Magyar Könyvszemle   1. évf. 1876. 1.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

[43Hirlapirodalmunk 1876-ban.[1]
Közli id. Szinnyei József.
Magyar nyelven,
Budapesten.

Államorvos. A „Gyógyászat” havi melléklete. (Keletkezett 1869. jan. 2-án.)

Anyagi Érdekeink. Az országos magyar iparegyesület közlönye. VII. évf. (Uj folyam VI. kötet.) Szerk. Mudrony Soma. Nyom. a könyvnyomda-részvénytársulatnál. Megjelenik 4-rét egy ives havi füzetekben. Ára 3 frt. Keletkezett 1868. okt. 3.)

Apolló. Zenemű-folyóirat. Szerk. és kiadja Fellegi Viktor. V. évf. Megjelenik minden hó 1-jén 4-rét féliven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1871. decz. elején.)

Archaeologiai Értesítő. A magyar tudományos Akadémia archaeologiai bizottságának közlönye. Szerk. dr. Henszlmann Imre és báró Nyáry Albert; kiadja a m. tudom. Akadémia. X. évf. Megjelenik időhöz nem kötött egy vagy másfélívnyi számokban. Nyom. az Athenaeum. Ára a 20 ivből álló kötetnek 3 frt. (Keletkezett 1868.nov. 15.)

Belügyminiszterium Rendőri Körözvénye. (A m. kir.) A „Közrendészeti Lap” melléklete.

Bolond Istók. Szerk. Don Pedrő. II. évfolyam. Nyomtatja a kiadó-tulajdonos Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat. Megjelenik vasárnap kis 4-rét másfél iven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1875. deczember 11.)

Borászati Lapok. Szerk. dr. Entz Ferencz. III. évf. Nyom. a kiadók Légrády testvérek nyomdájában. Megjelenik minden hó 10-én és 25-én legalább másfél iven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1874. jan. 10. a Borászati Füzetekből.)

Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors. IX. évf. Nyom. és kiadja az Athenaeum. Megjelenik vasárnap 4-rét másfél iven. Ára 8 frt, egyes szám 16 kr. (Keletkezett 1868. jan. 5.)

Budapest főváros statisztikai hivatalának heti kimutatása. Szerk. Kőrösi József, statisztikai igazgató. IV. évf. Megjelenik hetenkint 8-adrét negyed iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1873. jan. 17.)

Budapest főváros statisztikai hivatalának havi kimutatása. Szerk. és kiadja Kőrösi József statisztikai igazgató. IV. évf. Megjelenik havonként 4-rét féliven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1873. jul. 17.)

Budapesti áru- és érték-tőzsde árjegyzései. (A) Kiadja a miniszteri tőzsde-biztos. IV. évf. Megjelenik minden tőzsdenapon. Ivrét féliven. Ára 6 frt., postán 7 frt. (Keletkezett 1873-ban.)

[44Budapesti Bazár. Közlöny a szépirodalom, társasélet, művészet és kiválólag a divat köréből. Tulajdonos és szerk. Király János; főmunkatárs Komócsy József. IV. évf. Kiadja és nyomatja a Franklin-Társulat. Megjelenik havonként két szám 4-rét egy iven szines boritékban. Ára 10 frt. (Keletkezett 1860-ban; előbb mint Pesti Hölgydivatlap járt, azért áll a lap homlokán XVII. évfolyam.)

Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salamon Ferencz. X. évfolyam. Nyom. az „Athenaeum” r. társulat könyvnyomdájában. Megjelenik hetenként hatszor 4-rét fél iven. Ára 20 frt. (Keletkezett 1867. febr. 20.)

Budapesti Közlöny hivatalos értesitője. (A) V. évf. Megjelenik hetenként hatszor 4-rét egy-két íven mint a Budapesti Közlöny melléklapja. (Keletkezett 1872. jan. 3.)

Budapesti Szemle. A M. Tudom. Akadémia megbizásából szerkeszti Gyulai Pál. Kiadja Ráth Mór. IV. évf. Nyom. a „Franklin-Társulat” nyomdájában. Megjelenik 8-rét 13–14 ivnyi 2 havi kötetekben. Ára 12 frt. (Keletkezett 1873-ban.)

Charivari. Szerk. Democritus Ridens. II. évfolyam. Nyom. a kiadó „Hunyadi Mátyás” irodalmi-intézetben. Megjelenik csütörtökön 4-rét egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1875. okt. 7.)

Családi-Kör. Hetilap a müvelt magyar hölgyek számára. Szerk. és kiadja Emilia. XVII. évfolyam. Nyom. Kocsi Sándornál. Megjelenik vasárnap 4-rét egy és fél iven, színes boritékban. Ára 12 frt. (Keletkezett 1860. okt. 14.)

Curiai Határozatok. „A Jogtudományi Közlöny” melléklapja.

Divat-Nefelejts egyesült szépirodalmi és divatközlöny. Szerk. Friebeisz Ferencz.II. évfolyam. Nyom. kiadó-tulajdonos Kertész Józsefnél. Megjelenik vasárnap 4-rét egy iven szines boritékban. Ára 12 frt. (Keletkezett a Divat 1866. jan. 1., a Nefelejts 1859-ben, a két lap egyesült 1875-ben.)

Egészségi és életmentési Tanácsadó magyar családok számára. Az egészség fentartásának s a rögtöni életveszélyek elháritásának módjairól. Szerk. Dr. Kelen József, fővárosi ker. orvos. I. évf. Nyomatott Buschmann F.-nél. Megjelenik havonként 1 szám 8-drét egy iven. Ára 2 frt. (Keletkezett 1875. okt. 1.)

Egyetértés. Politikai és közgazdászati napilap. Szerk. Csávolszky Lajos. III. évf. Nyomatik Vodianer F.-nél. Megjelenik hetenként hatszor ivrét egy iven. Ára 20 frt. (Keletkezett a „Baloldal”-ból 1874. apr. 1.)

Egyházi Szemle. Szerk. és kiadó Kovács Albert. VI. évf. Nyom. a Franklin-társulat nyomdájában. Megjelenik kéthetenként. Ára 2 frt. (Keletkezett 1871. jan. 15-én mint „Egyházi Reform” czimét 1874. nov.-ben változtatta „Egyházi Szemlé”-re.)

Ellenőr. Politikai napilap. Szerk. Csernátony Lajos. Laptulajdonosok: Légrády testvérek, Csernátony Lajos. VIII. évfolyam. Megjelenik hetenkint hatszor ivrét egy iven és hétfőn esti kiadásban féliven. Ára 20 frt. Keletkezett 1869. márcz. 1.)

Erdészeti Lapok. Az orsz. erdészeti-egylet közlönye. Szerk. Bedő Albert. XV. évf. Megjelenik havonként egyszer 8-drét 3 ives füzetekben. Nyom. a m. k. egyetemi nyomdában. Ára 5 frt. (Keletkezett 1862. jan. hóban Pesten, a 3-dik füzet már Selmeczen jelent meg; 1865-ben Pozsonyban, 1866–67-ben Pesten, 1868-tól Selmeczen, 1871-óta ismét Budapesten jelenik meg.)

Falusi Gazda. Gazdasági képes lap a magyar földmivelők számára, egyuttal a délmagyarországi méhész-egylet közlönye. Szerkeszti Máday Izidor. III. évf. [45!Nyom. a kiadó tulajdonosok Légrády testvérek nyomdájában. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én 4 rét egy iven. Ára 2 frt. (Keletkezett 1873. nov. 3.)

Figyelő. Irodalmi, szépmüvészeti és kritikai hetilap. Szerk. Ábrányi Emil: kiadó Aigner Lajos. VI. évfolyam. Nyom. Rudnyánszky A. könyvnyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-rét egy és fél iven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1871. jan. 1.)

Földmivelési Érdekeink. Mező- és erdőgazdasági képes hetilap. A magyarországi összes lótenyészbizottságok hivatalos közlönye. Szerk. Máday Izidor. III. évf. Nyom. a kiadó-tulajdonosok Légrády testvérek könyvnyomdájában. Megjelenik hétfőn 4-rét egy iven. Ára 6 frt., a „Falusi Gazdával” együtt 8 frt. (Keletkezett 1873. nov. 3.)

Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi-társulat. Szerk. Berecz Antal. IV. évf. Nyom. Fanda és Frohna könyvnyomdájában. Megjelenik évenként időhöz nem kötött 2 1/2 ives tiz füzetben. Ára 5 frt. Társulati tagok tagsági dijuk felében kapják. (Keletkezett 1873. márcz. 1.)

Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani-társulat. Szerk. Sajóhegyi Frigyes és Róth Lajos titkárok. VI. évf. Megjelenik 8-drét havi füzetekben. Nyom. Khór és Wein nyomdájában. Ára 5 frt. A társulati tagok tagsági dijuk fejében kapják. (Keletkezett 1871-ben.)

Fővárosi Lapok. Szépirodalmi napi közlöny. Szerk. Vadnay Károly. Tulajdonos Tóth Kálmán. XIII. évf. Kiadja és nyomatja az „Athenaeum” irodalmi és nyomdai részvénytársulat. Megjelenik az ünnep utáni napokat kivéve mindennap 4-rét féliven. Ára 16 frt. (Keletkezett 1864. jan. 1.)

Független Polgár. Szerk. Pap Gyula. III. évf. Nyom. Rudnyánszky A. Megjelenik mindennapi kisrét egy iven, estilappal fél iven. Ára 16 frt. (Keletkezett 1874. febr. 15.)

Függetlenség a Nép Zászlója. Szombati Lapok. Tulajdonos és lapvezér Helfy Ignácz. Szerk. (Erdei) Mende Bódog. VI. évfolyam. Nyom. Kertész Józsefnél. Megjelenik hetenként 4-rét egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1871. jan. 7. „Szabadság mint a Népzászlója” czimmel.)

Gazdasági Lapok. A magyar gazdasági egyesület közlönye. Korizmics László vezérlete mellett szerkeszti Morócz István. XXVIII. évf. Nyom. Herz János nyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-rét egy és fél iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1849. jan. 1.)

Gyakorló Gyorsiró. A „Gyorsirászati Lapok” melléklapja. (Keletkezett 1874-ben.)

Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a gyógygyakorlatnak közlönye. Szerkesztő-tulajdonos Poor Imre tnr. Szerkesztő-kiadó Dulácska Géza tr. XVI. évfolyam. Nyom. a m. kir. tudomány egyetem nyomdájában. Megjelenik szombaton 8-rét egy iven. Ára az „Államorvos” melléklappal 10 frt. (Keletkezett 1861. jan. 5.)

Gyógyszerészeti Hetilap. A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének s az általános magyarországi gyógyszerészegylet szakügyeinek közlönye. Szerk-tulajdonos: Schédy Sándor. XV. évfolyam. Nyom. Sédy István-féle könyvnyomdában. Megjelen szombaton 8-rét egy iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1862. jan. 2.)

Gyorsirászati Lapok. Szerk. Markovics Iván és Nagy Sándor; kiadja a budapesti magyar gyorsiró-egylet. XIV. évf. Megjelenik a „Gyakorló Gyorsiró” [46melléklappal együtt havonként egyszer. Ára 3 frt. (Keletkezett 1863. jan. 10-én „Gyorsirászat” czimmel Budán.)

Hajnal. Magyarország Nagy-Oriensének védelme alatt álló szabadkőmivesek közlönye. Szerk. Rosenberg. III. évf. Megjelenik havonként 2-szer. Ára 4 frt. (Keletkezett 1874-ben.)

Hasznos Mulattató. Az olvasni szerető mindkét nembeli ifjuság és a nép számára. Ifjusági és népkönyvtárak szervezése czéljából. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. IV. évfolyam. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelen hetenkint 8-rét egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1874. jan. 10. I. évfolyama időhöz nem kötött füzetekben jelent meg.)

Hirmondó, politikai, gazdászati, ismeretterjesztő és mulattató képes néplap. Laptulajdonos és szerk. Komócsy József. IX. évf. Nyomatik a kiadó Franklin-társulat nyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-rét másfél iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1868 elején.)

Hon (A). Politikai és közgazdászati hetilap. Szerk. Jókai Mór. XIV. évfolyam. Nyomatik a kiadó-tulajdonos Athenaeum nyomdájában. Megjelenik mindennap ivrét egy iven estilappal féliven. Ára 24 frt. (Keletkezett 1863. jan. 1.)

Igazmondó. A szabadelvü párt néplapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Jókai Mór. X. évfolyam. Nyom. az „Athenaeum” nyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-r. egy iven. Ára 5 frt. (Keletkezett 1867. jul. 1.)

Irodalmi Hirdető. Literarischer Anzeiger. A magyar és külföldi irodalmi jelesebb uj termékeinek havi jegyzéke. Kiadja Zilahy S. I. évf. Nyom. Weiszmann testvérek könyvnyomdájában. Megjelenik havonkint 8-drét egy iven. Ára 1 frt. (Keletkezett 1875. deczember hóban.)

Jog és Igazság. Jogi hetilap. Szerk. és laptulajdonos Petrovics László köz- és váltóügyvéd. I. évfolyam. Nyom. Vodianer F.-nél. Megjelent vasárnap 4-rét egy iven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1876. jan. 2., megszünt az 1. számmal.)

Jogtudományi Közlöny. A kolozsvári és temesvári ügyvédi kamarák hivatalos közlönye. Szerk. dr. Dárdai Sándor. XI. évf. Kiadja és nyomatja a Franklin-Társulat. Megjelenik szombaton 4-rét egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1866. január 3.)

Katholikus Hetilap. Szerk. Ágoston Antal, kiadja a Szent-István-Társulat. IV. évfolyam. Nyom. az „Athenaeum” nyomdájában. Megjelenik csütörtökön 4-rét egy iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1873. jan. 2. Ezelőtt mint „Katholikus Néplap” jelent meg.)

Kelet Népe. Politikai napilap. Lapvezér Kállay Béni. Szerk. ifj. Ábrányi Kornél. II. évf. Nyom. a „Franklin-társulat” kiadásában. Megjelenik hetenkint hatszor ivrét egy iven, hétfőn esti kiadásban fél iven. Ára 20 frt. (Keletkezett 1875.)

Képes Gyermekvilág jó fiuk és lányok számára. I. évf. Kiadja és szerk. Kobányi bácsi. Nyom. a Franklin-Társulat nyomdájában. Megjelenik minden hó elsején 8-rét egy iven szines boritékban. Ára 2 frt. (Keletkezett 1876. jan. 1-jén.)

Képes Néplap és Polikai Híradó. Mulattató és tanulságos ujság a magyar nép számára. Szerk. Nagy Miklós. IV. évf. Nyom. a Franklin-Társulat. Megjelenik vasárnap 4-rét egy iven. Ára 2 frt. (Keletkezett 1870. jan. 1.)

[47Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi. (Dr Ágai Adolf.) VI. évf. (X. kötet.) Kiadja és nyomatja az Athenaeum. Megjelenik hetenkint 8-drét egy iven. Ára 4 frt. 80 kr. (Keletkezett 1871. ápr.)

Közegészségi Lapok. Egészségügyi és életmentési ismeretterjesztő közlöny. Orvos- és mivelt nem-orvos közönség számára. Szerk. tulajdonos Széll Lajos; főmunkatársak: Kelen József és Tóthfalusi Gyula tr.-ok. III. évfolyam Nyom. Buschmann F.-nél. Megjelenik minden hó 1-ső és 15-ik napján 4-rét másfél iven. Ára 5 frt. (Keletkezett 1875. jan. 1. I. évfolyama „Házi Orvos” czimmel jelent meg 1874-ben.)

Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Megjelenik időhöz nem kötött 4-rét egy ives számokban. Az „Orvosi Hetilap” melléklapja. (Keletkezett 1865. ápr. 9.)

Központi Vasut és Közlekedési Közlöny. Szerk. Tettau Lázár; kiadó tulajd. Goritschnigg Albert. VII. évf. Megjelenik hetenként 4-rét egy iven. Nyom. az első magyar egyesületi nyomdában. Ára 8 frt. (Keletkezett 1870. szept. 28.)

Közrendészeti Lap. Szerk. Jahn Lajos: kiadó tulajd. Jahn I. VII. évf. Megjelenik hetenként 4-drét egy iven. Nyom. Bartalits Imrénél. Ára 6 frt. (Keletkezett 1870. márcz. 27.)

Község Lapja. Szakközlöny községek, községi előljárók, s illetve jegyzők számára. Laptulajdonos Dr. Dárdai Sándor. Szerk. Mészáros Károly. II. évfolyam. Nyom. Rudnyánszky A. könyvnyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-rét egy iven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1875. jan. 1.)

Lámpás. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szini Károly. VII. évfolyam. Nyom. Schwarz Zsigmondnál. Megjelenik vasárnaponként 4-rét féliven. Ára a havilappal együtt 2 frt. (Keletkezett 1870-ben, időközben többször szünetelt és czimét változtatta.)

Lámpás. Havilap. A „Lámpás” hetilap melléklapja. (Keletkezett 1876. jan.)

Lányok Lapja. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. II. évf. Megjelenik havonként 2-szer 8-rét egy iven. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Ára 2 frt. (Keletkezett 1875-ben.)

Ludovica Académia Közlönye. (A.) Szerk. és kiadja a m. k. honvédségi Ludovica Akadémia tanári kara. IV. évf. Nyom. Athenaeum könyvny. Megjelenik havi füzetekben. Ára 4 frt. (Keletkezett 1873. nov. hóban.)

Magyar Állam. Egyetemes politikai napilap. (Idők Tanuja.) Szerk. és laptulajdonos Lonkay Antal; főmunkatárs b. Jósika Kálmán. XVII. évfolyam. Nyomatott a „Hunyady Mátyás” irodalmi és könyvnyomdai intézetben. Megjelenik vasár- és ünnepnapokat kivéve mindennap ivrét egy iven. Ára 20 frt. (Keletkezett 1868. decz. 16-án; azelőtt „Idők Tanuja” czimmel járt.)

Magyar Bazár, mint a „Nők Munkaköre”. Szerk. Wohl Janka és Stephanie; kiadja az Athenaeum. XI. évf. Megjelenik havonként 4-szer 4-rét egy iven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1866. jan. 1.)

Magyar Gazda. A „Politikai Ujdonságok” melléklapja. Szerk. Máday Izidor. IV. évf. Megjelenik havonként 4-drét féliven. (Keletkezett 1873. jul.)

Magyar Gyorsiró. Szerk. Vándori Gusztáv; kiadja a Tironia gyorsir-egylet. VII. évf. Megjelenik havonként. Ára 2 frt. (Keletkezett 1870. okt. 15.)

Magyar Igazságügy. Jogtudományi havi folyóirat. A birói, államügyészi és ügyvédikar több kitünő tagjainak közremüködése mellett szerkeszti Dr. Lőw [48Tóbiás. III. évf. Kiadja Zilahy Sámuel. Nyom. a budapesti könyvnyomdarészvény-társulatnál. Megjelenik 8-rét 6 ives havi füzetekben. Ára 8 frt. (Keletkezett 1874. jan.)

Magyar izr. országos tanitó-egylet Értesitője. (A) Szerk. Seligman Eleázár. II. évf. Nyom. Goldstein Mór könyvnyomdájában. Megjelenik havonként 8-drét egy iven. Ára 1 frt. (Keletkezett 1875. november hóban.)

Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a M. Nemzeti Muzeum könyvtára. Előfizethetni Knoll Károly akad. könyvárusnál. Nyom. Weiszmann testvéreknél. Megjelenik héthavi 2–3 ives füzetekben. Ára 2 frt 40 kr. (Keletkezett 1876. márcz. 1.)

Magyar Közlekedésügy. Havi folyóirat. Szerk. Wührl Jákó. Kiadja Aigner Lajos. II. évfolyam. Nyom. Weiszmann testvérek könyvnyomdájában Budapesten. Megjelenik 3 ives 8 rét havi füzetekben. Ára 6 frt. (Keletkezett 1875-ben.)

Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. (A) Szerk. Ambrózovics Béla és Ney Béla. IX. évf. Megjelenik 8-rét havi füzetekben. Nyom. azAthenaeum. Ára 10 frt. Tagok tagsági dijuk fejében kapják. (Keletkezett 1868. május hóban.)

Magyar Néplap. Politikai hetilap a „Mulattató” társlappal. Szerk. Mikszáth Kálmán; főmunkatárs Szontagh Béla. XI. évfolyam. Megjelenik szombaton 4-rét egy iven. Nyomatik Vodianer F. kiadónál. Ára 6 frt. (Keletkezett 1865. decz. 3.)

Magyar Nyelvőr. A magyar tudom. Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbizásából szerk. és kiadja Szarvas Gábor. V. évf. Nyom. Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. Megjelenik 3 ives füzetekben minden hó 15-én. Ára 5 frt. (Keletkezett 1872. jan. 15.)

Magyarország és Nagyvilág. Szerk. Ágai Adolf. XII. évfolyam. Nyomtatja és kiadja az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat. Megjelenik vasárnap 4-rét két iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1865. okt. 1.)

Magyar Tanügy. Szerk. dr. Heinrich Gusztáv és dr. Kármán Mór. Kiadja az Eggenberger-féle könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár.) V. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik 4 ives havi füzetekben, jul. és aug. hónapokban szünetel. Ára 5 frt. (Keletkezett 1872. jan. 15.)

Magyar Themis. Egyetemes jogi Közlöny. A magyar jogászgyülés napilapja, a szabadkai és ungvári ügyvédi egyleteknek, valamint a budapesti ügyvédjelöltek és joggyakornokok egyletének közlönye. Külön mellékletek: a „Döntvények gyüjteménye,” és az „Igazságügyi rendeletek tára”. Laptulajdonos Dr. Siegmund Vilmos. Szerk. Dr. Fayer László. VI. évf. Nyom. a kiadó Athenaeum nyomdájában. Megjelenik csütörtökön 4-rét egy iven, a magyar jogászgyülés tartama alatt naponként. Ára 10 frt. (Keletkezett 1871. nov. 7.)

Magyar Tisztviselő. Tisztviselői, társadalmi, ismeretterjesztő és közgazdasági hetilap, a „Magyar tisztviselők orsz. egyesületének” hiv. Közlönye. Szerk. Dr. Perlaky Mihály. III. évf. Nyom. a kiadó Athenaeum nyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-rét egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1874. okt. 18.)

Magyar Tudományos Akadémia Értesitője. (A). Kiadja a m. tudom. Akadémia. Szerk. a főtitkár. Megjelenik időhöz nem kötött 8-rét egy vagy fél ives számokban. Nyom. az Athenaeum Az Akadémia tagjai ingyen kapják. (Keletkezett 1867. elején.)

[49Mulattató, hasznos ismeretek és érdekes olvasmányok tára. Szerk. Mikszáth Kálmán. Főmunkatárs Szontagh Kálmán. VIII. évfolyam. Nyom. Vodianer F.-nél. Megjelenik pénteken 4-rét fél iven mint a „Magyar Néplap” társlapja. (Keletkezett 1869. jan.)

Munkás Heti-Krónika. Szerk. Madarász János. Kiadók Farkas Károly, Ihrlinger Antal és társa. IV. évf. Megjelenik hetenként 4-drét egy iven. Nyom. a „Munkás Heti-Kronika” nyomdájában. Ára 2 frt. 40 kr. (Keletkezett 1873. jan. 5.)

Műegyetemi Lapok. Havi folyóirat a mathematika, természettudományok és a technikai tudományok elmélete köréből. Szerkesztik és kiadják Hunyady Jenő, König Gyula, Kruspér István, Szily Kálmán, Stoczek József és Wartha Vincze műegyetemi tanárok. I. évf. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik – julius és augusztus kivételével – minden hónap 15-kén 8-rét 2 ives füzetekben. Ára 4 frt. (Keletkezett 1876. jan. 15.)

Műipari Lapok. Szerk. Braun Adolf épitész; kiadja az országos magyar iparegyesület. III. évf. Nyom. a könyvnyomda részv. társ. Megjelenik havi füzetekben. Ára az iparegyesület tagjainak 5 frt., nem tagoknak 6 frt. (Keletkezett 1874. okt.)

Nemzeti Hírlap. Fővárosi napilap a politika, társadalom és irodalom köréből. Szerk. Toldy István. II. évfolyam. Nyomatik a lapkiadó-tulajdonos: Franklin-t. nyomdájában. Megjelenik hetenként hatszor, kis ivrét egy iven, hétfőn mint esti kiadás féliven. Ára 14 frt. (Keletkezett 1875. jan. 1.)

Nép Kertésze. (A). A kertipar és befásitás szakbeli és a községi faiskolák hivatalos közlönye. Szerk. Lukácsy Sándor Rákos-Palotán. XX. évfolyam. Nyom. a Gutenberger-féle könyvnyomdában. Megjelenik havonként kétszer 5-ik és 20-ik napján kis 4-rét egy iven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1871. szept. 5-kén; 1857. okt. 3-tól 1863-ig, „Kerti Gazdaság”; 2864-től 1867-ig „Népkertésze” czimü lapok jártak, talán ezek folytatásául vétetik a föntebbi lap, azért áll XX. évfolyam a lap homlokán.)

Népnevelők Lapja. Nevelés-oktatásügyi hetilap. Szerk. Lakits Vendel. XI. évfolyam. Nyomatja s kiadja Vodianer F. Megjelenik szombaton 8-rét egy iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1866-ban. 1868. jun.–decz. hónapokban szünetelt.)

Néptanitók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium. szerk. Gyertyánffy István. IX. évf. Nyom. a m. kir. egyetemi nyomdában. Megjelenik havonként kétszer 4-rét egy iven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1868. febr. 6.)

Orpheus. Szerk. Gold János és Tisza Aladár. Kőnyomatu lap. Megjelenik minden hó 1. és 15-én 4-rét féliven hangjegyekkel. Ára 4 frt. 50 kr. (Keletkezett 1876. jan. 1.)

Országos Középtanodai Tanár-Egylet Közlönye (Az). Szerk. Névy László IX. évf. Nyom. Fanda és Frohna könyvnyomdájában. Megjelenik minden hó 1. és 15-én 8-rét két ives füzetekben. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják. (Keletkezett 1868. jan.)

Orvosi Hetilap. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Szerk. és tulajdonos Markusovszky Lajos tr.; főmunkatárs Balogh Kálmán tr. XX. évf. Nyom. Khór és Wein könyvnyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-rét egy és fél iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1857. jun. 4.)

[50Otthon. Szépirodalmi és ismeretterjesztő havi közlöny. Szerk. Szana Tamás. Kiadja Aigner Lajos. III. évf. Nyom. Weiszmann testvéreknél. Megjelenik 8-rét 6 ives havi füzetekben. Ára 8 frt. (Keletkezett 1874. okt.)

Pénzügyi Közlöny. Kiadja a m. kir. pénzügyminiszterium. III. évf. Megjelenik havonként egyszer. Ára 2 frt. 10 kr. (Keletkezett 1874-ben.)

Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos. XXVII. évfolyam. Nyom. a kiadó-tulajdonos Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomdájában. Megjelenik reggeli kiadása hetenként hatszor ivrét egy iven, esti kiadása szintén hatszor féliven. Ára 24 frt. (Keletkezett 1850. márcz. 9.)

Pesti Napló. (A). Közgazdasági melléklete. II. évfolyam. Megjelenik minden hó 15-én ivrét egy iven. (Keletkezett 1875-ben.)

Pestmegyei Közlöny. Vegyes tartalmu hetilap. Szerk. Egyesy Géza. I. évfolyam. Kiadja és nyomtatja Szentkirályi és Kornis. Megjelenik vasárnap 4-rét féliven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1876. jan. 1.)

Polgári iskola. A polg. isk. tan.-egyesület közlönye. Szerk. Gyulay Béla. Nyom. Buschmann F.-nél I. évf Megjelenik 8-rét egy iven junius és julius kivételével minden hónap 15-én. Ára 2 frt. Az egyesült tagjai ingyen kapják. (Keletkezett 1876. január hóban.)

Politikai Ujdonságok. Szerk. Nagy Miklós. XXII. évfolyam. Kiadja és nyomatja a „Franklin-társulat” magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. Megjelen szerdán 4-rét másféliven. Ára a „Magyar Gazda” havi melléklettel 6 frt., a „Vasárnapi Ujsággal” együtt 12 frt. (Keletkezett 1855. jan. 10.)

Postai Rendeletek Tára. Hivatalos kiadás. X. évf. Nyom. Hornyánszky Viktornál. Megjelenik hetenkint 4-rét negyed vagy fél iven. (Keletkezett 1867. máj. hóban.)

Posta-Közlöny. Első magyar postai szaklap, a magyar-, horvát- és szlavonországi postamesterek egyesületének és a magyar póstahivatalbeliek segély- és gyámegyletének organuma. Szerk. és tulajdonos Joanovich György; főmunkatárs Takátsy József. X. évfolyam. Nyom. Wilckens Gy.-nél. Megjelenik vasárnap 4-rét féliven. Ára 7 frt. (Keletkezett 1867. máj. 20-án Baján.)

Protestans egyházi és iskolai lap. Szerk. és laptulajdonos Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs Farkas József. XIX. évfolyam. Nyom. Deutsch M.-féle művészeti intézetben. Megjelenik vasárnap 4-rét két iven. Ára 9 frt. (Keletkezett 1858.)

Religió. Katholikus egyházi és irodalmi folyóirat. Kiadó-tulajdonos és szerk. báró Hornig Károly hittudor. m. k. egyetemi tanár. XXXV. évf. Nyom. Kocsi Sándornál. Megjelenik szerdán és szombaton 4-rét egy-egy iven. Ára 5 frt. (Keletkezett 1849. jan. 23-án; a „Religio és Nevelés” pedig keletkezett 1841-ben, megszünt 1849. év derekán; tehát mint ennek folytatása is hibásan áll a lap homlokán 35-dik évfolyam 36-dik helyett.)

Rendeleti Közlöny. A magyar kir. honvédség számára. II: évf. Nyom. Légrády testvéreknél. Megjelenik havonként 4-rét féliven. (Keletkezett 1875-ben.)

Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. A választmány megbizásából szerkeszti Szilágyi Sándor titkár. X. évfolyam. Nyom. az Athenaeum nyomdájában. Megjelenik 8-rét 6 ives 10 füzetben minden hó 12-én augusztus és szeptember hónapokat kivéve. Az alapitó és évdijas tagok tagdij-illetmény fejében kapják (5 frt). Nem tagok 6 frtért. (Keletkezett 1867. juliusban.)

[51Szemészet. Az „Orvosi Hetilap” melléklapja. XIII. évf. Megjelenik minden 2-dik hóban 4-rét egy iven. (Keletkezett 1864. január hóban.)

Szépirodalmi Csarnok. Regényfolyóirat. Szerk. és kiadja Friebeisz Ferencz. IX. évf. Megjelenik havonként 2-szer 8-drét füzetekben. Nyomatik Kertész Józsefnél. Ára 6 frt. (Különfolyamából megjelenik minden 10 napban egy füzet. Ára 4 frt.) (Keletkezett 1868. január 15.)

Szini-Világ. Szakközlöny. Szerk. és laptulajdonos Babos Károly. II. évf. Nyom. Weiszmann testvérek könyvnyomdájában. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 6 frt. (Keletkezett 1875. január 3-kán)

Szinpad (A). Szaklap. A magyar szinész-egyesület hivatalos közlönye. Szerk. Rajkai F. I., kiadó-tulajd. az e. m. szinházi ügynökség. VIII. évfolyam. Nyom. Fanda és Frohna könyvnyomdájában. Megjelenik minden hó 1. és 15-én 4-r. egy iven. Ára 6 frt. (Keletkezett 1869. nov. 29-én.)

Társulati Értesitő. Szerk. Ágoston Antal; kiadja a Szent-István-Társulat. IV. évf. Megjelenik időhöz nem kötött számokban. Nyom. az Athenaeum könyvnyomdájában. Mellékeltetik a „Katholikus Hetilaphoz.” (Keletkezett 1875-ben).

Távirászati Közlemények. VII. évf. Megjelenik időhöz nem kötött 4-rét fél ives számokban. (Keletkezett 1870-ben.)

Távirászati Rendeletek Tára. (A magy. kir.) VII. évf. Megjelenik időhöz nem kötött 4-rét negyed vagy félives számkban. (Keletkezett 1870-ben).

Természet. Népszerü lap természettudományi s földrajzi ismeretek terjesztésére a művelt magyar közönség számára. Szerkeszti és kiadja Berecz Antal. IX. évf. Nyom. Fanda és Frohna. Megjelenik minden hó 1. és 15-én. N. 8-rét egy iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1868. jul. 20.)

Természettudományi Közlöny. Havi folyóirat. Közéredekü ismeretek terjesztésére kiadja a kir. m. természettudományi társulat. Szerkesztik Szily Kálmán és Petrovics Gyula. VIII. évfolyam. Nyom. Khór és Wein könyvnyomdája. Megjelenik 8-drét 2 1/2 ives havi füzetekben. Ára 5 frt. (Keletkezett 1869. jan. 1.)

Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulajd. Szokolay István. XVIII. évfolyam. Nyom. Kocsi Sándornál. Megjelen kedden és pénteken 4-rét féliven. Ára 8 frt. (Keletkezett 1859-ben).

Typographia. A magyarországi könyvnyomdászok és betüöntők közlönye. Szerkesztik Firtinger K. és Antensteiner F. Kiadó-tulajd. a pestbudai könyvnyomdászok önképző egylete. VIII. évfolyam. Nyom. Neuer I.-nál Budapesten. Megjelenik pénteken 4-rét féliven. Ára 3 frt. (Keletkezett 1869. máj. 1.)

Uj Idők. Szépirodalom, társadalom, művészet. Szerk. Benedek Aladár. Kiadja K. Szarvasy Sándor. II. évfolyam. Nyomatik Rigler József Ede könyvnyomdájában. Megjelenik szombaton 4-rét másfél iven, szines boritékban. Ára 10 frt. (Keletkezett 1875. jan. 2.)

Uj Regénycsarnok. Szépirodalmi folyóirat. Szerk. Ásványi Ferencz, kiadó Mehner Vilmos. V. évf. Megjelenik hetenként kis 8-drét 3 ivnyi füzetekben. Ára 6 frt. (Keletkezett 1872. april. elején.)

Üstökös. Laptulajdonos és szerk. Jókai Mór. XIX. évf. Nyom. az „Athenaeum” kiadásában. Megjelenik szombaton 4-rét másfél iven. Ára 8 frt., egyes szám 16 kr. (Keletkezett 1858. aug. 21.)

[52Vadász- és Versenylap. A pesti és vidéki lovaregyletek és vadász-sport közlönye. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány Ján. Ferencz. XX. évfolyam. Nyom. az Athenaeum r. társ nyomdájában Budapesten. Megjelenik minden szerdán 4-r. egy iven. Ára 12 frt. (Keletkezett 1857. jan. 15. „Lapok a lovászat és vadászat köréből” czimmel.)

Vasárnapi Ujság. Szerk. Nagy Miklós. XXIII. évfolyam. Kiadja és nyomatja a „Franklin-Társulat”. Megjelenik vasárnap 4-rét két iven. Ára 8 frt, a Politikai Ujdonságokkal együtt 12 frt (Keletkezett 1854. márcz. 5.)

Vasut. Szerk. Oldal József; kiadók Goldstein és Ohlendorf. III évf. Nyom. Goldstein Mór könyvnyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-rét egy iven. Ára 4 frt. (Keletkezett 1874. okt.)

Vasut- és gőzhajózási Kalauz (Első magyar-német,) a magyar közlekedési vállalatok hivatalos menetrend könyve, mely magában foglalja a bel- és külföldi főbb útirányokat is. Egy vasuti térképpel. Kiadó Goritschnigg Albert. III. évf. Megjelenik havonként 4-drét 6–7 iven hirdetésekkel és szines boritékban. Ára 4 frt., egyes füzet 50 kr. (Keletkezett 1874-ben.)

Zenészeti Lapok. Heti szakközlöny és zeneművészet összes ágai köréből. Kiadja és szerkeszti Ábrányi Kornél XV. évf. Nyom. Bartalits Imrénél. Megjelenik hetenkint egyszer 4-rét egy iven. Ára 10 frt. (Keletkezett 1860. aug. 8.)


[1] Kéretnek a t. cz. szerkesztők és kiadók a netalán kimaradt lapoknak és folyóiratoknak beküldésére a Nemzeti Muzeum könyvtárába.