Magyar Könyvszemle   2. évf. 1877. 1.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

Hirlapirodalmunk 1877-ben.[1]
Közli id. Szinnyei József.

Magyar nyelven.

Budapesten.

Államorvos. A „Gyógyászat” havi melléklete. (Keletkezett 1869. jan. 2-án.)

Anyagi Érdekeink. Az országos magyar iparegyesület közlönye. Szerk Mudrony Soma. VIII. évf. (Uj foly. VII. köt. Nyom. a Pesti könyvny. r. társ.) Megjelenik 4-r. két ives havi füzetekben. Ára 3 frt. (Keletkezett 1868. október 3.)

Apolló Zenemű-folyóirat. Szerk. és kiadja Fellegi Viktor. VI. évf. Megjelenik havonként kétszer 4-r. egy iven zeneműtartalommal. Ára 6 frt. (Keletkezett 1871. decz. elején.)

Archaeologiai Értesitő. A m. tud. akad. archaeologiai bizottságának közlönye. Szerk. Henszlmann Imre és b. Nyáry Albert. XI. évf. Nyomt. az Athenaeum. Megjelenik augusztus és szeptember kivételével minden hó utolsó napján, 8-r. 3 ivnyi számokban. (Keletkezett 1868. nov. 15.)

Belügyministerium Rendőri Körözvénye (A m. kir.) A „Közrendészeti Lap” melléklete.

Borászati Lapok. Szerk. dr. Entz Ferencz. IV. évf. Nyomt. a kiadók Légrády testvérek nyomdájában. Megjelenik minden hó 10-én és 25-én legalább másfél iven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1874. jan. 10. a Borászati Füzetekből.)

[60Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors. (Dr. Ágai Adolf.) X. évf. Nyom. és kiadja az Athenaeum. Megjelenik vasárnap 4-r. másfél iven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1868. jan. 5.)

Budapest főváros statisztikai hivatalának heti kimutatása. Szerk. Kőrösi J., statisztikai igazgató. V. évf. Megjelenik hetenkint 8-r. negyed iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1873. jan. 17.)

Budapest. Egyetemes heti közlöny a magyarországi, különösen a budapesti közigazgatás, okszerü gazdászat, ipar-kereskedés, irodalom, müvészet, népnevelés és társasélet érdekében. Szerk. és laptulajdonos Vahot Imre. Kiadja és nyomatja Kunosy Vilmos. I. évf. Megjelenik hetenkint egyszer 4-r. egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1877. jan. első hetében.)

Budapesti árú- és értéktőzsde árjegyzései. (A) Kiadja a ministeri tőzsde-biztos. V. évf. Megjelenik minden tőzsdenapon ivrét féliven. Ára 6 frt, póstán 7 frt. (Keletkezett 1873-ban.)

Budapesti Bazár. Közlöny a szépirodalom, társasélet, müvészet és kiválólag a divat köréből. Tulajdonos és szerk. Király János; főmunkatárs Komócsy József. V. évf. Kiadja és nyomatja a Franklin-társ. Megjelenik havonként két szám 4-r. egy iven szines boritékban. Ára 10 frt. (Keletkezett 1873-ban, előbb mint Pesti Hölgydivatlap járt, azért áll a lap homlokán XVIII. évfolyam.)

Budapesti Közlöny. Hivat. lap. Szerk. Salamon Ferencz; kiadja és nyomatja az Athenaeum. XI. évf. Megjelenik hetenkint hatszor 4-r. féliven. A „Budapesti Közlöny hiv. Értesitője” 3–4 iven. Ára 20 frt. (Keletkezett 1867. febr. 20.)

Budapesti Közlöny hivatalos Értesitője (A). VI. évfoly. Megjelenik hetenkint hatszor 4-r. egy-két iven, mint a Budapesti Közlöny melléklapja. (Keletkezett 1872. jan. 3.)

Budapesti Napilap. A politika, közgazdaság és irodalom köréből. Szerk. Borostyáni Nándor és dr. Kakujay Gyula. (IV. évf., mint a „Független Polgár” folyt.) A „Guttenberg”-hez czimzett könyvnyomda nyomása. Megjelenik hétfőn is valamint minden ünnepnap után következő napon ivrét egy iven. Ára 16 frt. (Keletkezett 1876-ban.)

Budapesti Szemle. A M. Tudom. Akadémia megbizásából szerkeszti Gyulai Pál. Kiadja Ráth Mór. V. évf. Nyom. a Franklin-társ. Megjelenik 8-r. 13–14 ivnyi 2 havi kötetekben. Ára 12 frt. (Keletkezett 1873-ban.)

Cigarette. Szerk. Asmodi (Gáspár Imre.) Kiadja Metzger Emil. I. évfoly. Nyom. Wilkens F. C. és fia-nál. Megjelenik minden szombaton 4-r. másféliven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1877. jan. 14.)

Családi Kör. A pesti jótékony nőegyesület közlönye. Szépirodalmi divatlap. Szerk., kiadó és laptulajdonos Emilia. XVIII. évf. Nyom. Kocsi Sándornál. Megjelenik minden vasárnap két iven szines boritékkal. Ára 12 forint. (Keletkezett 1860. október 14-én.)

Curiai Határozatok. Melléklet a „Jogtudományi Közlöny”-höz. Megjelenik 4-r. féliven minden héten.

Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. Ponori Thewrewk Emil és dr. Heinrich Gusztáv egyetemi tanárok. I. évf. Nyom. a Weiszmann testvéreknél. Megjelenik a szűnidőket kivéve minden hó elsején 8-r. 3 ives füzetekben. Ára 5 frt. (Keletkezett 1877. jan.)

[61Egyetértés. Politikai és közgazdasági napilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Csávolszky Lajos. IV. (mint a „Baloldal” folyt. XI.) évf. Nyom. Schlesinger és Wohlauer nyomdájában. Megjelenik hetenkint hatszor ivrét egy iven. Ára 20 frt. (Keletkezett a „Baloldal”-ból 1874. ápril 1.)

Életképek. Napilap a szépirodalom, társasélet és müvészetek köréből. Tulajdonos és lapvezér Jókai Mór. Szerk. Törs Kálmán. II. évfoly. Nyomt. és kiadja az Athenaeum. Megjelenik hetenkint hatszor. N. 8-r. féliven. Ára 16 frt. (Keletkezett 1876 jun. 1., megszünt 1877. jan 14. a 10. számmal.)

Ellenőr. Politikai napilap. Szerk. Csernátony Lajos, a 36. számmal február 6-ától Palásthy Sándor. Laptulajdonosok a Légrády testv., Csernátony Lajos. IX. évf. Nyom. a Légrády testvéreknél. Megjelenik hetenkint hatszor ivrét egy iven. Ára 20 frt. (Keletkezett 1869. márcz. 1.)

Az Épitési Ipar. Hetilap. Szerk. Ney Béla. A kiadó-tulajdon. képviselője Pártos Gyula. I. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik minden vasárnap 4-r. egy iven rajz melléklettel. Ára 8 frt. (Keletkezett 1877. jan. 7.)

Erdészeti Lapok. Az orsz. erdészeti-egylet közlönye. Szerk. Bedő Albert. XVI. évf. Megjelenik havonként egyszer 8-r. 3 ives füzetekben. Nyom. a m. kir. állam-nyomdában. Ára 5 frt. (Keletkezett 1862. január hóban Pesten, a 3-ik füzet már Selmeczen jelent meg; 1865-ben Pozsonyban, 1866–67-ben Pesten, 1868-tól Selmeczen, 1871 óta ismét Budapesten jelenik meg.)

Falusi Gazda. Gazdasági képes lap a magyar földmivelők számára, egyuttal a délmagyarországi méhész-egylet közlönye. Szerk. Máday Izidor. IV. évfolyam. Nyom. a talajdonosok Légrády testvérek nyomdájában. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én 4-r. egy iven. Ára 2 frt. (Keletkezett 1873. nov. 3.)

Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos II. évf. Nyom. Rudnyánszky A. Megjelenik havonkint öt ives füzetben. (Julius és augustus hóban szünetel.) Ára 8 frt. (Keletkezett 1876. jul. 1.)

Fortuna. Hivatalos sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Arnoldi Vilmos. IV. évfoly. Nyom. Khór és Wein. Megjelenik minden huzás után 4-r. féliven. Ára 2 frt. (Keletkezett 1874-ben.)

Földmivelési Érdekeink. Mező- és erdőgazdasági képes hetilap. A magyarországi összes lótenyészbizottságok hivatalos közlönye. Szerk. Máday Izidor. V. évfoly. Nyom. a kiadó-tulajd. Légrády testvéreknél. Megjelenik hétfőn 4-r. egy iven Ára 6 frt. A „Falusi Gazdá”-val 8 frt. (Keletkezett 1873. nov. 3.)

Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi-társulat. Szerk. Berecz Ant. V. évf. Nyom. Fanda és Frohna könyvnyomdájában. Megjelenik időhöz nem kötött 2½ ives tiz füzetben. Ára 5 frt. Társulati tagok tagsági dijuk fejében kapják. (Keletkezett 1873. márcz. 1.)

Fővárosi Lapok Szépirodalmi napiközlöny. Szerk. Vadnai Károly. Tulajdonos Tóth Kálmán. Kiadja és nyomatja az Athenaeum. XIV. évf. Megjelenik hetenkint hatszor 4-r. féliven, vasárnap ¾ iven. Ára 16 frt. (Keletkezett 1864. jan. 1.)

Gabelsberger Gyorsiró. A Gabelsberger-egyesület hivatalos közlönye. Szerk. és laptulajdonos Balogh Andor; autograph Török Mihály. I. évf. Nyom. Rigler József Edénél. Megjelenik havonként kétszer 4-r. egy iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1877. jan. 10.)

[62Gallus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. Szerk. és kiadótulajdonos Grubiczy Geyza. A nyulászati rovat vezetője báró Ambrózy Béla. I. évfoly. Nyomt. a Légrády testvérek. Megjelenik minden hó 15-én 4-r. egy iven fametszetü rajzokkal. Ára 3 frt. (Keletkezett 1876. decz. 15-én a mutatványszámmal.)

Gazdasági Lapok. Az orsz. magyar gazdasági egyesület saját közlönye. Szerk. Morócz István. XXIX. évf. Nyom. Herz Jánosnál. Megjelenik minden szombaton 4-r. egy iven Ára 6 frt. (Keletkezett 1849. jan. 1.)

Gyakorló Gyorsiró. A „Gyorsirászati Lapok” melléklapja. (Keletkezett 1874-ben.)

Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a gyógygyakorlatnak közlönye. Szerk.-tulajd. Poor Imre tnr.; szerk.-kiadó Dulácska Géza tnr. XVII. évf. Nyom. a kir. m. tudomány-egyetem nyomdájában. Megjelenik hetenkint n. 8-r. egy iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1861. jan. 5.)

Gyógyszerészeti Hetilap. A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének s az általános magyarországi gyógyszerész-egylet szakügyeinek közlönye. Szerk. és kiadó-tulajdonos Schédy Sándor. XVI. évf. Nyomt. Sédy István. Megjelenik hetenkint egyszer 8-r. egy iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1862. jan. 2.)

Gyorsirászati Lapok. A „Budapesti magyar gyorsiró-egylet” közlönye a Gabelsberg-Markovits gyorsirás terjesztése és fejlesztése ügyében. Főszerkesztő Markovits Iván. Szerk. Szalagyi Aurel. XV. évf. Nyom. Beck F. kőnyomdájában. Megjelenik havonkint kétszer 8-r. egy iven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1863. jan. 10-én „Gyorsirászat” czimmel.)

Hajnal. Magyarország Nagy-Oriensének hivatalos közlönye. Havi szemle az összes szabadkőmüvesség köréből. Szerk. és kiadja dr. Rosenberg Lajos. IV. évf. Nyomt. a Weiszmann testvérek. Megjelenik havonként egyszer 4-r. 2–3 iven magyar és német szöveggel. Ára 3 frt. (Keletkezett 1874-ben.)

Hasonszenvi Közlöny. Népszerü folyóirat és a magyar hasonszenvi ügypártolók társulatának lapja. Szerk. Dudits Miklós társ. titkár. I. évf. Nyomt. id. Poldini Ede. Megjelenik havonként kétszer minden hó 1-jén és 16-án 8-r. egy iven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1877. jan. 16.)

Hasznos Mulattató az olvasni szerető mindkét nembeli ifjuság és a nép számára. Szerk. Dolinay Gyula. V. évf. Nyomt. és kiadják a Légrády testvérek. Megjelenik minden hó 2. és 4-dik vasárnapján 8-r. egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1874. jan. 10. I. évfolyama időhöz nem kötött füzetekben jelent meg.)

Havi füzetek. Szerk. és kiadja Winter Ágoston. III. évf. Megjelenik évenkint 12 füzet. 8-r. Ára 1 frt. (Keletkezett 1875-ben.)

Házi-Ipar Lapja. Kiadja a központi házi-ipar-egylet. Szerk. Kubinyi Lajos. I. évf. Nyomt. a magyar kir. egyetemi könyvnyomda. Megjelenik félhavonkint n. 8-r. féliven. Ára 1 frt. (Keletkezett 1877. jan. 15.)

Hirmondó, politikai, gazdászati, ismeretterjesztő és mulattató képes néplap. Laptulajdonos és szerk. Komócsy József. X. évf. Nyom. a Franklin-társulat nyomd. Megjelenik minden vasárnap 4-rét, másfél iven, képekkel. Ára 4 frt. (Keletkezett 1868. elején.)

Hon (A.) Politikai és közgazdasági napilap. Szerk. Jókai Mór. Kiadja és nyomt. az Athenaeum. XV. évf. Megjelenik hetenkint hatszor reggel ivrét egy iven, este féliven. Ára 24 frt. (Keletkezett 1863 jan. 1.)

[63Honvéd-Könyvtár. Szerk. és kiadja F. Rásztokai Kobilisz Lajos. II. évf. Nyomt. a „Pesti könynyomdai részvény-társaság.” Megjelik havi füzetekben. Egy füzetnek ára 40 kr. (Keletkezett 1876. elején.)

Igazmondó. A szabadelvü párt néplapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Jókai Mór. XI. évf. Nyom. az Athenaeum nyomd. Megjelenik minden vasárnap 4-rét egy iven. Ára 5 frt. (Keletkezett 1867. jul. 1.)

Jogtudományi Közlöny. Kapcsolatban a Döntvények gyüjteményével. Szerk. Dr. Dárdai Sándor. Kiadja és nyomatja a Franklin-társulat. XII. évf. Megjelenik minden pénteken. 4-rét egy iven. „Curiai Határozatok”-kal féliven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1866. jan. 3.)

Katholikus Hetilap. Szerk. Ágoston Antal. Kiadja a Szt.-István-társulat. V. évf. Nyomt. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. 4-rét egy iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1873. jan. 2. Ezelőtt mint „Katholikus Néplap” jelent meg.)

Katonai Lapok. Szaklap a hazai véderő érdekében. Tulajdonos és szerkesztő Takátsy József. I. évf. Nyomt. Wilckens F. C. és fia. Megjelenik minden vasárnap. 4-rét féliven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1876. decz. 24. a mutatványszámmal, megszünt 1877-ben a 2-dik számmal.)

Kelet. A magyarországi 3... foku szt. Jánosrendi nagy  tisztikarának hivatalos közleménye. II. évf. Nyomt. Fanda és Frohna-nál. Megjelenik időhöz nem kötve 2–3 iven a tagok számára. (Keletkezett 1876-ban.)

Kelet Népe. Politikai napilap. Szerk. Halász Imre. Kiadja és nyomt. a Franklin-társulat. III. évf. Megjelenik hetenkint hatszor, ivrét egy iven, ünnep utáni napon pedig féliven mint esti lap. Ára 20 frt. (Keletkezett 1875-ben.)

Képes Gyermek Világ. Kiadó és szerk. Kobány bácsi, II. évf. Nyom. Vodianer F.-nél. Megjelenik minden hó 1-jén 8-rét egy iven képekkel. Ára 2 frt. (Keletkezett 1876. jan. 1.)

Képes Néplap és Politikai Hiradó. Mulattató és tanulságos ujság a magyar nép számára. Szerk. Nagy Miklós; kiadja és nyomt. a Franklin-társ. V. évf. Megjelenik minden héten vasárnap 4-rét egy iven. Ára 2 frt. (Keletkezett 1870. jan. 1.)

Kezdő Gyorsiró. Folyóirat a Gabelsberger-Markovits rendszer szerint. Szerkesztő Nagy Sándor. II. évf. Megjelenik a szünidőket kivéve, minden hónap 15-kén. Ára 3 frt. (Keletkezett 1874. okt. 15-én; 1876-ban szünetelt, ujra megindult 1877. januárban.)

Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi, (dr. Ágai Adolf.) Kiadja és nyomtatja az Athenaeum. VII. évf. Megjelenik hetenként 8-rét egy iven. Ára 5 frt. 50 kr. (Keletkezett 1871. apr.)

Könyvészeti Hirnök. Szaklap magán és nyilvános könyvtárak és az irodalomkedvelő közönség számára. Szerk. és kiadja Karinthi József. I. évf. Nyom. Schlesinger és Wohlauer nyomd. Megjelenik havonként. 12-rét egy ives füzetekben. Ára 3 frt. (Keletkezett 1877. jan.)

Közegészségi Lapok. Egészségügyi és életmentési ismeretterjesztő közlöny, orvos és mivelt nem-orvos közönség számára. Szerk. és tulajdonos Széll Lajos. Főmunkatársak Kelen József és Tóthfalusi Gyula. IV. évf. Nyom. „Hunyadi Mátyás” intézetében. Megjelenik minden hó 5-ik és 20-ik napján k. 4-r. egy [64iven. Ára 5 frt. (Keletkezett 1875. jan. 1. I. évf. „Házi Orvos” czimmel jelent meg.)

Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Megjelenik időhöz nem kötött. 3-r. egy ives számokban. Az „Orvosi Hetilap” melléklapja. (Keletkezett 1865. ápr. 9.)

Közigazgatási Lapok. Heti szaklap kapcsolatban a Szabály-Rendeletek gyüjteményével. Szerk. dr. Dárday Sándor. I. évf. Nyomt. és kiadja a Franklin-társ. Megjelenik minden szerdán 4-r. másfél iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1877. jan. 3.)

Központi Értesitő. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium. II. évf. Nyomt. az Athenaeum. Megjelenik hetenkint kétszer. 4-rét egy iven. Ára helyben 4 frt, vidéken 7 frt. (Keletkezett 1876. jan.)

Központi vasuti és közlekedési Közlöny. Szerk. Tettau Lázár. Kiadó-tulajdon. Goritschnigg Albert. VIII. évf. Nyom. az első magyar egyesületi könyvnyomdában. Megjelenik minden csütörtökön. Ára 8 frt. (Keletkezett 1870. szept. 28.)

Közrendészeti Lap. Szerk. Jahn Lajos. Kiadó-tulajd. Jahn I. VII. évf. Megjelenik hetenként 4-r. egy iven. Nyom. Bartalits Imrénél. Ára 6 frt. (Keletkezett 1870. márcz. 27.)

Község Lapja. Szakközlöny községek, községi előljárók s illetve jegyzők számára. Szerk. Mészáros Károly. Laptulajdonos Dárdai Sándor. III. évf. Nyom. Rudnyánszky A. Megjelen minden vasárnap 4-r. féliven, melléklapja a „Magyar Községjegyző” minden kéthétben. Ára 8 frt. (Keletkezett 1875. jan. 1.)

Közvélemény. Politikai és közgazdászati napilap. Szerk. Lukács Béla. Kiadja és nyomtatja Vodianer F. I. évf. Megjelenik mindennap (hétfőn is) ivrét egy iven. Ára 12 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.)

Lámpás. Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szini Károly. VIII. évf. Nyom. Kornis Alajosnál. Megjelenik minden vasárnap 4-r. féliven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1870-ben, időközben többször szünetelt és czimét változtatta.)

Lányok Lapja. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. III. évf. Nyom. Légrády testvérek. Megjelenik havonkint kétszer a hónap 1-ső és 3-dik vasárnapján k. 4-rét három ivnyi terjedelemben, képekkel ellátva. Ára 6 frt. (Keletkezett 1875-ben.)

Ludovica Académia Közlönye (A.) Szerk. és kiadja a m. kir. honvédség Ludovica Académia tanári kara. V. évf. Megjelent 3–6 ives havi füzetekben. Ára 4 frt. (Keletkezett 1873. nov. hóban.)

Magyar Állam. Egyetemes politikai napilap. (Idők Tanuja.) Szerk. és laptulajdon. Lonkay Antal. XVIII. évf. Nyom. a „Hunyadi Mátyás” irodalmi és könyvnyomdai intézetben. Megjelenik hetenkint hatszor este ivrét egy iven. Ára 20 frt. (Keletkezett 1868 decz. 16-án; azelőtt „Idők Tanuja” czimmel járt.

Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és Stefanie. Kiadja és nyomtatja az Athenaeum XII. évf. Megjelenik kéthetenkint 4-rét két iven divatképpel és szabásrajzzal. Ára 10 frt. (Keletkezett 1866. jan. 1.)

Magyar Gyorsiró. Szerk. Vándori Gusztáv. Kiadja a Tironia gyorsiró-egylet. VIII. évf. Megjelenik havonkint 4-rét féliven. (Keletkezett 1870. okt. 15.)

[65Magyar Hirlap. A középosztály napilapja. Szerk. Kuliffay Ede. Laptulajdonos D. V. I. évf. Nyom. Kornis Alajosnál. Megjelenik hetenkint hatszor k. ivrét egy iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.)

Magyar Igazságügy. Jogtudományi havi folyóirat. A birói, államügyészi és ügyvédi kar több kitünő tagjainak közreműködése mellett szerk. dr. Löw Tóbiás. IV. évf. Kiadja Zilahy Sámuel. Nyom. a budapesti könyvnyomda-részvénytársulatnál. Megjelenik 8-r. 6 ives havi füzetekben. Ára 10 frt. (Keletkezett 1874. jan.)

Magyar izr. országos tanitó-egylet (A) Értesítője. Szerk. Szeligman Eleázár. II. évf. Nyom. Goldstein Mór. Megjelenik havonkint egyszer 8-r. egy iven. Ára 1 frt. A tagok ingyen kapják. (Keletkezett 1875. nov. hóban.)

Magyar Jogász. Jogszaki és közigazgatási napilap. Szerk. és tulajd. Kun László. II. évf. Nyom. a „Gutenberg”-hez czimzett nyomdában. Megjelenik hetenkint hatszor 4-r. fél iven. Ára egész évre 15 frt, fél évre 7 frt 50 kr., negyed évre 4 frt. (Keletkezett 1876. mint Curiai Értesitő; czimét 1877. febr. 2. a 27. számmal változtatta meg.)

Magyar Korona Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. Szerk. b. Jósika Kálmán. Kiadja és nyomatja az Athenaeum. I. évf. Megjelenik hetenkint egyszer ivrét egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.)

Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a M. Nemzeti Múzeum könyvtára. Előfizethetni Knoll Károly akad. könyvárusnál. I. évf. Nyom. Weiszmann testvéreknél. Megjelenik kéthavi 2–3 ives füzetekben. Ára 2 frt 40 kr. (Keletkezett 1876. márc. 1.)

Magyar Községjegyző. Szakközlöny. A „Község Lapjá”-nak melléklapja. II. évf. Megjelenik félhavonkint 4-r. féliven. (Keletkezett 1876-ban.)

Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye (A). Szerk. Ambrozovics Béla és Ney Béla. X. évf. Nyom. az Athenaeumnál. Megjelenik 8-r. 3 ives havi füzetekben. Ára 10 frt. (Keletkezett 1868. május hóban.)

Magyar Nyelvőr. A m. t. Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbizásából szerk. és kiadja Szarvas Gábor. VI. évf. Nyom. a Pesti könyvnyomda-részvénytársulat. Megjelenik 3 ives füzetekben minden hó 15-én. Ára 5 frt. (Keletkezett 1872. jan. 15.)

Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Ágai Adolf. Kiadja és nyomatja az Athenaeum. XIV. évf. Megjelenik minden szombaton 4-r. 2 iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1865. oct. 1.)

Magyar Tanügy. Szerk. dr. Kármán Mór. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár). VI. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik 5 ives havi füzetekben, jul. és aug. hónapokban szünetel. Ára 6 frt. (Keletkezett 1872. jan. 15.)

Magyar Themis. Egyetemes jogi közlöny. A magyar jogászgyülés napilapja, a szabadkai és ungvári ügyvéd egyleteknek, valamint a budapesti ügyvédjelöltek és joggyakornokok egyletének közlönye. Külön mellékletek a „Döntvények gyüjteménye” és az „Igazságügyi rendeletek tára”. Laptulajdonos dr. Siegmund Vilmos. Sezrk. dr. Fayer László. VII. évf. Nyom. a kiadó Athenaeum nyomdájában. Megjelenik csütörtökön 4-r. egy iven, a magyar jogászgyülés tartama alatt naponként. Ára 10 frt. (Keletkezett 1871. nov. 7.)

[66Magyar Tudományos Akadémia Értesitője (A). Kiadja a m. tudom. Akadémia. Szerk. a főtitkár. Megjelenik időhöz nem kötött 8-r. egy vagy fél ives számokban. Nyom. az Athenaeum. Az Akadémia tagjai ingyen kapják. (Keletkezett 1867 elején.)

Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. Aradi Rezső. VI. évf. Nyom. Khór és Wein-nál. Megjelenik minden huzás után 4-r. egy iven magyar és német szöveggel. Ára 2 frt. (Keletkezett 1872-ben.)

Munkás-Heti-Krónika. Társadalmi és gazdászati néplap. A magyarországi munkások közlönye. Szerk. Ihrlinger A. és Frankel Leo. Kiadók Bayer A. és társai. V. évf. Nyom. „A Munkások-Heti-Krónika” nyomdája. Megjelenik minden vasárnap 4-r. fél iven. Ára 2 frt 40 kr. (Keletkezett 1873. jan. 5.)

Műegyetemi Lapok. Havi folyóirat a mathematica, természettudományok és techkai tudományok elmélete köréből. Szerkesztik és kiadják: Hunyady Jenő, König Gyula, Kruspér István, Szily Kálmán, Sztoczek József és Wartha Vincze műegyetemi tanárok. II. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik – julius és augustus kivételével – minden hó 15-én 8-r. két ives füzetekben. Ára 4 frt. (Keletkezett 1876. jan. 15-én.)

Nemzeti Hirlap, fővárosi napilap a politika, társadalom és irodalom köréből. Szerk. Toldy István. Kiadja és nyomatja a Franklin-társ. III. évf. Megjelenik hetenkint hatszor kis ivrét egy iven, ünnep utáni napokon fél iven. Ára 16 frt (Keletkezett 1875. jan. 1.)

Nép Kertésze (A). A kertipar és befásitás szakbeli, és a községi faiskolák hivatalos közlönye. Szerk. Lukácsy Sándor. XXI. évf. Nyom. a Weiszmann testvéreknél. Megjelenik havonkint kétszer n. 8-r. fél iven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1871. sept. 5-én; 1857. okt. 3-tól 1863-ig „Kerti Gazdaság”; 1864-től 1867-ig „Nép Kertésze” czimű lapok jártak, talán ezek folytatásaul vétetik a föntebbi lap, azért áll XXI. évfolyam a lap homlokán.)

Népnevelők Lapja. Nevelés, oktatásügyi hetilap. A „Népnevelők pesti- s a kisdednevelők országos egyletének”, az „Egyetemes tanitógyülés 50-es bizottságának”, a Budapesti tanitó-testületek”, az „Eötvös-alapgyüjtő központi bizottságnak”, a czeglédvidéki- s több tanitó-egyletek rendes közlönye. Szerk. Lakits Vendel. XII. évfolyam. Nyom. és kiadja Vodianer F. Megjelenik minden szombaton 8-r. egy iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1866-ban. 1868. jun.–decz. szünetelt.)

Néptanitók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. k. ministerium. Szerk. Gyertyánffy István. X. évf. Nyom. a m. kir. egyetemi nyomdában. Megjelenik havonként kétszer 4-r. egy iven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1868. febr. 6.)

Nép Zászlója. Politikai hetilap. Szerk. és tulajd. Mende Bódog. VII. évf. Nyom. Kertész Józsefnél. Megjelenik hetenkint egyszer 4-r. egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1871. jan. 7. „Szabadság mint a Nép Zászlója” czimmel.)

Orpheus. Zenemü-folyóirat. Szerk. Goll János. II. évf. Nyom. Buschmann F-nél Megjelenik minden hó 1-ső és 15. napján. 4-r. 2 ivnyi zenemű tartalommal. Ára 4 frt 50 kr. (Keletkezett 1876. jan. 1.)

Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye (Az). Szerk. Névy László. X. évf. Nyom. Fanda Józsefnél. Megjelenik, a nagy szünidőt kivéve, minden hó 1- [67és 15-én 8.r. két iven. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják. (Keletkezett 1868. jan.)

Orvosi Hetilap. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos. tr., főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. XXI. évf. Nyom Khór és Wein könynyomdájában. Megjelenik minden vasárnap 4-r. egy iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1857. jan. 4.)

Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos. Kiadja és nyomt. az Athenaeum. XXVIII. évf. Megjelenik naponkint kétszer ivrét egy iven reggel és féliven este. Ára 24 frt. (Keletkezett 1850. márc. 9.)

Petőfi-Társaság Lapja (A). Szépirodalmi, művészeti és társadalmi heti közlöny. Szerk. Szana Tamás; szerkesztő-társ Balázs Sándor. Kiadják és nyomt. a Weiszmann testvérek. I. évf. Megjelenik hetenkint 4-r. két iven szines boritékban. Ára 10 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.)

Piócza. A legolcsóbb és legjobb magyar élczlap. Szerk. Pyramydi Ananász. I. évf. Nyomt. Buschmann F. Megjelenik minden vasárnap 4-r. egy iven fametszetekkel. (Keletkezett 1877. febr. 4.)

Polgári Iskola. A polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerk. Prámer Ágoston. II. évf. Nyom. Buschmann F.-nél. Megjelenik minden hó 15-én 8-r. egy iven. Ára 2 frt. Az egyesület tagjai ingyen kapják. (Keletkezett 1876. jan. 15.)

Politikai Ujdonságok. Szerk. Nagy Miklós. Kiadja és nyomt. a Franklin-társulat. XXIII. évf. Megjelenik minden szerdán 4-r. egy iven. Ára 6 frt. A Vasárnapi Ujsággal együtt 12 frt. (Keletkezett 1855. jan. 10.)

Postai Hetilap. A magyar postahivatalbeliek s egyleteik érdekében működő szakközlöny. Szerk. és tulajdonos Toborfy Lajos. I. évf. Nyom. Löw Edénél. Megjelenik minden csütörtökön 4-r. egy iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1877. január 4-én.)

Postai Rendeletek Tára. Hivatalos kiadás. X. évf. Nyom. Hornyánszky Viktornál. Megjelenik hetenkint 4-r. negyed vagy fél iven. (Keletkezett 1867. máj.)

Posta-Közlöny. Első magyar postai-szaklap. Szerk. és tulajdonos Joanovich György. Főmunkatárs Takátsy József. XI. évfolyam Nyomt. Wilkens F. C. és fia. Megjelenik minden vasárnap 3-r. egy iven. Ára 7 forint. (Keletkezett 1867. máj. 20.)

Protestans egyházi és iskolai lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs Farkas József. XX. évf. Nyom. Deutsch M.-féle müvészeti intézet nyomdájában. Megjelenik minden vasárnap 4-r. 2 iven. Ára 9 frt. (Keletkezett 1858.)

Religio. Kathol. egyházi és irodalmi folyóirat. Kiadó-tulajd. és szerk. b. Hornig Károly. XXXVI. évf. Nyomt. Kocsi Sándornál. Megjelenik hetenkint kétszer, szerdán és szombaton 4-r. egy iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1849. jan. 23.; a „Religio és nevelés” pedig keletkezett 1841-ben, megszünt 1849. év derekán; tehát mint ennek folytatása is hibásan áll a lap homlokán 36-dik évfolyam 37-dik helyett.)

Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. III. évfolyam. Nyom. Légrády testv. Megjelenik havonkét kétszer 4-r. félivén. (Keletkezett 1875.)

Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. A választmány megbizásából szerk. Szilágyi Sándor. XI. évf. Nyom. az Athenaeum. Megjelenik évenkint [6810 hat ives 8-r. füzetben. Ára 6 frt A tagok tagsági dijuk (5 frt) fejében kapják. (Keletkezett 1867. jul.)

Szemészet. Az „Orvosi Hetilap” melléklapja. XVI. évf. Megjelenik minden 2-dik hóban 4-r. egy iven. (Keletkezett 1864. jan. hóban.)

Szépirodalmi Csarnok. Regény folyóirat. Szerk. és kiadja Friebeisz Ferencz. X. évf. Megjelenik havonként kétszer 8-r. füzetekben. Nyom. a Hunyady Mátyás nyomdában. Ára 6 frt. (Külön folyamából megjelenik minden 10 napban egy füzet. Ára 4 frt.) (Keletkezett 1868. jan. 15.)

Szini-Világ. Szakközlöny. Szerk. és laptulajdonos Babos Károly. III. évf. Nyom. idősb Poldini Edénél. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án 4-r. féliven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1875. jan. 3.)

Szinpad (A). Szaklap. A magyar szinész-egyesület hivatalos közlönye. Szerkeszti Rajkay F. I. Kiadótulajdonos az e. m. szinházi ügynökség. IX. évf. Nyomt. Fanda Józsefnél. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án kis 4-r. féliven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1869. nov. 29.)

Távirászati Közlemények. VIII. évf. Megjelenik időhöz nem kötött 4-r. félives számokban. (Keletkezett 1870.)

Távirászati Rendeletek Tára. (A m. kir.) VIII. évfoly. Megjelenik időhöz nem kötött 4-r. negyed vagy félives számokban. (Keletkezett 1870.)

Természet. Természettudományi és földrajzi ismereteket terjesztő népszerü lap. Szerkeszti és kiadja Berecz Antal. IX. évf. Nyom. Fanda József. Megjelenik minden hó 1. és 15. egy nagy 8-r. iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1868. jul. 20.)

Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan köréből. Szerk. Herman Otto. Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum. I. évf. Nyomt. Rigler Józs. Ede. Megjelenik évnegyedenkint 8-r. füzetekben. Ára 3 frt. (Keletkezett 1877. január hóban.)

Természettudományi Közlöny. Havi folyóirat közérdekü ismeretek terjesztésére. Kiadja a k. m. természettudományi társulat. Szerk. Szily Kálmán és Pethő Gy. IX. évfoly. Megjelenik N. 8-r. 3 ives havi füzetekben. Ára 5 frt. (Keletkezett 1869. jan. 1.)

Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulajd. Szokolay István. XIX. évf. Nyom. Kocsi Sándornál. Megjelenik hetenkint kétszer, kedden és pénteken 4-r. féliven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1859.)

Typographia. A magyarországi könyvnyomdászok és betüöntők közlönye. Szerk. Firtinger Károly. Főmunkatárs Bauer János M. IX. évfolyam. Nyom. a Pesti könyvnyomda-részvény-társaságnál. Megjelenik minden pénteken 4-r. egy iven magyar és német szöveggel. Ára 4 frt. (Keletkezett 1869. máj. 1.)

Uj idők. Szépirodalom, társadalom, müvészet. Szerk. Benedek Aladár. Kiadja K Szarvasy Sándor. III. évf. Nyom. id. Poldini Ede könyvnyomdájában. Megjelenik hetenkint egyszer 4-r. másfél iven szines boritékban. Ára 8 frt. (Keletkezett 1875. jan. 2.)

Uj Regénycsarnok. Szépirodalmi folyóirat. Szerk. Ásványi Ferencz, kiadó Mehner Vilmos. VI. évf. Megjelenik hetenkint k. 8-r. füzetekben. Ára 6 frt. (Keletkezett 1872. april elején.)

[69Üstökös. Szerk. és laptulajdonos Jókai Mór. Kiadja és nyomatja az Athenaeum. XX. évf. Megjelenik minden szombaton. 4-r. egy és fél iven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1858. aug. 21.)

Vadász és Versenylap. A pesti és vidéki lovaregyletek és vadász-sport közlönye Szerk. és kiadó-tulajdon. Sárkány J. Ferencz. XXI. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik minden héten 4-r. egy iven. Ára 12 frt. (Keletkezett 1857. jan. 15. „Lapok a lovászat és vadászat köréből” czimmel.)

Vasárnapi Ujság. Szerk. Nagy Miklós. Kiadja és nyomatja a Franklin-társulat. XXIV. évf. Megjelenik minden vasárnap 4-r. két iven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1854. márcz. 5.)

Vasut. A magyarországi vasuti személyzet érdekeit képviselő hetilap. Szerkesztő Kardos Sándor. Társszerkesztő Fürst Fülöp. Kiadók Goldstein és Ohlendorff. IV. évf. Nyom Goldstein Mórnál. Megjelenik minden vasárnap k. ivrét egy iven. Ára 4 frt. (Xeletkezett 1874. okt.)

Vasut- és gőzhajózási Kalauz (Első magyar-német.) A magyar közlekedési vállalatok hivatalos menetrend könyve, mely magában foglalja a bel- és külföldi főbb utirányokat is. Egy vasuti térképpel. Kiadó Goritschnigg Albert. IV. évf Megjelenik havonkint 4-r. 6–7 iven hirdetésekkel és szines boritékban. Ára 4 frt, egyes füzet 50 kr. (Keletkezett 1874-ben.)

Viszhang a szépirodalom társasélet és divat köréből. Szerk. Friebeisz Ferencz. I. évf. Nyom. Bartalits Imrénél. Megjelenik minden vasárnap n. 4-r. két iven szines boritékban és szinezett divatképekkel, kézi munkák és szabásokkal. Ára 12 frt. (Keletkezett 1877. jan. 1.)

Zenészeti Lapok. Heti szakközlöny a zenemüvészet összes ágai köréből. Kiadja és szerkeszti Ábrányi Kornél. XVI. évf. Nyom. Bartalits Imrénél. Megjelenik hetenkint egyszer 4-r. egy iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1860. aug. 8-án.)


[1] Kéretnek a t. cz. szerkesztők és kiadók a netalán kimaradt lapoknak és folyóiratoknak beküldésére a Nemzeti Múzeum könyvtárába.