Magyar Könyvszemle   2. évf. 1877. 2.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

[128A magyar irodalom 1877-ben.
Második közlemény.
Összeállítja: Tipray Tivadar.

(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1877-iki évszámmal vannak jelelve. – Hol a nyomtatás helye nincs kitéve, Budapest értendő. – A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. – Hogy ezen jegyzéket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállitani, felkéretnek a szerzők és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni sziveskedjenek.)

Acta reg. scient. universitatis Claudiopolitanae anni 1876–77. Fasc. I. Két Beszéd, melyek a kolozsvári kir. tudomány-egyetem 1876–77. tanév Rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1876. sept. 10-én tartattak. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 57 l.)

Akadémia, a m. t., évkönyvei. XV. kötet. 1. darab. A m. t. Akadémia 1876. jun. 11-én tartott 36. közgyülésének tárgyai. (Akadémia. 4-r. 59 l. ára 80 kr.)

Áldor Imre. Az első magyar király. (Történelmi könyvtár. 31. füz. Franklin-társ. 8-r. 112 l. ára 40 kr.)

Áldor Imre. Lengyelország végnapjai. (Tört. könyvtár. 32. füzet. Franklin-társ. 8-r. 110 l. ára 40 kr.)

Áldor Imre. Orániai Vilmos vagy Istenért és hazáért! (Tört. könyvtár. 33. füz. Franklin-t. 8-r. 112 l. ára 40 kr.)

Államok, az európai, véderői. III. füz. (Honvédkönyvtár. XIII. havi füzet. XII. köt. F. Rásztokai Kobilicz Lajos. 8-r. 129–192 l.)

Apollonius Rhodius. Arany-gyapjas vitézek vagy Argonauticon. Ford. Szabó István. („Hunyadi Mátyás” irod. intézet. 8-r. XXII, 154 l.)

Archivum Rákóczianum. (Lásd II. Rákóczi Ferenc levéltára. I. osztály. V. köt.)

Ballagi Károly. Földrajz a népiskolák számára. I. évfolyam. A népiskola III. osztályának tananyaga. (Franklin-t. 8-r. 45 l. ára 20 kr.)

Ballagi Károly. Földrajz a népiskolák számára. II. évf. a népiskoal IV. osztályának tananyaga. (Franklin-t. 8-r. 96 l. ára 40 kr.)

Ballagi Károly. Földrajz a népiskolák számára. III. évf. a népiskola V. osztályának tananyaga. (Franklin-t. 8-r. 55 l. ára 25 kr.)

[129Ballagi Károly. Vezérkönyv a földrajz tanításában, tanítók számára. (Franklin-t. 8-r. 56 l. ára 40 kr.)

Balló Mátyás. A vegytan alapelvei a középiskolák felső osztályai számára. 60 fametsz. ábrával és 1 színes táblával. 2. telj. átdolg. kiadás. (Franklin-társ. n. 8-r. XVI, 288 l. ára 2 frt 80 kr.)

Balogh Ferencz. Tájékozó pontok a Theologia terén. A magyar protestáns modernismus és haladó orthodoxia szembesítése. (Debreczen. Ifj. Csáthy Károly. 8-r. 27 l. ára fűzve 25 kr.)

Bánhegyi István és Emericzy Géza. Népiskolai tankönyv olvasmányokkal, a magyarhoni népiskolák mindennapi és ismétlő iskolái számára. 4. jav. és bőv. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 240 l. ára 50 kr. kötve 60 kr.)

Barna Ignácz. A Rómaiak satirájáról és satira-íróikról. (Értekez. a Nyelv- és Széptudom. köréből. VI. köt. 3 sz. Akadémia. 8-r. 36 l. ára 20 kr.)

Bartsch Samu. A sodró-állatkák és Magyarországban megfigyelt fajaik. (Természettudományi társ. 4-r. IX, 51 l. 4 kőnyomatú táblával.)

Bátorfi Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. III. köt. II. III. IV. füz. (N.-Kanizsa. Szerző. 8-r. 65–128, 129–192, 193–256 l. Egy-egy füzet ára 50 kr.)

K.-Beniczky Irma. A nők apró kötelmei s ezek fontossága az életben. (Közhasznú családi könyvtár. 17. füzet. Franklin-társulat. 8-r. 112 l. Egy füzet ára 40 kr.)

K.-Beniczky Irma. Babonaság a salonban. (Közhasznú családi könyvtár. 18. füz. Franklin-t. 8-r. 112 l. Egy füzet ára 40 kr.)

Beöthy Zsolt. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. I. köt. A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig. A középiskolák VI. VII. VIII. oszt. számára. (Athenaeum. 8-r. VI, 320 l.)

Bercsényi Miklós, székesi gróf, főhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez 1704–1712. Az eredeti kéziratokból a titkos jegyek fölfejtésével közli Thaly Kálmán. II. köt. 1706–1708. (II. Rákóczi Ferencz levéltára. I. osztály. V. köt.)

Brassai Sámuel. Logikai tanulmányok. (Értekez. a bölcsészeti tudom. köréből. II. köt. 5. szám. Akadémia. 8-r. 27 l. ára 20 kr.)

Brück H. Egyháztörténelem. IV. rész. (A külföldi kath. theol. irodalom tárháza. I. évf. V. köt. Tettey F. 8-r. 480–640 l. ára 1 frt.)

Brühl Gusztáv. A gályarab, vagy a velenczei rémes éj. Történeti regény. Ford. Ásványi Ferencz. I. köt. (Mehner Vilmos. 8-r. 691 l.)

Buzogány Áron. A székely mívelődési és közgazdasági egyesület első évkönyve 1876-ra. (Kocsi Sándor nyomdája. 85 l. ára 40 kr.)

Cherbuliez Victor. A különcz. Regény két kötetben. Ford. Augustus. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 1–176, 177–383 l. ára a két kötetnek 1 frt 80 kr.)

Concha Győző. A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. (Athenaeum. 8-r. 123 l. ára 1 frt.)

Cortambert Richárd. A tenger fenekén. Regény. Francziából. (Athenaeum. 8-r. 130 l.)

Csarnok, Szépirodalmi. X. évfolyam. 1–3. … füzet. Szerk. Friebeisz Ferencz. (L. Montépin.)

[130Csesznák Benő. Az Uchatius-ágyúk leírása és hatása a külföldi ágyúkkal összehasonlítva. (Grill Károly. n. 8-r. 84 l. s VII tábla, ára 1 frt 50 kr.)

Csiky (Csernátoni) Lajos. A skót szabad egyház ismertetése. Egyháztanulmány. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 55 l. ára 35 kr.)

Czuczor népies költeményei. (Olcsó könyvtár. 33. sz. Franklin-társ. 16-r. VIII, 111 l. ára 30 kr.)

Dallos Gyula. Kis török tolmács. Magántanulásra és keleti utazók számára. I. rész: alaktan. (Lampel R. k. 8-r. II, 1–48 l. ára 80 kr.)

Darmay Viktor. Újabb költemények. (Sárospatak. Steinfeld Béla nyomdája. 310 l. ára 2 frt.)

Dell’ Adami Rezső. Az anyagi magyar magánjog codifikátiója. I. (Külön lenyomat a „Magyar Themis”-ből. Athenaeum. 8-r. 324 l.)

Dickens Károly. Copperfield Dávid személyes élettörténete, kalandjai, tapasztalatai és észrevételei, melyeket semmiképpen nem szánt a nyilvánosság elé. Regény 5 kötetben. Angolból ford. Zichy Camilla. (Franklin-társ. 16-r. IV, 311; II, 328; II, 327; II, 323 és II, 283 l. ára 5 frt.)

Dobránszky Péter. Deák Ferencz. Kor- és jellemrajz. (Tettey F. és társa. n. 8-r. 65 l. ára 50 kr.)

Dobsina bányaváros rendezett tanácsának szervezete az 1871. XVIII. t. cz. alapján. Organisation etc. (Athenaeum. 8-r. 99 l.)

Döntvények gyűjteménye. A m. kir. Curia semmítőszéki és legfőbb ítélőszéki osztályainak az 1876. évben hozott elvi jelentőségű határozatai. Szerkeszti: többek közreműködésével Fayer László. Új folyam. II. köt. (Athenaeum. 8-r. XVI, 208 l. ára 1 frt.)

Edwards. Léa a divathölgy. Angol regény. 2 kötetben. (Athenaeum. 8-r. 286, 299 l. ára a két kötetnek 2 frt 40 kr.)

Ercsey Ernő. A Budapest fővárosi sz. Rókushoz czímzett polgári közkórház Kovács Sebestyén Endre főorvos vezetése alatt álló I. sebészi osztályának működése 1874, 1875. és 1876. évben. 8 fametsz. ábrával. (Tettey F. s társa. 8-r. VIII, 156 l. ára 1 frt 50 kr.)

Erődi Béla. Gyakorlati török nyelvtan. Rövid vezérfonal a török társalgó nyelvnek 36 leczkében tanító segélye nélkűli elsajátítására. Ahn F. módszere szerint. (Tettey F. s társa. 8-r. 1–4 ív, ára 1 frt.)

Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. II. köt. 5. sz. (L. Brassai Sámuel.)

Értekezések a mathematikai tudományok köréből. V. köt. 1–3. sz. Szerk. Szabó Józs. (L. Kondor Gusztáv, Kenessey Albert, Holitsy Pál.)

Értekezések a nyelv- és széptudom. köréből. Szerk. Gyulai Pál. VI. köt. 3–5. sz. (L. Barna Ignácz, Goldziher Ignácz, Szász Károly.)

Értekezések a társadalmi tudom. köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. IV. köt 6, 7. szám. (L. Jakab Elek. Zlinszky Imre.)

Értekezések a természettudományok köréből. VII. köt. 1. szám. Szerk. Szabó József. (L. Schenzl G.)

Értekezések a történelmi tudom. köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. VI. köt. 6–9. szám. (L. Wenzel Gusztáv, Ortvay Tivadar, Ipolyi Arnold, Pesty Frigyes)

[131Eynaud Albert. Ferizáde dala. Beszély. Francz. ford. Huszár Imre. (Olcsó könyvtár. 32. sz. Franklin-t. 16-r. 57 l. ára 20 kr.)

Földes József és Demeter Róbert. Emlék. A legszebb magyar dalok válogatott gyűjteménye. I. füzet. 150 dal hangjegyezve. (Bucsánszky nyomdája. 8-r. 146 l. Egy füzet ára 1 frt 50 kr.)

Fraknói Vilmos. Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. (Athenaeum. 8-r. 58 l. ára 60 kr.)

Fuchs János. A természettan elemei. A népiskolák felsőbb osztályainak használatára. 3. jav. kiadás. 66 ábrával. (Lauffer. 8-r. 53 l.)

Führer Ignácz. A magyarok története rövid előadásban. XI. jav. kiadás. (Aigner. 8-r. 38 l.)

Gajdács Pál. Kedves az Isten hajléka! – Egyházi beszéd, a szarvasi ág. hitv. ev. templom fölszentelésének 88. emlékünnepén 1876. dec. 10-én. (Athenaeum 8-r. 13 l. ára 20 kr.)

Gáspár Ignácz. Rövid háztartástan felsőbb leányiskolák és nőtanító-képezdék számára. 2. jav. kiadás. (Lampel R. 8-r. 98 l.)

Gauthier Théophile. A lélekcsere. Regény. Francziából ford. Szekula Gyula. (Olcsó könyvtár. 29. sz. Franklin-t. 16-r. 124 l. ára 30 kr.)

Goldziher Ignácz. A spanyolországi Arabok helye az Iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval. (Értek. a nyelvtudom. köréből. VI. köt. 4. sz. Akadémia. 8-r. 80 l. ára 50 kr.)

Gonzalés E. Richelieu és Anna királyné. Tört. regény XIII. Lajos korából. Francziából ford. Mártonffy Fr. 2 köt. (Pfeifer Ferd. k. 8-r. 190 és 192 l. ára 2 frt.)

Grotius. Tételes nemzetközi jog. Kérdések és feleletekben. (Jogi ismétlő könyvek gyűjteménye. IV. Kiadja Eggenberger. 8-r. 81 l.)

György Endre. Keletre magyar. Magyarország közgazdasági érdekei és teendői kelet felé. A nemzetgazdasági egylet által a Korizmics-Weisz díjjal koszorúzott pályamű. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 159 l. ára 2 frt.)

Hatala Péter. Arab nyelvtan. Olvasmányokkal és szótárral, tekintettel a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre. (Egyetemi nyomda. 8-r. VIII, 150 l.)

Heitzmann K. és I. A sebészi kór- és gyógytan alapvonalai. A legújabb kiadás után magyarra ford. Id. Purjesz Zsigmond. II. füz. (Eggenberger. 8-r. XI, 221–535 l. 91 fametszettel.)

Heller Ágost. A kir. magy. természettudom. társulat könyveinek czímjegyzéke. (Társulat. 8-r. VIII, 330 l. Ára 1 frt 20 kr.)

Herczegh Mihály. A telekkönyvi rendtartás Magyarországban és Erdélyben. Az ezt módosító és kiegészítő törvényekkel, felsőbb rendeletekkel, iromány-példákkal és egy függelékkel, mely a m. kir. Curia 1861–1876. évi telekkönyvi döntvényeit tartalmazza a telekkönyvi rendtartás szakaszai szerint. 2. kiadás. (Eggenberger. 8-r. VIII, 344 l. ára 2 frt 80 kr.)

Hermann Ottó. A phylloxera ügye, tekintettel a Pancsován végrehajtott irtásokra. A magyar képviselőház pénzügyi bizottságának 1877. évi márcz. 15-én tartott ülésében előadta –. (Franklin-t. nyomdája. 8-r. 12 l.)

[132Holitsy Pál. Csillag-észlelés a kelet-nyugot vonalban. (Értek. a mathem. tudom. köréből. V. köt. 3. sz. Akadémia. 8-r. 58 l. ára 30 kr.)

Honvédkönyvtár. XIII. havi füzet. XII. kötet. (Lásd: Államok, az európai, véderői.)

Huszár Károly. Történetekkel és magyar közmondásokkal felvilágosított egyházi beszédek minden vasár- és ünnepnapra. V. évi folyam. (Bagó Márton és fia nyomdája. 8-r. 445 l.)

Illyés Bálint. Költemények. (Franklin-társulat. 12-edr. VIII, 236 lap, ára 1 frt 60 kr.)

Illyés Dezső. A puffancs. Eredeti bohózat egy felvonásban. (Aigner. 8-r. 48 l. ára 25 kr.)

Illyés Dezső. Fővárosunk végleges szabályozása, tekintettel a Dunaszabályozásra és az állandó világkiállítás eszméjére. Függelékűl: két legújabb nemzeti korkérdés. Blána Szilárd művének tekintetbevételével. (Aigner. 8-r. 69 lap, 6 színezett ábrával, Magyarország és a végleges szabályozás (színezett) térképével, ára 1 frt 80 kr.)

Ipolyi Arnold. Emlékbeszéd Czinár Mór felett. (Értek. a történelmi tudom. köréből. VI. köt. 8. szám. Akadémia. 8-r. 50 l. ára 20 kr.)

Irodalom, a külföldi kath. theologiai, tárháza. I. évf. V. köt. (L. Brück H.)

Jakab Elek. A levéltárakról, tekintettel a magyar államlevéltár-ügyre. (Akadémia. 8-r. 189 l. ára 1 frt.)

Jakab Elek. Emlékbeszéd Szentkirályi Zsigmond fölött. (Értek. a társadalmi tud. köréből. IV. köt. 6. szám. (Akadémia. 8-r. 74 l. ára 40 kr.)

Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. Magyarította Belényesi Gábor. (Olcsó könyvtár. 31. sz. Franklin-t. 16-r. 112 l. ára 30 kr.)

Johnson W. Sámuel. Hogy nő a vetés. Kézikönyv a növény chemiai alkatáról, szerkezetéről és életéről. Mezőgazdasággal foglalkozók számára. Eredetiből fordította Duka Marczell. A fordítást átvizsgálták Balás Árpád és Csanády Gusztáv. (Természettudományi társulat. 8-r. XXVII, 404 l. 71, a szöveg közé nyomt. fametsz. ábrával.)

Jósika Kálmán. Vallás, politika és társadalom. Egyház-politikai, társadalmi és szépirodalmi apróbb művek gyűjteménye. („Hunyadi Mátyás” nyomda. 8-r. IX, 212 l.)

Kalmár Béla. Rövid élet, hosszú szenvedés. Regény. (Arad. Gyulai István nyomdája. 8-r. 175 l. ára 1 frt.)

Kárpáthy Kamill. Katonai iránytan a m. k. honvédség használatára 185 minta és példával. A m. k. honvédelmi minister által elfogadott tan- és kézikönyv. Jav. második kiadás. (Pesti könyvnyomda-részvénytárs. 8-r. 356 l.)

Kecskeméthy Aurél. Éjszak-Amerika 1876-ban. (Ráth Mór. 8-r. IV, 420 l.)

Keleti Károly. Honismertető a bécsi 1873-ki közkiállítás magyar katalogusának bevezető része. (Nagel Bernát. 8-r. IX, s 359 l. ára 2 frt.)

Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez. (Értekezések a mathematikai tudományok köréből. V. köt 2. szám. Akadémia. 8-r. 9 l. 8 számtáblával, ára 20 kr.)

[133Képviselőházi Irományok. (Az 1875. augustus hó 28-ra hirdetett országgyűlés nyomtatványai. 4-r. XI. kötet. 289–357 l. tartalom. XII. kötet. 207, 101, 1–18 l.)

Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1875. aug. 28-ra hirdetett országgyűlés nyomtatványai. 4-r. II. köt. 233–256 l.)

Képviselőházi Napló. (Az 1875. augustus 28-ra hirdetett országgyűlés nyomtatványai. 4-r. IX. köt. 305–403 l., tartalom, név- és tárgymutató. X. köt. 1–32 l.)

Kereskedelmi- és ipar-kamarának, A budapesti, jelentése a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministerhez a kamarai kerület kereskedelmi és forgalmi viszonyairól az 1875. évben. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 203 l.)

Kiss Áron és Öreg János. Nevelés- és oktatástan. (Deutsch M.-féle művészeti intézet. 8-r. 112 l. ára 1 frt.)

Kohn Salamon. Első oktatás a bibliai történetben. Erster Unterricht etc. VII. verb. u. verm. Aufl. (Lampel. 8-r. 86 l. ára 36 kr.)

Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly fölött. (Értek. a mathem. tudom. köréből. VI. köt. 1. sz. Akadémia. 8-r. 24 l. ára 10 kr.)

Korbuly Imre. Magyarország közjoga, illetőleg magyar államjog rendszere. Kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. II. füz. 3. kiadás. (Eggenberger. 8-r. VIII, 225–536 l.)

Kovács Ödön. A vallásbölcsészet kézikönyve. Revideálták Dobos János és Fejes István. I. köt.: A vallás mint tűnemény, vagy a vallások története. (Franklin-társ. n. 8-r. XX, 388 l. ára 3 frt.)

Könyvészet, Magyar. 1876. (L. Makáry Gerő.)

Könyvtár, Közhasznú Családi. 17, 18. füz. (L. K.-Beniczky Irma.)

Könyvtár, Olcsó. 28–35. (Lásd: Stifter Adalbert, Gauthier Théophile, Macaulay T. B., Jerrold Douglas, Eynaud Albert, Czuczor, Prescott H. E., Sayous Eduard.)

Könyvtár, Történelmi. 30–33. sz. (L. Toldy László, Áldor Imre.)

Kubinyi Lajos. A házi-ipar könyve. II. füz. (M. k. közoktatásügyi minister. 8-r. 147–288 l. ára 1 frt 20 kr.)

Küldöttség, A czeglédi százas, Kossuth Lajosnál Baracconeban, Olaszországban 1877. jan. 24. Részletes leírása a küldöttség utazásának, fogadtatásának és visszatérésének. (Franklin-t. nyomdája. 8-r. 96 l. ára 50 kr.)

Lukács Ödön. Egyházi beszédek. Templomi és temetési használatra. I. kötet. (Sárospatak. Klein Alfréd. 8-r. 278 l. ára 1 frt 80 kr.)

Macaulay. Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Ford. Zichy Antal. III. köt. (Akadémia. 8-r. 548 l.)

Macaulay T. B. Byron. Angolból ford. B. P. (Olcsó könyvtár. 30. sz. Franklin-társ. 16-r. 53 l. ára 20 kr.)

Maislis Mór. Polgári perrendtartási repertorium függelékkel. II. kiadás. (Aigner Lajos. 16-r. X, 151 l. ára 1 frt.)

Makáry Gerő. Magyar könyvészet. 1876. Jegyzéke az 1876. évben megjelent új, vagy ujólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, lapszámok, [134megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlítésével és tudományos szakmutatóval. Függelékűl: A magyar hirlapok és folyóiratok 1877-ben. (Budapesti könyvkereskedő-segédek egylete. 8-r. XXVII, 97 l. ára 1 frt.)

Márkus István. Törökországi képek. (Athenaeum. 8-r. 325 l. ára 2 frt 50 kr.)

Mauritz Rezső. A természettan elemei. Népiskolák számára. 3. jav. kiad. (Aigner Lajos. 8-r. II, 62 l. ára 40 kr.)

Médérich Charot. Dumont Jakab. Regény. (Athenaeum. 8-r. 195 l.)

Menyhárt János. Némely korszerű kérdések szellőztetése a magyar protestáns egyház kebelében. (Lenyomat az „Evangyéliomi Prot. Lap” márcziusi számaiból. Debreczen. Ifj. Csáthy Károly. 8-r. 47 l. ára 30 kr.)

Mommsen Tivadar. A rómaiak története. Az 5. kiadás után a m. t. Akadémia megbízásából ford. Toldy István. VI. köt. (Franklin-t. nyomdája. 8-r. 329 l. ára 2 frt.)

Montépin Xavér. A vörös boszorkány. Reg. Ford. Berényi. I. II. köt. (Szépirod. Csarnok. X. évf. 1–3. füz. Friebeisz Fer. 8-r. 190, 64 l. Egy füzet ára 30 kr.)

Múzeum, A magyar nemzeti, könyvtárában találtató többes példányok jegyzéke. II. füz. (Múzeum könyvtára. 8-r. 69 l.)

Nagy Péter. Emlékbeszéd hidvégi gr. Mikó Imre felett. A szepsi-szentgyörgyi ref. templomban nov. 26-án 1876. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 19 l.)

Népköltészet. A hazai nem-magyar ajkú, tára. Harmadik köt. Román népdalok. Fordították Ember György, Grozescu Julián, Vulcanu József, bevezette Vulcanu József. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (Athenaeum. 8-r. XXIII, 164 l. ára 1 frt.)

Novellák, Külföldi. I. II. köt. (Athenaeum. 8-r. 200, 166 l. Egy-egy kötet ára 80 kr.)

Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. IV. köt. Első fele. (Akadémia. 8-r. 487 l. ára 2 frt.)

Ónody Bertalan. Khiva dinnyészete. (A Szyr-Deria vidék dinnyéinek ösmertetésével.) 1875. évben közép-ázsiai utazásában tett tapasztalatai alapján. (Tettey F. s társa. n. 8-r. IV, 62 l. ára 1 frt 20 kr.)

Ortvay Tivadar. Kritikai adalékok Margum történetéhez. Források alapján. (Értekez. a történelmi tudomány köréből. VI. köt. 7. szám. Akadémia. 8-r. 53 l. ára 30 kr.)

Paszlavszky József. Az állatok természetrajza. I. köt. A középtanodák első osztálya számára. (Eggenberger. 8-r. 136 l. ára 90 kr.)

Pazar József. Jézus Példázatai. Homiliákban. Közrebocsátja fia, Pazar István. II. füz. (Sárospatak. Steinfeld Béla nyomdája. 8-r. 196 l.)

Pereszlényi János. Emlékbeszéd Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876. febr. 13-án a nagy győri reform. gyűlekezet templomában. (Győr. Czéh Sándor nyomdája. 8-r. 17 l. ára 10 kr.)

Pesty Frigyes. Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban és a rácz despota czím. (Értek. a tört. tudom. köréből. VI. köt. 9. szám. Akadémia. 8-r. 65 l. ára 30 kr.)

Plathy István. El a bécsi egyezséggel! Éljen az önálló magyar nemzeti jegybank! (Szentkirályi és Treutner nyomdája. 8-r. 16 l.)

[135Plósz Sándor. A magyar váltójog kézikönyve. I. füz. (Zilahy S. n. 8-r. 1–116 lap, ára 2 frt 80 kr.)

Ponson du Terrail. Rocambole börtönben. Regény. I. A kőmives szerelme. II. Newgate földalatti boltozata. III. Egy őrült naplója. IV. Az akasztott kötele. 8 köt. Francz. ford. Mártonffy Fr. (Pfeifer Ferd. k. 8-r. 191, 198, 179, 172, 216, 221, 211 s 188 l. ára 8 frt.)

Prescott H. E. Schäffer Magdaléna. Beszély. Angolból ford. Csukássi József. (Olcsó könyvtár. 34. sz. Franklin-t. 16-r. 155 l. ára 40 kr.)

Radvánszky Béla, szliácsi kerület országgyűlési képviselőjének a képviselőház 1877. jan. 23-án tartott űlésben mondott beszéde. – Reč etc. (Beszterczebánya. Machold Fülöp nyomdája. 2-r. 4 l.)

II. Rákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi irattárakból bővítve, kiadja a m. t. Akadémia történelmi bizottsága. I. osztály: Had- és belügy. V. Szerk. Thaly Kálmán. Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez. II. köt. 1706–1708. (Akadémia. 8-r. 671 l.)

II. Rákóczi Ferencz levéltára. II. osztály: Diplomatia. III. köt. Angol diplomatiai íratok II. Rákóczi Ferencz korára. Angol levéltárakból közli Simonyi Ernő. (Akadémia. 8-r. 496 l. ára 2 frt.)

Rendeletei, A m. k. belügyministerium, és utasításai a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. XIV. t. cz. végrehajtása tárgyában. (Ráth Mór. n. 8-r. IV, 60 l. ára 40 kr.)

Rendeleteinek, A m. k. igazságügyministerium, gyűjteménye. 1876. évi folyam. (Az új váltó-eljárással.) (Ráth Mór. n. 8-r. VIII, 64 és 43 l. ára 80 kr.)

Rendeleteinek, A m. k. ministerium, gyűjteménye. 1876. évi folyam. 8. (utolsó) füzet. (Ráth Mór. n. 8-r. XIV, 177–305 l. ára 80 kr.)

Rendeleteinek, A m. k. ministerium, gyűjteménye. 1876. évi folyam. Négy pótfüzettel. Utasítások a népiskolai törvények végrehajtása tárgyában. Pénzügyministeri szabályrendeletek és utasítások az 1876. XV. t. cz. végrehajtása. 1. 2. füz. Váltóeljárás. (Ráth Mór. n. 8-r. XIV, 305; II, 98; 48; 32 és 43 l. ára 3 frt 50 kr.)

Rendeletek, Igazságügyi, 1876. (Franklin-társ. 8-r. 108 l.)

Rendeletek tára, Igazságügyi. Az 1876 évi igazságügyi rendeletek. Szerk. Fayer László. (Új folyam.) II. köt. (Athenaeum. 8-r. VIII, 93 l. ára 50 kr)

Répássy János. Egyházi beszédek a róm. kath. egyházi év ünnepeire és vasárnapjaira. A szónoki előadásra vonatkozó gyakorlati szabályokkal és függelékűl hét májusi beszéddel a „Magnificat” fölött. („Hunyadi Mátyás” nyomda. 8-r. 577 l.)

Roquette Ottó. Szent Erzsébet Legendája. Magyarra fordítá Ábrányi Kornél. Az oratoriumot szerzé Liszt Fer. (Fanda József könyvnyomdája 8-r. 24 l.)

Sárkány Ján. Fer. Évi jelentés a pesti lovar-egylet munkálódásáról és a magy.-osztr. birodalomban 1876-ban lefolyt lóversenyekről. (50. év.) 1876 (Athenaeum nyomdája. 8-r. XXVIII, 183 l)

Sayous Eduard. A mongolok betörése Magyarországba 1241–1242. Francziából ford. Takács István. (Olcsó könyvtár. 35. szám. Franklin-társ. 16-r. 45 l. ára 20 kr.)

[136Schenzl Guidó. Az Isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben. (Értek. a természettudom. köréből. VIII. köt. 1. sz. Akadémia. 8-r. 58 l. 3 táblával, ára 40 kr.)

Schikaneder Manó. A varázs-fuvola. Dalmű 4 felv. Zenéjét szerzette Mozart Amadé. (Metzger Emil. 24-r. 35 l. ára 25 kr)

Schwarczel Sándor. A vasuti vasfelszerkezetek. Külön lenyomat a magy. mérnök- és építész-egylet közlönyéből. (Athenaeum. 8-r. 37 l. 4 rajztábla.)

Schwarz Gyula. Államintézményeink és a kor igényei. IV. füz. (Aigner Lajos. n. 8-r. 269–388 l.)

Simonyi Ernő. II. Rákóczi Ferencz levéltára. II. oszt. III. köt. (L. II. Rákóczi Ferencz levéltára.)

Simonyi Zsigmond. Középiskolai tankönyvek tára. Magyar nyelvtan mondattani alapon. I. rész. Az egyszerű mondat és a szóképzés. A középiskolák I. oszt. számára. (Eggenberger. n. 8-r. 88 l. ára 60 kr.)

Stifter Adalbert. Brigitta. Beszély. Németből ford. B. J. (Olcsó könyvtár. 28. sz. Franklin-társ. 16-r. 82 l. ára 20 kr.)

Szász Károly. Emlékbeszéd Jakab István fölött. (Értek. a nyelvtudom. köréből. VI. köt. 5. sz. Akadémia. 8-r. 22 l. ára 10 kr.)

Szarvasy György. A vasuti anyagszerkezelési szolgálat néhány német vasutnál. (Athenaeum. 8-r. 206 l.)

Szavaló, köszöntő és levelező, vagy jó gyermekek könyve. (Lampel Róbert. 8-r. 64 l. ára 12 kr.)

Székely Bertalan. A figuralis rajz és festés elvei, melyek a m. kir. országos mintarajztanodai szakoktatásnál alkalmazásban vannak. (Eggenberger. 8-r. 32 lap.)

Szinház, Ifjusági. Szerk.: Egy szegedi tanár. VI. füzet: A divatos leányka. Vigj. 1 felv. VII. füzet: A kuruzsoló huszár. Vigj. 1 felv. (Szegd. Traub B. és társa. 16 r. 39 s 43 l. ára 12 kr.)

Szombathy Ignácz. A magyarok történelme a középtanodák alsóbb osztályai számára, az új tantervhez alkalmazva. II. rész. 1270–1526. Az uralkodók táblázataival. (Győr. Czéh Sándor nyomdája. 8-r. 132 l. ára 70 kr.)

Szombathy Ignácz. Magyar történelmi időrend vezérfonala. I. rész. A legrégibb időtől 1300-ig. Magyarország uralkodóinak táblázataival. (Győr. Czéh Sándor nyomdája. 8-r. 24 l. ára 20 kr.)

Takács István. Hazai váltójog és az új váltótörvény (1876. XXVII. t. cz) alapján s számos váltómintával kisérve. (Knoll Károly. 8-r. VIII, 236 l. ára 2 frt 20 kr.)

Tankönyvek tára. Középiskolai. (L. Simonyi Zsigmond.)

Társulatoknak, a tiszavölgyi szabályozó, 1876. sept. 26-án tartott nagygyűléséből kiküldött ideiglenes központi választmánynak Budapesten 1876. decz. 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve. (Athenaeum. 8-r. 36 l.)

Távirda-intézet, A m. k., czím- és névtára 1877. jan. 1-én. Hív. kiadás. (Hornyánszky Victor nyomdája. 8-r. XXIII, 112 l.)

Thaly Kálmán. (L. II. Rákóczi Ferencz levéltára. I. oszt. V. köt.)

[137Thomé O. W. A növényország tankönyve. Gymnasiumok, reáliskolák, erdészek, gazdák és gyógyszerészek valamint magántanulók használatára. A 4. kiadás után magyarra ford. s helyenként jegyzetekkel kisérte és alakította Borbás Vincze. A szöveg közé nyom. több mint 900 fametszettel. 2. (magyar) kiadás. (Eggenberger. n. 8-r. XII, 355 l. ára 2 frt 50 kr.)

Tihamér. Kalózkirály és gályarab Marinelli Marino, vagy a velenczei Bertalanéj. Tört. regény. 16–24. füz. (Bécs. Bensinger Zsigmond. n. 8-r. II. köt. 289–316, III. IV, 214 és IV. IV, 1–182 l. Egyes füzet ára 25 kr.)

Toldy László. A régi magyarok míveltségének története. (Történ. könyvtár. 30. füz. Franklin-t. 8-r. 111 l. ára 40 kr.)

Tóth Béla. Konstantinápolyi emlékek. (Athenaeum. 8-r. 106 l. Ára 80 kr.)

Tóth József. Pest-Pilis-Soltvárm. népiskolai tanügyi állapotának összesített kimutatása az 1876-ik évről. (Athenaeum. 8-r. 16 l.)

(Törvények.) Az 1876-ik évi törvények gyűjteménye. (Eggenberger. k. 8-r. 416 l. ára 2 frt, kötve 2 frt 60 kr.)

Az 1876. évi törvények gyűjteménye. 5. fűzet. XXXVII–LI. t. cz. (Lampel R. n, 8-r. ára 60 kr. Teljes példány 2 frt 40 kr., kötve 3 frt 40 kr.)

Ugyanaz. Zseb-kiadás. VI. füzet. (Lampel R. VI, 629–790 l. ára 50 kr. Teljes példány 2 frt 50 kr., kötve 3 frt 50 kr.)

Törvények és rendeletek gyűjteménye. A törvénykezés közegei. Bírói ügyvitel. Polgári, váltó s kereskedelmi eljárás. Rendezte P. budapesti ügyvéd. I. fűzet, (Lampel R. k. 8-r. IV, 192 l. ára 1 frt.)

Törvényczikk, Közegészségügy, 1876. évi XIV. a közegészségügy rendezéséről, II. kiadás. (Ráth Mór. n. 8-r. 48 l. ára 40 kr.)

Törvényjavaslat a gyámügy rendezéséről. Indokolással. – Törvényjavaslat az 1848. évi törvények által megszűntetett urbéri kapcsolatból fennmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről szóló 1871. LIII. t. cz. módosítása és kiegészítéséről. Indokolással. Külön lenyomat a „Magyar Themis”-ből. (Athenaeum. 8-r. 78 l. ára 40 kr.)

Tűzoltók zsebkönyve. Vezérfonal tűzoltó-egyletek alakítása – s a már fennállók elméleti és gyakorlati továbbképzésére; hasznos minden tűzoltónak; kiadja: Schmidt Sándor, Szkokán Sándor. I. évf. 38 ábrával. (Zilahy S. 8-r. IV, 236 l. s 5 tábla; ára 1 frt 60 kr.)

Utasítás a földadó szabályozásáról szóló 1875. VII. t. cz. értelmében a kataszteri munkálatok kiigazítása czéljából bejelentett térfogati adatok helyességének ellenőrzése végett alkalmazandó közegek és eljárás tárgyában. (Ráth M. 8-r. 48 l. ára 40 kr.)

Verne Gyula. A rejtelmes sziget. Szász Károly. (Franklin-társulat. 8-r. VIII, 287 l. ára 2 frt.)

Verne Gyula. Sztrogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. V. Gy. után átdolgozta Szász Károly. (Franklin-társ. 8-r. IV, 238 l. ára 1 frt 60 kr.)

Vulcanu József. Román népdalok. (L. Népköltészet, A hazai nem-magyar-ajkú, tára.)

Záray Ödön. Magyar nyelvtan népiskolai használatra. IX. kiadás. (Aigner. 8-r. 62 l.)

[138Zemlinszky Rezső. A hazai kőszén. Észrevételek az új bányatörvényjavaslathoz. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 18 l.)

Zlinszky Imre. A magyar telekkönyvi rendtartás mai érvényében. 2. bőv. kiad. I. füzet. (Pfeifer Ferd. n. 8-r. 1–96 l. ára 3 frt.)

Zlinszky Imre. A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére és érvényesítésére. (Értekez. a társad. tudom. köréből. IV. köt. 7. sz Akadémia. 8-r. 72 l. ára 40 kr.)

Zollner Talabér. Egyházi beszédek. I. egyh. évf. I. kötet, 2. füzet. (Tettey Ferd. n. 8-r. 161–320 l. ára 1 frt.