Magyar Könyvszemle   115. évf. 1999. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

BIBLIOGRÁFIA

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1998-ban

Rövidítések:

CartHung       = Cartographica Hungarica

FejMeKvt       = Fejér Megyei Könyvtáros

GeodKart       = Geodézia és Kartográfia

HajdBihMeKvtT       = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka

ItK       = Irodalomtörténeti Közlemények

KisalfKvt       = Kisalföldi Könyvtáros

KKK       = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

KKMeKvtÉvk       = A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár jubileumi évkönyve = 1898–1998. Szerk. Horváth József. Győr: Kisfaludy Károly = Megyei Könyvtár, 1998.

MG       = Magyar Grafika

MEgyhtVázl       = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok

MKsz       = Magyar Könyvszemle

MSzle       = Magyar Szemle

NévtÉrt       = Névtani Értesítő

NMunkmozgTört       = A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből

NógrMeMúzÉvk       = A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve

NyelvKult       = Nyelvünk és Kultúránk

OSzKÉvk       = Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve

PKI       = Pécsi Könyv- és Infotár

VHonismKözl       = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények

VMeKvtÉrt       = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője

VSzle       = Vasi Szemle

ZenetudDolg       = Zenetudományi Dolgozatok

Bevezetés a régi magyar…       = Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába. Szerk. Har= gittay Emil. Bp. Universitas, 1996. 19972.

A magyar művelődés és a…       = A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi = Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma–Nápoly, 1996. = szeptember 9–14. [I–II–III. kötet] Szerk. Jankovics József, = Monok István, Nyerges Judit. Bp.–Szeged: Nemzetközi Ma= gyar Filológiai Társaság – Scriptum Rt., 1998.

Társadalom, egyház, …       = Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély törté= nelméhez. Bp. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munka= közösség, 1997.

[465Általános művek, elvi kérdések, adattárak

Bódi Györgyné: Nyomdák, sajtó, könyvkiadás Salgótarjánban a kezdetektől 1945-ig = NógrMeMúzÉvk 1996–1997. 85–94.

Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. [1] A kezdetektől 1730-ig. [Budapest]: Balassi, 1998. 183 p. ill.

Monok István: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása. (Kutatástörténeti áttekintés) = MEgyhtVázl 1998. 1–2. 203–207.

Monok István: A magyarországi könyvtörténeti kutatásokról = Iskolakultúra 1998. 1. 114–116.

Rozsondai Marianne: A könyvkötéstörténeti kutatások jelentősége = Iskolakultúra 1998. 1. 70–76.

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

Alföldy Gábor: Kertművészet a régi magyar kertészeti folyóiratokban, 1857–1944: Repertórium. Összeáll. Alföldy Gábor és Zolnai Dóra. Szerk. és az előszót írta Galavics Géza. Budapest: MTA Művtört. Kut. Int. 1997. 109 p.

Bényei Miklós: Téka-tükör. Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól 1997 = HajdBihMeKvtT 1998. 2. 54–67.

A Borbásia című folyóirat bibliográfiája. Összeáll. Vidéki Róbert = Kitaibelia 1998. 1. 155–161.

Czövek Zoltán – Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó és könyvtártörténeti szakirodalom 1997-ben = MKsz 1998. 4. 428–441.

Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Nagyszombat–Buda–Pest, 1772–1849. Első kötet: Abeles–Kuthy. Budapest: Borda Antikvárium, 1998. 308 p. ill.

Gulyás László: A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma, 1922–1997. Budapest: Mabéosz, 1997. 74 p.

Kégli Ferenc: A könyvek, térképek és zeneművek kurrens nemzeti bibliográfiái a dualizmus korában – különös tekintettel az Országos Széchényi Könyvtárra 1867–1918 = OSzKÉvk 1991–1993. 213–265.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. Szerk. Kókay György és V. Windisch Éva. 4. [köt.] 1849–1905. Személyi rész II. H–Zs. Szerk. Tódor Ildikó [a kötet munkatársa Császtvay Tünde]. Budapest: Akad. K.; Argumentum K., 1997. XXXVII, 621 p.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. Szerk. Kókay György és V. Windisch Éva. 5. [köt.] 1905–1970. Általános rész. Szerk. B. Hajtó Zsófia. Budapest: Akad. K.; Argumentum K., 1997. XX, 754 p.

Magyar könyvészet 1921–1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. [Szerk. Komjáthy Miklósné]. 3/A: Alsó- és középfokú iskolai tankönyvek. [Szerk. Kertész Gyula]. Budapest: OSzK és OPKM, 1998. 228 p.

A magyar művészeti folyóiratok repertóriuma I. Ars Una 1923–1924. Összeáll. Bondoly István = Ars Hungarica 1998. 1. 143–152.

A magyar művészeti folyóiratok repertóriuma II. A Műbarát. 1921–1923 = Ars Hungarica 1998. 2. 401–446.

Postma Ferenc: Frustula Academica Franekerana. Eine erste Ergänzung zum Auditorium Academiae Franekerensis = MKsz 1998. 1. 13–25. ill.

Repertórium az Arrabona 22–34. és 35/1–2. (1986–1996) köteteihez. Összeáll. Csécs Teréz = Arrabona 1996. 375–401.

A Replika repertóriuma (1990/1–1995/19–20) = Replika 1996. 301–316.

Szántai Lajos: Ami az Atlas Hungaricusból kimarad = CartHung 1998. 6. 25–29. [Pótlások]

A Szántai Lajos-féle Atlas Hungaricus (Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850) című 1996-ban megjelent kétkötetes mű névmutatója = CartHung 1998. 6. 30–39.

Szentmártoni Szabó Géza: Segédkönyvek és szövegkiadások válogatott bibliográfiája a régi magyar irodalomhoz = Bevezetés a régi magyar… 19972. 307–344.

Téka. Mutató 1979–1995. [Összeáll.] Ládi László = Téka 1996. 1–2. 1–209.

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Kókay György: Táncsics Mihály „Népkönyv”-ének történetéhez = MKsz 1998. 1. 61–63.

A sajtószabadság = Fejtő Ferenc: II. József. Budapest: Atlantisz, 1997. 241–245.

Tóth Ágnes: A könyveknek is megvan a maguk sorsa. A fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus [466könyvek, sajtótermékek öszszegyűjtése Magyarországon (1945–1947) = Bács-Kiskun megye múltjából 1994. 124–150.

Könyvtörténet

Középkori kéziratosság, kódexek

Borgó András: A Kaufmann Haggada (Budapest MTAK A422) illusztrációinak zenei vonatkozásai = ZenetudDolg 1995/1996. 25–34.

Borsa Gedeon: Korabeli tudósítások Nürnbergben az 1514. évi magyarországi parasztháborúról = OSzKÉvk 1991–1993. 323–348.

Csapodi Csaba: Az esztergomi kódexfestő műhely a 12. században = MKsz 1998. 1. 41–43.

Graduale Ráday: Saeculi XVII. Ed. aud. intr. by Ilona Ferenczi [ford. Mészáros Erzsébet]. Budapest: MTA ZTI, 1997. 361 p. ill.

Körmendy Kinga: Padova kánonjogi doktorai és kódexeik az esztergomi káptalanban a XIV–XV. században = A magyar művelődés és a… II. 1998. 527–537.

Madas Edit: Középkori bibliafordításainkról = Iskolakultúra 1998. 1. 48–54.

Marosi Ernő: A Zsigmond-kor művészettörténetének egy adóssága. Eberhard Windecke illusztrált Zsigmond életrajza és a középkori képes krónikák = Hadtörténeti Közlemények 1998. 3. 547–560.

Ritter, Ralf-Peter: Az Ehrenfeld-Kódex latin megfelelőjéhez = A magyar művelődés és a… II. 1998. 507–516.

Szendrei Janka: Perspektiven der musikalischen Paläographie in der Choralforschung = Studia Musicologica 1998. 2–4. 267–282.

Veszprémy László: A 12. századi magyar kódexírás alakulása = Századok 1998. 1. 222–230.

Vizkelety András: Egy ismeretlen magyar dominikánus írásai a 13. századból = A magyar művelődés és a… II. 1998. 517–526.

Nyomda- és nyomdászattörténet

15–17. század

Borsa Gedeon: Euripidész magyar fordításának 16. századi kiadása = MKsz 1998. 1. 44–48. ill.

Borsa Gedeon: Magyarországi nyomdászattörténet XV–XVII. század = Bevezetés a régi magyar… 19972. 20–27.

Buza János: Négyszáz éves a müncheni „New Müntz-Büede”. Das Münchener „New Müntz-Büede ist 400 Jahre alt = Numizmatikai Közlemények 1997–1998. 45–52.

V. Ecsedy Judit: „A híres Szentzi Ábrahám nevezetes váradi typográfiája” = OSzKÉvk 1991–1993. 289–322.

Fleck Alajos: Korszakzáró jubileumok = GeodKart 1998. 5. 40–41. [Georgius de Hungaria: Arithmetice summa tripartita (Schoonhoven, 1499)]

Jakó Zsigmond: A Hoffhalterek váradi és gyulafehérvári nyomdája = Társadalom, egyház, … 1997. 241–260.

Jakó Zsigmond: Újabb adatok Hoffgreff György kolozsvári nyomdász életéhez = Társadalom, egyház, …1997. 313–318.

Jakó Zsigmond: Újabb adatok a kolozsvári Heltai-nyomda kezdeteihez = Társadalom, egyház, … 1997. 305–311.

Juhász Géza: Az egyház és a betű. Gutenberg születésének 600., a könyvnyomtatás feltalálásának 550. évfordulójára = Lelkipásztor 1997. 4. 127–130. ill.

A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Közzéteszi Solymosi László. Budapest: Argumentum, Balassi, 1997. 129 [81] p. ill. [Szöveg- és hasonmás kiadás, bevezető tanulmánnyal]

18. század

V. Ecsedy Judit: Rejtett nyomdák = Iskolakultúra 1998. 1. 55–62.

Horváth József: Adalékok a győri Streibig nyomda történetéhez = KKMeKvtÉvk 1998. 185–217.

Horváth Károly: Az egyetemi nyomda nagyszombati évszázadai = Typographia 1997. 11. 4. ill.

Szerafinné Szabolcsi Ágnes: A debreceni városi nyomda a felvilágosodás és a reformkor idején = KKK 1998. 4. 49–53. ill.

Vujicsics Sztoján: Nyomdák és könyvkiadás = Szerbek Pest-Budán. Budapest: Városháza, 1997. 55–57.

[46719–20. század

Gécs Béla: 1848. március 15. Nyomdászok a szabad sajtóért = MG 1998. 2. 99.

Gécs Béla: Réthy Lipót, Békés megye első nyomdásza = MG 1998. 1. 74–75.

Gécs Béla: Typograph – a „vaskolléga” = MG 1998. 4. 87.

Gécs Béla – Malatyinszki József: Százhuszonöt éves Békéscsaba nyomdászata 1873–1998 = MG 1998. 6. 92–96. ill.

Kenyéri Kornélia: Perújrafelvétel Landerer Lajos ügyében = KKK 1998. 3. 29–33. ill.

Kováts Katalin: Győr nyomdái a 19. század második felében = KKMeKvtÉvk 1998. 218–251.

Malatyinszki József: 150 éves a Békés megyei nyomdászat. Réthy Lipót (1817–1903) jubileumi emlékülés Szarvason = MG 1998. 1. 69–72.

Mennyeiné Várszegi Judit: 1850 és 1900 között Győrben nyomtatott magyar nyelvű kalendáriumok könyvtárunk helyismereti gyűjteményeiben = KKMeKvtÉvk 1998. 165–182.

Nyáry Dezső: Az ’56-os forradalom és a nyomdák = Typographia 1997. 11. 6.

Pilinyi Péter: Kossuth Lajos nyomdája = MG 1998. 5. 91–93. ill.

Pilinyi Péter: Pénzhamisítás 1848-ban [A Kossuth-bankóról] = Typographia 1997. 11. 8. ill.

Könyvművészet, illusztráció

Antaliné Mujter Szilvia: Régi képes levelezőlapok megyénk falvairól a megyei könyvtár helyismereti gyűjteményében = KKMeKvtÉvk 1998. 156–164. ill.

Bakos Katalin: A könyvművész és reklámgrafikus = Molnár Farkas, festő, grafikus, építész. Budapest: Kassák Múzeum, 1997. 15–22.

Czéh Sándor magyaróvári nyomdász-kiadó illusztrációinak mintakönyve az 1836 és 1875 közötti évekből. A kötet anyagát felkutatta, szerk., a tanulmányt, a képmeghatározásokat írta, a kiadványlistát összeáll. Helle Mária. Budapest: Balassi, 1998. 48 p. CVIII t. ill.

Franklin, Charlotte: A könyvművészet Magyarországon = MG 1998. 3. 65–70.

Horváth Csilla: A múzeum helytörténeti gyűjteményében lévő, Pécset ábrázoló levelezőlapok VI. A Pécsi Országos Kiállítás és Vásár, 1907 = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1996–1997. 87–104.

Nádas Orsolya: Pólya Tibor és a gyermekkönyvekben, illetve gyereklapokban megjelent illusztrációi = Jászkunság 1998. 6. 339–349.

Rózsa György: Daniel Suttinger soproni látképe 1681-ből = Művészettörténeti Értesítő 1998. 137–141. ill.

Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a 15–17. században = Iskolakultúra 1998. 1. 63–69.

Sümegi György: Szalay Lajos levelei Kovách Aladárhoz (Dokumentumok – Österreichische Nationalbibliothek, Wien) = A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXIII–XXXIV. Miskolc, 1996. 529–546.

P. Szabó Ernő: Grafikák, történelmi háttérrel. Száz éve született Varga Nándor Lajos = MSzle 1996. 74–80.

Szíj Rezső: Könyvkiadás, könyvművészet, társadalom. 3. köt. A művészi magyar könyv a Horthy-korszakban, 1920–1944: Válogatás egy műgyűjtemény könyvtárából. Budapest: Szenci Molnár Társ., 1997. 423 p. ill.

Timkó György: 1685-ben jelent meg először Magyarországon a könyvnyomtató műhely ábrázolása = MG 1998. 6. 110–111.

Ex-libris

Horváth Hilda: Az ex libris virágkora. Szecesszió = Kisgrafika 1998. 2. 4–5. ill.

Horváth Hilda: Walter Crane (1845–1915) ex librisei az Iparművészeti Múzeumban = Kisgrafika 1998. 1. 4–6. ill.

Dr. Katona Gábor könyvjegy gyűjteménye: Kiállítás a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban 1997. augusztus 23-tól szeptember 27-ig. [Rend. és a katalógust szerk. Ürmös Péter.] Pápa: Jókai Városi Kvt., 1997. [28] p. ill.

Lenkey István: Csiby Mihály kisgrafikái = Kisgrafika 1998. 2. 2–4. ill.

Ojtozi Eszter: Die Exlibris in den ausländischen Büchern der Universitätsbibliothek zu Debrecen zwischen 1700–1750. Ex librisek a Debreceni Egyetemi Könyvtár 1700–1750 közötti külföldi könyveiben. Debrecen: KLTE Kvt., 1998. 46 p. ill.

[468Térképészet

Borkovitsné József Rita: A Marsigli-rejtély. L. F. Marsigli és kora = Természet Világa 1998. 5. 203–206.

Friedrich Ildikó: Karacs Ferenc térképész és rézmetsző Európa-atlasza = GeodKart 1997. 1. 37–38.

Gróf László: Marsigli gróf élete I–V. rész = CartHung 1992. 2. 19–23.; 1993. 3. 25–29.; 1994. 4. 46–50.; 1996. 5. 12–17.; 1998. 6. 18–23.

Hrenkó Pál: Miss Pardoe és Magyarország térképe [London, 1840] = GeodKart 1997. 2. 41.

Hrenkó Pál: Prixner magyar rézmetsző térképi illusztrációi = GeodKart 1998. 8. 37–40.

Papp-Váry Árpád: 400 éve hunyt el Ortelius, a modern kartográfia alapítója = GeodKart 1998. 9. 34–35.

Papp-Váry Árpád: Mercator 400 év után előkerült Európa-atlasza = GeodKart 1998. 9. 35.

Plihál Katalin: Magyarország Giacomo Gastaldi „La vera descrittione di tutta la Ungheria…” című térképén = CartHung 1998. 6. 2–7. ill.

Stegena Lajos: Tudományos térképezés a Kárpát-medencében 1918 előtt. Budapest: Akad. K., 1998. 67 [2] p. [46] t. ill.

Szathmáry Tibor: Egy kartográfus pap (Bartolomeo Borghi) nyomában = CartHung 1998. 6. 10–17.

Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán. Kalocsa: Főszékesegyházi Könyvtár, 1998. 149 p. ill.

Papír

Koncz Pál: Papírtörténeti adatok, vízjelek Lékáról I–II = Papíripar 1998. 1. 24–26.; 4. 152–154.

Tóth Katalin: A Hansági Múzeum XVI–XVIII. századi metszeteinek restaurálása = Arrabona 1998. 1–2. 263–270.

Kötéstörténet

Beöthyné Kozocsa Ildikó: A Corvina-program = OSzKÉvk 1991–1993. 267–285.

Beöthyné Kozocsa Ildikó: Hogyan kötötték be Mátyás király kódexeit? = Magyar Iparművészet 1998. 1. 64–67.

Soltész Zoltánné: Egy 1580. évi Augustana Confessio-kiadás reneszánsz kötése és possessorai = OSzKÉvk 1991–1993. 349–364.

Solymosi László – Jánis István: Visszatekintés a könyvkötőszakma elfelejtett területére, az üzleti könyvek készítésére, technológiájára = MG 1998. 3. 90–95.

Varga Gábor: Adatok egy vásárhelyi könyvkötődinasztia történetéből = Erdélyi Tükör 1998. 1. 25–26.

Kiadástörténet

Több évszázadot érintő munkák

Gécs Béla: Régi kalendáriumok = MG 1998. 3. 94–95.

Kigyósi Attila: A magyarországi helységnévtárak története = Statisztikai Szemle 1998. 1028–1042.

Magyar László András: Orvosi szótárak 1700 előtt = Lege Artis Medicinae 1998. 6. 462–465.

Nagy Ilona: Mária-legendák az apokrif evangéliumoktól a XX. századi folklórig = Etnographia 1998. 1. 113–146.

W. Salgó Ágnes: János pap országa. Barangolás könyvek között egy legenda nyomában = OSzKÉvk 1991–1993. 365–393.

16–17. század

Baricz Zsolt: Kéziratos könyvkiadás Erdélyben. Az erdélyi emlékírás és a 17–18. századi kéziratosság = Iskolakultúra 1998. 1. 77–79.

Bartók István: Grammatica Hungarolatina – Grammatica Latinogermanica. Sylvester János és Marcus Crodelius = ItK 1998. 5–6. 642–654.

Budra, Paul: A Magisztrátusok Tükre és az olvasópolitika = Iskolakultúra 1998. 1. 80–88.

Frivaldszky János: Három új Hungarica és szerzőjük [Fri(d)valdszky Imre munkái] = MKsz 1998. 2. 138–140.

Pavercsik Ilona: „Az ilyen eszelős speciális jóslatoktól a legnagyobb mértékben irtózom” (David Frölich prognosztikonkritikája) = ItK 1998. 1–2. 10–30.

Szentmártoni Szabó Géza: Euripidész magyar fordítása a 16. század második feléből = ItK 1998. 1–2. 225–239. ill.

[469P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert bibliakiadásának háttere = A magyar művelődés és a… II. 1998. 723–730.

18–19. század

Csoma Zsigmond: A szőlészeti-borászati szakirodalom kialakulása Magyarországon (18–19. sz.) = Századok 1998. 4. 859–908.

Hála József: Kétszáz évvel ezelőtt jelent meg. Robert Townson „Trawels in Hungary” című könyve megjelenésének kétszázadik évfordulója alkalmából = Néprajzi Hírek 1997. 1–4. 79–84.

Krajcsir Piroska: A magyarországi örmény könyvkiadás történetéből = Barátság 1996. 4. 1387–1389.

Molnár Szabolcs: Az „Öreg Szikszai” = A magyar művelődés és a… II. 1998. 804–812.

Nyomárkay István: A bécsi grammatikák és a közép-európai nyelvtanok = Magyar Nyelvőr 1998. 184–189. 451–458.

Orosz Katalin: A százötven éves népdalok és mondák székelyföldi anyaga és gyűjtői = Etnographia 1998. 1. 285–298.

Rádóci Zita: 100 éve jelent meg a „Vasvármegye” monográfiája = VHonismKözl 1998. 4. 9–14.

Tóth Ferenc: A millenniumi Csanád megyei monográfia születése. Makó: KÉSZ Makói Csop., 1996. 25 [2] p. ill.

Tóth Ferenc: Egy szombathelyi janzenista kiadvány keletkezésének történetéhez = VSzle 1998. 6. 691–696.

Tóth László: Kossuth kütahyai alkotmánytervének 1860. évi győri kiadása = Arrabona 1995. 5–53.

Zolnay László: Petőfi első és egyetlen mecénása. Tóth Gáspárról = Ezredvég 1998. 3. 68–70.

19–20. század

Bálint Gábor: A Nova Könyvkiadó története = MKsz 1998. 4. 372–387.

Csapó Julianna – Csáky S. Piroska: Áhítat vagy divat? Magyar nyelvű egyházi kiadványok a Vajdaságban 1945–1995 = A magyar művelődés és a… III. 1998. 1885–1891.

Csicsery-Rónay István: Könyvkiadás az emigrációban a keresztyén humanizmus jegyében = A magyar művelődés és a… III. 1998. 1863–1867.

Erdős István: Az Exodus Könyvkiadó létrejötte, küzdelmei és megszűnése. [Budapest]: Hatvany L., [1997]. 28 p. ill. (Emlékezések Karácsony Sándorra)

Fónos Zoltán: A magyar könyvkiadás ötven éve Cseh/Szlovákiában = NyelvKult 1998. 1. 26–32.

Horváth László: Az Erdélyi Szépmíves Céh irodalmi kapcsolatai Győr–Moson–Pozsony és Sopron vármegyével az 1930-as években = Arrabona 1996. 1–2. 197–218.

Kalmár Melinda: A kora kádárista könyvkiadás paradoxonjai = Beszélő 1997. 2. 121–126.

Kovács Ilona: Az amerikai egyházi kiadványok = A magyar művelődés és a… III. 1998. 1868–1884.

Lengyel András: A Mai enciklopédia „asztalfiókbeli példánya” = MKsz 1998. 2. 159–165.

Mészáros István: A Szent István Társulat százötven éve 1848–1998. Budapest: Szent István Társ., 1998. 358 p. [2] t. ill.

Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában 1919–1940. 1. köt. Könyvek és egyéb nyomtatványok. Budapest: OSzK; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyes., 1997. [4] 561 p.

Oláh Anna – Zárog Péter Farkas: Itáliai matematikusok erőfeszítései a Bolyai-kéziratok kiadása érdekében = A magyar művelődés és a… II. 1998. 892–899.

©oka, Milan: Kiadói tevékenység Besztercebányán = NógrMeMúzÉvk 1996–1997. 61–64.

Sonnevend Péter: A magyar könyvkiadás a rendszerváltás éveiben. Statisztikai elemzés = OSzKÉvk 1991–1993. 429–457.

Szabad Tér. A kiadó első tíz éve, 1987–1997. [Szerk. Turányi Zsuzsa] Budapest: Szabad Tér, 1998. 222 p. ill.

Sajtótörténet

18–19. század

Ambrusné Kéri Katalin: Női lapok a 18–19. század Európájában = Világtörténet 1997. ősz–tél 75–78.

Bugya László: Az 1898. évi spanyol–amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban = Aetas 1998. 4. 78–88.

[470Fehér Katalin: II. József közép- és felsőoktatáspolitikája a korabeli sajtó tükrében = MKsz 1998. 4. 336–352.

Fehér Katalin: II. József népoktatáspolitikája a korabeli sajtó tükrében = MKsz 1998. 3. 284–293.

Fehér Katalin: Reformkori sajtóviták a magyar tanítási nyelvről = MKsz 1998. 2. 151–157.

Futala Tibor: A modern szlovák újságírás kezdetei = Barátság 1996. 7. 1590.

Horváth József: Érdekességek 1848 győri és magyaróvári időszaki sajtójából = KisalfKvt 1998. 1. 37–41. ill.

Jemnitz János: Engels és a szocialista munkássajtó az 1880–1890-es években = NMunkmozgTört 1995. 5–10.

Jemnitz János: The Labour Leader (1894–1895) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1995. 188–193.

Jemnitz János: La Petite République (1894–1895) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1996. 137–145.

Jemnitz János: La Révolution Sociale (1871–1872) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1997. 127–130.

Jemnitz János: The Social-Democrat (1898–1899) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1998. 140–143.

Lakatos Éva: A győri Hazánk (1847. január 2. – 1848. augusztus 10.) = KKMeKvtÉvk 1998. 252–273.

Pietsch, Walter: Reform és ortodoxia. A németországi sajtó befolyása a magyar zsidóság belső fejlődésére az 1848–1849-es forradalom idején. Ford. Glavina Zsuzsa = Múlt és Jövő 1998. 1. 106–115.

„Publicisztikai képviseletet kell teremtenünk”. Tervezet a magyarországi német nemzetiségi sajtó és mozgalom létrehívására [1874] = Barátság 1996. 7. 1585.

Szabó Katalin Viola: A reformkori irodalmi lapok címadási szokásairól = NévtÉrt 1998. 94–100.

Szaffner Emilia: Az első magyar szerkesztőnő és lapja, a Családi kör = MKsz 1998. 4. 353–371.

Szecskó Károly: A Népújság (1869–1893). Az első katolikus hetilap Magyarországon = MKsz 1998. 1. 26–40.

Szilágyi Márton: Cajetan Tschink az Urániában = ItK 1998. 3–4. 357–372.

Takács M. József: A sajtó hatalmától a hatalom sajtójáig. A politikai közvélemény és információs eszközei Franciaországban 1789–1799 = Világtörténet 1996. ősz–tél 74–90.

Thimár Attila: Adalék XVIII. századi újságjaink címadási szokásaihoz = NévtÉrt 1996. 28–32.

Voit Krisztina: Zenei folyóiratok és irataik a Budapest Fővárosi Levéltárban (1875–1890) = MKsz 1998. 2. 93–112.

Vujicsics Sztoján: Sajtó. Almanachok = Szerbek Pest-Budán. Budapest: Városháza, 1997. 50–55.

19–20. század

Callesen, Gerd: A Socialistentől a Der fri Aktuelig (1871–1996) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1998. 138–140.

Martos Veronika: A 140 éves Orvosi Hetilap hatása a kor tudományos irodalmára és a lap jelene = PKI 1997. 7. 9–11.

Nagy Miklós Mihály – Sipos Anna Magdolna: Folyóiratok, zsebkönyvek a Magyar Földrajzi Társaság történetében (1872–1945) = Földrajzi Közlemények 1998. 1–2. 71–73.

Nyárády Gábor: Az elfelejtett Aurora (1897–1904) = ItK 1998. 1–2. 145–178. ill.

Pálmány Béla: Az országgyűlési naplók történetéből (1790–1949) = Valóság 1998. 6. 62–75.

Schöler, Uli – Thierse, Wolfgang: Leiziger Volkszeitung (1894–1933) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] Ford. Harsányi Iván = NMunkmozgTört 1995. 193–196.

20. század

Beke György: Derzsi Sándor a Népi Egységben. Sajtótörténeti epizód = NyelvKult 1997. 159–162.

Berszán György: Újságírói magatartásformák és a rendszerváltás = MSzle 1997. 1–2. 148–158.

Borbándi Gyula: A Bécsi Napló = Limes 1998. 1. 133–140.

Csoóri Sándor: Tízéves a Hitel = Hitel 1998. 11. 3–7.

Felkai László: A magyar Uránia = Valóság 1998. 8. 94–99.

[471Gróh Gáspár: Egymást metsző körök. Tűnődések Babits és a Magyar Szemle kapcsolatáról = MSzle 1997. 11–12. 61–75.

Hajdú Mihály: Tanú és Válasz – Két folyóiratcím születése = NévtÉrt 1995. 29–37.

Illés Sándor: Az induló Nyugat és a szecesszió = Irodalomtörténet 1998. 3. 398–412.

Jemnitz János: Freedom (1920–1921) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1996. 151–155.

Jemnitz János: The New Age (1920–1921) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1997. 130–134.

Jemnitz János: The New Leader (1943–1944) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1995. 196–201.

Kaszai Pál – Gercsák Gábor: Sajtótérképek Magyarországon = GeodKart 1997. 10. 26–32.

Kelemen Elemér: Az Óvodai Nevelés ötven éve = Óvodai Nevelés 1997. 6. 184–187.

Koczor Miklós: Tízéves a Testvéri Szó = Lelkipásztor 1996. 6. 229–231.

Kodolányi Gyula: A Magyar Szemle és a fiatal nemzedék. Beszélgetés Kosáry Domokossal = MSzle 1997. 11–12. 7–22.

Krausz Tivadar: A Kapu 10 éve [1–2.] [1991–1998] = Kapu 1998. 8. 87–91.; 9. 99–102. ill.

Lakatos Éva: Álhírlapok és a zugsajtó Magyarországon = MKsz 1998. 3. 233–259.

Maácz László: Egy szerkesztő visszatekint [Táncművészet, 1976–1990] = Tánctudományi Tanulmányok 1994/1995. 88–113.

Mador, Julij: Levaja Gazeta (1992–1995) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1996. 155–158.

Mazzone, Marian: The art of visual poetry in Central Europe. Kassák & Schwitters between dada and constructivism = Hungarian Studies 1997. 1–2. 205–221.

Mécs László: Álnevek a „Beszélő”-ben = NévtÉrt 1995. 53–58.

Monostori Imre: A Nagy Gáspár – Nagy Imre-ügy az Új Forrásban = Kortárs 1998. 12. 52–57.

Nagy Júlia: A Sárospataki Református Lapok. A Sárospataki Református Főiskola kulturális és tudományos hetilapja = MKsz 1998. 2. 125–135.

Nagy Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója: Julier Ferenc = MSzle 1998. 5–6. 59–88.

Németh G. Béla: Egyedi és csoportmagatartások a kommunista hatalomátvétel előtt (A Válasz 1946–48 között) = Századok 1998. 3. 717–725.

Németh G. Béla: Folyóiratok karaktere és szerepe 1945–47 között. Valóság = Kortárs 1998. 7. 92–98.

Pál Andrea: Az irodalmi értékrend változásai a Mozgó Világ című folyóirat számaiban az indulástól az átalakulásig (1971. január – 1983. december) = Palócföld 1998. 1. 72–96.

Pomogáts Béla: A kolozsvári Korunk három élete =Limes 1998. 2–3. 201–209.

Rosdy Tamás: A hatvanesztendős Magyar Nemzet = Európai Utas 1998. 3. 70–75. ill.

Saád József: A reformkonzervativizmus lapja. Közelítések a Magyar Szemléhez = MSzle 1997. 11–12. 23–36.

Sipos Balázs: Hatalom és nyilvánosság. A budapesti liberális sajtó az 1920-as években = Múltunk 1998. 3–4. 143–200.

Sipos Lajos: A Nyugat „csendes válsága” 1923-ban = Új Dunatáj 1998. 2. 50–57.

Szabolcsi Miklós: Kész a leltár: József Attila élete és pályája 1930–1937. Budapest: Akad. K., 1998. 560–592. [A Szép Szó alapításáról, számairól; József Attila a Szép Szónál]

Székely Gábor: Nachrichten der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien (1921–1923) [A munkás- és szocialista sajtó történetéből] = NMunkmozgTört 1996. 145–150.

Timár István: Választási paktum – némi buktatókkal. Az 1926. évi országgyűlési választások Vas megyében, a helyi sajtó tükrében = VSzle 1998. 1. 66–74.

Turai Tamás: Az Új Írás = Beszélő 1997. 3. 111–112.

Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. A második világháború utáni amerikai–magyar újságírás és könyvkiadás = Kapu 1996. 10. 57–61. és 11. 39–43.

Zichy Mihály: Adalékok a Magyar Szemle történetéhez = MSzle 1997. 11–12. 37–59.

[472T. Zselensky Péter: A Kapu évtizede. 1–2. [1988–1990] = Kapu 1998. 5. 89–100.; 6–7. 117–124. ill.

Könyvtártörténet

Több évszázadot érintő munkák

Antalóczi Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története, 1793–1996. Eger: Főegyhm. Kvt., 1996. 56 p. [16] t. ill.

Bényei Miklós: Közkönyvtárak az idő sodrában. Különös tekintettel a városi könyvtárakra = KisalfKvt 1998. 1. 3–10.

Fülöp Lajos: A gyöngyösi ferences könyvtár művelődéstörténeti értékei = A magyar művelődés és a… III. 1998. 848–859.

P. Kovács Imre: Magyar középiskolai könyvtárak = Magyar Felsőoktatás 1996. 7. 34–35.

12–18. század

Csapodi Csaba: Adalbert „főúr” állítólagos könyvei Pannonhalmán = MKsz 1998. 4. 388–390.

Horváth József: Zur Geschichte der Sammlungen = Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr. Hrsg. von András Vizkelety; unter Mitw. von Péter Erdő [et al.] Budapest: Balassi; Wiesbaden: Harrassowitz, 1998. 7–15. [A Győri Egyházmegyei Könyvtár történetéről]

Martos Gizella: A mezőkövesdi plébánia könyvtárának 18. századi katalógusai = MEgyhtVázl 1998. 1–2. 233–245.

Varga János: A wolfenbütteli Herzog August Bibliothek = Történelmi Szemle 1998. 1–2. 155–161.

19. század

Deé Nagy Anikó: Régi bibliák egy erdélyi könyvesházban, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtárban = A magyar művelődés és a… II. 1998. 631–643.

Horváth József: Adalékok a Győri Városi Közkönyvtár első évtizedeinek történetéhez = KKMeKvtÉvk 1998. 11–34.

Plébániai levéltár és könyvtár = Takács J. Ince: Zalatárnok község és plébánia története. [Szerk. Kapiller Imre, Szinku Mihály.] Zalatárnok: Faluvédő- és Közműv. Egyes. 1997. 276–280.

Polgár Tamás: Újonnan előkerült reformkori kiadványok a Soproni Levéltárban = Soproni Szemle 1998. 1. 49–51.

Somkuti Gabriella: A Széchényi Könyvtár állományának alakulása 1867–1874 között = OSzKÉvk 1991–1993. 177–212.

Szecskó Károly: Egri adalék Kossuth Lajos turini könyvtára megvásárlásának történetéhez = MKsz 1998. 2. 157–159.

19–20. század

Gyuris György: Egy megyei könyvtár tudományos tevékenysége a szegedi Somogyi-könyvtár példája alapján = KisalfKvt 1998. 2. 19–29. és KKK 1998. 12. 12–20.

Harasztiné Semjéni Anita: A Városi Kulturális Intézmény Könyvtára [Berettyóújfalu] = Kocsis Csaba: Száz éve születet a fekete bojtár: jubileumi kiadvány a Városi Könyvtár névfelvétele alkalmából. Budapest; Berettyóújfalu: B. Tónus BT, 1997. 15–19. ill.

Heinermann Péter: A Szerb Matica könyvtára = KKK 1998. 8. 33–35.

Horváth József: Mozaikok a könyvtár történetéből = KisalfKvt 1998. 2. 1–8. [Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győri Városi Közkönyvtár)]

Kasuba Jánosné: A karcagi Györffy István Általános Iskola könyvtárának története az elemi fiúiskolától napjainkig. Karcag: [Önkormányzat], 1998. 79 p. ill.

Nagy Miklós Mihály – Sipos Anna Magdolna: A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára és jeles könyvtárnoka, Dubovitz István = MKsz 1998. 1. 65–74. ill.

Osváth Zsolt: A műegyetemi könyvtár másfélszáz éve = KKK 1998. 12. 52–53. ill.

Rétfalvi Gábor: Adalékok a szombathelyi premontrei gimnázium tanári könyvtára történetéhez = VHonismKözl 1998. 1. 72–78.

Szabó Miklósné: A Debreceni Zenede és Zeneiskola könyvtárának történetéből (1862–1950) = HajdBihMeKvtT 1998. 1. 3–17.

Szénászky Mária: A Chester Beatty Könyvtár és Keleti Művészeti Galéria Dublinban = PKI 1997. 8. 5–7. és KKK 1998. 2. 49–51.

Tuba László: Száz éves a Győri Közkönyvtár = KKK 1998. 5. 47–52. ill.

[47320. század

Elbe István: Adalékok a Zárolt Kiadványok Tára kialakulásának történetéhez az Országos Széchényi Könyvtár irattárának tükrében = KKK 1998. 8. 47–52.

Kerekes Imre: A Pécsi Ingyenes Népkönyvtár Egyesület = Honismeret 1998. 5. 35–38.

A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának Ügyviteli Szabályzata (1927). Részletek = PKI 1998. 1. 12–14.

Mónus Imre: Győr Város Közkönyvtára Bay Ferenc igazgatósága idején = KKMeKvtÉvk 1998. 35–60.

Pókné Szomor Ildikó: Az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára Fitz József igazgatása alatt = PKI 1998. 4. 11–18.

Radnai Ferencné: A Kölcsey Református Tanítóképző Főiskola Könyvtárának története 1959–1997 = HajdBihMeKvtT 1998. 2. 3–16.

Sebestyén Géza: Hogyan vészelték át múzeumaink és könyvtáraink a háborút = PKI 1997. 4. 11–12. [Másodközlés]

Sonnevend Péter: A magyar könyvtárak a rendszerváltozás éveiben. Statisztikai elemzés = PKI 1997. 5. 2–20.; 6. 14–16.

Veszprémy László: A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár – a Honvédség legrégibb működő könyvtára = KKK 1998. 4. 40–44. ill.

Zókáné Bozsik Anna: A Zala Megyei Kórház Könyvtárának története = KKK 1998. 8. 53–58. ill.

Bibliofília

Bajzik Zsolt: A Vas megyei kastélyok és műkincsek sorsa 1945 után. I–IV = VSzle 1998. 1. 11–18.; 2. 171–188.; 3. 287–304.; 4. 429–442.

H. Hubert Gabriella: A sajókazai Radvánszky-könyvtár története. Szeged: JATE Press, 1998. 137 p. ill.

Jakó Zsigmond: A középkori bibliofília és Richard de Bury Philobiblionja = Társadalom, egyház, … 1997. 283–303.

Jakó Zsigmond: A művészetpártoló Oláh Miklós esztergomi érsek = Társadalom, egyház, … 1997. 351–357.

Kecskésné Bánhalmi Katalin: Káldos G. István hagyatéka a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban = VMeKvtÉrt 1998. 3. 12–16. ill.

Lotz Antal: A csanádi papság könyvkultúrája és könyvgyűjtése a reformkorban = MEgyhtVázl 1998. 1–2. 209–232.

Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 18. századi külföldi könyveiben II. (Katolikus szerzetesek és világi papok könyvei) = MKsz 1998. 2. 145–149.

Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 18. századi külföldi könyveiben III. (Főurak könyvei) = MKsz 1998. 3. 279–283.

Simon Melinda: Egy XVII. századi erdélyi értelmiségi család könyvműveltsége = MKsz 1998. 1. 1–12.

Smidt Erzsébet: Deák Ferenc dedikált imakönyve a Smidt Múzeumban = VSzle 1998. 2. 199–202.

Szelestei N. László: Bocatius János Diariuma = MKsz 1998. 2. 136–138.

Szelestei N. László: Két magyar nyelvű vers 1609-ből = ItK 1998. 250–254. [Báró Kornfeld Móric könyvtáráról]

Szelle Béla: Az arisztokrácia irodalompártolása az önkényuralom időszakában = MKsz 1998. 1. 113–124.

Szerző Katalin: Magyar zeneműnyomtatványok Brahms könyvtárában. Újabb adatok a Magyar táncok forrásaihoz = ZenetudDolg 1995–1996. 157–166.

Wix Györgyné: Egy magyar jakobinus könyvtára (Hajnóczy József könyvei az Országos Széchényi Könyvtárban) = OSzKÉvk 1991–1993. 395–427.

Zvara Edina: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium XVI. századi könyvei = Csongrád Megyei Könyvtáros 1995. 11–31.

Olvasástörténet

170 éve alakult meg a Megyei Olvasótársaság (Forrásközlés) = Somogyi Honismeret 1998. 3. 12–13.

Erdélyi Péter: A Csongrád-bokrosparti Gyomai Gazda Olvasókör század eleji története jegyzőkönyvei tükrében = Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1995/1996. 179–185.

Erdélyi Zsuzsanna: Népi kéziratosainkról = Vigília 1998. 941–951. [Kéziratos énekeskönyvekről, összeállításokról]

[474Kókay György: Muratori és Magyarország. Muratori műveinek hazai elterjedtsége a 18. században = MKsz 1998. 3. 193–206.

Kókay György: Szatmár vármegye felirata 1793-ból a Magyar Kurir érdekében = MKsz 1998. 2. 149–151.

Kristóf Ildikó: „Istenes könyvek – ördöngös könyvek” (Az olvasási kultúra nyomai kora újkori falvainkban és mezővárosainkban a boszorkányperek alapján) = Folklórműveltség a 18. századi Magyarországon. Budapest: Akad. K., 1995. 67–104. (Népi kultúra – népi társadalom, 18)

Kuntár Lajos: A József Attila olvasómozgalomról [1955–1960]= VMeKvtÉrt 1998. 3. 40–42.

Lengyel András: Szegedi újságolvasók 1891-ben = MKsz 1998. 1. 64–65.

Monok István: A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében = Valóság 1998. 5. 95–104.

Viskolcz Noémi: Egy Böhme-olvasókör az 1630–40-es években = MKsz 1998. 2. 140–145.

A múlt neves könyvtárosai, bibliográfusai, újságírói

Arató Antal: Adalékok Könczöl Imre fehérvári éveihez (Fejér Megyei Tanács, Székesfehérvári Városi Könyvtár 1949–1952) = FejMeKvt 1998. 4. 7–13.

Batári Gyula: Kozocsa Sándor (1904–1991) = OSzKÉvk 1991–1993. 57–61.

Csillag András: Az „új hírlapírás” mestere. Emlékezés Pulitzer Józsefre = Kapu 1997. 6–7. 101–104. ill.

Deák Ágnes: Két pályakép a rendőrbesúgók világából. Egy magyar író kacérkodása a titkosrendőrséggel 1854-ben = Holmi 1998. 345–360.

Deák Ágnes: Translator, editor, publisher, spy. The informative career of Károly Kertbeny (1824–1882) = The Hungarian Quarterly 1998. 149. 26–33.

Ferenczi Zsuzsa: Szentmihályi János, a tanár = KKK 1998. 7. 49–53.

Fogarassy Miklós: Bereczky Lászlóné (1929–1992) = OSzKÉvk 1991–1993. 65–67.

H. K.: Bél Mátyás munkássága = Typographia 1997. 8. 4. ill.

Hangodi Ágnes: Leibniz tervezete a tudomány és műveltség eljuttatására Oroszországba = MKsz 1998. 1. 53–61.

Horváth János: Az irodalom nemzeti jellegének elmélyülése. Kármán József = Tanulmányok I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. 160–166.

Írások Könczöl Imréről. Összeáll. Laznik Gabriella = FejMeKvt 1998. 3. 12.

Juhász Gyula 1930–1993. Búcsúbeszédek, megemlékezések = OSzKÉvk 1991–1993. 7–21.

Kelecsényi Gábor munkássága [Összeáll. Kocsy Anikó] = OSzKÉvk 1991–1993. 41–56.

Kókay György: Emlékezés Dezsényi Bélára = MKsz 1998. 1. 75–76.

Kósa Csaba: Ódon drága poharak csendülése. Krúdy Gyula, az újságíró = NyelvKult 1998. 103. 77–82.

Kósa Csaba: „Szívembe mártanám kardomat!” Petőfi, az újságíró = NyelvKult 1998. 101. 49–54.

Köpeczi Béla: Brenner Domokos, a Rákóczi-szabadságharc és a bujdosás diplomatája = Rákóczi-kori tudományos ülésszak II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai, valamint Vay Ádám hamvai hazahozatalának 90. évfordulója alkalmából. 1996. október 25. Szerk. Heckenast Gusztáv et al. Vaja: Vay Ádám Múzeum Baráti Kör, 1997. 88–93.

Laznik Gabriella: Áttekintés Könczöl Imre életéről és pályafutásáról 1948-ig = FejMeKvt 1998. 4. 2–6.

Németh Mária: Tóth Lajos (1929–1993) = OSzKÉvk 1991–1993. 79–80.

Pajkossy György: Kovács József (1926–1991) = OSzKÉvk 1991–1993. 63–64.

Somkuti Gabriella: Kéki Béla (1907–1993) = OSzKÉvk 1991–1993. 81–84.

Somkuti Gabriella: A könyvtáros Mátray Gábor [1797–1875] = KKK 1998. 1. 48–54.

Szabó Sándor: Szentmihályi János a bibliográfia elméletéről és metodikájáról = Könyvtári Figyelő 1998. 239–243.

Tóth Árpád: Schneller Károly (1927–1992) = OSzKÉvk 1991–1993. 73–77.

Wix Györgyné: Kelecsényi Gábor 1919–1991 = OSzKÉvk 1991–1993. 33–40.

Czövek Zoltán – Perger Péter