Magyar Könyvszemle   2. évf. 1877. 1.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

[42A magyar irodalom 1877-ben.
Összeállítja: Tipray Tivadar, segéd-őr.

(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1877-iki évszámmal vannak jelelve. – Hol a nyomtatás helye nincs kitéve, Budapest értendő. – A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. – Hogy ezen jegyzéket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállitani, felkéretnek a szerzők és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni sziveskedjenek.)

Legdiszesebb ABC. (Eggenberger. 4-r. 24 l. ára 2 frt.)

Ágai Adolf. Porzó tárczalevelei. Rajzok a társas-életből, a család köréből, utivázlatok stb. 2 köt. (Athenaeum. 8-r. XVI, 398 s II, 424 l. ára 4 frt.)

Magy. kir. államvasutak Leltárlajstroma. Inventar-Schema etc. 1877. (Athenaeum nyomdája. 8-r. 394 l.)

A cs. k. hadseregbeli Altisztek kézikönyve. I. oszt. 1–2 köt. Szolgálati szabályzat kivonata. A cs. k. hadsereg számára. Valamennyi fegyvernem altisztjei s legénysége számára. I. rész. 3. kiadás. II. rész. Harcztéri szolgálat. 4. kiadás. IV, 243 s II, 189 l. és 7 ábra. I. 3. Gyakorlati szabályzat kivonata. A cs. kir. gyalog csapatok részére. I. rész. 3. kiadás. II, 255 l. II. 4. Osztrák-magyar katona-könyv. Hazai emlékezetességek a cs. k hadsereg altisztjei s legénysége számára 16 arczképpel. 2. jav. kiad. VI, 184 l. (Teschen, Prochaska Károly. 16-r. Egy-egy köt. ára 20 kr.)

Apáthy István. Kereskedelmi jog. II. köt. (Eggenberger. 8-r. XVI, 225–912 l. ára frt.)

Bakody Tivadar. A hasonszenvi iskola természettudományi módszere. Megnyitó beszéde a németországi hasonszenv. közp. egyletnek 1876. aug. 10-én Budapesten tartott közgyülésen. (Lafite és Elsner. n. 8-r. 16 l. ára 20 kr.)

Bálint (Szentkatolnai) Gábor. Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. II. füzet. Kazáni-tatár szótár. (Akadémia, n. 8-r 178 l. ára 1 frt.)

Balogh I. és Perjessy Gy. A méter-mértékek ismertetése iskolai és közhasználatra. (Kecskemét. Szerzők. 8-r. 31 l.)

Barrière. Tűz a zárdában. Vígj. egy felvonásban. Ford. Feleki Miklós. (L. Külföldi színműtár. 4. Lampel. 8-r. 78 l. ára 50 kr.)

Bartalus István. Vázlatok a zene történelméből. I. kötet. (Egyetemi nyomda. 8-r. VIII, 391 l.)

Bátorfi Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. II. köt. 6. füzet. III. köt. 1. füzet. (Nagy-Kanizsa. Szerző. 8-r. 321–384 l. s az 1. s 2. köt. tartalma, 1–63 l.)

[43Berczik Árpád. A harcztérről. Eredeti bohózat dallal, tánczczal 4 felvonásban. (A népszinház könyvtára. 7. füzet Pfeifer. 8-r. 75 l. ára 40 kr.)

Bernáth József. Adatok Magyarország ásványviz isméjéhez. (Mathem. és természettudom. közlemények. XIII. kötet. 8. sz. Akadémia. n. 8-r. 245–269 lap. ára 20 kr.)

Brutus János Mihály m. kir. történetiró magyar historiája. 1490–1552. A m. k. egyetemi könyvtár eredeti kéziratából Toldy F. halála következtében folyt. s befejezőleg közli Nagy Iván. III. köt. 1537-től Egervár ostromáig, 1552-ig. (Magyar történelmi emlékek. II. osztály: Irók. 14. kötet. Akadémia. n. 8-r. VIII, 474 lap, ára 2 frt.)

Brühl G. Szulejka a hárem gyöngye, vagy: a sztambuli fekete leányrabló. Ford. Ásványi Ferencz. II. köt. (Mehner Vilmos. 8-r. 592 l.)

Butler E. D. Az olcsó ebéd. The cheap dinner: Translated from the German into Hungarian and English. – With an Allegory and a few Fables, by Fáy; Translated from the Hungarian into English and German. – The Race between the Hedgehog and the Hare. Translated from the Plattdüdsch, by Butler. (London. Haughton and Co. 8-r. 124, 14 l.)

Cox György. A Mythologia kézikönyve. A harmadik angol kiadás után forditotta s a finn Mythologiával bővitette Simonyi Zsigmond. (Franklin-társulat nyomdája. 8-r. 224 l. ára 1 frt 50 kr.)

Csécsi Miklós. A jellemképzés, mint a nevelés főczélja. Neveléstani értekezés. (Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8-r. 45 l.)

Csengery Antal. Deák Ferencz emlékezete. Elmondatott Deák Ferencznek, a m. t. akadémia által 1877. január 28-án tartott emlékünnepén. (Franklin-társ. n. 8-r. 110 l. ára 1 frt.)

Czékus István. Szent beszéd, a gömöri 51-ik honvédzászlóalj zászlójának felszentelése alkalmával. 1876. sept. 10-én Jolsva városában. (Rozsnyó. Kovács Mihály nyomdája. 8-r. 7 l. ára 10 kr.)

Debreczeni János. Szentek élete. V. rész. (Eger. Szt-István-társulat. 4-r. 196 l. ára 1 frt.)

Dékány Ráfael. Elemi Vegytan a kisérleti modorban, a gymnasiumok IV. osztálya, alreáliskolák és magántanulók számára, a legujabb kutforrások nyomán és a legutolsó tantervhez alkalmazva. A szövegbe nyomott 85 fametszettel. III. jav. s bőv. kiadás (Lampel. 8-r. 228 l. ára 1 frt 20 kr.)

Domanovszky Endre. A logica fogalma. (Értekez. a bölcs. tudományok köréből. II. köt. 4. sz. Akadémia. n. 8-r. 70 l. ára 50 kr.)

Duncker Miksa. Az ó-kor története. A 3. angol kiadás alapján, a m. t. akadémia megbizásából ford. Jónás János. II. kötet. (Franklin-társ 8-r. IV, 660 l. ára 4 frt.)

A tiszáninneni evang. reformált Egyházkerület névkönyve 1877. évre. (Sárospatak. Ref. főiskola. 8-r. 57 l.)

Magyar történelmi Emlékek. Kiadja a m. t. akadémia történelmi bizottsága. II. osztály: Irók. (Monumenta Hungariae historica. II. Scriptores.) 14. 21. 28. 29. köt. (L. Brutus János, Szamosközy István.)

Magyar történelmi Emlékek. III. oszt. Magyar országgyülési emlékek történeti bevezetésekkel. A m. tud. akadémia tört. bizottsága megbizásából szerk. Fraknói [44Vilmos IV. köt. 1557–1563. (Monum. Hung. hist. III. Monum. comitialia regni Hungariae. Tom. IV. (Akadémia. n. 8-r. IV, 670 l. ára 3 frt.)

Magyar történelmi Emlékek. III. oszt. Erdélyi országgyülési emlékek. Történeti bevezetésekkel a m. tud. akadémia tört. bizottsága megbizásából szerk. Szilágyi Sándor. II. köt. 1556 sept.–1576 jan. (Monum. Hung. hist. III. Monumenta comitialia regni Transylvaniae. Tom. II. (Akadémia. n. 8-r. IV, 578, VI l. ára 3 frt.)

Magyar történelmi Emlékek. IV. Diplomaczia. (IV. Acta extera.) Magyar diplomacziai emlékek Mátyás király korából 1458–1490. A m. tud. akad. tört. bizotts. megbiz. szerk. Nagy Iván és b. Nyáry Albert. II. köt. (Akadémia. n. 8-r. IV, XXXI. 448 l. ára 2 frt.)

Értekezések a bölcs. tudományok köréből. II. kötet. 4. sz. (L. Domanovszky Endre.)

Értekezésék a természettudományok köréből. VII. köt. 13–16. sz. (L. Szabó József, Krenner József Sándor, Fleischer Antal, Kont Gyula.)

Értekezések a történelmi tudományok köréből. VI. köt. 5. (L. Jakab Elek.)

Ferencz József. Unitarius isteni tisztelet okt. 22-én 1876. Budapesten, az ágostai hitv. főgymnasium nagy termében. (A budapesti unitarius fiók-egyházközség. 8-r. 22 l.)

Finály Henrik. Mi minden telhetik egy lelkes néptanitóból? (Külön lenyomat a „Család és Iskolá”-ból.) (Kolozsvár. Kolozsmegyei tanitó-testület. 8-r. 14 l.)

Fleischer Antal. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből. b) A cyansav vegyületek szöveti alkatáról. (Értekez. a természettudományok köréből. VII. köt. 15. sz. Akadémia. n. 8-r. 16 l. ára 10 kr.)

Flessig K. Gyakorlati irálytan, különös tekintettel a levélirásra és a közéletben előforduló polgári ügyiratokra. Elemi s felsőbb népiskolai használatra. (Sopron. Schwarz Károly. 8-r. IV, 103 l. ára 50 kr.)

Ájtatos Fohászkodások és buzgó imádságok, melyeket a szűz sz. Orsolya társasága pozsonyi zárdájában létező nevendék kisasszonyok naponkint gyakorolni szoktak. (Pozsony. Angermayer nyomdája. 8-r. 48 l.)

Fraknói Vilmos. A magyar országgyülések története. IV. kötet. (1557–1563.) (Akadémia. n. 8-r. 171 l. ára 1 frt.)

Fraknói Vilmos. Magyar országgyülési emlékek. IV. köt. 1557–1563. (L. Magyar történelmi Emlékek. III. oszt.)

Fredro I. Sándor. A Mentor. Vigj. 4 felvonásban. Ford Csepregi Lajos. Az „aradi izraelita jótékony nőegylet” s az „Aradon felállítandó árvaház” alapjai javára 1877-ben rendezett műkedvelői előadások módositásaival szinre alkalmazta Lukácsy Miklós. (Arad. Gyulai István nyomdája. 8-r. 56 l.)

Gábor József. Javaslat a kecskemét-vidéki gazdasági egyletnek a kecskeméti szőlőskertekben teendő eljárásokról. (Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8-r. 37 lap.)

Gáspár Imre. Uj nemzedék. Költészeti gyüjtemény, jellemzésekkel. (Nagy-Várad. Hügel Ottó. 12-r. 387 l. ára 2 frt.)

Gyermekhumor. Rajzok és jellemző vonások a gyermekvilágból. Összegyüjté Forgó bácsi. (Athenaeum. 8-r. 164 l. ára 1 frt.)

[45György Aladár. Piros, mint a rózsa. Regény. Angolból ford. G. A. 2 köt. (Athenaeum. 8-r. 296, 301 l.)

Győry Vilmos. Beköszöntő beszéd. Tartotta 1876. decz. 10-én a budapesti ág hitv. ev. magyar gyülekezet lelkészévé történt beigtatása alkalmával. (Kókai Lajos. k. 8-r. 17 l. ára 20 kr.)

Hajdú László. Egyetemes Földirat az elemi népiskolák III, IV. és V. osztálya számára. (Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8-r. 83 l. ára 30 kr.)

Hajgató Sándor. Dalos mező. Költemények. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József nyomdája. 8-r. 155 l.)

Halász Nándor. Magyar Nyelvtan alkalmas gyakorlatokkal és gazdag föladattárral. 2. jav. kiadás. (Lampel. 8-r. IV. 191 l.)

Hoffmann Ferencz. Az árvák. Elbeszélés az ifjuság számára. Ford. Remellay Gusztáv. 4 aczélmetszéssel. (Ifjusági könyvtár. 1. sz. Lampel. 8-r. 133 l. ára 50 kr.)

Hoffmann Ferencz. A kis regélő. 50 uj kis mese, jó kis fiuk és leányok számára. H. F. után közli Mesélő bácsi. 3. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 108 l. és 5 szines kép, ára 80 kr.)

Hoffmann Ferencz. A szokás természetté válik. Beszély. (Pfeifer. 8-r. 104 lap.)

Hőgyes Endre. Értesitő a „Kolozsvári Orvos-természettudományi társulatnak az 1876. évben tartott orvosi, természettudományi szaküléseiről és népszerü természettudományi estélyeiről.” (Kolozsvártt. K. Papp Mikl. nyomdája, 4-r. 88 l.)

Jakab Elek. A Ghyczyek Erdély történetében, különös tekintettel a kormányzási intézményre. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. VI. kötet. 5-ik szám. Akadémia. 8-r. 67 l. ára 40 kr.)

Jegyzetek, cs. kir. lovas altisztek számára. (Teschen, Prochaska Károly. 16-rét, 24 l. ára 20 kr.)

Jegyzőkönyv és jelentés az 1876 évi aug. 25–29-én Aradon tartott III. magyar országos tűzoltó nagygyülés folyamáról. Protokoll und Bericht. etc. (Arad. Ungerleider és Hatos nyomdája. 8-r. 94 l.)

Jelentés a budapesti m. kir. tudományegyetem állapotáról, működéséről és haladásáról az 1867/8– 1874/5. tanévek alatt. (A vallás- és közokt. m. kir. minister. 4-r. 152 l)

Jókai Mór. A szép Mikhál. Regény. 3 köt. (Athenaeum. k. 8-r. 174, II; 170, III. s 156 l. II. ára 3 frt.)

Kállay Béni. A szerbek története 1780–1815. I. köt. (Akadémia. 8-r. VIII. 639 l, ára 3 frt 60 kr.)

Kassay Adolf. Az uj kereskedelmi törvény ministeri rendeletekkel és iratpéldákkal. (Rautmann Frigy. k. 8-r. 221 és II l. ára 1 frt.)

Kassay Adolf. Az uj községi törvény a törvények magyarázatával, 500-nál több irománypéldákkal. II. kiadás. (Rautmann. 8-r. 555 l)

Kassay Adolf. Az uj váltótörvény. A törvény eredeti szövegével, magyarázattal és iratpéldákkal. Az új váltóeljárás. Az 1876-ik évi nov. 30-ki igazságügyministeri rendelet szerint ezen rendelet eredeti szövegével, magyarázattal és irománypéldákkal. (Rautmann Frigyes. 8-r. 162, IV. l.)

Katona János. Földrajz a népiskola III. és IV. osztálya számára a m. k. ministerium által kibocsátott tanterv szerint. (Szeged. Kókai L. 8-r. 24 l. ára 12 kr.)

[46Katona János. Az ujra szervezett megyék külön-külön földrajza. (Kókai Lajos. 8-r. 5 l. ára 5 kr.)

Kecskeméthy Aurélnak a budapesti kereskedelmi és iparkamarához benyujtott jelentése a philadelphiai világtárlatról. (Budapesti kereskedelmi és iparkamara. 8-r. 35 lap.)

Képviselőházi Irományok. (Az 1875. évi augustus 28-ra hirdetett országgyülés nyomtatványai. 4-r. XI. kötet. 1–288. l.)

Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1875. évi aug. 28-ra hirdetett országgyülés nyomtatványai. 4-r. II. kötet. 153–232. l)

Képviselőházi Napló. (Az 1875. évi aug. 28-ra hirdetett országgyülés nyomtatványai. 4-r. VIII. kötet. 273–424 l. tartalom, tárgymutató. IX. köt. 1–304 l.)

Képes Kincs, jó kis gyermekek számára. (Eggenberger. k. 4-r. 12 l. ára 50 kr.)

Knauz Nándor. Kortan hazai történelmünkhöz alkalmazva. A m. tud. akadémia által jutalmazott pályamű. (Akadémia. 4-r. XV, 589 l. ára 4 frt.)

Koch Antal, A dunai trachyt I-csoport jobbparti részének (sz.-endre-visegrád-esztergomi hegycsoport) földtani leirása a hegy- és vizrajzi viszonyok előrebocsátásával. Földtani térképpel, 6 kőnyomatu táblával és 37 fametsz. ábrával. A m. tud. akad. math. és természettudományi kiadványa. (Akadémia. n. 8-r. VIII, 298, IV l. ára 2 frt.)

Kohlrausch F. A gyakorlati természettan vezérfonala. Egy függelékkel a villamos és delejes absolut mértékrendszerről. Ford. Abt Antal és Wagner Alajos. (Lauffer. 8-r. VIII. 238 lap. 25 fametsz. idommal és 32 gyakorlati táblával.)

Kont Gyula. A villanyosságok kiegyenlődése a szikrában és a szigetelők oldalinfluentiája. (Értekezések a természettudományok köréből. VII. köt. 16 szám, n. 8-r. 11 l. s 1 tábla ára 10 kr.)

Kovách Albert. A Tisza-zugi arch. magántársulat 1876-ik évi ásatásainak leirása. (Kőnyomat. Hely és év nélkül. 2-r. 16 l. 7 kőnyom. táblával.)

Kovács Lajos. Bibliai Történetek, negyedik elemi osztály számára. II. kiadás. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 79 l.)

König Ewald Gusztáv. A bűn utján. Regény. Ford. Gyúrom Antal. 2 kötet. (Nagy-Kanizsa, Fischel Fülöp. 8-r. 485 s 476 l. ára 4 frt.)

Falusi Könyvtár. 22. szám. (L. Nyáry Ferencz.)

Ifjusági Könyvtár. 1. szám. (L. Hoffmann Ferencz.)

Kőrösi Antal. Földrajzi előismeretek összekötve rövid „szülőföld” ismével és általános földrajzzal elemi iskolák számára. II. bővitett kiadás. A honterület megyerendezés figyelembevételével. (Debreczen. Csáthy Károly. 8-r. 72 l. ára kötve 40 kr.)

Mathematikai és természettudományi Közlemények vonatkozólag hazai viszonyokra. Szerk. Szabó József. XIII. kötet. 8. 9. sz. (L. Bernáth József, Scherfel Aurél.)

Krenner József Nándor. A felsőbányai trachyt wolframitja. I táblával. (Értekezések a természettudományok köréből. VII. köt. 14. sz. Akadémia. n. 8-r. 10 lap, s 1 tábla, ára 10 kr.)

Kubinyi Lajos. Iparunk. Az iparosság hiányainak okai és fejlődésének kellékei hazánkban. (Aigner Lajos. 8-r. II. 145, IX l. ára 1 frt.)

Lauffer Vilmos rege-gyüjteménye. 1–3 füzet. 1. Ezerszépke herczegnő. Magy. Záuschner Károly. 2. Kis Muck. Hauff Vilmos után. 3. Az álkirályfi története. [47Hauff Vilmos után. (Lauffer Vilmos, 8 l. s 5 szinkép; 10 l. s 5 szinkép; 10 l. s 5 szinkép. ára 50 kr.)

Lengyel Katicza. Legujabb szakácskönyv. Szerkesztette Tatár Péter. (Bartalits Imre nyomd. 8-r. 124. 12 l.)

Lenkey Ferencz. A bölcsész. (Aigner Lajos. 12-r. 20 l. ára 20 kr.)

Lewes Gy. H. Göthe élete. A m. tud. akad. megbiz. ford. Szász Károly. 2. olcsó kiad. 2 köt. (Akadémia. 8-r. XX, 388 s XII, 470 l. ára 4 frt.)

Lőrinczi Ferencz. A népszerü egészségtan rövid kézikönyve. A népiskolák számára, külföldi szerzők nyomán. (Aigner Lajos. k. 8-r. 44 l. ára 30 kr.)

Markovits Iván. Gyorsirászat Gabelsberger elvei szerint. A magyar nyelvre alkalmazta. Különös tekintettel a magántanulásra. I. rész: Levelezési irás. Példákkal bőv. 8-ik kiad. II. rész: Vitairás. 7-ik kiad. (Tettey Nándor s társa. 8-r. XVI, 14, A–D, 72 s 73–144, 43 l. ára 80 kr. és 50 kr.)

Masch A. Az időjárástan alapvonalai. Gyakorlati mezőgazdák és gazdasági tanintézetek tanulói számára. Az eredeti 2. kiad. után fordította Székely Mihály. (Egyetemi nyomda. 8-r. 146 l.)

Mayer Miksa. Vezérkönyv az alkotmánytan oktatásában. Elemi-, felső-, nép- és polg. iskolai tanitók, nemkülönben tanitóképezdei tanárok és növendékek használatára. (Zilahy Sámuel. 8-r. VII, 171 l. ára 1 frt 20 kr.)

Miért fogunk harczolni, ha ismét harczra kerül a dolog? Irta egy orsz. képviselő. (Metzger Emil. 8-r. 21 l. ara 30 kr.)

Molière vigjátékai. Kiad. a Kisfaludy-társaság. VII. köt. A szeleburdi. A kelletlenek. Scapin csinyei. A siciliai. Ford. Paulay Ede, Kemény Károly és Puki József. (Athenaeum, k. 8-r. IV, 264 l. ára 1 frt 40 kr.)

Molnár István. Az okszerü borászat népszerű vezérfonala. 2. telj. átdolg. kiadás. (Tettey Ferd. s társa. 8-r. 77 l. ára 72 kr.)

Molnár László. A női kézimunka, mint egyik legfontosabb eszköze a nők összhangzó és hatásszerü képzésének. Tanitónő-képezdék és kézimunka-tanitónők számára. (Lauffer Vilmos. 8-r. 80 l. ára 40 kr.)

Monumenta Hungariae historica. (L. Magyar történelmi Emlékek.)

Mutschenbacher Victor. A magyar váltójog az 1876: 27. t. cz. szerint, oknyomozólag, történetileg és ezelőtti váltótörvényünkkel. valamint a külföld legelterjedtebb váltójogszabályaival összehasonlítólag. (Pécs. Simon Zsigm. VIII, 182 l. ára 1 frt 25 kr.)

Müller Ernő. Katholikus erkölcstan. A 2. ered. kiadás után ford. a veszprémi növendékpapság Pázmányköre. – I. kötet. (Rudnyánszky nyomdája. 8-r. XV, 558 l.)

T. Nagy Imre. Az irálytan alapvonalai. Felső nép- és polg. iskolák számára. (Aigner. 8-r. 144 l. ára 90 kr.)

Nagy Iván és b. Nyáry Albert: Magyar diplomacziai Emlékek Mátyás király korából. II. köt. (L. Magyar történelmi Emlékek. IV. osztály.)

Németh Péter. A váltóeljárás. A váltótörvény életbeléptetése és váltóügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában 1876. évi nov. hó 30-án kibocsátott igazságügymin. rendelet. (Athenaeum, n. 8-r. 116 l. ára 90 kr.)

A Népszinház könyvtára. 7 füzet. (L. Berczik Árpád.)

[48Ifj. Neumann Sándor. A keresk. törvény 174. §-a alapján inditott kereset felfüggesztő hatálya. (Deutsch nyomdája. 8-r. 31 l.)

Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára 1877. 20. évf. (Kolozsvár. Stein János nyomd. 8-r. 137 l. ára 45 kr.)

Névtár a Zircz-, Pilis-, Pásztói egyesült apátságokba keblezett Cisterci kiváltságos sz. rend személyzete- s történeteivel az 1877-ik évre. (Eger. Az érseki Lyceum könyvnyomd. 8-r. 66 l.)

Novák Lajos. Emlékirat a „Pesti első Bölcsőde-egylet” alapitásának negyedszázados évfordulója és a Józsefvárosban épült uj intézet házának 1877. évi január 11-én történt ünnepélyes beszentelése s megnyitása alkalmára. (Légrády testvérek nyomd. 8-r. 37 l.)

Nyáry Ferencz. A mező- és kertgazdaságra káros rovarok ismertetése és azok irtásmódja. Számos fametszetű ábrával. (Falusi könyvtár 22. száma. Franklin-társ. 8-r. 112 l. ára 50 kr.)

Egyházi Örömünnep, melyet nm. Péchy Tamás urnak, egyházker. felügyelővé beiktatása alkalmával, Jolsván, 1876. augusztus 9-én, vallásosan megült a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületnek, képviselőiben évi gyülésre egybegyült közönsége. (Miskolcz. Sártory István nyomdája. 8-r. 24 l. ára 30 kr.)

Pénzügyministerium (A m. kir.) szabályrendeletei és utasitásai, az 1876. XV. t. cz. végrehajtása és a m. kir. adófelügyelői intézmény hivatása és hatásköre iránt. II. füzet. (Ráth Mór. n. 8-r. 32 l. ára 20 kr.)

Petőfi Sándor összes költeményei. Hazai művészek rajzaival diszített második képes kiadás. (Athenaeum. 4-r. 789, 11 l. ára 16 frt.)

Plato Critoja. Iskolai és magán használatra, kiadta Szamosi János. (Nagel B. n. 8-r. 60 l. ára 40 kr.)

Poe Edgar. Utazás a Holdba. Pfaal Hans csodálatos kalandjai. Ford. Hang Ferencz (Tettey és társa. 8-r. 87 l.)

Reich Pál. A gyomor-betegek étrendje. R. P. után Lőrinczi Ferencz. (Aigner Lajos. n. 8-r. 14 l. ára 30 kr.)

Igazságügyministeri Rendelet a váltó-törvény életbeléptetése és a váltó ügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában. (Pfeifer Ferdinánd 8-r. 68 l.)

A magyar kir. Ministerium Rendeleteinek gyüjteménye. 1876. évi folyam. 3–7. füzet. (Ráth. 8-r. 97–176, 98, 47, 42, 31 l.)

Magyarországi Rendeletek tára. X. foly. 1876. Hivat. kiadás. VII. VIII. füzet. (Zilahy Sámuel. n. 8-r. 497–783 l. ára 60 kr. Teljes példány egy kötetben 4 frt.)

Scherfel Aurél V. Lejbicz-kénfürdő kénes vizének vegytani elemzése. (Mathematikai és természettudományi közlemények. XIII. köt. 9. sz. Akadémia, n. 8-r. 271–284 l. ára 10 kr.)

Schillinger Ferencz. Mentő eljárás tetszhalálnál és az életet rögtön fenyegető betegségnél. – Tóth Imre. Mentő eljárás vérzések és sérüléseknél. 2. kiad. (Selmecz. Joerges Ágost. 8-r. 15 l. ára 10 kr.)

Sophokles. Oedipus Kolonosban. Tragoedia. Ford. Csiky Gergely. (A nemzeti szinház könyvtára 111. füz. Pfeifer. 8-r. 71 l. ára 40 kr.)

Spielhagen Frigyes. Üllő és kalapács. Regény. 3-ik kötet. Ford. H. Batta Szilárd. (Lampel. 8-r. 435 l.)

[49Staub J. képeskönyve. Képek a szemléleti oktatáshoz. Legczélszerübb képeskönyv gyermekek számára. 12 pompás szinnyomatú kettős táblával. (Grimm Gusztáv. 2-r. ára 3 frt 60 kr.)

Szabó József. Jelentés Görögországba tett geologiai utazásairól. (Értekezések a természettudományok köréből. VII. köt. 13. sz. Akadémia. n. 8-r. 19 lap. ára 10 kr.)

Szamosi János. Plato Critoja. Isk. és magánhasználatra. (Egyetemi nyomda. – 8-r. 59 l.)

Szamosközy István történeti maradványai 1566–1603. Az erdélyi fejedelmek birtokában volt eredeti példányról kiadta Szilágyi Sándor. 3 köt. (Magyar történelmi emlékek. 21., 28., 29. köt. Akadémia. n. 8-r. XXI, 249, XV, 383 s IV, 368 l. ára 1 frt., 1 frt 50 kr., s 1 frt 50 kr.)

Szilágyi Sándor. Erdélyi országgyülési emlékek. II. kötet. 1556. sept. – 1576. jan. (L. Magyar történelmi Emlékek III. osztály.)

Szilvágyi Gyula. Vezérfonal előkészitéssel a confirmatióra. Felsőbb nép-, polgári és középtanodák használatára. Német szöveg után szabadon átdolgozta. (Nagy-Kanizsa, Fischel Fülöp. 8-r. 56 l. ára 25 kr.)

A nemzeti Szinház könyvtára. 111. füz. (L. Sophokles.)

Külföldi Szinműtár. 4. (L. Barrière.)

Sztoczek József. Beszéd a kir. Józsefműegyetemen az 1876–7-ki tanév megnyitásakor 1876. sept. 14-én. (Athenaeum nyomd. 8-r. 30 l.)

Sztupa György. Emlékirat a magyar gazdasszonyok orsz. egylete 1876. évben felépült árvaházának felavatása alkalmára. (Rudnyánszky nyomdája. 8-r. 12 l.)

Szemléleti Tanitás képekben. 22. kiadás. 3 kötetben, 92 szinnyomatu táblával. (Prága, Tempsky F. 2-r. ára 8 frt 40 kr.)

A Békésvármegyei régészeti és mivelődéstörténelmi Társulat évkönyve 1875–76. II. köt. Szerk. Zsilinszky Mihály. (B.-Gyula. Társulat. 8-r. 208 l.)

A Magyar Történelmi Társulat 1876-ik évi aug. 21–28-iki vidéki kirándulása Gömörmegyébe. A választmány meghagyásából szerk. Szilágyi Sándor. (Társulat 8-r. 126 l. ára 1 frt.)

Thewrewk (Ponori) Árpád. Egy magyar, mint görög versiró. Külön nyomat a „Nyelvtudományi Közlemények” XII. kötetéből. (Kókai Lajos. n. 8-r. 40 lap, ára 30 kr.)

Tihamér. A kalózkirály és gályarab Marinelli Marino, vagy a velenczei Bertalanéj. Tört. regény. (Bécs, Bensinger Zsigmond. n. 8-r. I. kötet. 1–96 lap, ára 25 kr.)

(Törvények.) 1876. évi országgyülési törvényczikkek. II. füz. XXXVII–LI. (Pfeifer. 16-r. II, 589–719 l. ára 40 kr. Ugyanaz teljesen IX, 719 l. ára 2 frt 40 kr. vászonba kötve 3 frt 20 kr.)

1876. évi országgyülési törvényczikkek. IV. füz. XXXVII–LI. (Ráth M. n. 8-r, VIII, 325–388 l. ára 40 kr. Ugyanaz teljesen 2 frt 50 kr., kötve 3 frt 40 kr.)

Ugyanaz, zsebkiadás. IV. füz. XXXVII–LI. (Ráth Mór. 16-r. VIII, 633–751 l. ára 40 kr., teljesen 2 frt 50 kr., bekötve 3 frt 40 kr.)

Az 1876. évi törvények gyüjteménye. Hivatalos kiadás. IV. füzet. XXXVII–LI. (Zilahy Sám. n. 8-r. VI, 421–532 l. ára 60 kr., teljesen VI, 532 l. ára 2 frt 80 kr. bekötve 3 frt 60 kr.)

[50Ugyanaz, zsebkiadás. IV. füz. (Zilahy Sámuel. 16-r. XI, 721–900 l. ára 60 kr., teljesen XI, 900 l. ára 3 frt, kötve 3 frt 80 kr.)

Az 1876. évi országos törvénytár. (Corpus juris.) Kiadja a m. kir. belügyministerium. (Zilahy Sámuel. n. 4-r. IV, 345 l. ára 4 frt.)

Az 1876. XIV. törvényczikk: a közegészségügy rendezéséről. Hiv. kiad. 2. kiad. (Zilahy Sámuel. 16-r. 93 l. ára 40 kr.)

1876. XXVII. törvényczikk. Népiskolai hatóságok. Hiv. kiad. 2. kiad. (Zilahy S. n. 8-r. 16 l. ára 12 kr.)

Pénzügyi törvények és szabályok. V. füz. A közadók kezelése. Tartalma: 1876. évi XV. t. cz. a közadók kezeléséről. A m. k. pénzügym. szabályrendeletei és utasitása az 1876. XV. t. cz. végrehajtása és a m. k. adófelügyelői intézmény hivatása és hatásköre iránt. 1. 2. füzet. (Ráth Mór. n. 8-r. 48, 48 és 32 lap, ára 1 frt.)

Uchard Mario. Barbassu nagybátyám. Ford. Sasvári Ármin. (Athenaeum. k. 8-r. 285 l. ára 1 frt 30 kr.)

Ullmann Sándor és Schiller Zsigmond. A részvényes kereseti jogáról, különös tekintettel a magyar kereskedelmi törvény 174. §-ára. (Aigner Lajos. k. 8-r. 42 l. ára 40 kr.)

Az Arad-körösvölgyi Vasut menetrende. E menetrendnél a budapesti idő irányadó. (Arad. Gyulai István nyomdája. 8-r. 23 l.)

Az Arad-körösvölgyi Vasuttársaság díjszabásai személyek és áruk szállítására. Tarife etc. (Arad. Gyulai István ny. 8-r. 152 l.)

Magyar Viszhang. Magyar szólásmódok gyüjteménye, a mint a társas életben szokásos, és melyek mindennap a magyar életben előfordulnak. Gyakorlati segédkönyv a magyar nyelv könnyü megtanulására. Magyar-német szótárral. 2. jav. és bőv. kiadás. (Bécs. Hartleben A. 8-r. VIII, 192 l. ára 1 frt.)

Wenzel Gusztáv. Az alsó-magyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal. 1494–1548. (Értekezések a történeti tudományok köréből. VI. köt. 6. sz. Akadémia. n. 8-r. 96 l. ára 60 kr.)

Zágonyi György. Jó tanácsok s példák szülék-, tanitók- és tanügy barátoknak. Az életből vett tapasztalatok után. (Aigner Lajos. k. 8-r. 60 lap, ára 30 kr.)

Zsengeri Samu. Vallástan az izr. nép- és polg. isk. tanulók számára. 2. jav. és tetemesen bővít. kiadás. Hétköznapi, ujholdi és szombati imák. (Burián. 8-r. 100, 44 l. ára 50 kr.)