Magyar Könyvszemle   2. évf. 1877. 1.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

Vegyes közlemények.

Nevezetes könyvtár árverezése. Haydinger Ferencz bécsi polgár és gazdag háztulajdonos, ki 1875-ben hunyt el, nagy előszeretettel gyűjtötte össze az osztrák-magyar birodalom történetére vonatkozó nyomtatványokat és műtárgyakat. Halála után mintegy 30,000 kötetből álló válogatott könyvtárt hagyott hátra, melyet az örökösök árverés utján értékesítettek. Az árverés három részletben történt. A mult év deczember 11–21 napjain ment végbe a harmadik részlet árverezése, a mely alkalommal a nagyszámú XVI. és XVII. századbeli hirlapokra, röpívekre sat. került a sor. Ezek között sok Magyarországra vonatkozó is volt. A M. Nemzeti Múzeum könyvtára is részt vett ezen árverésben, és szerencsés volt több igen ritka darabnak birtokába jutni. A legrégibb ezek között egy a Dózsa-féle pórlázadásra vonatkozó egykorú röpirat, melynek czíme:

[70Ain gross Wunderzaichen das do geschehen iss durch das Creutz das ain Cardinal hat aussgeben inn dem ganzen hungerischen Lannd wider die Turcken.” (Hely és év megjelölése nélkül.) Negyedrétű három levél. Szépen fenntartott példány. Az árverésen 15 forintig ment fel az ára. Egyéb aquisitióink között ki kell még emelnünk egy ily czímű nyomtatványt:

Sammlung von Zeitungen, Liedern, Gedichten und Briefen auf die Eroberung von Raab durch Adolph Freiherrn von Schwarzenberg. 1598.” Ezt Kaltenbaek osztrák történetiró mintegy húsz év előtt Bécsben nyomatta; de midőn már 24 ív ki volt nyomtatva, a halál elragadta, és a munka be nem fejeztetett. Az ívek megsemmisíttettek. A csonka példányokból csak ez az egy menekült meg az enyészettől. Az árverésen a bécsi könyvtárak is igyekeztek azt megszerezni. A Múzeum megbizottja 12 forinton aquirálta.

Fényes angol történeti díszmunkát nyert a Múzeum könyvtára közelebb ajándékul. Taylor Péter 1875-ben kiadta családjának történét (Some Account of the Taylor family) oly nagyszerű és pazar kiállításban, mely e tekintetben valóban páratlanul áll. A nagy negyedrétű 699 lapra terjedő munka a család történetét és kiválóbb tagjainak leveleit tartalmazza. Nagyszámú műmellékletek vannak a szöveghez csatolva. A családnak és a vele rokoni kapcsolatban álló családoknak czímerei chromolithographiában; az összes családtagoknak fennmaradt arczképei és a családot érdeklő nevezetesebb okiratok és levelek pedig fényképekben vannak előállítva. És ezen pazar bőkezűséggel kiállított munka csak száz példányban jelent meg, melyeknek nagy részét a kiadó a világ főbb könyvtárai között osztotta ki. Vajjon mikor fognak hazánk nagy történeti családai: a Pálffyak, Eszterházyak, Erdődyek stb. ily méltó emléket állítani őseik iránti kegyeletök, a történet iránti tiszteletök- és műízlésöknek?

Pesti Gábor „Aesopus fabulai” czímü munkáját (Bécs. 1536), mely, mint már egy alkalommal említettük, Rosenberg budapesti antiquariusnál eladó volt, gróf Apponyi Sándor 450 forinton vásárolta meg. A nemes gróf nagybecsű könyvtárt gyűjtött össze, mely főleg ritka hungaricákban gazdag. Birjuk igéretét, hogy ezeket folyóiratunkban ismertetni fogja.

Benyovszky gróf ismeretes útleirásának eredeti angol kiadását szerezte meg nem rég könyvtárunk:

[71„Memoirs and travels of Mauritius Count de Benyovszky Magnate of the Kingdoms of Hungary and Poland, on of the chiefs of the Confederation of Poland etc.

Consisting of his military operations in Poland, his exile into Kamchatka, his escape and voyage from that Peninsula through the northern pacific ocean, touching at Japan and Formosa, te Canton in China, with an account of the french settlement he was appointed to form upon the Island of Madagascar.

Written by himself. Translated from the original Manuscript, London. 1790.

Nagy 4-edrétű két kötet.

I. kötet. XXXIII. 422 lap, 14 tábla.

II. kötet. 399 lap. 29 tábla.

Cohn Albert berlini tekintélyes antiquárius legujabb, 116-ik számú catalogusában sok becses hungarica fordul elő. Kiemeljük a következőket: „Capitula concordie dudum inter … Fridericum … nec non clare memorie Mathiam Hungarie Regem ae regni Hungarie Prelatos proceres super successione in eodem regno conclusa.” (Nyomatott 1491 táján.) „Legende sanctorum regni hungarie in lombardica historia non contente.” Velencze 1498. És Sommer: „Vita Jacobi Despotae Moldavorum.” Wittemberg. 1587. A Múzeum könyvtára ezeket mind birja. Szerencsére; mert az árak igen magasak: 120, – 250 – 115 márka.

Magyar publicatio Angliában. Angliában, hol nyelvünket és irodalmunkat több kiváló férfiú ismeri, közelebb érdekes kis munka jelent meg, magyar szöveggel és fordításokkal. Czíme: „Az olcsó ebéd. The cheap dinner. Translated from the german into hungarian and english. With an allegory and a feu fables by Fay; translated from the hungarian into english and german. By E. D. Butler, of the British Museum. London. Haughton and Co.” Díszes kiállításu 16-rétű 128 lap. A munkácska „Das wohlfeile Mittagessen” czimű mesét német eredetiben, magyar és német fordításban közli; továbbá Fáynak „Az isteni igazgatás” czímű allegoriáját és kilencz meséjét, végre számos magyar közmondást és Kisfaludy Károlynak „A vándor dala” czímű költeményét eredetiben, angol és német fordításban. – A derék fordító, ki a British Múzeum földrajzi osztályában van alkalmazva, munkájának egy példányát, hibátlan magyar levél kiséretében küldötte meg a Nemzeti Múzeum könyvtárának.

[721525-ben készűlt magyar költemény töredéke jutott egykorú kéziratban a mai napon (február 27-én) a Múzeum könyvtárának birtokába. Közöljük azt betűhíven. A nyelvészek bővebben fognak vele foglalkozni.

Ez wegh puztasaghról megh e… kez. .el ne weznetek,
Az Regÿ jo neueth megh eleu.....
Kerezthÿenseghnek jo verthÿ lente (így) lennetek.
Zegen Mathÿas kÿar (így) vala Bekesegben,
Merth orzaga .... eggesseghben,
Wytezek valanak nala tiztessegben,
Az vrak v(alanak) nagh egenessegben.
Thÿw vrÿsten ellen ne ha ...... th,
Reghj decretomot cza … tartanatok
Az dezmath Igazan kÿ zolgaltatnatok,
Koroskÿnt Istennek vele aldoznatok.
Isten Zÿwz Maria haborwtol wedÿen,
Hathwanban gywletek (így) hogh jo weghre legen,
Jo Layos kiralÿonk dÿadalmath wegÿen,
Mÿnden tanacztokban ew jo wegeth thegÿen.
Pesthÿ Beke Ferencz zÿwe kett(segeben),
Kÿ az wendegh nepnek bÿzÿk ereÿeben
Thewrewk czazarth thewrÿ .......
Mynden ennekewel vetteth Bezedeben.
Gezthÿ Lazlodyak zerze ez eneketh
Magyarorzagh vala nagh few zÿwksegeben,
Az wegek valanak mynd el vezendewben
Ezer ewth zaz hwzon ewth eztendoben.