Magyar Könyvszemle   116. évf. 2000. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

BIBLIOGRÁFIA

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1999-ben

Rövidítések:

Évford       = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban

FejMeKvt       = Fejér Megyei Könyvtáros

HajdBihMeKvtT       = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka

HOMúzÉvk       = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve

IrMűvtörtT       = Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok

KisalfKvt       = Kisalföldi Könyvtáros

KKK       = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

MG       = Magyar Grafika

MKsz       = Magyar Könyvszemle

MSzle       = Magyar Szemle

NMunkmozgTört       = A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből

NyelvKult       = Nyelvünk és Kultúránk

OrvtörtKözl       = Orvostörténeti Közlemények

TheolSzle       = Theologiai Szemle

Typ       = Typographia

VHonismKözl       = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények

VMeKvtÉrt       = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője

Athenaeum-tár…       = Athenaeum-tár. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülései 1938–= 44. Repertórium. Szerk. Kőszegi Lajos. Veszprém: Comitatus, = 1998. (Pannon panteon)

Bürgerliche Kultur…       = Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen = Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. = Herausgegeben von István Monok, Péter Ötvös. Szeged: = Scriptum Rt., 1998. (Olvasmánytörténeti dolgozatok. Külön= szám, 2)

A (cseh)szlovákiai magyar…       = A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története, 1918–1998. = 2., Oktatásügy – közművelődés – sajtó, rádió, televízió. Szerk.: = Filep Tamás Gusztáv, Tóth László. Bp.: Ister, 1998.

Debrecen története…       = Debrecen története. 5. Tanulmányok Debrecen 1944 utáni tör= ténetéből. Szerk. Veress Géza. Debrecen: Csokonai K., 1997.

Fülöp Géza emlékkönyv…       = Fülöp Géza emlékkönyv. Művelődéstörténeti és könyvtártudo= mányi írások. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: ELTE Könyv= tártud. és Inf. Tansz., 1999.

[515Grafikatörténeti tanulmányok…       = Rózsa György: Grafikatörténeti tanulmányok. Fejezetek a magyar = vonatkozású grafikai ábrázolások múltjából. Bp.: Akadémiai = K., 1998. ill. (Művészettörténeti füzetek = Cahiers d’histoire = de l’art, 25)

Gutenbergtől Spielbergig…       = Csúri Ákos, Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig (Médiais= meret és filmkultúra). Szombathely: Sylvester K., 1998.

A magyar felnőttoktatás…       = A magyar felnőttoktatás története konferencia dokumentumai. = Debrecen, 1997. október 6–8. Szerk. Maróti Andor, Rubovszky = Kálmán, Sári Mihály. Bp.: M. Művelődési Int. [etc.], 1998. = (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, 18)

Mesterek, tanítványok…       = Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves = Csetri Lajos tiszteletére. Szerk. Szajbély Mihály. Bp.: Mag= vető, 1999.

Monori krónika…       = Monori krónika, 1398–1998. Szerk.: Vitálisné Zilahy Lídia, = Dobos György [Bp.]: Kalangya Kkt.; [Monor]: Monor Hely= történeti Kör, 1998.

Olvasásfejlesztés iskolában…       = Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. A Magyar Olva= sástársaság, a Sárospataki Városi Könyvtár és a MKE Zemp= léni Könyvtárosok Szervezete konferenciája. Sárospatak, 1999. = május 28–30. Sárospatak: Városi Könyvtár, 1999.

Respublica litteraria…       = Respublica litteraria. Bp.: Balassi K., 1999. (Régi Magyar = Könyvtár. Tanulmányok, 2)

Általános és összefoglaló munkák, elvi kérdések

Cseke Péter: A romániai magyar sajtó történetének előmunkálatai = NyelvKult 1999. 105. 8–12.

Futaky László: Könyvtári múltidéző. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Nyíregyháza: Móricz Zs. Megyei és Városi Kvt., 1998. 335 p. ill.

Kégli Ferenc: „A múltnak nagy jövője van” avagy A könyvtár múltjának még lehet jövője = FejMeKvt 1998. 1. 3–10. [A könyvtártörténet-írásról]

Molnár Imre: A szlovenszkói magyar közművelődés meghatározó összetevői 1920–1945 között = A (cseh)szlovákiai magyar… 179–233.

Monok István: A szomszédos országokban folyó könyvtörténeti kutatásokról. Néhány figyelemreméltó katalógus (1978–1998) = MKsz 1991. 1. 120–130.

Nyomdászati lexikon. Szerk. Biró Miklós, Kertész Árpád, Novák László. Hasonmás kiad. Békéscsaba: Typografika Kft., 1998. 514 p. ill.

Tóth László: Köz-művelődés-történet. Szempontok és adatok a (cseh)szlovákiai magyar (köz)művelődés lehetőségeihez és fejlődési irányaihoz 1945–1998 között = A (cseh)szlovákiai magyar… 234–329.

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. An index to the volumes I–L. Comp. by Ágnes Paulik. [Introd. by] András Róna-Tas = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 1998. 4. 1–70.

Az Athenaeum repertóriuma. Összeáll. Gulkai Márta = Athenaeum-tár… 703–707.

Bardoly István: Magyar művészettörténeti folyóiratok repertóriuma III. Modern Művészet, 1905–1906. A Ház, 1908–1911 = Ars Hungarica 1999. 1. 145–168.

Bényei Miklós: Téka-tükör. Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól 1998 = HajdBihMeKvtT 1999. 2. 49–62.

Csécs Teréz: A Tudományos Gyűjtemény (1817–1841) repertóriuma. Győr: Xántus János Múzeum; Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára, 1998. 239 p.

Czövek Zoltán – Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1998-ban = MKsz 1999. 4. 464–474.

Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke. 13. Kanada [Szerk. Kovács Ilona, Faragó Lászlóné]. Bp.: OSzK, 1997. 159 p.

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 4. köt. 1850/51 – 1948/49. Budapesti [516középiskolák. Szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly. Bp.: OPKM, [1998]. 241 p. (A magyar neveléstörténet forrásai, 11)

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 5. köt. 1850/51 – 1948–49. Budapesti szakközépiskolák, szakiskolák. Szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly. Bp.: OPKM, [1999]. 215 p. (A magyar neveléstörténet forrásai, 12)

Hatodik Síp. Repertórium, 1989–1998. Összeáll. Fekete Valéria = Hatodik Síp 1999. 1–4. 197–228.

Hideg Ágnes: A Történelmi és Régészeti Közlemények repertóriuma 1926–1928. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár; Herman Ottó Múzeum, 1998. 45 p.

Kőhegyi Mihály – Pajor Enikő: A Szekszárdi Wosinsky Mór (Béri Balogh Ádám) Múzeum Évkönyvének repertóriuma. I–XX. kötet. 1970–1998 = Wosinsky Mór Múzeum évkönyve 20. 1998. 369–436.

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közlönyének adatai 1867–1944 között. Összeáll. Terplán Zénó, Németh Géza. Miskolc: Miskolci Egyetem, 1998. 189 p.

Németh S. Katalin: Új hungarikumok a wolfenbütteli Herzog August Könyvtárban (II.) = MKsz 1999. 4. 435–438.

A nemzetközi munkásmozgalom történetéből évkönyv. Repertórium [1974–1998] = NMunkmozgTört 26. 1999. 116 p. [Koll. 2.]

A Pannonhalmi Szemle repertóriuma, 1926–1944. Összeáll. Galambos Ferenc. Sajtó alá rend.: Somorjai Gabi. Pannonhalma: Szt. Gellért Hittud. Főisk., 1998. 291 p.

Papp Levente: Levéltári Szemle. Mutató 28–34. évfolyam. 1978–1984. Bp.: MOL, 1998.

Radnai József: A Kincses Bauxit (1971–1989) tartalomjegyzéke. Székesfehérvár: M. Alumíniumip. Múz., 1998. 89 p. (Ipartörténeti források, 6)

Radnai József: A Timföld (1973–1990) tartalomjegyzéke. Székesfehérvár: M. Alumíniumip. Múz., 1998. 126 p. (Ipartörténeti források, 5)

[Replika] Tíz év – Repertórium [1990–99] = Replika 1999. 38. 195–259.

[Statisztikai Szemle] Repertórium 1993–1997. A 71–75. évfolyamban megjelent cikkek, illetve külföldi könyv- és folyóiratcikk-ismertetések bibliográfiája = Statisztikai Szemle 1999. 2–3. mell. 1–127.

Tudománytár (1834–1844) Repertórium. Öszszeáll.: Rózsa Mária. Bp.: OSzK, 1999. 220 p. (Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Új sorozat, 9)

Az Újhold közleményeinek repertóriuma, 1946–1948.; Az Újhold-Évkönyvek repertóriuma, 1986–1991 = Újholdak és régi mesterek. Lengyel Balázs leveleskönyve. Összeáll. és szerk. Buda Attila. Bp.: Enciklopédia, 1999. 296–319.

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Gereben Ágnes: A szovjet cenzúrahivatal jelentései = Nagyvilág 1999. 3–4. 265–276.

János Zsigmond állítólagos cenzúrarendeletéről = Balázs Mihály: Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei. Bp.: Balassi K., 1998. 23–33. (Humanizmus és reformáció, 25)

Kapronczay Katalin: Cenzúrai reformok a felvilágosodás szellemében = OrvtörtKözl 1997–1998. 158–165. 233–247.

Kelecsényi László: Krúdy-titkok nyomában. A cenzúrázott Krúdy = Hitel 1999. 4. 73–77.

Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956–1963 (Dokumentumok). Szerk. Cseh Gergő Bendegúz, Kalmár Melinda, Pór Edit. Bp.: Osiris K., 1999. 541 p. ill.

Könyvtörténet

Középkori kéziratosság, kódexek

Kéziratos magyar nyelvtanok. Kolozsvári Grammatika. Fejérvári Sámuel: Institutiones. XII. és XVIII. század. A nyelvemlékek betűhű átiratai … Közzéteszi, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányokat írta Lőrinczi Réka. Bp.: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1998. 275 p. (A magyar nyelvtörténet forrásai, 3)

Körmendy Kinga: Az Acephalus kódex esztergomi vonatkozásai (OSzK Cod. Lat. 405) = MKsz 1999. 1. 65–68.

Kulcsár-kódex 1539. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata … Közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Hader Lea és Papp Zsuzsanna. Bp.: MTA Nyelvtudományi Intézete, 1999. 793 p.

[517Láng Benedek: Két alkímiai fragmentum sorsáról = Iskolakultúra 1999. 5. 42–53.

Láng Benedek: Két fragmentum művelődéstörténeti értékéről = MKsz 1999. 2. 211–216.

Merczel György: A Gyergyói Graduále = Magyar Egyházzene 1999/2000. 2. 187–196.

Raum Frigyes: 500 éves a Lossai-kódex, első ismert földmérési tankönyvünk = Évford 1998. 85–89. ill.

Rétfalvi Gábor: A kódex mint kommunikációs eszköz megszületése = Fülöp Géza emlékkönyv… 153–157.

Szendrei Janka: Középkori magyar kóruskönyvek Isztambulban = Magyar Egyházzene 1999/2000. 2. 171–186.

A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Krónika (1526–1558). Javadalmazások és javadalmak (1550, 1556). Közzéteszi Kredics László, Madarász Lajos, Solymosi László. Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 1997. 382 p.

Wehli Tünde: Evangelistar und Benedictionale aus Pannonhalma = Acta Historia Artium 1996. 1–4. 107–115. ill.

Nyomda-, nyomdászattörténet

Több évszázadot érintő művek

Csúri Ákos: A nyomósajtó = Gutenbergtől Spielbergig… 36–47. ill. [Nyomdatechnikai találmányok, fejlődés]

V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473–1800. Bp.: Balassi K., 1999. 372 p.

Horváth Károly: A debreceni nyomda története = Typ 1998. 6. 4.; 9. 4.

A komáromi nyomdászat és a komáromi sajtó történetéből = Baranyay József: Kalandozások Komárom vármegyében. Szerk.: Virág Jenő. Tatabánya: Komárom-Esztergom Megyei Önkorm., 1998. 79–100. [Másodközlés; eredetileg megjelent: 1914]

16. századig

Benke György, Wehli Tünde: Vizsoly. Református templom, Károli Biblia. 7. átdolg. kiad. Bp.: TKM, 1999. 16 p. ill. (Tájak – korok – múzeumok kiskönyvtára, 327)

Bietenholz, Peter G.: Der Basler Buchdruck und die Reformation. Szeged: Scriptum, 1998. 16 p. ill. (Lectura. Vendégelőadások a Szegedi Olvasmánytörténeti Munkaközösségben, 3)

Borsa Gedeon: Michael de Hungaria élete és műveinek nyomtatott kiadásai. Bp.: Borda Antikvárium, 1997. 228 p. ill.

Borsa Gedeon: Michael de Hungaria: a medival author in Britain. His person and a bibliography of the printed editions of his work between 1480–1621. [transl. by Nóra Ronyecz] Bp.: Borda Antikvárium, 1998. 225 p. ill.

Buka Adrienne: 525 éve jelent meg a Budai Krónika, az első hazánkban nyomtatott könyv = Évford 1998. 81–84. ill.

Gere István: Erasmus és Frobenius = Typ 1998. 4. 12.

Horváth Károly: A brassói nyomda története a XVI. században = Typ 1998. 1. 4.

Kocsis Attila: Heltai Gáspár = TheolSzle 1999. 4. 242–243.

Pilinyi Péter: Gutenberg-kori ősnyomtatvány = Typ 1998. 6. 16. [„Fustus Biblia” (Mainz, 1462)]

Szabó András: Vizsoly a 16. század végén = Respublica litteraria… 45–51.

17–18. század

Borda Lajos: Pázmány Péter „Vindiciae ecclesiasticae” (1620) című vitairatának két kiadásváltozata = MKsz 1999. 4. 425–435. ill.

Borsa Gedeon: Új nyomdatörténeti adatok Erdélyből = MKsz 1999. 1. 69–74.

Ecsedy Judit: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten 1561–1800. Ergänzungen zu Emil Wellers Repertorium Die falschen und fingirten Druckorte. Bp.: Borda Antikvárium, 1999. 244 p. ill.

V. Ecsedy Judit: Ismeretlen nyomda Kőszegen = Fülöp Géza emlékkönyv… 71–77. [5] t.

Gécs Béla: A 275 éve alapított második budai nyomda és a Landerer nyomdászcsalád = MG 1999. 5. 105–107.

Gécs Béla: A legkisebb hazai könyv 1686-ból = MG 1999. 4. 78.

Gere István: Defoe és a Pater Noster Row nyomdászai = Typ 1998. 5. 8. [Angliai „kisnyomdászok”]

[518Horváth Károly: Nyomdaalapítók, irodalompártolók. Kájoni János és Klimo György = Typ 1999. 2. 5. ill.

Pavercsik Ilona: Bártfai históriák = MKsz 1999. 2. 216–221.

19–20. század

Baják László: Címerek a gyászszertartásokon, halotti címerek a 19. századból = HOMúzÉvk 35–36. 1997. 163–191.

Bernula B. Péter: A monori Popper Nyomda története és kiadványai = Monori krónika… 316–348. ill.

Farkas Miklós: 1889 óta Párizsban is van Kossuth Nyomda = MG 1999. 5. 111–112.

Gécs Béla: A vonalzógép feltalálása – 1803 = MG 1999. 6. 93–94.

Horváth Károly: A Józsefváros története = Typ 1998. 2. 4. [Pilinyi Péter: A Józsefváros története c. művében található nyomdászattörténeti adatok kigyűjtése]

Kner Nyomdaipari Múzeum. Az ismertető szövegét írta … Füzesné Hudák Julianna. Gyomaendrőd: Kner Nyomda Rt., [1998]. 72 p. ill.

Körmendi Géza: Nyomdák = Tata és Tóváros története a két világháború között. Tata: Önkormányzat, 1998. 82 p.

Lovászi Józsefné: Ugróczi Ferentz: Zentai ütközet (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 6. 2.

Murányi Lajos: A nyomdalapítástól a tényleges működésig… Néhány adalék az első székesfehérvári nyomdász Számmer Mihály (1763–1806) 1804. évi tevékenységéhez = Fülöp Géza emlékkönyv… 131–135.

Nánai Gabriella: Klösz György és Fia Grafikai Műintézet = Erzsébetváros 125 éve. Szerk.: Dancs István. [Bp.]: Madách I. Gimn., 1997. 50 p.

Pilinyi Péter: Az 1848/49-es szabadságharc nyomdász katonái = Typ 1998. 4. 4.

Pilinyi Péter: A mélynyomtatás Gutenbergje = Typ 1998. 3. 8. [Klics Károly]

Pilinyi Péter: Papírpénzeink eredete = MG 1999. 6. 81–83. és Typ 1998. 1. 8.

Pilinyi Péter: Százharminc éve alakult az Athenaeum Nyomda = Typ 1998. 8. 1–2.

Szabó István: A szolnoki „Bagoly Üzletház és Könyvnyomdai műintézet” = Jászkunság 1999. 2. 111–115. ill.

Timkó György: Valóban a linó volt a legtökéletesebb sorszedő gép? = MG 1999. 6. 53–63.

Könyvművészet, illusztráció, ex libris

Ajánlójegyzék. Pest és Buda régi látképei és egyéb ritkaságok. Skultéty Csaba gyűjteménye. Bp.: Borda Antikvárium, [1998]. 85 p. (Műgyűjtő magyarok, 1)

Arató Antal: Diskay Lenke emlékkiállítása az Országos Széchényi Könyvtárban = Kisgrafika 1999. 1. 4–5.

Bakos Katalin: A magyar tervezőgrafika kezdetei. Üzleti nyomtatványok kiállítása az Országos Levéltárban = Levéltári Szemle 1999. 3. 69–74. ill.

Binder János Fülöp = Grafikatörténeti tanulmányok… 61–135. ill.

Csiby Mihály: Kisgrafika, ex libris. Bp.: EFO K., 1998. 148 p. ill.

Endrei Walter: Egy orvosi exlibrisről = OrvtörtKözl 1997–1998. 158–165. 273–274. ill.

Erdész Ádám: Kner Albert. Könyvművészet, reklám, látványtervezés. Gyomaendrőd, 1999. 109 p. (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, 31)

Haiman György: Kner Imre és a barokk tipográfia. (Tanulmányok). Gyomaendrőd, 1998. 61 p. (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, 30)

Kassák Lajos: Reklám és modern tipográfia. Szerk. Csaplár Ferenc. Bp.: Kassák Múzeum, 1999. 94 p. ill.

Knapp Éva – Tüskés Gábor: Barokk társulati kiadványok grafikai ábrázolásai = MKsz 1999. 1. 1–34. ill.

Nagy Erzsébet: Illusztrált könyvek (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 7. 2–3.

Nagy Erzsébet: Kézzel színezett, XVIII. századi botanikai könyvek (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 4. 2.

Pilinyi Péter: A fametsző művész = Typ 1999. 3. 8. ill. [Riedl Károly Ágoston és Morelli Ödön Gusztáv]

B. Supka Magdolna: Perei Zoltán hagyatéka = Kisgrafika 1999. 4. 2.

Szíj Rezső: Könyvkiadás, könyvművészet, társadalom. 2. kötet. Bp.: Szenci Molnár Társ., 1995 [!1998]. 462 p. ill.

[519A Thuróczy-krónika illusztrációinak forrásai és a középkori magyar királyok ikonográfiája = Grafikatörténeti tanulmányok… 7–23. ill.

Varga Emőke: Emberarcú szarvasfej. Ötven év képben és írásban. Kass János albuma = Szeged 1998. 2. 28–30.

Zeller Sebestyén = Grafikatörténeti tanulmányok… 25–59. ill.

Zene kottacímlapokon és ex libriseken. Kiállítás az Iparművészeti Múzeum és egy magángyűjtemény anyagából. [Bp.]: Pesterzsébeti Múz., 1998. [24] p. ill. [Gellér Katalin, Horváth Hilda írásával]

Papír

Bora Gyula: 75 éves a Csepeli (Dunapack) papírgyár. (Neményi Testvérek Papírgyárától a Dunapackig) = Papíripar 1999. 1. 4–9.

Koncz Pál: Papírtörténeti adatok, vízjelek Lékáról III. = Papíripar 1999. 3. 108–110. ill.

Lindner György: A papír útja Ázsiából Európába. Tsai-Lun. 2. rész = Papíripar 1999. 5. 188.

Scripta manent: a papír- és könyvrestaurálás műhelytitkai [szerk. Febrentheil Henriette]. Bp.: Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 1998. 75, [4] p. ill.

Tóth-Orowan Lóránt: Betekintés a papírméretek világába (A XIX. és XX. század legismertebb papírformátumai). 1–3. = Papíripar 1999. 3. 111–115.; 5. 184–188.; 6. 231–233. ill.

Tsai-Lun – első papírgyártó vagy epigon? … összeáll. Lindner György [1. rész] = Papíripar 1999. 3. 107. ill.

Vámos György: A papírkészítés rövid története és jövője. Előadás a Papíripari Kutatóintézet alapításának 50. évfordulójára = Papíripar 1999. 4. 136–137.

Vámos György: Történetek a papírról. I–III. = Papíripar 1997. 3. 110–113.; 4. 147–153.

Kötéstörténet

Könyvkötések = Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980–1985. Bp.: Balassi K.; Kolozsvár: Polis Kvk., 1999. 53–87.

Rozsondai Marianne: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványainak kötéséről = Fülöp Géza emlékkönyv… 159–165.

Könyvkereskedelem

Bálint Gábor: Gombos János, a kávéházi könyvkolportőr = MKsz 1999. 3. 349–352.

Horváth László: Az Erdélyi Szépmíves Céh Győr-Moson-Pozsony és Sopron vármegyékben az 1930-as években = KisalfKvt 1999. 1–2. 22–27.

Monostori László: Szeged könyvkereskedése és könyvterjesztése. 1835–1998. Szeged: A Tisza Hangja 22; Bába és Társai Kft, 1999. 418 p.

Pavercsik Ilona: A magyar könyvkereskedelem történetének vázlata 1800-ig = V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. 1473–1800-ig. Bp.: Balassi K., 1999. 295–340.

Sajtótörténet

Több évszázadot átfogó munkák

Csúri Ákos: Írott magyar sajtó egykor és ma = Gutenbergtől Spielbergig… 53–72. ill. [A magyar sajtótörténet nevezetesebb folyóiratai]

Csúri Ákos: Az újság létrejötte = Gutenbergtől Spielbergig… 48–52. ill.

Horváth József: Győr-Moson-Sopron megye sajtótörténetének vázlata. 1. A kezdetektől 1918-ig = KisalfKvt 1999. 1–2. 10–21.

17–19. század

Biró Ferenc: A „tudományok”, a nemzeti nyelv és az eredetiség. Kármán József Urániájának programírásairól = Mesterek, tanítványok… 59–67.

G. Etényi Nóra: „Szigetvár 1664. évi ostroma.” Egy téves hír analízise – és a Zrínyi-hagyomány = Történelmi Szemle 1999. 1–2. 209–228. [Sajtó- és „propagandatörténet” 1663–64]

Fehér Katalin: Leánynevelésünk és a felvilágosodás kori magyar sajtó = MKsz 1999. 2. 231–241.

H. K.: Az első magyar sajtóper = Typ 1999. 10. 16. ill. [Az Athenaeum-per (1839–41)]

Kereszty Orsolya: Első gyermeklapunk történetéhez = MKsz 1999. 3. 346–349. [Magyar Gyermekbarát, 1843–1844]

[520A polgári átalakulásért folytatott küzdelmek eszméi és intézményei. Az átalakulás programjának kiszélesedése – Kossuth Lajos és a Pesti Hírlap = Polgárosodás és szabadság. Magyarország a XIX. században. Írták Gunst Péter et al., szerk. Veliky János. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 90–96.

Rózsa Mária: Auf Ungarn bezügliche Berichte der Wiener Wanderer 1851–1861 = Jahrbuch der Ungarischen Germanistik 1997. 173–189.

Rózsa Mária: Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc visszhangja a Minerva című folyóiratban (1848–1856) = MKsz 1999. 1. 35–45.

Szállási Árpád: A XIX. század végi magyar egészségügy tükörképe a Természettudományi Közlönyben = Orvosi Hetilap 1999. 46. 2585–2587.

Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár Urániája. Debrecen: Kossuth Egy. K., 1998, 19992. 490 p. (Csokonai Könyvtár, 16)

19–20. század

Buzinkay Géza: A megrajzolt vicc: a budapesti karikatúra = Micsoda város! Karikatúrák a 125 éves Budapestről. Főszerk. Sándor P. Tibor. Bp.: FSzEK, 1998. V–XIX. [A fővárosi vicc- és élclapokról]

Csúri Ákos: A magyar média jelenlegi felosztása = Gutenbergtől Spielbergig… 73–80. ill. [Országos napilapjaink történetéről]

T. Knotik Márta: A Szegedi Híradó szerkesztőségei, kiadóhivatalai és nyomdái (1859–1925) = IrMűvtörtT 2. 1999. 67–86. ill.

Nagy Erzsébet: Egy csendes forradalmár. Somogyi Károly és az 1848-as magyar forradalom = Szeged 1999. 3. 47–49. [Lapkiadói, -szerkesztői tevékenységéről]

Pájer Imre: A rábaközi sajtó története (1889–1917) = Arrabona 1999. 237–256. ill.

Perecz László: A pozitivizmustól a szellemtörténetig. Athenaeum, 1892–1947 = Athenaeum-tár… 687–701.

Vertse Márta – Szabó Ferenc: 150 éves az olasz jezsuiták folyóirata = Távlatok 1999. 2. 265–270. [La Civilta Cattolica]

20. század

Bakó Endre: Debrecen irodalmi élete = Debrecen története… 189–216. [Irodalmi folyóiratok, antológiák]

Bálint Gábor: A Nyíl regényújság története = MKsz 1999. 4. 460–463.

Bálint Gábor: Rácz Vilmos: párbajhős és lapkiadó = MKsz 1999. 2. 244–246.

Bényei Miklós: A debreceni sajtó 1944 után = Debrecen története… 337–355.

Bognár Zsuzsa: Eisler Mihály József és társai – Lukács György szellemi vonzásköre a Pester Lloydban (1907–1914). I–II. = MKsz 1999. 1. 46–64.; 2. 186–195.

Borbándi Gyula: Másodkezdés. Látóhatárból Új Látóhatár = Új Forrás 1999. 10. 72–90.

Borbándi Gyula: Az utolsó előtti év. 1988 az Új Látóhatár történetében = Hitel 1999. 10. 82–91.

Buda Attila: Ki volt Magyar Mór? = Irodalomismeret 1999. 3–4. 155–164. [A Nyugat történetéről]

Csobai László: A sajtó. 1–2. rész = A művelődés évszázadai Békéscsabán. Szerk.: Käfer István, Köteles Lajos. Békéscsaba Megyei Jogú Város, 1998. 347–364.; 635–649.; 842–872.

Farkas Jenő: ’56 – Magyar Műhely – avantgárd. Portré Nagy Pálról – Nagy Pállal = Nagyvilág 1999. 1–2. 123–147.

Filep Tamás Gusztáv: Szempontok a (cseh)szlovákiai magyar sajtó első két korszakának történetéhez = A (cseh)szlovákiai magyar… 330–377.

Gróh Gáspár: Sajtó-rendszer-váltás = MSzle 1999. 5–6. 53–65.

Hegedüs József Odó: Bencés irodalmi élet Pannonhalmán a két világháború között. Pannonhalma: [Pannonhalmi Főapátság], 1998. 131 p. (Pannonhalmi füzetek, 43) [A Pannonhalmi Szemle történetéről]

A helyi sajtó története = Pándy Tamás: „100 éves falu a városban” – Pestszentimre. Bp.: Dr. Széky Endre Pestszentimre Tört. Társ., 1998. 243–245. ill.

Jemnitz János: Le Mouvement socialiste (1899–1914) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1999. 136–143.

Körmendi Géza: Újságok = Tata és Tóváros története a két világháború között. Tata: Önkormányzat, 1998. 80–82.

[521Kuntár Lajos: Megerősödtek a gyökereink. 25 éve jelent meg a folyóiratunk első száma = VHonismKözl 1999. 4. 56–58.

Lacza Tihamér: A magyar sajtó Szlovákiában 1945 után = A (cseh)szlovákiai magyar… 378–426.

Lengyel András: Egy „összvidéki” folyóirat-kísérlet. Juhász Gyula és a Magyar Jövendő = Szeged 1998. 12. 44–47.

Madácsy Piroska: L’esprit français autour de la revue Nyugat, 1925–1935. Échanges intellectuelles franco-hongrois an XXe siecle. Francia szellem a Nyugat körül, 1925–1935. Tanulmányok a XX. századi magyar–francia értelmiségi találkozások köréből. Lakitelek: Antológia; Paris: Lettres Hongroises, 1998. [8], 397 p. ill.

Monostori Imre: Az Új Forrás vonzásában = Új Forrás 1999. 3. 53–67.; 4. 75–84.; 5. 78–95.

Monostori Imre: Az Új Forrás vonzásában. Dokumentummemoár, 1969–1998. Tatabánya: JAMK, 1999. 318 p., [15] t. ill. (Új Forrás könyvek, 33)

Móricz Zsigmond a Kelet Népe szerkesztője. Levelek I., Levelek II. (A levelek jegyzetei). A válogatás és az utószó Tasi József munkája, sajtó alá rend. és a jegyz. írta Sz. Fehér Judit, G. Merea Mária és Tasi József. Bp.: Petőfi Irodalmi Múzeum; Argumentum K, 1998–1999. 559, 489 p.

Murányi Gábor: Egy ismeretlen Szekfű Gyula-levél. Adalékok a Magyar Nemzet 1943-as főszerkesztőváltásához = Kritika 1999. 9. 29–31. ill.

A Nyugat-jelenség (1908–1998). Szerk. Szabó B. István. Bp.: Anonymus K., 1998. 198 p. (Nyugat Könyvtár, 2)

Orvosok és a Nyugat első évfolyamai; A Salvarsan felfedezésének visszhangja a Nyugatban; A Nyugat „gyógyszerésze”, Rippl-Rónai József, Freud, Ferenczi és a Nyugat, Németh László és a Nyugat; Szent-Györgyi Albert a Nyugatban = Szállási Árpád: Magyar írók orvosai és a magyar orvosírók. Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 1998. 139–159.

Péter László: Még egyszer: Illyés és a Tiszatáj. Harminc levele Annus Józsefhez = Tiszatáj 1999. 10. 78–88.

Rácz Lajos: Barth Károly és a Kálvinista Szemle (Sajtótörténeti emlékezés) = TheolSzle 1999. 2. 78–80.

Raýman János: A pécsi újságok aprópénzei 1919-ből = Baranya 1996–1997. 265–277. ill.

Rónay László: Harc és/vagy igehirdetés? Fejezet a katolikus sajtó és rádió hazai történetéből = Vigilia 1999. 2. 125–134.

Sylvester András: Kőrösi Valósága = Magyar Tudomány 1999. 5. 610–616. ill.

Varsányi Erika: Hírlap vagy pártlap? Viták a Népszava jellegéről (1908–1933) = Múltunk 1999. 3. 182–202.

Könyvtártörténet

Több évszázadot átfogó munkák

Bognár Mária: Iskolai könyvtárunk = A Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola évkönyve. Szerk.: Hauber Károly. Pápa: [Türr I. Gimn. és Ped. Szakközépisk.], [1998]. 46–47. ill.

Ferences könyvtár = Takács J. Ince: Sabaria Franciscana. A szombathelyi ferencesek története. Szombathely, 1998. 212–232. (Acta Savariensia, 14)

Kéri Katalin: Az írott szó csendes birodalma. Könyvek és könyvtárak a középkori iszlám világban = Iskolakultúra 1999. 5. 29–40.

Kiss Endre József: Könyvsorsok a sárospataki Nagykönyvtárban = Olvasásfejlesztés iskolában… 5–16.

Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980–1985. Bp.: Balassi K.; Kolozsvár: Polis Kvk., 1999. 247 p., [46] t. ill. [Adattár I–II. 94–200.]

Németh István Péter: Ex libris „Papensia” a Pápai Református Főiskolai Könyvtár történetéről = Megyei Pedagógiai Körkép 1999. 3. 29–35.

A Württembergi Tartományi Főkönyvtár = Kisari Balla György: Száz várrajz Württembergben. Bp., 1998. 34–39.

16–19. század

Boda Miklósné: Könyvek vonzásában. A 18. századi Pécs könyvtári kultúrájáról = Fülöp Géza emlékkönyv… 65–69.

Gazdag István: A nádudvari olvasó-egylet könyveinek jegyzéke, 1873 = A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 1997. 317–333.

[522A gymnasium épülete. A benczés templom. Könyvtárak = Bakonyvári Ildefonz: A pápai katolikus gimnázium története a pálosok és a bencések idejében, 1638–1898. Pápa, 1998. 151–156. [Reprint kiadás]

Dobri Mária: Szily János alapítványa a székesegyházi könyvtár javára = VHonismKözl 1999. 3. 19–20. ill. [1792]

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa. Összeáll. Zvara Edina, Simon Ferenc. Szeged: Scriptum, 1998. 103, [7] p. ill.

Kókay György: A magyarországi könyvtárak és a művelődés a 18. század második felében. Klimó György emlékezete = MKsz 1999. 3. 304–313.

Monok István: A nagyenyedi kollégium 1764. évi katalógusa = Fülöp Géza emlékkönyv… 127–130.

Németh Balázs: A XVIII. századi Magyarország főpapi könyvtárainak szerepe az írásbeliség fejlődésében, különös tekintettel a szombathelyi és pécsi püspöki könyvtárra = A magyar felnőttoktatás… 136–140.

Sebestyén Mihály: Apaffy Mihály könyvajándéka a marosvásárhelyi scholának = MKsz 1999. 2. 221–226.

Sisa József: Klassizistische Bauten des 19. Jahrhunderts. Die Bibliothek und der Turm von Pannonhalma = Acta Historiae Artium 1996. 1–4. 167–184. ill.

Skaliczki Judit: Zene és könyvtár. Két zeneoktatási könyvtár kialakulása a múlt században = Fülöp Géza emlékkönyv… 167–175.

Tóth Ferenc: Janzenista művek a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményeiben = MKsz 1999. 1. 82–91.

Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846. Szeged: Scriptum, 1998. 139 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok, 8)

19–20. század

Bényei Miklós: Közkönyvtárak az idő sodrában. Különös tekintettel a városi könyvtárakra = KKK 1999. január 21–26.

A Budapesti Történeti Múzeum és Könyvtárának létrejötte = Hanny Erzsébet: Buda 1686. évi visszavívásának egykorú irodalmi emlékei a Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárában. Bp.: BTM, 1998. 7–11. (Monumenta Historica Budapestiensia, 9)

Csobai László: A könyvtár. 1–2. rész = A művelődés évszázadai Békéscsabán. Szerk.: Käfer István, Köteles Lajos. Békéscsaba Megyei Jogú Város, 1998. 449–465.; 650–663.

Frigyik Katalin: Bemutatkozik a Szent István Király Múzeum könyvtára = FejMeKvt 1995. 2. 4–6.

Gyuris György: A tudományosság forrásvidéke. A szegedi Somogyi-könyvtár tudományos tevékenysége = Szeged 1998. 12. 98–101.

Kocsis Zsuzsanna: Az iskola könyvtára = A Madách Imre általános (Szegedi I. Polgári Fiúiskola) jubileumi évkönyve. Válogatta és szerk. Dr. Csajbók Ernőné et al. Szeged, 1998. 65–66.

Kovács Ilona: Az amerikai közkönyvtárak magyar gyűjteményeinek szerepe az asszimiláció és az identitás megőrzésének kettős folyamatában, 1890–1940. Bp.: OSzK, 1997. 191 p. ill. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, 7)

Mezei Zsolt: A Református Főiskola könyvtára s századfordulón = A Pápai Református Kollégium Évkönyve 1997–1999. 146–156. ill.

Ötven éves a városi magyar könyvtár = Baranyay József: Kalandozások Komárom vármegyében. Szerk.: Virág Jenő. Tatabánya: Komárom-Esztergom Megyei Önkorm., 1998. 132–135. [Másodközlés; eredetileg megjelent: 1937]

Vasas Lívia: Vesaliustól az elektronikus könyvtárig = Orvosi Hetilap 1999. 30. 1695–1698. [A SOTE Könyvtárának történetéről]

Vitálisné Zilahy Lídia, Németh László: Monori könyvtárak = Monori krónika… 358–361.

20. század

Arató Antal: Egy tanácskozás margójára, avagy könyvtári párosverseny 1952-ben = FejMeKvt 1998. 4. 12–13.

Bárány Éva: Buda első közművelődési könyvtárának története. Bp.: Uránusz K., 1999. 80 p. ill.

Éhártné Varga Zsuzsanna: Szertárak, könyvtárak = A Pápai Állami Tanítóképző Intézet emlékezete 1896–1996. Pápa: „A Pápai Tanítóképző Centenáriuma” Alapítvány, 1998. 29–34. [A tanítóképző tanári és ifjúsági könyvtárának történetéről]

[523Földes Tihamér: Részletek egy pályázatból: Az én falum könyvtára = VMeKvtÉrt 1999. 3. 41–42. ill. [Bucsu község könyvtára]

Katsányi Sándor: A Bartha Miklós Társaság és a Fővárosi Könyvtár = Fülöp Géza emlékkönyv… 99–103.

Könyvtár, filmszínház = Döme Ottó: Az 1000 éves Bácsbokod története. Bácsbokod Község Önkormányzata, 1998. 134., 300–313.

Könyvtárak = PÁNDY Tamás: „100 éves falu a városban” – Pestszentimre. Bp.: Dr. Széky Endre Pestszentimre Tört. Társ., 1998. 233–236. ill.

Központi Kenézy Könyvtár = Bot György, Kapusz Nándor: Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzoraik életrajza; 1918–1998. 2. átdolg. kiad. Debrecen: DOTE, 1998. 148–149.

Kuntár Lajos: Adalékok az 50 éve alakult Körzeti Könyvtár történetéhez = VMeKvtÉrt 1999. 3. 38–40. ill.

Lázár György: Rekviem egy könyvtárért = Lege Artis Medicinae 1999. 12. 979–980. [A Selye-könyvtárról]

Mogyoróssy Jánosné: Egyidősek vagyunk a népkönyvtári mozgalommal (Alkalmi kis könyvtártörténet a Józsai Könyvtárról) = HajdBihMeKvtT 1999. 1. 31–37.

Molnár Mónika: „Nyilvános könyvtár” Szombathelyen = VMeKvtÉrt 1999. 3. 34–37. ill.

A Pécsi Pedagógiai Főiskola Könyvtárának története = 50 éves a Pécsi Pedagógiai Főiskola, 1948–1998. Szerk.: Heilmann Imre. Pécs: JPTE, 1998. 99–106.

Polgár Tamás: Adatok a Sopron Városi Közkönyvtár korai történetéhez Házi Jenő jelentése tükrében = Soproni Szemle 1999. 2. 168–172.

Polner Andrea, Polner Krisztina: Könyvtárak = Erzsébetváros 125 éve. Szerk.: Dancs István. [Bp.]: Madách I. Gimn., 1997. 80–81. p. [A Deák Ferenc 2. számú és a FSzEK 22. számú (fiók)könyvtár történetéről]

Sági Ferenc: Bük község könyvtára = VMeKvtÉrt 1999. 1. 30–32.

Szivi Józsefné: A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának története oktatást-kutatást támogató szolgáltatásainak szemszögéből = 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Jubileumi tudományos ülésszak, 1998. október 1–3. Szerk. Temesi József. 3. köt. Bp.: BKE, [1998]. 1532–1547.

Tóth Lászlóné: Könyvtárunk története = Monori krónika… 433–436.

Varga Edit: A Hajdúböszörményi Városi Könyvtár a megalakulástól 1989-ig = HajdBihMeKvtT 1999. 1. 3–16. ill.

Bibliofilia

Apponyi könyvtár és levéltár = Várnagy Antal: Hőgyész. Községtörténeti monográfia II. rész. Hőgyész, 1998. 81 p.

Goldziher Ignác: Kaufmann Dávid könyvtára = Múlt és Jövő 1999. 4. 66–70. ill. [Másodközlés(?)]

Kórász Mária: „Kossuth nevét apró gyermekkorom óta hordozom magammal”. Vasváry Ödön 1848/49-ről = Szeged 1998. 10. 24–27. [Vasváry Ödön gyűjteménye, Kossuthról megjelent amerikai kiadványok]

Kőszegfalvi Ferenc: Az Espersit-téka és utóélete = MKsz 1999. 2. 19–210.

Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 1700–1750 közötti külföldi könyveiben IV. (Nemesek és polgárok könyvei) = MKsz 1999. 2. 226–231.

Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 1700–1750 közötti külföldi könyveiben, V. (Értelmiségiek és diákok könyvei) = MKsz 1999. 4. 446–459.

Posszeszorok = Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980–1985. Bp.: Balassi K.; Kolozsvár: Polis Kvk., 1999. 37–52.

Sólymos László Silveszter: Himmelreich György pannonhalmi kormányzóapát (1607–37) könyvtárkatalógusának feldolgozása. Adalékok a Szent Benedek-rend pannonhalmi könyvtárának történetéhez. Pannonhalma: [Bencés K.], 1998. 155 p. ill. (Pannonhalmi füzetek, 44)

Kiadástörténet

16–17. század

Bartók István: „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk.” Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630–1700 között. Bp.: Akadémiai K.; Universitas K., 1998. 380 p.

[524Bitskey István: Könyvkiadás Felső-Magyarországon a 16–17. században = Virtus és religió. Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről. Miskolc: Felsőmagyarország K., 1999. 37–57.

Halász Magdolna: Szellemi értékeink: Comenius Orbis pictusa = Olvasásfejlesztés iskolában…17–20.

Kovács Sándor Iván: „A szók szárnyasak, mint az elbocsátott madár”. Pázmány és a szlovák irodalom = Távlatok 1997. 3–4. 467–478. [Pázmány műveinek szlovák kiadásai]

Mikó Árpád: Erzabt Matthäus Tolnai (1500–1535) und die Renaissance in Pannonhalma = Acta Historiae Artium 1996. 1–4. 97–105. ill.

Nagy Erzsébet: XVI. századi könyvek (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 2. 2–3.

Nagy Erzsébet: Szent Brigitta látomásai (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 1. 2.

Paczolay Gyula: Baranyai Decsi Jánosról és az „Adagiorum”-ról = Néprajzi Hírek 1998. 1–4. 84–87. ill.

Pavercsik Ilona: Egy dunamenti parasztember panasza = Fülöp Géza emlékkönyv… 149–151.

Puritánus irodalmi és hitmélyítő művek = Ágoston István: A magyarországi puritanizmus gyökerei. Magyar puritánus törekvések a XVII. század első felében. Bp.: M. Ref. Egyh. Kálvin J. K., 1997. 139–151.

Sólyom Jenő: Az Ötvárosi Hitvallás (Sajtó alá rend. Csepregi Zoltán) = TheolSzle 1999. 5. 283–294.

Szabó András: A Balassi-epicédium megjelenési körülményei = Respublica litteraria… 72–76.

Takó Edit: Régi magyar könyvek (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 11. 2–3.

V. V.: Az „Adagiorum” megjelenésének évfordulója. Négyszáz éves az első magyar közmondásgyűjtemény = Néprajzi Hírek 1998. 1–4. 83.

18–19. század

Csepregi Zoltán: A dunántúli pietisták „jenai” műhelye. Nyomdatitkok és szerzőségi kérdések = MKsz 1999. 1. 74–81.

Fehér József: Szirmay Antal Hungaria in parabolis-a = HOMúzÉvk 37. 1999. 571–583.

Fehér Katalin: Magyar nyelvű tankönyveink és a sajtó a 18–19. század fordulóján = MKsz 1999. 3. 314–328.

Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai, 1831–1848. Piliscsaba: M. Tud.tört. Int., 1999. 169 p. ill. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 13)

Hangodi Ágnes: Emblémáskönyv Nagy Péter számára. Amszterdam, 1705 = Fülöp Géza emlékkönyv… 93–98.

Hangodi Ágnes: Kalendáriumok Nagy Péter Oroszországában = MKsz 1999. 4. 438–446. ill.

Karasszon Dénes: 100 éve jelent meg Preisz Hugó „Bakterológiá”-ja = Évford 1999. 127–128. ill.

Mezei Márta: Kazinczy kiadói munkásságáról. A kötet-szerkesztő = Mesterek, tanítványok… 187–202.

Mezei Márta: A kiadó mandátuma. Kiadói nézetek és eljárások Révaitól Kazinczyig. Debrecen: Kossuth Egyetemi K., 1998. 192 p. (Csokonai könyvtár, 15)

Molnár László: 225 éve jelent meg Delius Kristóf Bányatana = Évford 1998. 90–94. ill.

Nagy Erzsébet: Gróf Forray Iván: Utazási album (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 9. 2–3. [Bp. Rohn ny.; Bécs, Reiffenstein és Rösch, 1856]

Nagy Erzsébet: Szeged első „testvérvárosai” 1879-ben (A Somogyi-könyvtár kincsei) = Szeged 1998. 5. 2–3. [Programfüzetek a szegedi árvíz utáni újjáépítésre tartott külföldi jótékonysági programokról]

Nyomárkay István: Szalay Imre magyar nyelvtanának szerb fordítása = Magyar Nyelvőr 1999. 3. 335–340.

Priszter Szaniszló: Két évszázados Kitaibel Pál fő műve, a „Descriptiones … Hungariae” = Évford 1999. 94–97. ill.

Rózsa Mária: „Ungarn und Deutschland”. Kertbeny Károly kiadványáról = MKsz 1999. 2. 242–244.

Szállási Árpád: 225 éve jelent meg Weszprémi István orvosi bibliográfiájának első kötete = Évford 1999. 90–91. ill.

Tóth Péter: Fejezetek egy grammatika regényéből = Debreceni Szemle 1998. 1. 48–58. [Az ún. Debreceni Grammatika (Bécs, 1795) „előélete”, szerzői, stb.]

Udvari István: Utószó helyett. Kutka János katekizmusa (Buda, 1801) Egy XIX. század eleji ruszin kulcsmű = Buda, 1801. évi kiadás hasonmása. Kiadásra előkészítette: Udvari István. Nyíregyháza: Berzsenyi György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 1997. 191–199.

[525Udvari István: Utószó helyett. Magyarországi ruszin ábécéskönyvek a XVIII. századból = [Ruszin ábécéskönyv] Buda, 1799. évi kiadás hasonmása. Kiadásra előkészítette: Udvari István. Nyíregyháza: Berzsenyi György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 1998. 70–82.

Vértes László: Zay Sámuel egészségügyi felvilágosítóról = Egészségnevelés 1999. 1–2. 48–50.

Zách Alfréd: 125 éve jelent meg a Meteorológiai Intézet Évkönyveinek első kötete = Évford 1998. 110–111. ill.

Zsámboki László: 225 éve jelent meg Born Ignác bányászati-kohászati útleírása = Évford 1999. 87–89. ill.

19–20. század

Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: A nemzet csak itthon marad meg. Beszélgetés Püski Sándorral = Új Horizont 1999. 2. 25–32.

Gadó János: Megszállottak, üzletemberek, profik, amatőrök. Zsidó könyvkiadás 1989 után = Szombat 1998. 9. 3–6. ill.

Kníchal, Oldřich: A magyarországi szlovák irodalom = Barátság 1998. 1. 1984–1988. ill.

Lukáts János: Rendszerváltó évtized. A magyarországi németek a könyvkiadás tükrében, 1985–1995 = KKK 1999. április 12–17.

G. Merva Mária: Negyvennyolc a ponyván = Holmi 1999. 3. 342–349.

Mészáros István: A Szent István Társulat százötven éve. 1848–1998. Bp.: Szent István Társulat, 1998. 358 p.

Mózes Huba: A két világháború közötti erdélyi kisebbségi magyar prózakötetek és a második világháború utáni recepciójukat jelző újrakiadások megjelenésének dinamikája 1989 decemberéig = MKsz 1999. 2. 246–255.

Tóth István: Kovács Vilmos „Holnap is élünk” című regénye megjelenésének körülményeiről = Hatodik Síp 1999. 1–4. 169–178. [1965]

Török Petra: Zsidó könyvkiadás 1945 előtt = Szombat 1998. 9. 7–9. ill.

Olvasástörténet

Az olvasókörök = Király István: Balmazújvárosi krónika. A második világháborútól a millecentenáriumig. Balmazújváros, 1998. 117–122.

Fejtová, Olga: Zum Vergleich der bürgerlichen Privatbibliotheken in Prager Neustadt und Heilbronn im 17. Jahrhundert = Bürgerliche Kultur… 23–36.

Füvessy Anikó: „… Mitsoda Fatumokon forgott Erdélynek dolga”. Cserei Mihály Históriájának kéziratos másolata = Jászkunság 1999. 3. 165–170. ill.

Heltai János: Bürgerliche Patronatstätigkeit und Lesegewohnheiten. (Die Beispiele der Familien Szegedy und Asztalos in Kaschau und Tyrnau) = Bürgerliche Kultur… 37–44.

Hőbe Judit: Szent Gellért és a könyvészet = Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján. Konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén 1996. szeptember 19–20. Szerk. Döbör András et al. Szeged: Belvedere Meridionale, 1998. 147–152. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár, 11)

Kovácsné Kaszapovics Katalin: A Mohácsi Sokac Olvasókör története, 1905–1947. Pécs: Krónika, [1998]. 99 p. [12] t. ill.

Molnár Julianna – Varju Zsuzsanna: Az olvasás és a könyv szerepe a dualizmus-kori polgárság magánéletében = MKsz 1999. 3. 329–342.

Monok István: Luterische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus im Lesestoffe des luterischen Bürgertums in Ungarn = Bürgerliche Kultur… 71–80.

Nagy Júlia: Tanárok, diákok és a könyvtár régen és ma = Olvasásfejlesztés iskolában… 37–43.

Ryantová, Marie: Die Bücher in Nachlassinventaren der niederen Geistlichkeit der Prager Erzdiözese im 18. Jahrhundert = Bürgerliche Kultur… 91–103.

Róth András: Olvasásra nevelés a XVII–XVIII. sz. magyar társadalmában = Olvasásfejlesztés iskolában… 21–36.

Seidler, Andrea: A nő mint a 18. századi periodikumok olvasója. (A folyóirat-hirdetések, az előszavak és az ajánlások forrásértékéről) = MKsz 1999. 1. 91–97.

Szabó Béla: Juristen und Bücher im frühneuzeitlichen Ungarn = Bürgerliche Kultur… 45–70.

Szóró Ilona: Az olvasókörök közművelődési, felnőttnevelési tevékenysége a Dél-Alföldön a szabadművelődés korszakában (1945–1949) = A magyar felnőttoktatás… 174–178.

Varga András: Erudition der Ärtzte in Ungarn im 17. Jahrhundert = Bürgerliche Kultur… 81–90.

[526Varga Éva: Írástudók Somogyban a két világháború között (1919–1939) = Somogyi Múzeumok Közleményei 13. 1998. 445–473.

Weyrauch, Erdmann: Stadtbürgerliche Kultur in Norddeutschland im 16. und 17. Jahrhundert – das Beispiel Braunschweig = Bürgerliche Kultur… 11–21.

A múlt neves bibliográfusai, könyvtárosai, újságírói

Aczél Géza: Kassák Lajos. Bp.: Akadémiai K., 1999. 431 p. (Irodalomtörténeti könyvtár, 42)

Aki szerkesztőnek született, az orvostudomány sem menti meg = Szállási Árpád: Magyar írók orvosai és a magyar orvosírók. Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 1998. 161–165. [Osváth Kálmán]

Bodó Imre: Egy elfelejtett göllei… (120 éve született Hajdú Miklós hírlapíró, lapszerkesztő…) = Somogyi Honismeret 1999. 1. 64–65.

Erdődy Gábor: A forradalom és szabadságharc vezető diplomatái. Teleki, Szalay, Pulszky = Rubikon 1999. 4. 39–44.

Futala Tibor: „Sohasem éreztem magam késznek”. Emlékezés a húsz éve halott Sallai Istvánra = KKK 1999. február 43–45.

Glatz Ferenc: Szolgálatban egy életen át. V. Windisch Éva (1924–1993) = V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató. Bp.: MTA Tört.tud. Int., 1998. 7–10. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 24)

György Béla: A Spectator-hagyaték útja = NyelvKult 1999. 108. 76–78. [Krenner Miklós (1875–1968)]

Hírlaptörténetünk első orvos szerkesztője: Decsy Sámuel = Szállási Árpád: Magyar írók orvosai és a magyar orvosírók. Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 1998. 39–43.

Horváth Károly: Erdélyi János. Sokoldalú lapszerkesztő = Typ 1999. 5. 12. ill.

Horváth Károly: A felvilágosodás erdélyi előfutára [Bod Péter] = Typ 1999. 8. 8. ill.

Horváth Károly: Kármán József. Egy irodalmár a felvilágosodás korában = Typ 1999. 7. 9. ill.

Kápolnai Iván: Bél Mátyás emlékezete = Valóság 1999. 10. 23–32.

Kégli Ferenc: Adalékok Könczöl Imre fehérvári éveihez (Fejér Megyei Tanács, Székesfehérvári Városi Könyvtár) 1949–1952 = FejMeKvt 1998. 4. 7–11.

Kiss Antal: Aszúszemezgetés az újságíró Pilinszky szőlőjében = Hitel 1999. 6. 96–100.

Kőrösi József emlékkönyv. [Bp.]: Scholastica, 1998. 283 p. ill.

Laznik Gabriella: Áttekintés Könczöl Imre életéről és pályafutásáról 1948-ig = FejMeKvt 1998. 4. 2–6.

Lengyel András: A modern médiaszemélyiség. Az újságíró Móra = Irodalomismeret 1999. 3–4. 152–155.

Nagy Erzsébet: 110 éve halt meg Somogyi Károly (1811–1888) = Szeged 1998. 4. 20.

Nyárádi Gábor: A szenvedély tévedései. Emlékezés Faragó László publicistára = MSzle 1999. 5–6. 113–129.

Sánta Gábor: „A kiábrándult urbanitás poétája” = Budapesti Negyed 1999. 1. (23.) 12–38. ill. [Kóbor Tamás]

Tóth Péter: Kultsár István (1760–1828) = Szombathelyi tudós tanárok. Szerk. Köbölkuti Katalin. Szombathely: BDMK, 1998. 13–37. ill.

Tüskés Tibor: Várkonyi Nándor, a szerkesztő = Árgus 1998. 1. 47–51.

Udvari István – Viga Gyula: Sztripszky Hiador és négy levele Herman Ottóhoz = HOMúzÉvk 38. 1999. 1299–1314.

V. Windisch Éva: Kovachich Márton György, a forráskutató. Bp.: MTA Tört.tud. Int., 1998. 216 p. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 24)

Zsoldos Sándor: Somlyó Zoltán, a „Szeged és Vidéke” munkatársa (1909. május–szeptember) = IrMűvtörtT 2. 1999. 184–190.

Czövek Zoltán – Perger Péter