.

H. Tóth Ilona: A századik kötet. Szegedi történész folyóirat jubileuma = Szeged 2000. 1. 47. ill. [Acta Historica]

Túróczi Zsuzsanna: A Kincskereső c. folyóirat története = A Kincskereső története repertóriuma 1986–1995. Szerk. Suppné Tarnay Györgyi. Bp.: MKE Gyermekkönyvtáros Szekciója, DE Kovács Máté Köre, 2000. 7–71. ill.

Vadász Ferenc: A Magyar Nap (1936–1938) = Múltunk 1996. 4. 137–146.

Vámos Éva: A Technikatörténeti Szemle a 20. században = Technikatörténeti Szemle 1999–2000. 5–6.

Könyvtártörténet

Több évszázadot átfogó munkák

Farkas Gábor: 125 éve adták át az Egyetemi Könyvtár épületét = Évford 2001. 183–187.

Gyóni Gyula: Kalandos sorsú könyvkincsek. A gyöngyösi ferenceseknél = MK 2001. 5. 4–5. ill.

M[átraházi] Zs[uzsa]: Magyarország és Erdély leghíresebb bibliotékája = MK 2001. 10. 4–5. ill.

Mátraházi Zsuzsa: “Paradicsomkert” Pannonhalmán = MK 2001. 7. 5–7. ill.

Mezei Zsolt: Ferences kolostori könyvtárosok Veszprém megyében = Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok 2000. 97–105.

Monok István: A ferences könyvkultúráról és könyvtárakról = Takács J. Ince – Pfeiffer János: Szent Ferenc fiai a Veszprémi egyházmegyében a 17–18. században 2. Pápa–Zalaegerszeg, 2001. 886–895.

Szalai Kornélia: Könyvtáralapító Klimó püspök = MK 2001. 1. 4–5. ill.

Zsámboki László: Könyvtár, levéltár, múzeum = 50 éve Miskolcon. Fejezetek a Miskolci Egyetem történetéből. Miskolc: Miskolci Egyetem, 1999. 239–248. ill.

17–18. század

Dénesi Tamás: Missziótól a kollégiumig. (Jezsuiták Pozsonyban 1635-ig) = MEgyhtVázl 1998. 3–4. 87–115.

Farkas Gábor Farkas: A nagyszombati egyetemi könyvtár az alapításakor. Bp.–Szeged: OSzK–Scriptum Rt., 2001. 258 p. ill. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, 3)

Fekete Csaba: Debreceni könyvtáros deákok 1700 előtt (Újabb adalékok) = KK 2000–2001. 211–232.

Mârza, Iacob: Drucksachen aus den Nederlanden (des XVI-ten Jahrhunderts) in der Bibliothek Batthyaneum von Alba Iulia = MKsz 2001. 1. 67–82.

Takács J. Ince – Pfeiffer János: A Veszprém-egyházmegyei ferences kolostorok könyvtárai = Szent Ferenc fiai a Veszprémi egyházmegyében a 17–18. században 2. Pápa–Zalaegerszeg 2001. 551–575.

19. század

Goda Éva: A debreceni egyesült Polgári Casino története 1849–1867 között = HajdBihMeLevtÉvk 1999. 145–177. [Benne: A kaszinó könyvtára, A könyvtár folyóirat- és hírlapállománya] [462

Kéringer Mária: Plébániai könyvtárak a váci egyházmegyében = MEgyhtVázl 1997. 3–4. 99–103.

Szász Károly: Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár = KF 2001. 3. 437–448. [Másodközlés; eredetileg megjelent: 1871]

19–20. század

Bényei Miklós: Polgárosodás és nyilvános könyvtárak Debrecenben = KKK 2001. 1. 31–38.

Gálné Flórián Mária: A társbérlettől az új könyvtárépületig. Martsa Alajos szerepe az esztergomi Városi Könyvtár felépítésében = KomEsztMegyKönyvtÉvk 2000. 86–104.

Goda Beatrix: Az iskolai könyvtárak helyzete a századfordulón = KN 2001. 4. 78–82.

Kenyéri Kornélia: Az ászári Római Katolikus Iskola a századfordulón (1892–1902) = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1994. 82–104. ill.

Lukácsné Varga Eszter: Közművelődés, népkönyvtár = Pilismarót története II. A XIX. század elejétől az I. világháború végéig. Pilismarót: Önkormányzat, 2000. 182–184.

Mázi Béla: Százhetvenötéves az Akadémiai Könyvtár = Évford 2001. 162–171.

Monok István: Gondolatok a könyvtárról. 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára = MKsz 2001. 1. 140–142.

Murányi Lajos: 175 év a tudósok és a tudomány szolgálatában = Magyar Tudomány 2001. 6. 670–680. ill.

Tibold Gábor Attila: A pannonhalmi könyvtár története. Különös tekintettel annak fejlődésére 1802-től napjainkig. Pannonhalma: Bencés K., 1999. 117 p. ill.

Velladics Márta: Szerzetesrendi abolíció Magyarországon (1782–1790) = Levéltári Közlemények 2000. 1–2. 33–52.

20. század

Fáy Zoltán: A templom, a kolostor és a könyvtár sorsa a szocializmus éveiben = Ferencesek Gyöngyösön. Bp.: A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány kiadása, 1999. 125–130.

Gábor Kálmánné: Találkahely, szellemi itatóvályú. A Genfi Magyar Könyvtár rövid története a könyvtáralapító Szabó Zoltán visszaemlékezése alapján = KKK 2001. 2. 37–39.

Gerő Gyula: Emlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtárairól, könyvtárosairól = KKK 2001. 1. 25–31.

Grégász Miklós: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára Zeneműtárának története = Hajdú-Bihar megyei könyvtári Téka 2001. 1. 3–20. ill.

Katsányi Sándor: Szabó Ervin és Teleki Pál = MKsz 2001. 3. 363–366.

Kégli Ferenc: “Könyvet a tömegekhez!” Fejér megye települési könyvtárainak megalapítása az 1950-es évek elején = KF 2001. 3. 469–480. ill.

Ódorné Gracza Tünde: A PTE OEC Könyvtára történetének első fejezete = KKK 2001. 2. 40–48. [A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Könyvtára]

Ódorné Gracza Tünde: Rejtett kincsek a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Könyvtárában = OrvHetl 2001. 40. 2205–2206. [A Tóth Lajos Könyvtár története]

Ötvenéves a Keller Lajos Városi Könyvtár. Szerk. Fuchszné Benák Katalin. Mindszent: Keller Lajos Városi Könyvtár, 1998. 51 p. ill.

Pataki Téka. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai = Theca Patachiana Civitas bibliothecarum. Szerk. Kiss Endre József. Sárospatak, 2001. 311 p. ill. (A Sárospataki Zrinyi Ilona Városi Könyvtár kiadványai, 2)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 50 éve 1949–1999. Emlékkönyv. Kiskunfélegyháza: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 2000. 235, [11] p. ill.

Ravasz Éva: Egy iskolai könyvtár alapításának kezdetei = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1996. 65–69. [Tatabánya, Árpád Gimnázium]

Schmidt József: A Komárom-Esztergom megyei napilap a József Attila Megyei Könyvtárról az alapítástól a rendszerváltozásig = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1994. 26–36.

Takács Anna – Monostori Imre: A József Attila Megyei Könyvtár elmúlt évtizede = KomEsztMegyKönyvtÉvk 2000. 9–24.

Tuba László: A nyilvános könyvtári ellátás története Mosonmagyaróváron (1951–2001). 50 éves a Huszár Gál Városi Könyvtár. 1. rész = KisalfKvt 2001. 2. 9–21. [463

Turi Róbert: “Szilánkok” Komárom megye iskolai könyvtárainak történetéből (1977–1990) = KomEsztMegyKönyvtÉvk 2000. 57–74.

Bibliofilia

Berecz Ágnes: Ráday Gedeon aukciós könyvvásárlásai II. Az Esterházy-aukció = A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 1999. 191–204.

Czeglédi László: Egy könyv Tisza István miniszterelnök könyvtárából = MKsz 2001. 4. 473–476.

Erdei Klára: Hungaricumok a XVI–XVIII. századi észak-német magánkönyvtárakban. Szeged: Scriptum Rt., 1999. [14] p. (A Lymbus füzetei, 42)

Eredics Péter: Johannes Cloppenburg professzor magyar könyvei = MKsz 2001. 1. 112–117.

Földyné Virány Judit: Lippóczy Norbert könyvgyűjteménye a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban = MagyMezőgazdMúzKözl 1992–1994. 325–339. ill.

Hangodi Ágnes: Könyvgyűjtési szokások a XVIII. század első negyedében Oroszországban – A. D. Mensikov könyvtára = KKK 2000. 8. 35–42.

Hangodi Ágnes: Könyvgyűjtési szokások a XVIII. század első negyedében Oroszországban (II. rész) – Jakov V. Brjun könyvtára = KKK 2001. 4. 46–53.

Kőszegfalvi Ferenc – Borus Gábor: Espersit János és könyvei. Makó: Önkormányzat, 2000. 173 p. ill. (A Makói Múzeum füzetei, 93) [E. J. (1879–1931) újságíró, ügyvéd, politikus]

Molnár László Sándor: Könyvtár a könyvtárban. (Sárközy István bibliotékája) = MKsz 2001. 3. 356–363.

Nagy Csaba: Keresztury Dezső emlékház Zalaegerszegen = MK 2001. 7. 8–9. ill.

Ojtozi Eszter: Fáy András három könyvajándéka sajátkezű dedikációival = MKsz 2001. 138–139.

Ojtozi Eszter: Lesznai Anna hímzett ex librise = KK 2000–2001. 237–238.

Ojtozi Eszter: Néhány könyv Kazinczy Gábor könyvtárából = KK 2000–2001. 233–235.

Pifkó Péter: A Majer gyűjtemény az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1994. 57–66. ill. [Majer István (1813–1893)]

Pogány György: A Magyar Bibliophil Társaság története I–II. 1920–1949. = MK 2001. 9. 16–17; 10. 18–19. ill.

Pompor Zoltán: A bibliofil Rádayak = MK 2001. 8. 6–7. ill.

D. Tóth Béla: Könyves Tóth Mihály 1849-ben elkobzott vagyona = HajdBihMeLevtÉvk 1998. 347–358. [Benne: K. T. M. könyveinek jegyzéke]

Varga Zita: Gárdonyi Géza könyvtára. Eger: Bródy Sándor Megyei és Városi Kvt., 2000. 83 p. ill.

Kiadástörténet

Több évszázadot átfogó munkák

Kapronczay Károly: A hazai egészségügyi felvilágosítás vázlata = Valóság 2001. 5. 31–41.

Kiss László: “Dioscorides írja, Matheolus bizonyítja” 500 éve született P. A. Mattioli orvosbotanikus = OrvHetl 2001. 48. 2690–2692. ill. [M. munkájának – Commentarii in libros sex Pedacii Dioscorides Anazarbei de materia medica (Velence, 1554) – különböző kiadásai, fordítása]

Sz[énási] Zs[ófia]: Cicerone zenei könyvekhez = MK 2001. 10. 14–15. ill.

Szénási Zsófia: Főúri és közönséges konyhákról. Régi magyar szakácskönyveink = MK 2001. 9. 12–14. ill.

15–16. század

Ferenczi Ilona: A csíksomlyói töredék, mint reformációs emlék = Palócföld 2001. 6. 521–525.

Jobst Ágnes: Tizenhatodik századi kalendáriumaink egészségügyi előírásai = OrvostörtKözl 2000. 170–173. 29–50. ill.

Pilinyi Péter: A Magyarok Krónikája. Mátyás király elégedetlen volt = Typ 2001. 8. 7.

17–18. század

Baranyi Bernadett: Pósaházi János élete és munkássága = TermVil 2000. 1. IV–VI.

Csepregi Zoltán: Nyomdatitkok és szerzőségi kérdések = Magyar pietizmus 1700–1756. Bp.: Teológiai Irodalmi Egyesület, 2000. 30–50. [464

Gyürki László: A bibliafordító Szántó (Arator) István és Káldi György = Vasi Szemle 2001. 5. 523–530. ill. [A bibliafordítás körülményeiről, kiadásáról]

Hausner Gábor: A Sz. Patricius Purgatoriomjárol való historia kiadásának történetéhez = MKsz 2001. 3. 332–340. [Bécs, 1660, 1661]

Knapp Éva: Egy ismeretlen magyar nyelvű orvosi nyomtatvány 1660-ból. Szegények patikája = MKsz 2001. 3. 301–317. ill.

Knapp Éva: Pietás és literatúra. Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban. Bp.: Universitas Kvk., 2001. 317 p. ill. (Historia litteraria, 9)

Rozsondai Rita: A győri Streibig-nyomda 18. századi kalendáriumai = MKsz 2001. 1. 132–138.

Tóth Ferenc: Egy szombathelyi janzenista kiadvány keletkezésének történetéhez = Vasi Szemle 1998. 6. 691–696.

18–19. század

Bényei Miklós: Kossuth Lajos és Debrecen 1848-ban = HajdBihMeLevtÉvk 2000. 109–138. [Benne: “… nemzetünk nemtője”, A ponyvák hőse – K. L. munkásságával, személyével foglalkozó korabeli debreceni kiadványok]

Csoma Zsigmond: A mezőgazdasági ismeretterjesztés kezdetei. Történeti vázlat = Valóság 2001. 5. 16–30.

Fazekas Csaba: Ismeretlen egyházpolitikai röpirat 1849-ből = MKsz 2001. 4. 454–466.

Fehér Katalin: Első magyar nyelvű pedagógiai kézikönyvek = KN 2001. 1. 113–126.

Gyulassy Józsefné Vadnai Sarolta: Könyv és kenyér. A Weidingerek családtörténete = PSzle 1999. tél. 20–35. ill.

Kiss Elemér: Kétszázéves a Disquisitiones arithmeticae. A két Bolyai kézikönyve volt = TermVil 2000. 8. 371–373. [Carl Friedrich Gauss, 1801, Lipcse]

Pompor Zoltán: Filit-falat könyvetskék. Szépapáink gyermekkori olvasmányai = MK 2001. 5. 12–13. ill.

19–20. század

Gazda István: Értékőrző tudomány. Jeles kiadványok a Magyar Természettudományi Társulat első száz évében = Valóság 2001. 5. 42–55.

Ivancsó István: Apostolos könyvek a magyar görög katolikus egyházban = Studia Biblica Athanasiana 2001. 153–170. [Vasárnapi és Ünnepi apostolok… Eger 1882. Olvasmányok, apostolok… Ungvár 1902]

Nagy Mária: Manzoni magyarul. “A jegyesek” kiadástörténete = Irodalomismeret 2001. 3–4. 133–134. ill.

Söptei Imre: Mint kenyérben a kovász. Kőszegi József (1861–1945) vázlatos élettörténete = Kőszegi Lapok 1999. 5. 1–4. ill.

Spányi Antal: A Szent István Társulat. Laudatio a Magyar Örökség-díj átadásához = Magyar Iparművészet 2001. 2. 78–79.

20. század

Bálint Gábor: A Palladis, az Athenaeum és a Nova “egypengős” perei 1936-ban = MKsz 2001. 1. 83–99. ill.

Bálint Gábor: Az Uj Idők Lexikona (1936–1942) = KKK 2001. 3. 46–49.

Bálint Gábor: Zentai Dezső, statisztikus és szerkesztő = MKsz 2001. 2. 239–242. [Beszélő számok c. sorozatról]

Bart István: Könyvkiadás a hatvanas évek Magyarországán = Világosság 2001. 4–5. 92–109.

Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban 1–3 = Kritika 2001. 1. 6–9.; 2. 3–7.; 3. 8–12.

Blazsetin István: A magyarországi horvátok könyvkiadása 1945-től napjainkig = Barátság 2001. 3. 3206–3208.

Bódiss Tamás: Csomasz Tóth Kálmán himnológiai öröksége. Az 1948-as magyar református énekeskönyv szerkesztési munkáinak megindulása, elvi alapvetése = Magyar Egyházzene 2000/2001. 2–3. 229–235.

Lengyel András: Egy unikális József Attila-kötet = MKsz 2001. 3. 366–372. [Nem én kiáltok, Szeged 1925]

Lukáts János: Szerkezet és tartalom. Kísérlet a magyarországi nemzetiségek könyvkiadásának elemzésére 1990–1999 = KKK 2001. 3. 22–35.

Monostori Imre: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára mint szellemi műhely és kiadó = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1994. 17–25.

Sári László: Ázsiai utazás – Marosszékben = MK 2001. 8. 12–13. ill. [465

Olvasástörténet

Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és a Társalkodási Egyesület Pozsonyban. Bp.: Akad. K., 2000. 312 p. ill.

Debreczeni Attila: Nyilvánosság és társulás a 18. század végének magyar irodalmában = KK 2000–2001. 105–128.

Goda Éva: 1848–49-es dokumentumok az egyesült Debreceni Polgári Casino-ban = MKsz 2000. 2. 249–251.

Goda Éva: A Debreceni Casino megalakulása és tevékenysége 1833 és 1849 között = Debreceni Szemle 2001. 3. 409–430. ill.

Hangodi Ágnes: A “habent sua fata libelli” tétel igazságának vizsgálata egy könyvtártudományi gyűjteményrészben = KF 2001. 3. 451–468. ill.

Héjja Julianna Erika: Egy XVIII. századi Békés vármegyei kisnemes Hrabovszky László olvasmányai = MKsz 2001. 3. 351–355.

Horváth Géza: “… a honi s külföldi literatúra termékeiből szellemi élményt szerezni.” A Komáromi Kaszinó és a művelődés (1836–1843). Forrásismertetés = KomEsztMegyKönyvtÉvk 1994. 67–76. ill.

Horváth László: Az Erdélyi Szépmíves Céh pedagógus előfizetői a két világháború között Győr-Moson-Pozsony és Sopron vármegyében = Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Évkönyve 1999/2000. 177–180.

Hudi József: Ciceró-levelek a molnármesternél. A veszprémi polgárság könyvkultúrája a 18–19. században = Új Horizont 2001. 5. 155–160.

Lengyel Ágnes: Búcsújáráshoz kapcsolódó ponyvanyomtatványok a nógrádi térségben = NógMegyMúzÉvk 1998. 147–168. ill.

Lengyel Ágnes: A parasztság és az írásbeli kultúra = NógMegyMúzÉvk 2001. 191–200.

Németh Judit: Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár váraljai német nemzetiségi olvasótáborainak története 1980–1998. Szekszárd: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, 1999. 32, [43] p. ill.

Ódor Imre: A pécsi Nemzeti Casino a reformkorban = PSzle 1998. ősz-tél. 45–48. ill.

A múlt neves bibliográfusai, könyvtárosai, újságírói

Bényei Miklós: Gáspár Imre debreceni újságíró kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz = HajdBihMeLevtÉvk 1999. 179–202. [Benne: G. I. (1854–1910) pályájáról, újságírói tevékenységéről]

Fári Irén: Tömörkény István a könyvtár- és múzeumigazgató (1904–1917) = Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1998. 89–99.

Földes Anna: Az Irodalmi Újság arcképcsarnokából I. Főszerkesztőnk: Béla bácsi = MM 2000. 3. 38–50. [Illés Béla (1895–1974)]

Földes Anna: Az Irodalmi Újság arcképcsarnokából III. “Akart vaksággal”: Lányi Sarolta beszédes hallgatása = MM 2001. 1. 49–55.

Fügedi Péterné: A bibliográfus Csűry István = KK 2000–2001. 239–245.

Hajdú Péter: Györke József (1906–1946). Bp.: MTA, 2001. 13 p. ill. (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett)

Heltai Nándor: Tóth László, a hírlapíró és szerkesztő, a történelem krónikása. [Kecskemét]: Kecskeméti Lapok, Print, 2000. 191, [9] p. ill.

Kapronczay Károly: Toldy Ferenc emlékezete = OrvHetl 2001. 20. 1067–1068.

Katsányi Sándor: A könyvtáros és kora. Vonások Szabó Ervin könyvtárpolitikai arcképéhez = KF 2001. 4. 633–645.

Kókay György: Hajnóczy József és a sajtó = MM 2000. 3. 31–37.

Kovács Barna: Az újságíró Thury Zoltán = MM 2001. 1. 16–31.

Kozmáné Sike Emese: Bod Péter, “a magyar könyvek rokonszenves szerelmese” = KKK 2001. 3. 36–46.

Lengyel András: Egy Pardon-cikk utóélete.
A publicista Kosztolányi portréjához = MM 2001. 2. 5–15.

Németh G. Béla: Keresztury Dezső (1904–1996). Bp.: MTA, 2001. 12 p. ill. (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett)

Nyárády Gábor: Musa vetat mori. Emlékezés Nagy Kázmérra (1920–1985) = MM 2001. 1. 56–75. [466

Nyárády Gábor: Az újságíróból minden lehet. Emlékezés Markos Györgyre [1902–1976] = Múltunk 2001. 1. 298–323.

Ódorné Gracza Tünde: Pekár Mihály, a könyvtáralapító = OrvHetl 2001. 51. 2858–2860.

Péntek Imre: Könczöl Imre, a szerkesztő = Fejér Megyei Könyvtáros 1999. 2. 5–8.

Szabó Ágnes: Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz = MKsz 2001. 1. 117–125.

Udvari István: Adalékok Sztripszky Hiador pályakezdéséhez = Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 2001. 303–323.

Udvari István: Sztripszky Hiador az erdélyi ruszinokról = Magyar Nyelv 2001. 3. 362–366.

Ujváry Gábor: Kultúrpolitikus, diplomata és tudományos menedzser. 75 esztendeje hunyt el Gragger Róbert = Európai utas 2001. 3. 68–72.

Vizkelety András: Tarnai Andor (1925–1994). Bp.: MTA, 2001. 11 p. ill. (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett)

Wisinger István: Joseph Pulitzer élete és kalandjai. Cselekménysorozat egy életrajzi tévéfilmsorozathoz = MM 2000. 3. 5–16.

Czövek Zoltán – Perger Péter [467