Magyar Könyvszemle   113. évf. 1997. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

BIBLIOGRÁFIA

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1996-ban

Rövidítések:

Adalékok = Adalékok Tatabánya (művelődés) történetéhez. Szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva. Tatabánya,1994. (Tatabányai Levéltári Füzetek, 1.)

Ex libris et... = Ex libris et manuscriptis: Quellen, Editionen, Untersuchungen zur österreichischen und ungarischen Geistesgeschichte. Hrsg. István Német und András Vizkelety. Bp.: Akad. K. – Wien: Verl. der. Österreichischen Akad. der Wissenschaften, 1994.

Folytonosság vagy fordulat? = Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései. Szerk. Debreczeni Attila. Debrecen: Kossuth Egyetemi K., 1996.

Győri iskolatörténeti... = Győri iskolatörténeti millenium ‘96: tanulmánykötete. A magyar iskola ezer éves jubileuma alkalmával Győrben, 1996. április 1–2–3-án... rendezett Nemzetközi művelődés- és neveléstörténeti konferencia anyaga. Szerk. Mészáros István. Győr: Apáczai Csere Tanítók. Főisk., 1996.

Írott szóval... = Írott szóval a megmaradásért: a szlovéniai magyarság 70 éve. 2. bőv. kiad. Győr: Hazánk, Lendva: M. Nemzetiségű Művel. Int., 1996.

Iskolatörténet – iskolakultúra... = Iskolatörténet – iskolakultúra – neveléstörténeti kutatások. Tudományos konferencia Veszprémben és Debrecenben. [Tanulmányok] Szerk. Balogh László. Bp.: OPKM, 1996. (Neveléstörténeti Füzetek, 15.)

ItK = Irodalomtörténeti Közlemények

József Attila könyvtára... = Tasi József: József Attila könyvtára és más tanulmányok. Bp.: Ecriture K., 1996.

KisalfKvt = Kisalföldi Könyvtáros

KKK = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

Könyvtári alapok = Könyvtári alapok a Miskolci Egyetem humán képzéséhez. Az egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi tudományos konferencia könyvtári szekciójának előadásai. Miskolc–Egyetemváros 1995. szeptember 8. Szerk. Zsámboki László. Miskolc: ME, 1995.

KvtFigy = Könyvtári Figyelő

Limes = Limes. Komárom–Esztergom Megyei Tudományos Szemle

Magyar Könyvtárosok... = Magyar Könyvtárosok III. Szakmai Találkozója. Budapest, 1992. augusztus 16–18. Válogatás a találkozó előadásaiból. [Szerk. Berke Barnabásné, Németh Mária] Bp.: OSzK, 1996.

MG = Magyar Grafika

MKsz = Magyar Könyvszemle

Mons Sacer I–III. = Mons Sacer 996–1996. I–III. Pannonhalma 1000 éve. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma: Szent Gellért Hittud. Főisk., 1996. [466

Petrik-emlékkötet = Petrik-emlékkötet. Szerk. Nagy Anikó. Bp.: OSzK, 1996. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei, 8.)

PKI = Pécsi Könyv- és Infotár

A szép könyv V. = A szép könyv. A Magyar Bibliofil Társaság évkönyve V. Bp.: Magyar Bibliofil Társaság, 1995.

Széphalom 7. = Széphalom 7. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 1995.

Tarnai Andor-emlékkönyv = Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti Gábor. Bp.: Universitas, 1996. (Historia Litteraria, 2.)

Techtört.Sz. = Technikatörténeti Szemle

Ünnepi könyv... = Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Szerk. Bereczki András, Klíma László. Bp.: ELTE, 1996. (Uralisztikai tanulmányok, 7.)

Általános művek, elvi kérdések, adattárak

Bényei Miklós: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia ötven éve = KvtFigy 6. (42.) 1996. 3. 391–402.

Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások I. A hazai nyomdászat, 15–17. század. Bp.: OSzK, 1996. 474 p. ill.

Csapodi Csaba: Az ősnyomtatványok tartalma = MKsz 112. 1996. 3. 283–291.

Csorba Csaba: Nyomdák, könyvkötők és könyvkereskedők Zemplém vármegyében a 19–20. században = Széphalom 7. 209–226.

Hausner Gábor – Veszprémi László: Magyarországi hadtudományi kéziratok és nyomtatványok katalógusa a kezdetektől a XVIII. sz. közepéig = Hadtörténelmi Közlemények 109. 1996. 2. 118–126.

Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Harmadik, kiegészített kiad. Bp.: Akad. K., 1996. 873 p.

Kovács Ilona: Külföldi hungarika feltárás és tájékoztatás. Hagyomány és távlatok = Magyar Könyvtárosok... 45–53.

Monok István: A könyv- és kiadástörténeti kutatások helyzete és finanszírozása. A szegedi könyvtörténeti kutatások 1980–1995. (Esettanulmány) = KvtFigy 6. (42.) 1996. 1. 23–29. ill.

Nyomdászok, könyv-, újság- és hírlapkereskedők Tatabánya elődközségeiben – az iparlajstromok alapján. Adattár III. [Összeáll. T. Sáray Szabó Éva] = Adalékok 151–161.

Pavercsik Ilona: A Petrik-bibliográfia kiegészítései = Petrik-emlékkötet 45–52.

Spielmann-Sebestyén Mihály: A 16. századi nyomtatványok feltárása a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban = Magyar Könyvtárosok... 65–70.

Szabó Sándor: Retrospektív nemzeti bibliográfiák Petriktől napjainkig = Petrik-emlékkötet 63–68.

Szíj Rezső: Könyvkiadás, könyvművészet, társadalom. 1. köt. Bp.: Szenci Molnár Társ., 1995. 321 p. ill.

Taxner-Tóth Ernő: Nyomdaipari, újságok és könyvek a felvilágosodás kibontakozásában = Folytonosság vagy fordulat? 69–80.

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

Archívum. A Heves Megyei Levéltár közleményeinek repertóriuma. 1973–1990. Összeáll. Bozsik Zoltán, Czipó Ernőné = Archívum 1993. suppl. 299–309.

A Baranyai Helytörténetírás (1968–1989) és a Baranyai Történetírás (1990–1993) repertóriuma. Összeáll. Hernádi László Mihály. Pécs: Baranya Megyei Levéltár, 1995. 110 p. (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 1.)

Csíkhelyi Lenke: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének szláv vonatkozású anyagai a kezdetektől 1920-ig. Tematikus bibliográfia. Bp.: ELTE Szláv Filológiai Tansz., [1996]. 112 p.

Ecsedy Judit, V.: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtörténeti szakirodalom 1995-ben = MKsz 112. 1996. 4. 543–553.

Ecsedy Judit, V.: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek. Bp.: Borda Antikvárium, 1996. 246 p. ill.

Az Európai Utas első 16 számának bibliográfiája 1990 októberétől – 1994 októberéig. Összeáll. Buda Attila = Európai Utas 17. 1994. 4. 101–112. [467

Hágen József: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1–40 (1956–1995) évfolyamainak tartalomjegyzéke = A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 40. (1995.) 225–240.

Hungarica-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke. 5. Skandináv államok: Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország. Szerk. Kovács Ilona, Faragó Lászlóné. Bp.: OSzK, 1992. 122 p.

Hungarica-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke. 6. Benelux államok: Belgium, Hollandia, Luxembrug. Szerk. Kovács Ilona, Faragó Lászlóné. Bp.: OSzK, 1990. 80 p.

Hungarica-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke. 7. Franciaország, Monaco. Szerk. Kovács Ilona, Faragó Lászlóné. Bp.: OSzK, 1995. 95 p.

Hungarica-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke. 8–9. Nagy-Britannia és Észak-Írország, „Ír Köztársaság”. Szerk. Kovács Ilona, Faragó Lászlóné. Bp.: OSzK, 1991. 163 p.

Hungarica-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke. 15. Ausztrália. Szerk. Kovács Ilona, Faragó Lászlóné. Bp.: OSzK, 1995. 125 p.

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség, 1922–1942: repertórium. Szeged: Scriptum, 1993. 3. köt., Tárgymutató: 1994. 374 p.

Keresztyén Balázs: Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona. Ungvár–Bp.: Intermix, 1995. 376 p.

Klinda Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1994. évi új külföldi beszerzései. (Könyvészet, könyvtári szakirodalom.) = MKsz 112. 1996. 1. 123–124.

Környei Lászlóné: Művészet: repertórium. [3.] 1976–1980. Miskolc: II. Rákóczi Ferenc Megyei Kvt., 1995. 600 p.

Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok, 1940–1989. Bp.: Teleki L. Alapítvány: Közép-Európai Int., 1996. 261 p. (Kisebbségi adattár 6.)

Levéltári Közlemények. Mutató 1923–1993. Öszszeáll. Szabó Anikó. Bp.: MOL, 1995. 355 p.

A magyar levéltári irodalom bibliográfiája 1993. Összeáll. Szabó Anikó = Levétári Közlemények 66. 1995. 1–2. 293–318.

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. [2]/1. 1850/51–1948/49: A–C. Szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly. Bp.: OPKM, 1996. 585 p. (A magyar neveléstörténet forrásai 8.)

Nagy Zoltán: A sajtó világa a Somogy tükrében 1866–1890: sajtórepertórium. Kaposvár: Megyei és Városi Kvt. – Somogy Megyei Lvt., 1995. 94 p.

Németh S. Katalin: Új hungarikumok Wolfenbüttelben = MKsz 112. 1996. 1. 89–93.

Régi Magyar Könyvtár III-dik kötet. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Írták Szabó Károly és Hellebrant Árpád. Mutató – Függelék. 5. füzet. Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor és Szálka Irma. Bp.: OSzK, 1996. XXXIX, 282 p.

Orvostörténeti Közlemények. Mutató 1955–1995. (1–148. szám) Főszerk. Vida Mária. Bp.: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, 1996. 302 p.

Pompeji repertóriuma 93–95. = Pompeji 6. 1995. 1. 153–161.

Regio repertórium 90–94. = Regio 5. 1994. 4. 28 p. (füzet)

[Rubicon] repertórium 1990–95. = Rubicon 1996. 1–2. Melléklet IX–XV.

[Szakképzési Szemle] Repertórium 1985–1994. = Szakképzési Szemle 10. 1994. 4. 42–108.

Századok öröksége: régi könyvek, könyvritkaságok a zalaegerszegi Deák Ferenc könyvtár gyűjteményéből. Írta és szerk. Csiszár Ágnes. Zalaegerszeg: Deák Ferenc Megyei Kvt., 1995. 76 p.

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Csepregi Zoltán: A „Laubáni Biblia” hamis impresszuma = MKsz 112. 1996. 3. 376–382.

Domokos Mátyás: Leletmentés: könyvek sorsa a „nemlétező” cenzúra korában, 1948–1989. Bp.: Osiris, 1996. 249 p.

Fehér Katalin: Álcázott pedagógiai röpirat 1802-ből = MKsz 112. 1996. 3. 407–414.

Fekete Csaba. Az 1758-ra keltezett „Laubáni Biblia” = MKsz 112. 1996. 1. 106–107.

Kókay György: Rendőrminiszteri jelentések I. Ferenchez Koppi Károly egyik munkájáról (1793) = MKsz 112. 1996. 4. 514–516.

Szebenyi Péter: Fejezetek a tankönyvjóváhagyás történetéből = Educatio 3. 1994. 4. 599–622. [468

Várkonyi Ágnes, R.: A cenzúra metamorfózisai = Levéltári Közlemények 66. 1995. 1–2. 85–91.

Nyomdászat, nyomdatörténet

Több évszázadot érintő művek

Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat története a XVII. sz. közepéig. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1995. 94 p. + 69 t.

Horváth Károly: A magyar nyomdászat történetéből. 1. (1472–1877) = Typographia 128. 1996. 12. 8.

Varga György: Az ország legrégibb nyomdája. 435 éves az Alföldi Nyomda = MG 40. 1996. 4. 53–55. ill.

16. század

Barcza József: Melius utalásai egy elveszett könyvére = „Krisztusért járva követségben.” Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére. Szerk. Barcza József és ifj. Fekete Károly. Debrecen: Református Theológiai Akad., 1996. 14–22.

Bitskey István: Huszár Gál perbe fogása és kiközösítése = Rubicon 1995. 6–7. 12–13.

Borsa Gedeon: Befejeződött a 16. században német területen készült nyomtatványok első bibliográfiai áttekintésének megjelentetése = MKsz 112. 1996. 2. 263–266.

Fónyad Pál: Sylvester János Bécsben. Sárvár: Sylvester Kvt., 1995. 38 p. ill.

Kuntár Lajos: A régi vasi nyomdászok emlékezete = MKsz 112. 1996. 3. 415–417.

Popa, Klaus: Neue Erkenntnisse über den siebenbürgischen Buchdrucker Lucas Trapoldner = MKsz 112. 1996. 3. 358–361.

17–18. század

Bencze Lajos: Kultsár György és Hoffhalter Rudolf = Írott szóval... 77–79.

Benkő Ferenc: Király András debreceni tipográfus-inas ruházkodása = Múzeumi Kurír 1996. 68. sz. 43–46.

Esterházy Pál (1635–1713): Az Boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való áétatosságok. A mell. Szörényi László tanulmánya; a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter. Hasonmás kiadás. Bp.: Balassi, 1995. [6] 164 [8] p. ill. + 1 mell. (30 p.)

Farkas Sándor: A csepregi könyvnyomda és felsőbb tanintézet a Nádasdyak alatt = Csepreg mezőváros története. Többnyire eredeti adatok alapján. Reprint. Csepreg: Önkormányzat: Öregdiákok Köre, 1996. 358–377.

[Földvári Sándor] Fel’dvari, ©.: Staropečatnye knigi kirillovskogo i glagoličeskogo ąriftov Egerskoj archiepiskoskoj biblioteki = Slavica 27. 1995. 83–94. ill.

Hangodi Ágnes: A könyvnyomtatás feltalálásáról folyó vita I. Péter könyvtárosának beszámolójában (1721) = MKsz 112. 1996. 3. 382–384.

Kuntár Lajos: „Nyomtatta Siess Antal József. 1794.” Először Szombathelyen jelent meg Mikes Kelemen Törökországi levelei = Vasi Honismereti Közlemények 1994. 2. 20–26.

Molnár József: Tótfalusi Kis Miklós családjáról. A házasság erős köteléke = A szép könyv V. 40–54. ill.

Szíj Rezső: A világhírű magyar könyvnyomtató = Magyarság – mérlegen: művelődéstörténeti, irodalmi és nyelvészeti tanulmányok. Bp.: Mundus, 1995. 33–38. [Tótfalusi Kis Miklós]

Vujicsics Sztoján: Bosnyák történetíró Pest-Budán a XVIII. században = Európai Utas 6. 1995. 4. 22–23. [Cirill betűs nyomdák]

19–20. század

Bence Lajos: Új nyomdászati termék: a gyors sajtó = Írott szóval... 79–81.

Erdész Ádám: Teljesítményethosz és munkakultúra a Kner-nyomdában = Műhely 19. 1996. 4. 11–17.

Füzesiné Hudák Julianna: Élő örökség: a Kner Nyomdaipari Múzeum negyedszázados története. Gyoma: Kner Ny., 1995. 48 p. ill. (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 27.)

Füzesiné Hudák Julianna: A Kner Nyomdaipari Múzeum negyedszázada. [Elhangzott a Kner Nyomdaipari Múzeum 25. éves jubileumán, Gyomaendrődön] = MG 40. 1996. 2. 53–55.

Haiman György: Nyomdák, nyomdászok és hagyományok. [Elhangzott a Kner Nyomdaipari [469 Múzeum 25. éves jubileumán, Gyomaendrődön] = MG 40. 1996. 2. 51–52.

Juhász Géza: A 70 éves Pénzjegynyomda és a hetven éves magyar bankjegy = MG 40. 1996. 2. 43–44. ill.

Juhász Géza: Múlt, jelen, jövő. Beszélgetés az Állami Nyomda Rt. vezérigazgatójával = MG 40. 1996. 3. 23–25.

Molnár László: A Pénzjegynyomda = Balassagyarmati Honismereti Híradó 14. 1992. 1–2. 4–7.

Néző István: Százharminc éves a kisvárdai nyomdászat = Honismeret 24. 1996. 5. 28–30.

Pataki Márta, N. – Timkó György: A Kossuth Nyomda története. 1. köt. 1884–1944. 2. köt. 1945–1994. Bp.: Kossuth Ny., 1994. 298 [2]; 505 p.

T. Sáray Szabó Éva: Adalékok Felsőgalla nyomdászatának történetéhez = Adalékok 67–70. ill.

T. Sáray Szabó Éva: Gönczöl János nyomdája 1936–1946 = Adalékok 71–86. ill.

T. Sáray Szabó Éva: Nyitrai Béla nyomdája 1941–1950 = Adalékok 87–108. ill.

Könyvművészet, illusztráció, tipográfia

Balázs Károly: Fiume és a magyar tengerpart: kiadók, nyomdák, illusztrátorok és témák. Bp.: [Magánkiad.], 1995. 70 p. ill.

Benkő Samu: Beszélgetés Kós Károllyal grafikáról, könyvművészetről. Kolozsvárott 1972. IX. 30-án = A szép könyv V. 12–18.

Byers, Steve: Tipográfia az íróasztalon = A szép könyv V. 58–61. ill.

Kádár Zoltán: Csörgey Titusz (1875–1961) szerepe a magyar madártani illusztráció fejlődésében = Aquila 100. 1993. 49–52.

Kincses Kovács Éva: Tipográfiai újítások Kassák Lajos „Tisztaság könyve” c. művében = Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis 1996. 4–5. 97–104. ill.

Knapp Éva–Tüskés Gábor: Barokk kori mirákulumos könyvek illusztráció sorozatai = MKsz 112. 1996. 2. 23–40. ill.

Knapp Éva–Tüskés Gábor: Jezsuita szentek emblematikus életrajzai a 17–18. században = MKsz 112. 1996. 3. 320–355. ill.

Kozma Lajos, az iparművész, 1884–1948: Iparművészeti Múzeum... Budapest, 1994. A kiállítást rend. Kiss Éva és Lovay Zsuzsanna. A katalógust írta Kiss Éva és Horváth Hilda. Budapest: Iparműv. Múz., 1994. 76 p. ill.

Haiman György: A fametszet a 19–20. században. Az évfolyam és az első szám fedeleihez = MG 40. 1996. 1. 43–45. ill.

Haiman György: Lapunk fedeléhez. A fametszés 2. Morelli Gusztáv és iskolája; 3. A Tevan-féle Esopus metszetei; 4. Kozma Lajos fametszetei; 5. Buday György színes metszete a Bátorligeti mesékhez; 6. A Hungária kártyakönyv metszetei = MG 40. 1996. 2. 23–24. ill.; 3. 13. ill.; 4. 56–57. ill.; 5. 46. ill.; 6. 33. ill.

Haiman György: Magyarok a chicagói könyvművészetben = MKsz 112. 1996. 1. 120–121.

Haiman György: Tipográfiai jegyzetek. Fatyúsor – fattyúsor? = MG 40. 1996. 1. 67–68.

Haiman György: Tipográfiai jegyzetek. Könyv a könyvben = MG 40. 1996. 3. 31–34. ill.

Haiman György: Tipográfiai jegyzetek. Néhány gondolat a könyvről = MG 40. 1996. 6. 35–38. ill.

Haiman György: Tipográfiai jegyzetek. „Pagina nélkül” = MG 40. 1996. 2. 39.

Horváth Győző Ferenc: Fénykép a könyvben – 150 éve először = MG 40. 1996. 1. 84–88. ill.

Kapronczay Károly: A magyar orvosi fényképezés kezdete = Lege Artis Medicinae 6. 1996. 2. 141–142.

Klein, Manfred: Typo! quo vadis? = A szép könyv V. 67–71.

Kovács Gyula: A kétszáz éves ofszeteredet küszöbén = MG 40. 1996. 2. 3–4.

Magyar Illusztrátorok Társasága. Kiállítási katalógus: Csontváry Galéria, Budapest 1995. március 1–15.; Olasz–Magyar Kulturális Szövetség, Bologna 1995. április 5–10.; Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 1995. április 22–25. Kongresszusi Központ. Bp.: M. Illusztrátorok Társ., 1995.

Molnár-C. Pál vallomásai életéről. Szerk. Rauscher Mária, Csányi Tamás. Bp. 1994. 67 p. ill.

Nagy Zoltán: Tibeti könyvek Budapesten = MKsz 112. 1996. 1. 121–123.

Plakát Parnasszus. 1. Konecsni György, pályatársai és tanítványai: plakátkiállítás a Székesfehérvári Szent Korona Galériában 1995 szeptember 15 – október 15. Bp.: M. Plakát Alapítvány, 1995. 32 p. ill.

Rózsa György: Schrefl Anna, az első budai rézmetszőnő = Művészettörténeti Értesítő [470 44. 1995. 3–4. 284–290. ill. [Alkotott: 1783–1787.]

Spies, Werner: Max Ernst [1891–1976] grafikai életműve. Bp.: Szépműv. Múz., 1995. 19 p.

Sümegi György: Szalay Lajos [1909–1995] levelei Kovách Aladárhoz = A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXIII–XXXIV. 529–545.

Szántó Tibor: A Gutenberg-galaxis új reneszánsza = A szép könyv V. 34–38.

Szántó Tibor könyvalkotói munkásságának hatvanadik évfordulójára. Írta Vértessy Sándor et al. Bp.: Nyomdász, 1995. 135 [50] p. ill.

Szántó Tibor: A tipográfia nyelve 1–2. = MG 1996. 6. 16–25 és 41. 1997. 1. 15–22.

Szántó Tibor: A tipográfia: a megismerés és a tájékoztatás használati eszköze és egyúttal látvány. 7. = MG 40. 1996. 1. 72–79. ill.

Székelyné Körösi Ilona: A milleniumi Kecskemét képeslapokon = Honismeret 24. 1996. 4. 23–29.

Szilágyi Gábor: Fényképnyomatok = Magyar fotográfia története fémképtől a színes fényképig. Bp.: M. Filmint., 1996. 155–166.

Tradent, Pierre: Művészet a tudomány szolgálatában = Természet Világa 27. 1996. 1. 43–44. [Természettudományi könyvillusztráció 19–20. század]

Ürmös Péter: In memoriam Tranquillo Marangoni [1912–1992] = Kisgrafika 34. 1995. 4. 8–9.

Vagyóczky Károly: A Pénzjegynyomda grafikai iskola jelene és jövője = Balassagyarmati Honismereti Híradó 13. 1991. 1–2. 21–26.

Zachrisson, Bror: A kölcsönös egymásra hatás problematikája a tipográfiában = A szép könyv v. 62–66.

Zapf, Hermann: A komputer és a tér a betűtípustervezésnél = A szép könyv V. 72–78.

Ex libris

Dankó Imre: Ecsedi István három ex-libriséről = Múzeumi Kurír 1996. 68. sz. 55–58.

Fogarasi Zsuzsa, K.: Szíj Rezső–Kovács Rózsa Grafikai Gyűjtemény a Ráday Múzeumban. [Katalógus] Kecskemét: Ráday Múz., 1996. 344 p. ill.

Horváth Hilda: Robert Anning Bell ex libriseiről – egy kiállítás ürügyén = Kisgrafika 1993. 4. 6–7.

Jobst Ágnes: Ex libris medicinae. Az orvosi hivatás szimbolikája orvosi könyvjegyeken = Orvostörténeti Közlemények 41–42. 1995–1996. 1–8. (149–157.) 149–164. ill.

Ojtozi Eszter: Ex librisek a Debreceni Egyetemi Könyvtár XVII. századi külföldi könyveiben = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1994. 329–339.

Palásthy Lajos: Művészpálya. Német Nándor (1910–1978) életútja = Kisgrafika 35. 1996. 2. 2–3.

Szíj Rezső: Ex libriszek és alkalmi grafikák. Bp.: Szenci Molnár Társ., 1996. 85. p. ill. (A kecskeméti Szíj Rezső – Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyűjtemény kiadványai 6.)

Vitéz Ferenc: A művész és a „könyvtulajdonos” közös aláírása = Erdélyi Tükör 8. 1996. 3. 38–39. ill.

Térképészet

Jankó Annamária: Komárom–Esztergom megye várainak térképi ábrázolása a XIX. sz. végig = Limes 1994. 3. 51–65. ill.

Reisz T. Csaba: Lipszky János levelei gróf Festetics Györgyhöz. Adalékok a Mappa Generalis Regni Hungariae c. térkép születéséhez = Fons 2. 1995. 3. 317–349.

Kötéstörténet

Lovay Zsuzsanna: Márványozott papírok az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében = Ars decorativa 14. 1994. 47–56. ill.

Paálné Bakó Edit: Egy 1574-es Lonitzer-füvészkönyv restaurálása = Műtárgyvédelem 21. 1992. 95–104.

Rozsondai Marianne: A könyvkötőművész Hunyady József (1907–1983) = Művészettörténeti Értesítő 45. 1996. 1–2. 83–88. ill.

Kiadástörténet

Több évszázadot érintő művek

Bajkó Mátyás: Protestáns iskolakultúránk és a történelem = Iskolakultúra 1996. 3. 3–8.

Ecsedy Judit, V.: A felsőmagyarországi kánonok kiadásairól = MKsz 112. 1996. 3. 361–371. ill. [471

Fehér Erzsébet: Az Orbis Pictus magyarországi kiadása = Comenius és a magyar művelődés. Sárospatak: M. Comenius Társ., 1994. 93–95. (Bibliotheca Comeniana 5.)

Pilinyi Péter: A magyar naptárak története = Typographia 128. 1996. 12. 12.

16–17. század

Ágoston István: Dévai Mátyás életműve és korszakos vonatkozásai. Dévai Mátyás művei = Theológiai Szemle 39. 1996. 3. 162–170.

Bartók István: Alsted feltételezhető gyulafehérvári görög nyelvtana = MKsz 12. 1996. 1. 96–97.

Dömötör Ákos: Az Orbis Pictus keletkezése = Magyar Pedagógia 96. 1996. 2. 169–184.

Guevara, Antonio de: Horologii principum, azaz Az fejedelmek órájának második könyve. Ford. Draskovich János. Graz 1610. Az Előszót Komlovszki Tibor írta. Bp. 1995. 595 p. ill. 5 x 5 cm.

Hargittay Emil: Zur Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn: Johann Weber (1612–1684) = Berliner Beiträge zur Hungarologie 1994. 7. 77–94.

Hubert Gabriella, H.: 17. századi protestáns énekeskönyvek nyomában = MKsz 112. 1996. 1. 82–89.

Kunkin Zsuzsanna: Alvarus latin–szlovák–magyar grammatikájának ismeretlen nagyszombati kiadása = MKsz 112. 1996. 1. 93–96. ill.

Orlovszky Géza: Zrínyi nyelvéről és helyesírásáról = Irodalomismeret 6. 1995. 1–2. 16–21.

Pavercsik Ilona: David Frölich sajátkezű feljegyzései műveiről I–II. = MKsz 112. 1996. 3. 292–319. és 4. 429–450.

Praznovszky Bence: Tolvay Ferenc aritmetikai tankönyve (1674) = Győri iskolatörténeti... 151–158.

Péterfalvi Gábor: Egy négyszáz éves füvészkönyv = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1995. 2. 9–18.

Schultheisz Emil: Medicina a reneszánsz egyetemen. Tankönyv és curriculum = Orvostörténeti Közlemények 41–42. 1995–1996. 1–8. (149–157.) 19–57.

Stirling János: A kertészeti szakirodalom fejlődése a XVII. században = Magyar reneszánsz kertművészet a XVI–XVII. században. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp.:Enciklopédia, 1996. 123–136.

Szőke Lajos: Ortodox kanonikus és liturgikus könyvek nyelve a Kárpátalján a XVII. században = Az ortodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. Szeged: JATE, 1995. 85–92.

18. század

Gazda István: A szakkönyvkiadás kezdete Pesten (1748–1798) = Techtört.Sz. 20. 1993. 159–172.

Grüll Tibor: Városi irodalom a XVII. századi Sopronban 1–2. = Soproni Szemle 50. 1996. 1. 1–20.; 2–3. 127–137.

Holl Béla: Báthory Zsófia imádságos könyve = Tarnai Andor-emlékkönyv 127–132. ill.

Hopp Lajos: Mikes Leveleskönyvének első kiadása = Vasi Honismereti Helytörténeti Közlemények 1995. 1. 9–17.

Szállási Árpád: Nils Rosén híres műve több mint kétszáz éve jelent meg magyarul = Orvosi Hetilap 137. 1996. 48. 2692–2693. ill.

Szelestei N. László: Kalmár György küzdelme művei kiadásáért = Irodalomismeret 6. 1995. 1–2. 140–144.

19. század

Fehér Erzsébet: Debreceni kiadású magyar nyelvű tankönyvek a 19. század első felében = Iskolatörténet – iskolakultúra... 69–71.

Kapronczay Katalin: Orvosi szakkönyvújdonságok a millenium évében = Orvosi Hetilap 137. 1996. 52. 2930–2931.

Komáromy Sándor: A sárospataki „Poetai gyűjtemény” 1813-ból = Széphalom 7. 295–300.

Koós Ferenc: Adalékok a magyar reformkor ABC-s tankönyveihez = Neveléstörténeti tanulmányok. Szigetszentmiklós: Batthyány Kázmér Gimn. és Közgazd. Szakközépisk. School Invest Alapítványa, 1996. 117–145.

Kurucz Rózsa: Egy kisgyermeknevelést és óvóképzést terjesztő szakkönyv jelentősége a reformkorban. Wargha István „Terv a kisdedóvó intézetek terjesztése iránt a két magyar hazában” című könyve = Állam – egyház – iskola. Neveléstörténeti felolvasóülés Budapesten. [Tanulmányok.] Bp.: OPKM, 1996. 47–61. ill. (Neveléstörténeti Füzetek 16.) [472

Szigethy Gábor: Könyvkiadás, anno = Kortárs 40. 1996. 5. 101–103.

Váczy János: Köz- és irodalmi állapotaink a XIX. század két első évtizedében (3) = Széphalom 7. 273–284.

Völgyesi Orsolya: Kölcsey Országgyűlési naplójának keletkezése és megjelenése = ItK 100. 1996. 4. 490–503.

19–20. század

Gazda István: Petrik könyvészetének helye a magyar művelődéstörténetben = Petrik-emlékkötet 53–62.

Fehér Katalin: A művelődéspolitikus Teleki László = Honismeret 24. 1996. 3. 46–50.

Martos Veronika: Fejezetek a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat történetéből = PKI 1. 1996. 2. 5–8.

Pogány György: Stampfel Károly könyvkiadó vállalata Pozsonyban (1873–1904) = Limes 8. 1995. 3. 37–46. ill.

20. század

Hartyányi István: Egy könyvkiadó emlékei: Bolyai Akadémia – Turul Könyvkiadó – Misztótfalusi. Bp.: Szenci Molnár Társ., 1994. 80 p. [10] t. ill.

Kiss Sándor, M.: A Püski Kiadó története = Balassagyarmati Honismereti Híradó 14. 1992. 1–2. 77–82.

Mezey László Miklós: Az „irodalmi koncentráció” kudarca. Felvidéki magyar könyvkiadók a két világháború között = Limes 9. 1996. 1–2. 39–49.

Miniszterelnökségi „irodalmi actió” 1916-ban. Közzéteszi: Paul Kárpáti = Berliner Beiträge zur Hungarologie 1994. 7. 263–273. és 1995. 8. 189–212.

Papp-Váry Árpád: 40 éves a Cartographia = Földrajzi Közlemények 119. (43.) kötet 1995. 2. 175–176.

Taraba Mária: A magyar mezőgazdasági könyvészet története. III. rész. A világháború után = A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1990–1991. 299–322.

Tarján Tamás: Mit lát a könyv? A Tevan kiadóról = Bárka 4. 1996. 1–2. 95–98.

Tiessen, Wolfgang: A szerző és az olvasó szolgálatában. Egy kis német kiadó eredményei = A szép könyv V. 19–33. ill. [Edition Tiessen]

Könyvkereskedelem

Németh Noémi – Schaffer Andrea: Adalékok a tübingeni heterodoxia nyugat-magyarországi kapcsolataihoz az 1620-as években = MKsz 112. 1996. 2. 223–233.

Pavercsik Ilona: A „megvilágosodott” írók munkái a pesti könyvkereskedelemben = Folytonosság vagy fordulat? 81–87.

Szelestei N. László: Korabinszky János Mátyás kísérlete könyvkereskedés nyitására (1780) = Tarnai Andor-emlékkönyv 249–254.

Szigethy Gábor: Irodalmi hirdetések, anno 1844 = Kortárs 40. 1996. 1. 71–73.

Tomsics Emőke: A pesti utca hangja: a rikkancs. Az utcai hírlapárusítás történetéből = História 18. 1996. 8. 28–29. ill.

Varga Sándor: A könyvkereskedelem – a nemzeti bibliográfiákért = Petrik-emlékkötet 33–43. ill.

Sajtótörténet

Átfogó művek

Bertalan Judit: A soproni német nyelvű sajtó történetéből = Soproni Szemle 50. 1996. 1. 39–50. ill.

Pogány György: A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története. 1. rész = KvtFigy 6. (42.) 1996. 4. 585–596.

Szénássy Árpád: A komáromi hírlapírás kétszáz éves története, 1789–1989. Tatabánya: Komárom–Esztergom M. Önkormányzat, 1994. 368 p.

17–18. század

Bódyné Márkus Rozália: Néhány adalék az 1780-as évek sajtótörténetéhez = MKsz 112. 1996. 2. 235–244.

Csonkaréti Károly: Mercurius Veridicius. 290 éve jelent meg a hazai hírlap első száma = Magyarok Világlapja 5. 1995. 1. 52–54.

Etényi Dóra: A közvéleményformálás eszközei az 1663–1664. évi háború idején. Egy Zrínyi-kártyajátéktól Esterházy Pál „Mars Hungaricus”-áig = Irodalomismeret 6. 1995. 1–2. 65–68.

Fehér Katalin: Felvilágosodás kori újságok híradásai a Georgiconról = MKsz 112. 1996. 1. 108–115. [173

Hangodi Ágnes: A Vedomosti és a Mercurius Veridicus = MKsz 112. 1996. 1. 97–106.

Köpeczi Béla: Az angol hírsajtó a Rákóczi-szabadságharcról = MKsz 112. 1996. 2. 161–174.

Szilágyi Márton: Schedius Lajos szerepe az Uránia körül = ItK 100. 1996. 1–2. 127–144.

Szilágyi Márton: Az Uránia eszmetörténeti helye a források történetében = Folytonosság vagy fordulat? 278–294.

18–19. század

Csorba Sándor: Az 1806-os törésvonal mentén (Kultsár István és a Hazai Tudósítások) = Folytonosság vagy fordulat? 120–134.

Fehér Katalin: Az első hazai újságok és folyóiratok a nevelésről = Magyar Pedagógia 95. 1995. 3–4. 279–292.

Penke Olga: „A könyveknek veleje” – A felvilágosodás egy rövid műfajának magyarországi története (1780–1830) = Folytonosság vagy fordulat? 88–101.

19. század

Böhm Orsolya: Ungarns Literatur und Kultur am Anfang des 19. Jahrhunderts im Spiegel der Wiener Zeitschriften = Ex libris et... 199–216. ill.

Brandt, Juliane: Die Würdigung des Großen Toten: Lajos Kossuth in protestantischen Predigten und in der protestansichen Presse im Jahre 1894 = Berliner Beiträge zur Hungarologie 1996. 9. 63–111.

Csohány János: A református sajtó a zsidó recepcióért = Szombat 8. 1996. 1. 38–39.

Faragó Tamás – Sántha Tiborné: Pesti élet egy hirdetési újság lapjain (A „Pester Kundschafts und Auktionsblatt” 1805–1806. évi számainak elemzése) = Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Fazekas Csaba. Miskolc: Bíbor K., 1996. 246–273.

Fehér Katalin: Egy pedagógiai hetilap 1849-ből = MKsz 112. 1996. 4. 532–539.

Fenyő István: Vezércikkek a centralista Pesti Hírlapban (1844–1845) = ItK 100. 1996. 1–2. 40–65.

Heverdle László: „Finnland és a skandinavismus” (A Kazinczy Gábor által közvetített Finnország-kép az Új Magyar Múzeum hasábjain) = Ünnepi könyv... 115–126.

Kindlovics Kálmán: Egy elfeledett nemzetiségi hetilap a 19. század második évtizedéből = MKsz 112. 1996. 4. 461–477.

Kiss Mária Rita: Az igazság esete a politikával. Álláspontok a Dreyfus-ügyről a korabeli magyar sajtóban = Társadalmi Szemle 51. 1996. 8–9. 133–151.

Paál László: Somogy megye sajtója [1863–1918] = Somogy megye múltjából 26. 1995. 41–60; 27. 1996. 173–197.

Püski Anikó: Jókai Mór jubileuma a Vasárnapi Újság tükrében = Limes. 8. 1995. 4. 33–47. ill.

Rózsa Mária: A bécsi „Wanderer” magyar vonatkozású közleményei 1851–1861. = MKsz 112. 1996. 1. 41–66.

Ruszoly József: Szemere Bertalan levelei Szalay Lászlóhoz = Dimenziók. Felső-Magyarországi Szemle 2. 1994. 2. 24–33.

Szecskó Károly: Az első római katolikus könyv- és folyóiratszemle hazánkban: Irodalmi Szemle 1876–1893. = MKsz 112. 1996. 2. 244–251.

Török Petra: Lasik figyelmeztetése ellenére. A zsidó irodalom értelmezésének fő fordulópontjai a magyar zsidó sajtóban 1880–1944 között = Szombat 8. 1996. 6. 34–40.

20. század

1956 vidéki sajtója. Összeáll. és szerk. Izsák Lajos, Szabó József, Szabó Róbert. Bp.: Korona, 1996. 823 p. ill.

Abonyi Iván: Ötszázadik alkalommal jelent meg a Fizikai Szemle! = Természet Világa 27. 1996. 11. 524–525.

Balázs Géza: Tizenöt éves az Édes Anyanyelvünk című folyóirat = Magyar Nyelvőr 118. 1994. 2. 162–168.

Batári Gyula: Egy jelentős hazai orvostörténelmi kezdeményezésről a debreceni „Orvostörténelem” című folyóiratról = Egészségnevelés 36. 1995. 1. 26–27. ill.

Bence Lajos: A kisebbségi sajtó = Írott szóval... 54–64.

Benedek András: Gondolatok a Szakképzési Szemle tíz évéről = Szakképzési Szemle 10. 1994. 4. 7–10.

Cseke Péter: „Neve már-már Erdéllyel jelentett egyet”. Spectator kisebbségi sajtóképe = Nyelvünk és Kultúránk 92–93. 1995–1996. 55–60. [474

Csete László: A Gazdálkodás 40. évfolyama elé = Gazdálkodás 40. 1996. 1. 1–2.

Glant Tibor: Magyarország az amerikai sajtóban az első világháború idején = Aetas 1996. 1. 36–52.

Havasi Zoltán: Tiszatájon ‘70–72-ben. Szerkesztői emlékeim = Szeged 1994. június 3–7. ill.

Ivánszky Ágota: Kassák és a Ma körének osztrák kapcsolatai a bécsi emigrációban = ItK 100. 1996. 3. 294–312.

Juhász Géza: A Magyar Grafika négy évtizede. Beszélgetés az első szerkesztőbizottság tagjaival = MG 40. 1996. 1. 9–10.

Karátson Endre: A Nyugat folyóirat kulturális programja = Új Forrás 28. 1996. 9. 46–57.

Kerekes Imre: Egy pécsi napilap, a Dunántúl története (1911–1944). A Dunántúl Vállalat megalakulása és fejlődése 1910–1944 között = MKsz 112. 1996. 1. 67–81.

Kiss János: Tallózás a Kőszeg és Vidéke 84 évfolyamában = Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. Szerk. Tóthárpád Ferenc. Kőszeg: Kőszegi Várszínházért Alapítvány, 1996. 159–173.

Kovács Miklós: Emlékeim a Tiszatájról. I–II. rész = Szeged 1996. június 22–26. és 1996. július 30–34. ill.

Kuszálik Péter: Néhány lappangó erdélyi sajtótermék a XX. századból. Egy sajtóbibliográfia levelezési anyaga = Magyar Könyvtárosok... 79–102.

Laczó Katalin: Szeged az „Új Szántás” című folyóiratban (1947. január – 1948. október) = Szeged 1995. február 24–27. ill.

Lakatos Éva: Tallózás a „magyar különszámok” birodalmában = MKsz 112. 1996. 2. 205–222. ill.

Lengyel András: A lapgründoló József Attila. A Szép Szó megindításának előkészítése = A modernitás antinómiái. József Attila-tanulmányok. Bp.: Tekintet, 1996. 137–161.

Lengyel László: Levélféle a Valóságról = Új Forrás 28. 1996. 7. 65–69.

Poprády Judit: Keleten és Nyugaton a helyzet... Német irodalmi folyóiratok az újraegyesülés időszakában = Helikon 42. 1996. 3. 340–345.

Pór Edit – Cseh Gergő Bendegúz: A hatalom és az újságírók 1956–1958 = História 17. 1995. 9–10. 39–41.

Rainer M. János: Nyugatról visszatekintve. Az Irodalmi Újság és Magyarország. 1957–1973. = Évkönyv. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 3. 1994. 95–105.

Rákóczy Rozália: 1956-os röplapok a Hadtörténeti Múzeum kisnyomtatvány-gyűjteményében = Hadtörténeti Közlemények 109. 1996. szeptember 79–114.

Róbert Péter: 50 éves a Magyar Honvédség központi folyóirata = Új Honvédségi Szemle 50. 1996. 12. 1–22.

Szilágyi György: Jegyzetek a szegedi tanácsok közlönyeiről = Szeged 1995. július–december, 18–21.

Szopori Nagy Lajos: A magyar forradalom értékelése a korabeli finn sajtóban = Hitel 9. 1996. 11. 9–20.

Tasi József: József Attila és a Korunk = József Attila könyvtára... 129–152.

Turczel Lajos: Pozsony és a két világháború közötti csehszlovákiai magyar sajtó = Limes 8. 1995. 3. 47–54. ill.

Vajda Miklós: Hatvanéves a The Hungarian Quarterly = Európai Utas 1996. 3. 65–69.

Vámos György: A Magyar Grafika a szakmai kommunikáció, az információcsere bázisa a magyar nyomdászatban = MG 40. 1996. 1. 6–8.

Vekerdi László: „Egyszer csak kezdték mondani, hogy ha VALÓSÁG, akkor az Kőrösi...” Harminchárom év a VALÓSÁG rabságában = Új Forrás 28. 1996. 4. 9–31.; 28. 1996. 5. 24–46.

Könyvtártörténet

Több századot érintő munkák

Antalóczi Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár megalakulása, működése és mai helyzete = Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 21. 1993. 83–101.

Bánhegyi B. Miksa: A könyvtár = Mons Sacer III. 191–232. ill.

Dán Krisztina: Iskolai könyvtárak Magyarországon = KKK 1996. február, 3–9.

Fülöp Géza: Egyházi könyvtárak művelődési és emberformáló szerepe a magyar történelemben = Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár (1793–1993). Emlékbeszédek. [475 Szerk. Antalóczi Lajos. Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Egri Főegyházmegyei Könyvtár, 1995. 23–33.

Gebauer, Horst: Székesfehérvár egyházi könyvtárai. Ford. Soós Imre. = Fejér Megyei Könyvtáros 36. 1996. 3–4. 3–4.

Kolozs Barnabásné: A veszprémi piarista gimnázium tanári könyvtára (1711–1948) = MKsz 112. 1996. 2. 192–204.

Kovács Imre, P.: Régi és mai epizódok a soproni líceumi könyvtár történetéből = KKK 1996. január, 28–37.

Mezei Zsolt: A pápai Református Nagykönyvtár története és kincsei = A Pápai Református Kollégium Évkönyve 1991–1995. 196–204. ill.

Mezei Zsolt: A vaszari plébánia és régi könyvei. Pápa, Jókai Városi Kvt., 1994. 44 [8] p. ill.

Pétervári András: A központi könyvtár múltja és jelene = PKI 1. 1996. 6. 13–15.

Szentimrei Mihály: A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei = Könyvtári alapok 79–98.

Tóth Gyula: Ezeréves a magyar iskolai könyvtár = KKK 1996. augusztus, 40–57.

Varga András: A szegedi piarista rendház könyvtára = Piaristák Szegeden, 1721–1996. Emlékkönyv a Kegyes Tanítórend szegedi oktatótevékenysége megkezdésének 275. évfordulójára. Szerk. Apró Ferenc. Szeged: Dugonics Társ., 1996. 43–47.

Zaharia Etelka: A zilahi dokumentációs (volt Wesselényi Kollégium) könyvtár múltja és jelene = Magyar Könyvtárosok... 75–77.

Zsámboki László: Humán gondolat és eszmény az ősi bányász–kohász Alma Materben. (Selmecbányától a Miskolci Egyetemig 1735–1949) [Selmeci Műemlékkönyvtár] = Könyvtári alapok 5–21.

11–17. század

Birnbaum, Marianna D.: The king, his queen, and their libraries = The orb and the pen. Janus Pannonius, Matthias Corvinus and the Buda Court. Bp.: Balassi, 1996. 101–120.

Monok István: „Libri in publica libraria exules scholastici”. Kísérlet egy fejléc értelmezésére, avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról Magyarországon = Tarnai Andor-emlékkönyv 181–187.

Veszprémy László: A pannonhalmi bencés apátság könyvei a 11. század végi összeírás alapján = Mons Sacer I. 327–332. ill.

18–19. század

Antalóczi Lajos: Eszterházy Károly üzenete = Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár (1793–1993). Emlékbeszédek. Szerk. Antalóczi Lajos. Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Egri Főegyházmegyei Könyvtár, 1995. 35–39.

Bognár Mária: A pápai Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola könyvtára = Megyei Pedagógiai Körkép 26. 1996. 2. 27–31.

Gábris József: Az iskola könyvtára = Az esztergomi nevelőképzés krónikája I. Esztergom: Az Esztergomi Tanító- és Óvónőképző Öregdiákjainak Egyesülete, Balassi Bálint Alapítvány a Tanítóképzésért, 1996. 22–23.

Deé Nagy Anikó: A Teleki–Bolyai Könyvtár, a magyar és egyetemes műveltség marosvásárhelyi tárháza = Magyar Könyvtárosok... 55–63.

Deé Nagy Anikó: A Teleki Téka, egy erdélyi hagyományőrző kisebbségi könyvtár = KKK 1996. szeptember, 36–40.

Hangodi Ágnes: Magyar volt I. Péter Hollandiából származó természetrajzi tárának első rendezője? = MKsz 112. 1996. 2. 233–235.

Horváth József: Könyvtárak Győr, Moson és Sopron megyében 1885-ben = KisalfKvt 1995. 2. 31–50.

Lőkös István: Konzervativizmus és progresszió között. Irodalom és művelődés Egerben Eszterházy püspöksége idején = Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 21. 1993. 55–66.

Vita Zsigmond: A Bethlen-kollégium könyvtára a XVIII. század közepén. = A Bethlen-kollégium emlékkönyve. Szerk. Hadházi Ferenc. Nagyenyed – Kolozsvár – Budapest: Deleatur Kult. Szolgáltató BT, 1995. 156–163. ill.

19–20. század

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Könyvtárának története: kivonatos közlés Palotás Ádám „Iskolai könyvtárunk története” című tanulmányából Pribojszky Edit kiegészítésével [476 = Könyvtári Jegyzések 1992. 2. 7–16. ill.

Czégény Márta: A hajdúböszörményi gimnázium könyvtárának története az államosításig. I. rész = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka 1996. 1. 11–28.

Izsa Melinda: Könyvtárak a magyar királyi honvédségben (1867–1914) = Új Honvédségi Szemle 49. 1995. 11. 108–114.

Jónás Károly: A Magyar Országgyűlés könyvtárának vezetői 1952-ig = MKsz 112. 1996. 4. 478–493.

Kis Józsefné: A Lévay József muzeális könyvtár, mint a bölcsészképzés egyik könyvtári bázisa Miskolcon = Könyvtári alapok 71–78.

Nagy Erzsébet: Somogyi Károly gyűjteménye a szegedi Somogyi-könyvtárban = KvtFigy 6. (42.) 1996. 1. 15–19.

Pappné Szabó Alexandra: Könyvtárunk története. A csermajori Újhelyi Imre Tejipari Középiskola könyvtára (1889–1995) = KisalfKvt 1996. 1. 35–45.

Soósné Martinka Éva: „A könyveknek (s a könyvtáraknak) megvan a maguk sorsa”. = Emlékkönyv a Zrínyi Miklós Gimnázium fennállásának 100. évfordulójára 1896–1996. Szerk. Németh László. Zalaegerszeg: Zrínyi M. Gimn., 1996. 89–92. [A gimnázium könyvtárának története.]

Száva-Kováts Endre: A Parlamenti Könyvtár jubileuma = KKK 1996. február, 9–15.

Tóth Béla: Tíz éve új házában a száztíz éves könyvtár = KvtFigy 6. (42.) 1996. 1. 11–14. ill. [Somogyi Könyvtár]

20. század

Bakó Elemér: Harminc év a Kongresszusi Könyvtárban (1955–1985) = KKK 1996. november, 29–34.

Benezra Sarolta: A Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine = Magyar Könyvtárosok... 121–128.

Enzsöl Imre: A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum könyvtára = KisalfKvt 1995. 2. 51–52.

Gödöllői Agrártudományi Egyetem. A Gödöllői Agrátudományi Egyetem jubileumi emlékkönyve, 1920–1995. Főszerk. Walleshausen Gyula. Írták Bálint Andor et al. Gödöllő: GATE, 1995. 2 db. 79–83, 134–135, 160–163, 170–174, 181–184, 203–207. ill.

Izsa Melinda: Könyvtárak, könyvellátás az első világháborúban = Új Honvédségi Szemle 50. 1996. 9. 114–119.

Kajtár Istvánné: A JPTE jogi kari könyvtáráról = PKI 1. 1996. 8. 3–4.

Kórász Mária: Amerikai magyar életrajzgyűjtemény Washingtonból Szegedre = KvtFigy 6. (42.) 1996. I. 20–22. ill.

Mészáros Józsefné: „In memoriam” Rába Magyar Vagon és Gépgyár Közművelődési (szakszervezetei) Könyvtára = KisalfKvt 1996. 1. 46–49.

Móró Mária Anna: Pécsi Püspöki Könyvtár – Pozsonyi Egyetemi Könyvtár – az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára = PKI 1. 1996. 8. 11–16.

Müller Imréné: 80 éves a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár = KisalfKvt 1995. 2. 53–55.

Reschner István: Könyvtárunk is 85 éves = A Bessenyei György Gimnázium jubileumi emlékkönyve. Szerk. Abonyi Istvánné et al. Kisvárda: Bessenyei G. Gimn., 1996. 20–22. ill.

Rózsa György: A Mundaneum és a digitális kultúra = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 43. 1996. 7–8. 259–261. ill.

Telekné Dézsi Piroska: Az iskolai könyvtár története = Kós Károly Építőipari Műszaki Szakközépiskola jubileumi évkönyve 1970–1995. Szerk. a tantestület közreműködésével Telekné Dézsi Piroska. Salgótarján: Kós K. Építőip. Műszaki Szakközépisk., 1995. 42–45. ill.

Újvári Mária: Adalékok a kolozsvári Egyetemi Könyvtár történetéhez korabeli kéziratok alapján = Magyar Könyvtárosok... 71–74.

Zsidai József: A Miskolci Egyetemi Könyvtár humán irányultságának felkészültsége 1995 = Könyvtári alapok 23–44.

Könyvtárépítészet

Sisa József: A Könyvtár és a torony építése = Mons Sacer II. 145–161.

Az Országos Széchényi Könyvtár épülete a Budavári Palotában. Szerk. Farkas László és Németh Mária. Bp.: OSzK, 1996. 112 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei 9.) [477

Bilbiofília

Több évszázadot érintő munkák

Horváth József: A XVI–XVIII. századi győri könyvkultúra kutatásának tapasztalatai = Helytörténész Könyvtárosok II. Országos Tanácskozása: Sopron, 1995. július 26–28. Bp.: OSzK KMK; Szentendre: MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, 1996. 71–78.

Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó) 1535–1740. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harold Prickler. Szeged: Scriptum Kft, 1996. 312 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/2.)

Rozsondai Marianne: Österreichische Possessorvermerke in Inkunabeln der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften = Ex libris et… 53–78.

Wehli Tünde: Megjegyzések a középkori magyarországi könyvgyűjtőkről és könyvgyűjtési szokásaikról = Ars Hungarica 23. 1995. 1. 3–25.

16–17. század

Monok István: A Rákóczi-család könytárai 1588–1660. Szeged: Scriptum Kft, 1996. LII, 285 p. ill.

Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a Debreceni Egyetemi Könyvtár 17. századi külföldi könyveiben IV. (Nemesek és polgárok könyvei) = MKsz 112. 1996. 4. 508–514.

Sebestyén Mihály: Janus Pannonius bujdosása = MKsz 112. 1996. 1. 2–22.

Soltész Zoltánné: Neves possessorok újabban felismert kötetei = MKsz 112. 1996. 4. 451–460.

18. század

Fekete Csaba: Kalmár György és a debreceni kollégium = Irodalomismeret 6. 1995. 1–2. 123–139.

Földvári Sándor: Habina Lukács egri szláv könyvhagyatékáról = MKsz 112. 1996. 3. 385–391.

Papp Gábor: Born Ignác könyvtárának hungaricumai. (Életrajzi háttérrel és Born kritikai bibliográfiájával) = Techtört. Sz. 20. 1993. 95–128.

19–20. század

Bényei Miklós: Eötvös József könyvei és eszméi. (Tanulmányok, esszék). Debrecen: Csokonai, 1996. 215 p.

Berényi Mária: Dr. Iuliu Todorescu – un bibliofil român din Budapesta = Almanach. Budapesti Románok Kulturális Társasága 1995. 54–57.

Csepinszky Mária: A kötcsei nemesi családok története a XVIII–XIX. században: A birtokszerző Antal család = Kötcse monográfiája. Szerk. Stirling János. Kötcse: Önkormányzat,1996. 703–710.

Endrei Walter: Batthyány Tódor műszaki könyvtára. Bp.: MTAK: MTA Technikatört. Kutatásokat Koordináló Közp. 1995. 61 p.

Eötvös József könyvtára. Szerk., a bevezető tanulmányt írta és a mutatókat összeáll. Gárgó Gábor. Bp.: Argumentum, 1995. cop. 1996. 326 p.

Forrai Márta: Adalékok a zalai Zichy család könyvtárának történetéhez = Somogy 24. 1996. 5. 472–475.

Laborc Júlia, H.: Lugossy József (1812–1884) magyar indogermanista könyvtárának uralisztikai vonatkozásai = Ünnepi könyv... 150–156.

Ojtozi Eszter: Néhány könyv Kazinczy Ferenc könyvtárából = MKsz 112. 1996. 1. 115–117.

Tarapcsák Ilona: Cs. Szabó László könyvtáráról = Dimenziók. Felső-Magyarországi Szemle 3. 1995. 2–3. 162–165.

Tasi József: József Attila könyvtára = József Attila könyvtára... 5–86. ill.

Olvasástörténet

Bősze Sándor: Adalélok Kötcse dualizmuskori egyesülettörténetéhez = Kötcse monográfiája. Szerk. Stirling János. Kötcse: Önkormányzat, 1996. 607–611.

Gazda István: Hol olvasták a Természettudományi Közlönyt száz éve? = Természet Világa 127. 1996. 12. Színes melléklet 2–3. [478

Kriveczky Béla: Könyvek és könyvtulajdonosok a 19. század eleji Szabolcs megyében = Iskolatörténet – iskolakultúra... 65–68.

Monok István: Ortodoxia és humanitás = Iskolakultúra 6. 1996. 9. 28–33.

Nagy Júlia: Sárospataki ifjak könyvtára (1848–1896) = Győri iskolatörténeti... 159–169.

Schleininger Tamás: A Szentendrei Kaszinó története a korabeli sajtó tükrében = Gazdaság- és társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Farkas Rozália. Szentendre: Pest M. Múz. Ig., 1995. 348–394. ill.

Szunyogh Szandra: Egyesületi élet Vörösberényben. A vörösberényi Magyar Olvasóegylet = Balatonalmádi és Vörösberény története. Tanulmányok. Szerk. Kredics László és Lichtneckert András. Balatonalmádi: Almádiért Alapítvány, 1995. 336–337.

Tóth István György: Írás, olvasás, könyv a paraszti műveltségben a 17–18. században = Századok 129. 1995. 4. 815–856.

Tóth István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz... az írás térhódítása a művelődésben a kora újkori Magyarországon. Bp.: MTA Törttud. Int., 1996. 339 p. [8] t. ill.

Tóth István György: „Pápisták” és „kálvinisták”. Hitvita egy 18. századi jobbágycsaládban = História 18. 1996. 3. 29–30. ill.

A múlt könyvtárosai, bibliográfusai, újságírói

Ács Anna: Az Életképek bécsi forradalmi tudósítója: Pap Gábor = Limes 8. 1995. 4. 75–80.

Bitskey István: „Fuit bibliothecarius” (Könyvtárosok, könyvgyűjtők, könyvtáralapítók) = Hungariából Rómába: a római Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés. Bp.: Nemz. Tankvk., cop. 1996. 157–167. [Az intézmény tanítványainak könyvtári tevékenysége]

Bodor Judit: Gragger Róbert – „A báró Eötvös Collegium egyik legkitűnőbb neveltje” = Szabadon szolgál a szellem. Tanulmányok és dokumentumok a száz esztendeje alapított Eötvös József Collegium történetéből 1895–1995. Bp.: GIFT Kft, 1995. 43–47.

Fülöp Géza: Könyvtártudomány és bibliográfia (Kovács Máté könyvtárelméleti koncepciója) = KKK 1996. december, 19–28.

Kégli Ferenc: Petrik Géza élete és munkássága = Petrik-emlékkötet 13–31. ill.

Koller József történetíró és könyvtáros jubileuma = PKI 1. 1996. 1. 3–6.

Lajos János: Sashegyi Oszkár 1915–1994. = Levéltári Közlemények 66. 1995. 1–2. 5–12.

Leibniz, Gottfried Wilhelm 350 éve született = PKI 1. 1996. 4. 9.

Móró Mária Anna: Krisztics Sándor = PKI 1. 1996. 4. 12–18.

Móró Mária Anna: Várkonyi Nándor és a Pécsi Egyetemi Könyvtár 1924–1956. = PKI 1. 1996. 3. 3–7.

Orlai Györgyné: Újabb adatok Lósy-Schmidt Ede életéről, munkásságáról és a kassai Országos Magyar Műszaki Múzeumról = Techtört.Sz. 20. 1993. 263–277. ill.

Ress Imre: Sashegyi Oszkár (1915–1994) = Századok 130. 1996. 1. 200–204.

Salló László: Babits Mihály a Fogaras és Vidéke hasábjain = Iskolakultúra 6. 1996. 8. 105–110.

Sándor Pál: Horn Ede pályaképe = Századok 129. 1995. 4. 899–902.

Sütő József: Régi halasi diákok nyomában I. Miskolczi Kerekes Sámuel (1757?–1800) = Századok lelke. Irodalmi és helytörténeti tanulmányok. Kiskunhalas: Önkormányzat, 1995. 24–34. ill.

Szabadváry Ferenc – Orlai Györgyné: Lósy-Schmidt Ede (1879–1948) = Techtört.Sz. 20. 1993. 229–233.

Szála Erzsébet: Kis János az író és irodalomszervező = Soproni Szemle 50. 1996. 1. 51–57.

Szállási Árpád: Weszprémi István (1723–1799) és kora. Debrecen: DOTE, 1995. 44 p. ill.

Szántay Antal: Könyvtárosok és történetírók. Angelo Gabrielle kormányzati tervezetétől II. József reformjáig = Történelmi Szemle 38. 1996. 1. 45–61.

Szecskó Károly: Adalékok Bán Imre gyöngyösi éveihez = Mátrai tanulmányok 1995. 291–306.

Szepes Zsuzsanna, B.: A „tudós Prépost” Koller József születésének 250. évfordulójára = Honismeret 24. 1996. 2. 36–39.

Takács Miklós: Pável Ágoston könyvtári öröksége = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője 26. 1996. 1. 33–37. ill.

Tóth Béla: Maróthi György. Debrecen: MTA DAB, 1994. 327 p. ill.

Újszászy Kálmán: Erdélyi János, a könyvtáros = Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 8. 1996. 419–424.

Czövek Zoltán – Perger Péter [479