Magyar Könyvszemle   2. évf. 1877. 1.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

Adalék az 1848–49-ki hazai hirlapirodalom bibliographiájához.
Közli: Cs. J.

Szinnyey József úr, a hazai hirlapirodalom bibliographiájának egyik legszorgalmasabb művelője, a „Vasárnapi ujság” 1865. évi folyamában:[1] „Hirlapirodalmunk a 19-ik században” czím alatt egy nagy gonddal készült czikksorozatot indított meg, melyben az 1848–49-ben napvilágot látott hirlapokat és folyóiratokat jeles bibliographiai apparatussal ismertette.

A Nemzeti Múzeum könyvtára, a munka sorrendjében az 1848–49-ben megjelent hirlapok és folyóiratok rendezését látván szükségesnek, a példányok összeállításánál azon szomorú tapasztalásra jött, hogy ez időből származó gyűjteménye fölötte hiányos és csonka.

Hogy tehát ezt még idejében kiegészíthesse s a hiányzó hirlapokról egy lehetőleg teljes jegyzéket összeállíthasson, Szinnyei úrnak föntemlített közleményét használta alapul s az abban felsorolt adatokat a saját teljes és csonka példányaival összehasonlítva, azokat részint helyreigazította, részint kiegészítette.

[28Ez összehasonlításnak eredménye azon jegyzék, melyet ezennel közrebocsátva oly kérelemmel fordulunk a hazai közönséghez, hogy azok, a kik a Múzeum hiányos készletét kiegészíteni képesek, ajánlataikat, az ár meghatározása mellett a Nemzeti Múzeum könyvtárához nyujtsák be.

Jegyzéke azon hirlapoknak és folyóiratoknak, melyeket a Nemzeti Múzeum könyvtára megvásárolni óhajt.

Magyar nyelvüek.

1. Ábrázolt folyóirat később Képes Ujság. 1848-i folyama. (Megjelent Kassán encyclopedicus tartalommal.)

2. Alföldi Hirlap 1848–49-ki folyama. (Megjelent Debreczenben.)

3. Arad 1848-ki folyamából a jul.-decz.-i félév.

4. Aradi Hirdető 1848-ki folyamából az első 12 szám és az 1849-ki folyam egészen.

5. Brassói Lap 1849-ki folyamából: 1, 2, 4, 11–19 számok.

6. Budapesti Hiradó 1848-ki folyamából jul. 1-től jul. 15-ig terjedő számok.

7. Charivari (Magyar) 1848-ki folyam sept. végéről a két utolsó szám.

8. Debreczeni Lapok 1849-ki folyamából az első 7 szám. (Febr. 27-től márt. 13-ig.)

9. Debreczen-Nagyváradi Értesitő 1848–1849-i folyama egészen.

10. Egyházi Litteraturai Lap (a Religio és Nevelés melléklete) 1848-ki folyama.

11. Ellenőr (kolozsvári lap) 1848-ki folyamából a 111-ik szám után következő számok, ha megjelentek? Szinnyey szerint nov. 10-én 109-ik számmal, az oroszok betörése következtében hirtelen szünt volna meg, de mert a múzeumi példányban a 110-ik és 111-ik szám még teljesen megvan s az utolsóban egy czikksorozat folytattatik, föltehető, hogy még tovább is járt. De ha nem is járt tovább, bibliographiai szempontból kivánatos, hogy a folyamnak utolsó száma constatáltassék.

[2912. Erdélyi Hiradó, később Kolozsvári Hiradó 1848-ki folyama. (Az elsőnél a 374, a másodiknál a 94. szám az utolsó)

13. Erdélyi Protestáns egyházi beszédek Tára 1848-ban megjelent II-ik és utolsó füzete. (Kolozsvár szerk. Szász Károly.)

14. Esti Lapok 1849-ki folyamából: 5, 36, 41, 78 debreczeni és 1, 3, 4, 7, 16, 24 és ezeket követő pesti számok jul. közepeig.

15. Figyelmező 1848-ki folyama s az 1849-ki folyamból jul. 2-től aug. 1-ig Pozsonyban kiadott számok.

16. Forradalom 1849-ki folyamából annyi szám a mennyi Magos Ernő szerkesztésében megjelent.

17. Forradalom 1849-ki Táncsics Mihály által röpivekben Debreczenben és Pesten szerkesztett folyamából annyi szám, a mennyi megjelent.

18. Forradalom. (Politikai röpirat, szerk. Erdélyi Arthur.) 1849-ki folyamából annyi szám a mennyi megjelent. Az első szám megjelent Pesten, 1849. jul. 10-én „Márczius Tizenötedike” alakjában, Lukács László nyomdájában. Sz. úr nem említi.

19. Futár 1849-ki folyamából a 2, 3, és ezt követő számok, ha megjelentek? (Sz. úr szerint csak egyetlen egy szám jelent meg, mely a könyvtárnak megvan.)

20. Gazdasági Lapok 1849-ki folyama egészen.

21. Gyógyszerészi hirlap 1848-ki folyamából az okt-decz.-i számok. (Megjelent Nyitrán.)

22. Hazánk (győri lap) 1848-ki folyam II. félévéből az aug. 10-ét követő számok. (Megszünt aug. 14-én.)

23. Hetilap 1848-ki folyamából az I. negyedben megjelent számok.

24. Honi Irodalmi Hirdető 1848-ki folyama.

Hon és külföld, lásd a Mult és Jelent.

25. Honvéd (kolozsvári lap) 1849-ki folyamából a 197-ik sz

26. Jelenkor 1848-ki folyama egészen (ut. sz. 76, jun. 29.) a Társalkodó melléklappal együtt.

27. Jövő 1848-ki folyamából az első és utolsó 23 szám. (Decz. 1-től decz. 28-ig.)

28. Katholikus Iskolai Lapok 1849-ki folyama egészen. (Jan. 2-től jun. 26-ig.)

[3029. Kis követ (kolozsvári lap) 1848-ki folyamából, a jan. 2-től febr. 6-ig megjelent 1–6 szám.

Kolozsvári Hetilap, lásd a Mult és Jelent.

30. Komáromi Lapok 1849-ki folyamából minden egyes szám. (Jul. 11-től okt. 1-ig 1–68 sz.

31. Köztársasági Lapok 1848-ki folyamából 13-ik számtól kezdve tovább. – Sz. úr nem említi mikor szünt meg, de mert a többi lapok nem említik, következteti, hogy csakhamar betiltatott.

32. Különféle viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok. (Szerk. Szenczi Fördős Lajos Kecskeméten) 1849-ki folyama.

33. Magyar Akademiai Értesitő 1848-ki folyamából az első 3 szám. (Több nem jelent meg.)

34. Magyar Gazda 1848-ki folyam I. félév. 3, 30, 31, 36, 56, II. félév. 9, 11, 12, 18, 22 és ezt követő számok.

35. Magyar Őr (kath. lap.) 1849-ki folyamából annyi szám, a mennyi jan. 26-tól márcz. közepeig megjelent.

36. Márczius Tizenötödike 1849-ki folyamából: 1–5, 7, 8, 11–17, 19, 20, 22–25, 27, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 72, 74, 77, 79, 80–82, 86, 87 és 88 debreczeni számok. – Sz. úr szerint a „Márczius” 1849-ki folyamából Pesten csak két szám jelent meg; a Múzeum és az Akadémia birja a 3-ik számot is, mely Pesten jan. 4-én kelt.

Sz. úr szerint Debreczenben jan. 14-én indult meg ujra és máj. 1-ig jelent meg 67 számban a debreczeni városi nyomdában. – Ezt akképen helyreigazítjuk, hogy nem január, hanem február 14-én indult meg ujra Debreczenben és nem a városi, mely az idétt nagyon is igénybe volt véve, hanem a Kolozsvárról ideiglenesen Debreczenbe áttett nyomdában adatott ki, nem május 1-ig 67, hanem május 31-ig 92 számban. A tévedés onnan eredhetett, hogy 1849 april 24-étől kezdve, egyszerre két „Márczius” létezett, egy pesti és egy debreczeni; a pestit Gaal József, a debreczenit Pálfy Albert szerkesztette. Ez tartott egész máj. 31-ig, a mikor a debreczeni „Márczius” a pestibe beolvadt s a szerkesztést jun. 7-én ismét Pálfy Albert vette át. Az utolsó pesti szám a 67-ik jul. 6-án kelt, mivel 7-én a kormány által további megjelenése betiltatott.

37. Miskolczi Értesitő 1848–49-ki folyama egészen. (Megjelent Miskolczon hetenként, később minden nap 4-edrétben félíven, Okruczky Aurel szerkesztése alatt, Tóth Lajos nyomdájában.) – Sz. úr nem emliti.

[3138. Mult és Jelen, később Jelen 1848-ki folyama egészen, a Hon és Külföld és Kolozsvári Hetilap mellékletekkel együtt. (Utolsó szám a 37-ik, máj. 9-én jelent meg.)

39. Munkások Ujsága 1848-ki folyama egészen. (Aprilis 2-tól decz. 29-ig 1–26. számig.)

40. Nemzeti Ujság 1848-ki folyamából a jan.–aprilisi s a Nemzeti 1848-ki folyamából a 48. és 164-ik szám.

41. Nemzetőr 1849-ki folyamából az 1. és egyedüli szám.

42. Népbarátja 1848-ki folyamából: 5, 29 és 1849-ből 1–5, 8, 12, 13, 14, 16–24 számok.

43. Népelem 1848-ki folyamából az első 12 szám.

44. Nevelési Emléklapok 1848-ban megjelent V-ik füzete. (Szerk. Dr. Tavassy Lajos, pesti ev. gymn. igazgató.)

45. Nővilág 1849-ki folyama. (Augustusban betiltatott.)

46. Orvosi Tár 1848-ki folyama egészen.

47. Öreg A, B, C, vén emberek számára (Vas Gerebentől) 1848 márcz.–aprilisban megjelent számok. (Összesen 4 szám jelent meg.)

48. Pénzügyi levelek 1848-ki folyamából jun.–sept.-ben megjelent 4 szám.

49. Pesti Divatlap 1849-ki folyamából annyi szám a mennyi megjelent. – Sz. úr nem említi, de Vahot Imre, a „Márczius” juniusi számaiban s más lapokban hirdetvén rá előfizetést kilátásba helyezi, hogy jul. 1-étől fogva meg fog jelenni.

50. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1848-ki folyama.

51. Radikál Lap 1848-ki folyamából a 32-ik szám.

52. Religio 1849 ki uj folyamából az első 9 szám.

53. Szegedi Hirlap 1849-ki folyamából: 3–15, 18–29, 32 és ezt követő számok. (Sz. úr szerint aug. 1-ig járt.)

54. Természetbarát és Ipar és Természetbarát (kolozsvári lap) 1848-ki folyama. (Utolsó szám a 33-ik.)

55. Tiszavidéki Ujság 1849-ki (szegedi lap) folyamából annyi szám, a mennyi megjelent.

56. Törvényhozási és Törvénykezési Lapok (szerk. Tóth Lőrincz) 1848-ki jul.–decz.-i folyama.

57. Való 1849-ki folyamából annyi szám, a mennyi junius hóban megjelent.

[3258. Vasárnapi Ujság (Brassai-féle) 1848-ki folyama egészen. (Megszünt novemberben.)

Német nyelvüek.

59. K. k. priv. Agramer politische Zeitung 1848–1849-ki folyama a Luna melléklappal együtt.

60. Allgemeine Pest-Ofner Zeitung 1849-ki folyamából annyi szám, a mennyi megjelent. (Megjelent juliusban.)

61. Der 14. April 1849-ki folyamából april–juliusban megjelent számok.

62. Arader Kundschaftsblatt 1848-ki folyamából az első 12 szám; 1849-ki folyamából a jul.–deczemberi félév.

63. Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde (a Siebenbürg. Wochenbl. melléklete.) 1848–49-ki folyama egészen.

64. Blätter vom Baume der Erkenntniss 1848. nov. 11-én megjelent röpívekből, a 2-ik és ezt követő számok. – Az első szám végén kilátásba helyeztetik, hogy a 2-ik szám kedden fog megjelenni. – Megjelent Pesten: Lantossy József bizományában, Eisenfels Rudolf nyomdájában, 1 félíven ívrétben. – Sz. úr nem említi.

65. Briefe eines Magyaren an seinen Freund Michl an der Donau, dem Rhein, der Spree, der Elbe und der Ostsee. 1848-ban Pozsonyban megjelent füzetekből az I–II-ik füzet.

66. Constitution des Thierreiches im Jahre 1848 czímű röpívekből 2-ik számtól kezdve annyi szám, a mennyi megjelent. Az első szám végén olvasható, hogy a 2-ik szám legközelebb fog megjelenni. – Megjelent Pesten, Beimel Józsefnél, 4-edrétű félíven, szöveg közötti metszetekkel. – Sz. úr nem említi.

67. Eltern-Zeitung 1848. aug.–decz. folyama.

68. Der emanzipirte Satanas (magyaróvári lap) 1848-i folyamából az első és utolsó 12 szám.

69. Die (zweite dritte stb.) Epistel der Ungarn an die Wiener 1848 novemberben megjelent röpívekből annyi szám, a mennyi megjelent. – Az első levél végén, mely novemb. 26-án Eisenfels Rudolf nyomdájában jelent meg Pesten, a második levél megjelenése is kilátásba helyeztetik. – Sz. úr nem említi.

[3370. Freiheitsbote (szegedi lap) 1849-ki folyamából annyi szám, a mennyi juliusban megjelent.

71. Fünfkirchner Zeitung 1848-ki folyama egészen.

72. Der grosse Pfaffenzwicker 1848-ki röpívekből megjelent két szám. – (Megjelent Győrött.)

73. Ein Jeder muss es wissen 1848-ban megjelent röpívekből a 3-ik számtól kezdve tovább. – Az 1-ső és 2-ik szám, 4-edrétű félíven jelent meg Pesten, Lukács és társa nyomdájában. – Sz. úr nem említi.

74. Das Junge Ungarn 1848 april–juliusban megjelent folyama,

75. Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt 1848–49-i folyamai.

76. Katholische Zeitung (zágrábi lap) 1849-ki folyamából, a mennyi megjelent.

77. Közlöny[2] des Teufels 1848-ki folyamából annyi füzet, a mennyi megjelent.

78. Kronstädter Zeitung 1849-ki folyamából a 15 19-ik szám.

79. Lucifer (varasdi lap) 1848-ban megjelent számai.

80. Morgenröthe 1848-ki jan.–juliusi folyama.

81. Neue politische Ofner-Pester Zeitung. Gemeinnützige Blätter. 1848 május–deczemberi folyama.

82. Oberungarische illustrirte Zeitung (kassai lap) 1848-ki folyama.

83. Opposition 1848-ki folyamából 1–4, 6–23, 25, 26, 28, 29–47, 49–50, 52, 54–62, 64, 66, 67–78, 80–89, 91–85, 97–99, 101, 104, 105–106, 108–112, 115–116, 119, 120–123, 125, 128, 133, 134, 137–141, 142 és 151 számok; és az 1849-ki folyam egészen. – Sz. úr szerint csak május-juliusban jelent meg.

84. Der Patriot (pesti lap) 1848-ki folyamából jun. 1-től aug. 31-ig (1–76.) terjedő számok.

85. Der Patriot (aradi politikai-belletristikai hetilap) 1848 jul.–decz. folyama egészen és 1849-ből annyi, a mennyi megjelent.

[3486. Pester Kundschaftsblatt und Auktionsblatt 1848-ki folyamából 23, 72, 78, 80, 81–83, 87, 92, 98 és ezt követő számok; az 1849-ki folyam egészen.

87. Pester Kourir 1849-ki folyamából 1-ső és 62-ik szám. (Sz. úr szerint apr. 20-án megszünt.)

88. Pester Zeitung 1849-ki folyama egészen.

89. Pressburger deutsche Zeitung 1848-ki julius–augustusi folyamából az első 12 szám; hasonlókép a Hungaria mellékletéből 1–12-ig terjedő számok.

90. Pressburger (städtische) Zeitung 1848-ki folyam. I-ső félév 7, II-ik félév 25, 145 és ezt követő számok deczember végeig; 1849-ki folyamából 186, 272, 294 számok. A Pannoniaból 1848-ki folyam. I-ső félév 56, 60 és ezt követő számok junius végeig; II. félév 1–17, 41, 50 és ezt követő számok; 1849-ki folyamból jan. 1–31-ig megjelent számok. (Ekkor megszünt.)

91. Pressfrei Flugblätter (pécsi hetilap) 1848-ki folyamából aprilisban megjelent számok.

92. Satellit (a Siebenbürger Wochenblatt melléklapja). 1849-ki folyama.

93. Der Schmetterling (Der Spiegel melléklapja). 1848 julius–septemberi folyama.

94. Semliner Blätter 1849-ki folyamából annyi szám, a mennyi május–juniusban megjelent.

95. Der Serbe 1848-ki folyamából annyi, a mennyi megjelent. (Megjelent Karloviczon.)

96. Der Spiegel 1848-ki folyamából a 39 és az oktob.–deczemberi kiadásból (mely Der wahre Ungar melléklete volt) 5, 7, 8, 20–22 számok.

97. Stundenblummen der Gegenwart (a Siebenbürger Wochenblatt melléklapja). 1848–49-ki folyama egészen.

98. Südslavische Zeitung (zágrábi lap) 1849-ki folyama.

99. Der Südungar (temesvári lap) 1848-ki folyamából annyi szám, a mennyi megjelent.

100. Telegraph 1848-ki folyamából a 3-ik szám.

101. Temesvárer Wochenblatt 1848-ki folyamából I-ső félév egészen, a II-ik félévből a 45-ik szám; 1849-ki folyam. I-ső félév 15 és II-ik félévből 1–26 számok. – Melléklapjaiból a [351. Beiblatt z. Temesvárer Wochenblatt. – 2. Anhang z. Temesvárer Wochenblatt 1848–49-ki folyamai és 3. Temesvárer Anzeiger-ből 1849 sept.–deczemb. folyama.

102. Transylvania (brassói lap) 1848-ki folyamából a 6-ik szám és 1849-ki folyama egészen.

103. Der Ungar 1848-ki folyamából 105, 162-ik szám.

104. Der Ungar Allgemeine Zeitung stb. 1848-ki oktob.–deczemb. folyamából 36, 74, 78 számok; az 1849-ki folyamából annyi a mennyi január, május és junius hónapokban megjelent.

105. Ungarn und Deutschland. (Megjelent Bécsben Töltényi szerkesztése alatt) 1848-ki folyamából a jul.–decz. félév.

106. Der ungarische Israelit 1848-ki máj.–septemb. folyama.

107. Versammlung der Buda-Pester Fratschlerinen 1848-ki folyamából a 3-ik, melynek czíme: Dritte grosse Versammlung stb., az 5-ik mely ismét „Fünfte grosse Versammlung” és a többi számok. (Megjelent Pesten, Bauer Ph. szerkesztése alatt, Lukács és társa nyomdájában 4-rétű félíven a czímlapon egy fametszettel.) – Sz. úr nem említi.

108. Versammlung der Spatzen und anderer Vögel in Budapest, abgelauscht von E. März 1848-ki folyamából annyi szám, a mennyi megjelent. – Sz. úr szerint csak 6 szám jelent meg. De mert a múzeumi egyik számon az előbbi „Versammlung” mintájára az áll: „Dreissigste grosse Versammlung” s egy másik számon: „48-te grosse Versammlung” föltehető, hogy 6-nál több szám jelent meg belőle.

109. Volksfreund 1848-ki junius–deczemberi folyama.

110. Die Volksstimme 1848-ki folyamából annyi szám a mennyi megjelent. – Megjelent Pesten, Steiniz és Schindler szerkesztése alatt, Eisenfels R. (később Kozma Vazul) nyomdájában. Juliusban havonkint 2-szer, augustusban hétfőt kivéve, minden nap egy 4-edrétű félíven. – Sz. úr nem említi.

111. Völkerbund 1848-ki folyamából annyi szám, a mennyi megjelent. – (Megjelent Bécsben, Orosz József szerkesztése alatt, hetenkint háromszor ívrétben, „von Franz Edlen von Schmid” nyomdájában. A múzeumi csonka példányok egyes számai a jun.–juliusi datumot viselik. – Sz. úr nem említi.

112. Der wahre Ungar 1848-ki folyamából a 21-ik és 75-ik szám.

[36113. Wegweiser (Der Ungar melléklapja) 1848-ki folyamából 4, 8, 14, 15, 16, 17, 37–44 számok.

Egyéb nyelvüek.

114. La Hongrie (magyar érdekek közlönye Párizsban, Bogdán Lajos szerkesztése alatt) 1848–49-ki folyamai.

115. La Hongrie en 1848 (párizsi haviközlöny, szerk. Boldényi Szabó Pál, 1848–49-ki folyamai.

116. Napredak (szerb karloviczi lap) 1848 decz.–1849 juniusi folyama.

117. Narodne Novine (zágrábi lap) 1848–49-ki folyamai, a Danica melléklappal együtt.

118. Novy Serbsky Ljetopis 1848–49-ki folyamai.

119. Pozornik (a szerb vojvodina közlönye Zimonyban) 1849-ki folyamából annyi szám, a mennyi megjelent.

120. Prjatel ludu 1848-ki folyama.

121. Serbske narodne novine és Serbsky narodni list 1848-ki folyama.

122. Slovacke Novini 1848-ki, Pozsonyban megjelent julius–deczemberi folyama.

123. Slovenski Jug (zágrábi lap) 1848 okt.–49 septemb. folyama.

124. Slovenski Pozornik (szakolczai lap) 1849-ki folyama a Zitva melléklappal együtt.

125. Slovenskje Narodnje Novini 1848-ki folyama jun. 9-ig, Orol melléklappal együtt. – (A főlapból a 292-ik s a melléklapból a 97-ik szám az utolsó.)

126. Szerb néplap 1848-ki folyama.

127. Trnavsky Posel 1848–49-ki folyama. (Megjelent Nagyszombatban.)

128. Vjesztnik (ujvidéki, később zimonyi szerb lap) 1848–49-ki folyama.

129. Amiculu poporului 1848-ki folyama.

130. Gazetta Transylvaniei (brassói román lap) 1848–49-ki folyama egészen; a Foaia melléklapból 1848-ki folyam 10, 16, 18 és 27 számok s az 1849-ki folyam egészen.

Végre a felsoroltakon kivűl mindazon hirlapok, röpiratok és kisebb nyomtatványok, melyek 1848–49-ben vidéken megjelentek.


[1] A 43–53 számokban.

[2] A hasonczímű „Közlöny” hivatalos lapról Sz. úr állítja, hogy aug. 5-én jelent meg utoljára Aradon 163-ik számmal; a Nemzeti Múzeum, Horváth Lajos úr szivességéből nyert, teljes példányában, a 163-ik szám után még 2 aradi szám következik s az utolsó aug. 11-én kelt.