<back to contents>

 

Czigány István

HADÜGYI REFORMKISÉRLETEK A KIRÁLYI MAGYARORSZÁGON,
1665-1682

A magyar történet- és hadtörténetírás az 1671 végén jóváhagyott és a következő év tavaszán bevezetett végvári redukciót az 1670. évi rendi szervezkedés megtorlásának, a magyar végvári katonaság felszámolására tett kísérletnek tekintette és tekinti ma is. Történetét a XX. század elején Takáts Sándor dolgozta fel, imponálóan gazdag, zömében bécsi levéltári anyagra támaszkodó tanulmányában. [1] Az általa megfogalmazottak tömören úgy összegezhetők, hogy a rebellis magyarokkal szembeni megtorlás részeként a Habsburg politikai és katonai vezetés a megbízhatatlannak tartott magyarországi haderő felszámolására törekedett. E terv első állomásának Takáts a végvári katonaság 1671/1672. évi redukcióját, vagyis létszámcsökkentéssel egybekötött átszervezését tekintette, amelynek következtében a mintegy 11 000 fős végvári katonaságból 7 000 embert bocsátottak el a szolgálatból. A kutatás azóta is kevés figyelmet fordított a Habsburg Birodalom haderején belül lejátszódó alapvető gazdasági és hadügyi átalakulásokra, s azzal sem foglalkozott, hogy ezek a változások milyen módon érintették a királyi Magyar­ország katonaságát. Ezért a hadtörténeti és történeti szintézisekben és tanulmányokban lényegében nem léptek túl a Takáts által megfogalmazottakon. [2] Bár a legújabb kutatások figyelembe vették, hogy a Habsburg Birodalom a westfáliai békét követő évtizedekben politikailag, gazdaságilag és hadipotenciálját tekintve Európa meghatározó tényezőjévé, a török elleni nemzetközi koalíció összefogására képes nagyhatalommá vált, de nem vagy csak csekély mértékben módosult az az álláspont, mely szerint a monarchia, miközben megteremtette saját hadseregét, elhanyagolta a királyi Magyarország katonaságát, amelyet elsorvasztottak és végleg megtizedeltek az 1670-es évek redukciói és elbocsátásai. [3] A végvári katonaság reformjának szükségességét a hazai szakirodalom elismerte ugyan, de az elmaradottság okát a bécsi udvar magatartásában vélte megtalálni.

Az 1671/1672-es redukció forrásanyagának ellentmondásaira a korszak kitűnő ismerője, Benczédi László már több mint két évtizede felhívta a figyelmet, és azon véleményének adott hangot, hogy "a császári szolgálatból való megválás konkrét bemutatásával egyelőre még adós történetírásunk". [4] S valóban, a források ismeretében számos kérdés merül fel. Mi ösztönözhette a Habsburg Birodalom hadügyeit irányító politikusokat és katonákat, hogy elbocsássák a királyi Magyarországot védő végvári katonaság kétharmadát? Politikai megtorlásról, a magyarokkal szembeni elfogultságról vagy egyszerűen rossz katonai döntésről van szó?

279


A királyi Magyarország haderejének megreformálására az első tervek a XVII. század közepén fogalmazódtak meg. Zrínyi Miklós az 1660-as évek elején írt Az török áfium ellen való orvosság című röpiratában kemény bírálatban részesítette a magyarországi katonaság fegyelmét, harci morálját és képzettségét, s a kiutat egy állandó reguláris hadsereg megteremtésében látta. [5] Zrínyi a végvári katonaságon kívül 24 000 fős mezei sereg felállítását javasolta a török elleni háború idejére. Az összesen mintegy 35 000 fős katonai erő a királyi Magyarország lélekszámát tekintve az ország teljes hadipotenciáljának mozgósítását követelte meg. Feltehetően Zrínyinek és a köréje csoportosuló politikusi gárdának is szerepe volt abban, hogy az 1662. évi pozsonyi országgyűlés hadügyi végzései a társadalom egészének hadkötelezettségét mondták ki, igaz, nem az általa javasolt állandó hadsereg felállítása, hanem személyes felkelés, zsoldosállítás vagy a haditerhekből történő részvállalás útján. Az elfogadott törvények nyomán 1663-ban 25 725 katona kiállítását ajánlották meg a rendek. [6] Az 1663/64. évi török elleni háborúban azonban a feudális hadkötelezettség alapján szerveződő felkelő csapatok csődöt mondtak, s a Habsburg-kormányzat számára nyilvánvalóvá vált, hogy a sikeres katonai fellépéshez rendszeresen fizetett mezei haderőt kell felállítani. [7]

A magyarországi határvédelem újjászervezésére a Habsburg Birodalom állandó hadseregének kiépítésével párhuzamosan, az 1663/64. évi török elleni háborút lezáró vasvári béke megkötését követően került sor. Az állandó katonaság létszámát egy 1664 októberében elfogadott tervezet szerint 25 000 főben szabták meg, amelyből a török veszélyre hivatkozva kilenc gyalog- és négy lovasezredet, összesen 11 000 katonát állomásoztattak a királyi országrészben. A végvári katonaság létszámát, az úgynevezett "Gräniz Status"-t, 21 000 főben határozták meg. [8] Ez a létszám lényegesen magasabb, mint az 1663/1664-es háború előtt: 1658-ban ugyanis a királyság 45 végházában (Ecsed, Kálló és Szatmár ekkor Erdélyhez tartozott) 12 613, míg egy 1661-es kimutatás szerint 12 332 fő volt az előírt létszám. [9] A vasvári békét követően, 1665 elején Bécs, Alsó-Ausztria és a cseh-

280


morva tartományok védelmére Érsekújvárral szembeni (gegen Neuhäusel liegende Grenze), illetve lipótvári (Leopoldische Grenze) néven új végvidéket szerveztek. [10] Az új védelmi rendszert kettős irányítás alá helyezték. Pozsony, Lipótvár és néhány kisebb erősség közvetlenül a Haditanács irányítása alá tartozott. Az újonnan királyi őrséggel ellátott erődítmények (Galgóc, Kis-Tapolcsán, Sellye, Sempte, Szent Antal, Sztregova), valamint az Érsekújvári Főkapitányság magyar kézen maradt várai (Fülek, Korpona, Léva, Nyitra) Bányavidéki Főkapitányság néven külön szervezeti egységet alkottak, melynek élére 1668 decemberében Esterházy Pált nevezték ki. [11] Az itt található várak őrségének létszáma 2 125 huszár és 1 428 hajdú volt, akiknek a havi zsoldja 14 386 rajnai forintra és 48 krajcárra rúgott. [12] Murányt és Szádvárt, amelyek az 1663/64-es háború előtt a Felső-Magyarországi Főkapitánysághoz tartoztak, kezdetben az újjászervezett végvidékhez csatolták, ám a következő években csak az utóbbit említik a Bányavidéki Főkapitánysághoz tartozónak.

A Bányavidéki Főkapitányság létszáma, 1665

Királyi vár

Huszár

Hajdú

Tüzér

Rendk. alk.

Fülek

400

300

29 [13]

11

Galgóc

200

200

-

-

Kistapolcsány

100

100

-

-

Korpona

200

200

-

-

Léva

300

200

1

10

Nyitra

400

200

-

-

Sellye

100

-

-

-

Sempte

200

-

-

-

Szádvár

25

29

-

-

Szent Antal

100

100

-

-

Sztregova

100

100

-

-

Az új végvidék megszervezésekor már tetten érhető a központi kormányszerveknek az a törekvése, hogy a törökellenes védelmi rendszert új alapokra helyezzék. A királyi végvárak magyar és német katonasága mellett a törökellenes védelmi vonal egyes helyőrségeit zömmel az országba vezényelt reguláris ezredekből alakították ki, így automatikusan az Udvari Haditanács irányítása alá kerültek. Ezzel a rendszerrel sikerült ugyan megoldani a létszámgondokat, de a finanszírozási nehézségek fennmaradtak, sőt tovább

281


súlyosbodtak. [14] Ráadásul ezt a pénzügyileg és katonailag logikusnak tűnő lépést, amely kétségtelenül a magyarországi hadügyek központosítását jelentette, a fegyveres ellenállásra készülődő ellenzék a rendi jogok, "az ország szabadsága" elleni újabb támadásnak minősítette, és szembehelyezkedett vele. [15]

A magyarországi végvári katonaság reformja és a Habsburg Birodalom állandó hadseregének megalapozása Zrínyi politikai ellenlábasa, Raimondo Motecuccoli tábornok nevéhez fűződik. Taktikai elméletét és gyakorlatát a harmincéves háború hadszínterein, később pedig a török elleni harcokban szerzett tapasztalataira alapozta. S jóllehet magyarországi működésével kapcsolatban mind Zrínyi Miklós, mind Komárom parancsnoka, a Haditanács tekintélyes tagja, Adolf Pucheim tábornok is komoly kételyeket fogalmazott meg, [16] Montecuccolinak győri főkapitányként (1661), hadseregparancsnokként, majd az Udvari Haditanács elnökeként (1668) megfelelő áttekintése volt a magyarországi hadügyekről.

Montecuccoli a legnagyobb hangsúlyt a katonák megfelelő kiképzésére, jó morális és fegyelmi állapotára fektette. Célját a rendszeres zsoldfizetéssel és élelmezéssel kívánta elérni. Ennek érdekében a Haditanács elnökeként megreformálta a hadsereg adminisztratív apparátusát. Az ügymenet egyszerűsítése és a kamarai jövedelmek közvetlen és ellenőrizhető felhasználása végett a hadsereg ellátását irányító főhadbiztosi hivatalt az Udvari Kamara alá rendelte. [17] Ugyancsak ő rendelte el a gyalogság közel kétharmadának tűzfegyverekkel való ellátását és az egységes kaliberű fegyverzet használatát. Montecuccoli könnyített a lovasság páncélzatán is, a gyalogságnál pedig megszüntette a vértezet használatát. Mindezek eredményeként a császári egységek mozgékonyabbá és nagyobb tűzerejűvé váltak. A török háborúkban szerzett tapasztalatai nyomán növekvő szerepet szánt a lovasságnak, ezen belül is a könnyűlovasságnak, amit magyarokból, horvátokból és lengyelekből kívánt kiállítani, mivel véleménye szerint ezek taktikája volt a legkiforrottabb. [18]

A magyarországi végvári katonaságnak az 1663/1664-es török elleni háború befejezése óta napirenden lévő megreformálása-redukciója szintén Montecuccoli haditanácsi elnökké történő kinevezése után ment végbe. A redukciót történelmi köztudatunk és a szakirodalom általában a magyarok elleni Habsburg praktikákkal azonosította, holott ez egy katonai szakkifejezés ("visszaállítás, csökkentés"), bizonyos szervezési technika megnevezésére. Elég talán utalnunk arra, hogy a császári ezredeknél 1650-1668 között - hadügyi, pénzügyi és háborús okokból - összesen öt redukciót és négy létszámnövelést hajtottak végre.

282


Példa erre az 1668 nyarán elkészült létszámcsökkentés tervezete, amelyben a tisztek és katonák zsoldjának megkurtítását a kincstár aggasztó helyzetével indokolták. [19] A királyi Magyarországon az uralkodó által fenntartott végvári katonaság már a XVI. század második felétől kezdve lényegében állandó haderőnek volt tekinthető, ennek szervezete és finanszírozása azonban nem felelt meg a kor követelményeinek.

A magyarországi végvári katonaság átszervezésével kapcsolatban számos javaslat készült. Kollonits Lipót nyitrai püspök például 1669-ben a Bányavidéki Főkapitányság redukciójáról készített tervezetet, amelyben a főkapitányság váraiban szolgáló 2 100 huszár és 1 497 hajdú létszámát összesen 950 fővel javasolta csökkenteni. A megmaradó katonaságból népesebb helyőrségeket kívánt létrehozni, s az ezekben szolgálókat folyamatos zsoldellátásban részesítették volna. [20] 1670. augusztus elején Raimondo Monte­cuccoli is papírra vetett egy redukciós elképzelést. Memorandumában a magyar végváriak helyzetét tarthatatlannak nevezte, mivel az Udvari és a Királyi Kamara manipulációi nyomán rendszertelenné váló zsoldfizetés miatt fegyelmük és harcképességük megromlott. Tervezete szerint a végvári katonaság számát - mivel fenntartása költséges - 4 000 főre kell csökkenteni, és a határvédelem feladatainak egy részét a császári ezredekre kell bízni. [21] Montecuccolinak ez az elképzelése azon törekvéseinek sorába illett, amellyel egy jól kiképzett, fegyelmezett, állandóan fegyverben tartható hadsereget kívánt létrehozni. Olyan, az abszolút uralkodói (királyi) tekintélyt elismerő, rendszeresen fizetett, ám létszámában kisebb végvári katonaságot szándékozott felállítani, amely a korszerű taktikai szervezet bevezetésével, a központi zsold-, fegyver-, élelemellátás s az egységes törvénykezés bevezetése nyomán, fegyelmezettebbé és ütőképesebbé válva, integrálható a birodalom állandó hadseregébe.

Az átszervezés mértékéről és módjáról éles vita folyt az Udvari Kamara és a Haditanács között, anélkül, hogy a bevezetni kívánt rendelkezések katonai és pénzügyi célját bárki is megkérdőjelezte volna. Az Udvari Kamara a létszámcsökkentés szükségességének igazolására elsősorban pénzügyi érveket hozott fel. Hivatalnokai az 1600-as évek elejéig összesítették a végvári katonaság számára a kincstár által pénzben és posztóban kifizetett zsoldösszegeket. Ebből egyértelműen kiderült, hogy még a hiányos zsoldfizetés mellett is hatalmas összegeket emésztett fel a királyi várak katonaságának fenntartása. A Győri Főkapitányságban 1630-1664 között 359 000, a Bányavidéki (1663-ig Érsekújvári) Főkapitányságban 1632-1670 között 1 466 111, a Kanizsa elleni Főkapitányságban 1632-1668 között 912 874 rajnai forintot fizetett ki az Udvari Kamara a német és magyar végvári katonaság számára. [22] A hivatalnokok számítása szerint a mintegy 12 000 főt számláló végvári katonaságnak egy éves zsoldigénye, ami tíz havi javadalmazást jelentett, félmillió rajnai forint körül mozgott. A költségek csökkentése érdekében a már korszerűtlennek tartott magyar végvári katonaság csökkentését javasolták. Egy 1671-ben készült, ám soha be nem vezetett tervezetben, amely mindössze 4 000 fős végvári katonaság megtartását irányozta

283


elő, az Udvari Kamara tíz havi zsoldfizetés esetén 60 450 rajnai forint és 45 krajcár kifizetésével, vagyis a fenntartási költség mintegy kétharmados csökkenésével számolt. [23]

Az Udvari Haditanács a végváriak létszámának megkurtításával együtt átszervezésüket, megreformálásukat is elhatározta. Erre több tervezet is készült, de, mint látni fogjuk, a végrehajtásuk évekig húzódott. Bizonyos redukciós intézkedések bevezetésére Szatmár, Ecsed és Kálló várai esetében már 1670 nyarán sor került, de akkor vélhetőleg azoktól a katonáktól váltak meg, akik aktív részesei voltak az I. Rákóczi Ferenc által tavasszal indított felkelésnek. Forrásaink arra utalnak, hogy a hadügyi reformok egyes elemeit már 1671 első felében bevezették a Bányavidéki Főkapitányság váraiban. Erre hivatkozva utasította 1671. július 26-án az Udvari Haditanács Pethő Zsigmond felső-magyarországi helyettes főkapitányt arra, hogy egy-egy 500 fős, öt századba szervezett alakulatot hozzon létre végvári huszárokból, illetve hajdúkból, amelyet három havonként fizetnének. [24] Néhány nappal később Christoph Dorsch, a Haditanács tanácsosa az Udvari Kamarának írott jelentésében a tizenkét havi zsoldfizetés Ecsed és Szatmár várára való kiterjesztését javasolta, a bennük lévő őrség létszámcsökkentése mellett. [25] Revideálnunk kell tehát a szakirodalom azon megállapítását, amely szerint a Habsburg politika nagy baklövést követett el akkor, amikor a végváriak létszámcsökkentését a felső-magyarországi főkapitányság területén kezdte meg, ott, ahol a legnagyobb volt az elégedetlenség, s hogy emiatt a szolgálatból elbocsátott vitézek rögvest a felkelők táborát gyarapították. A fentebb idézett forrásokból és a Felső-magyarországi Főkapitányság számára készített végrehajtási utasításból kiderül, hogy a csökkentést fokozatosan, a bányavárosi végvidék mintájára rendelték el. [26]

Bár I. Lipót német-római császár és magyar király elvi döntése a végvári katonaság átfogó redukciójáról már 1671. augusztus 7-én megszületett, a rendelet vagy a rendeletek végső változatát csak 1671. december első felében írta alá az uralkodó. Montecuccoli a Haditanács elnökeként csak 1672. február 12-én ismertette Batthyány Kristóf Kanizsa elleni, Esterházy Pál bányavidéki főkapitánnyal és Pethő Zsigmond felső-magyarországi helyettes főkapitánnyal a konkrét végrehajtási utasításokat. [27]

Az Udvari Haditanács iktatókönyveiben fennmaradt rendelkezés értelmében a királyi Magyarország négy végvári főkapitányságából háromban: a felső-magyarországiban, a bányavidékiben és a Kanizsával szembeniben a király által fizetett végváriak, vagyis az "iratos" katonák létszámát 2 490-ről, 100 fős századokba szervezve, 500 lovasra és 500 gyalogosra kell csökkenteni. Elrendelték, hogy a redukált létszámba olyanok nyerjenek felvételt, akik állandóan a várakban szolgálnak, nem foglalkoznak kereskedéssel vagy

284


egyéb tevékenységgel [28] és lehetőleg katolikus vallásúak. Az újonnan szervezett alakulatoknál tisztek vagy altisztek csak egy tisztséget tölthettek be. Kizárták azoknak az alkalmazását is, akik több lóval szolgáltak, valamint akiket rablással, megbízhatatlansággal, vagyis az ellenséggel való cimborálással gyanúsítottak. A redukció végrehajtásának első lépése a főmustramesteri hivatal két biztosának jelenlétében megtartott szemle volt, ahol a katonák megkapták járandóságukat, ami az elbocsátott vitézek számára kéthavi zsoldot jelentett. Végül a szolgálatban megmaradt végváriak az Udvari Haditanács tisztviselői előtt esküt tettek az uralkodóra. A tervezet szerint az esedékes zsold negyedévenként fizetendő ki a katonáknak, teljes egészében német pénzben, vagyis rajnai forintban. A rendelkezés redukciós része nem terjedt ki a közvetlenül az Udvari Haditanács irányítása alá tartozó Győri Főkapitányságra, ahol az előírt létszám továbbra is 2 490 fő maradt. [29]

Arra nem tudunk választ adni, hogy a Haditanács iktatókönyveibe milyen iratok alapján vezették be a főkapitányságokra vonatkozó egységes 2 490 fős létszámadatot. Az Udvari Kamara előkészítő munkája során ugyan számos összeírás készült a magyar végvári katonaság létszámáról, a fent jelzett adat azonban egyikben sem található. Egy 1672 tavaszán a redukció végrehajtásakor a régi hadrendben lévők zsoldkifizetését tartalmazó jegyzék szerint a Bányavárosi Főkapitányságban Komárommal együtt 2 224 huszár, 1 711 hajdú, 78 tüzér és 38 rendkívüli alkalmazott; a Kanizsa elleni Főkapitányság területén 1 205 huszár, 1 721 hajdú 13 tüzér és 8 rendkívüli alkalmazott; a Balaton-felvidék öt végházában pedig 190 huszár, 274 hajdú, 4 tüzér és 3 rendkívüli alkalmazott szolgált. [30] Ettől eltérő adatok találhatók abban a két, Esterházy Pál iratai között fennmaradt kimutatásban, amely a régi 1672 előtti ("Status A.") és az 1672-1674 közötti létszámviszonyokat ("Status B.") tartalmazza. [31] Véleményünk szerint e két irat létszámadatainak eltérése abból adódik, hogy készítőik különböző időpontokban felvett mustrajegyzékeket használtak. Az 1672 márciusában papírra vetett zsoldelszámolás olyan erősség (Galgóc) katonaságát is feltünteti, amely a "Status A" kimutatásban nem szerepel. [32] Az Esterházy Pál iratai közt lévő 1672 előtti létszámokat tartalmazó "Status A" és az 1674 nyara után készült "Status B" [33] végvári összesítések, valamint az Udvari Kamara által készített és főkapitányságonként 1 000 katonával kalkulált változat felhasználásával az alábbi táblázatokban, várak szerinti bontásban összefoglaltuk a bevezetni kívánt létszámadatokat. [34]

285


Felső-magyarországi Főkapitányság

 

A redukció előtti létszám 1670/1671

Tervezett redukciós létszám 1671

Az előirt redukciós létszám 1674

Vár

Lovas

Gyalog

Egyéb

Lovas

Gyalog

Egyéb

Lovas

Gyalog

Egyéb

Kassa

-

200

20

 50

-

-

 50

-

26

Szendrő

350

150

 8

100

100

-

 80

100

15

Ónod

350

200

 5

 70

100

-

 80

100

 5

Putnok

200

100

 5

 40

 50

-

 30

 60

 5

Diósgyőr

109

100

 3

 40

 50

-

 15

 60

 4

Tokaj

100

100

 2

 50

 50

-

 25

 25

 6

Kálló

200

200

 6

 50

 50

-

 50

 65

12

Szatmár

200

200

 9

100

100

-

100

 60

15

Ecsed

-

-

-

-

-

-

100

-

-

Összes

1 509

1 250

58

500

500

-

530

470

88

Bányavidéki Főkapitányság
 

A redukció előtti létszám 1670/1671

Tervezett redukciós létszám 1671

Az előírt redukciós létszám 1674

Vár

Lovas

Gyalog

Egyéb

Lovas

Gyalog

Egyéb

Lovas

Gyalog

Egyéb

Sempte

200

100

 1

100

 50

-

150

-

 3

Sellye

100

-

-

-

-

-

100

-

-

Nyitra

400

200

 4

100

100

-

150

 80

 4

Lipótvár

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Kistapol­csány

100

100

-

-

-

-

 50

-

-

Léva

300

200

11

100

 50

-

150

 43

 8

Korpona

200

200

 4

-

-

-

150

-

 4

Kékkő

100

100

-

-

-

-

-

-

-

Fülek

400

300

37

150

200

-

150

 80

 9

Szádvár

 25

 28

-

-

-

-

-

-

-

Divény

100

100

-

-

-

-

-

-

-

Komárom

100

297

52

 50

100

-

100

297

55

Összes

2 025

1 228

109

500

500

-

1 000

500

83

  286


Kanizsa elleni Főkapitányság
 

A redukció előtti létszám 1670/71

Tervezett redukciós létszám 1671

Az előírt redukciós létszám 1674

Vár

Lovas

Gyalog

Egyéb

Lovas

Gyalog

Egyéb

Lovas

Gyalog

Egyéb

Körmend

150

100

-

-

-

-

-

-

-

Egerszeg

300

150

9

150

100

-

120

 82

 9

Pölöske

 30

 70

1

-

-

-

-

-

-

Kapornak

100

 50

-

-

-

-

-

-

-

Egervár

 25

 50

1

-

-

-

-

-

-

Lövő

 46

 42

-

 30

 15

-

 15

 15

-

Zalavár

 15

100

1

 25

 50

-

  5

 50

 2

Szent­györgy­vár

 25

 40

-

-

 15

-

  5

 15

-

Szentgrót

 25

 50

2

 15

 25

-

  5

 15

-

Bér (Wöhr)

 16

 20

-

-

 15

-

-

 10

-

Lenti

100

100

2

100

50

-

100

 50

 3

Szécsi­sziget

 50

100

1

 30

 40

-

 50

 30

-

Alsó­lendva

 50

 50

-

-

 15

-

-

 15

-

Kányavár

-

 15

-

-

 15

-

-

 18

-

Muraköz

150

500

1

 50

 80

-

100

100

 1

Báni végházak

300

200

1

100

 80

-

100

100

 1

Összesen

1 392

1 467

19

500

500

-

500

500

16

287


Győri Főkapitányság
 

A redukció előtti létszám 1670/71

Tervezett redukciós létszám 1671

Az előírt redukciós létszám 1674

Vár

Lovas

Gyalog

Egyéb

Lovas

Gyalog

Egyéb

Lovas

Gyalog

Egyéb [35]

Győr

303

 269

39

 150

100

-

 303

 269

-

Szentmár-tonhegy

-

  50

 1

-

  18

-

-

  50

-

Csesznek

  14

  51

 3

   10

  20

-

  14

  51

-

Pápa

200

 250

16

 100

  90

-

 200

 250

-

Veszprém

197

 300

11

 100

  90

-

 197

 300

-

Tata

  50

 100

 9

   40

  40

-

  50

 100

-

Keszthely

100

 100

 2

   50

  40

-

 100

 100

-

Tihany

  20

  50

 2

   15

  30

-

  20

  50

-

Vázsony

  40

  74

 3

   25

  30

-

  40

  74

-

Szigliget

  10

  25

-

    5

  20

-

  10

  25

-

Csobánc

  20

  25

-

    5

  20

-

  20

  25

-

Összesen

954

1 294

86 [36]

500

498

-

954

1 294

96

Bár adataink kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól, annyi azért leszűrhető, hogy a redukció első változatában a király által fizetett mintegy 12 000 fő körül mozgó magyar végvári katonaság 4 000 főre történő csökkentését irányozta elő. Döntően katonai megfontolások miatt azonban hamarosan módosították a tervezetet, s a Bécs védelme szempontjából kulcsfontosságú Győri Főkapitányság létszámát változatlanul hagyták. Az Udvari Haditanács még a végrehajtás szakaszában sem zárkózott el a létszámok hivatalos módosításától, amint ez az örökös tartományokat védő Bányavidéki Főkapitányság esetében az alábbiakból kitűnik.

A végvári katonaság reformjának egyik alappillére a finanszírozás volt, ezért a Habsburg-kormányzat 1671. március 21-én új adórendeletet hirdetett ki az országban. Voltaképp a cseh és az osztrák örökös tartományokban már régóta funkcionáló ún. "repartitiós" adószisztéma bevezetéséről volt szó, amelyben nem a portánként megajánlott kvótát, hanem az országban állomásozó császári katonaság eltartásának költségeit vették alapul. Az új adórendszer elvileg többszörösére növelte volna egy-egy jobbágyporta terheit. Az 1671 márciusi adórendelet irreálisan magas, mintegy 870 000 forintnyi összege azonban sohasem került bevezetésre. Bár a három hónap múlva módosított rendelkezés mintegy 430 000 forintra mérsékelte az adót, sőt felét a földesurakra terhelte, az még így is közel ötszörösére növelte a jobbágyság állami terheit. [37] Mivel a leszállított összeg már közel sem fedezte a

288


törökellenes védelmi övezetben fegyverben tartott katonaság zsoldigényét, 1672. január 1-jei hatállyal újabb, az országban szintén ismeretlen adófajtát vezettek be, az úgynevezett "accissát", ami egyfajta forgalmi adót jelentett a bor, sör és a pálinka adásvételére. [38]

Az adóterhek ilyen drasztikus magyarországi emelkedése, párosulva a nemesség megadóztatásának kísérletével, hatalmas felháborodást és széles körű ellenállást váltott ki a királyi országrészen. Ez aktivizálta azokat a bujdosókat, akik az 1670. évi megtorlások elől Erdélybe vagy török földre menekültek, és hamarosan, 1672 augusztusában támadásba lendültek Felső-Magyarországon. Az Udvari Haditanács gyorsan reagált az eseményekre, és Feichtinger főmustramester előterjesztése alapján szeptember közepén a bányavidéki főkapitányság területén leállították a redukció végrehajtását. [39] Esterházy Pál bányavidéki főkapitány hamarosan nem csak parancsot, hanem jelentős pénzösszeget is kapott új katonák toborzására. A főkapitányság 1 600 főt számláló katonaságából 740 huszárt és 97 hajdút vetett harcba, és csaknem ugyanennyi fegyverest toborozva, 1672 októberében összesen 1 660 lovast és mintegy 100 gyalogost vezetett a felkelők ellen. [40]

Az állandósuló háborús viszonyok közepette a Bányavidéki Főkapitánysághoz tartozó erősségekben, Bécs lanyhuló ellenkezése mellett, lassan lekerült a napirendről a további létszámcsökkentés kérdése. Esterházy Pál 1673. július 28-án 1 332 főnyi tényleges létszámról tett jelentést az Udvari Haditanácsnak, amely 1674. március 30-án, a gyalogság 500 fős létszámának meghagyása mellett, engedélyezte a király által fizetett végvári lovasság 1 000 főre való emelését. [41] Ez csak kisebb mértékben járt létszámbővüléssel, mivel a "növekmény" elsősorban Komárom magyar végvári katonaságának Esterházy parancsnoksága alá rendeléséből származott. Az újabb hivatalos létszámnövelést az ismé­telt bujdosó-kuruc támadás küszöbén, 1677. június 7-én rendelték el. Ekkor 600 lovassal és 300 gyalogossal erősítették meg a bányavidéki végvárak királyi őrségét, ezzel voltaképp elérték a redukció előtti létszámot. Valószínűleg erre az időre datálható a főkapitányság azon kimutatása, amely Kistapolcsány, Nyitra, Sellye és Sempte várában 800 lovas és 300 gyalogos állomásoztatását írta elő. [42]

A felső-magyarországi várak esetében már a redukció megkezdésekor megkezdődött az alkudozás a keretlétszámok módosításáról. Feichtinger főmustramester már április első felében jelezte, hogy Kálló várában, amelyben a tervezett létszámcsökkentés - Tokajhoz hasonlóan - 50 lovast és 50 gyalogost hagyott volna, több katonát tarthatnak meg. [43] Egy 1673 júniusából származó töredékes szemlejegyzőkönyv szerint Putnokon az előírt 90 katona helyett 237, Szendrőben pedig 200 helyet, 219 katona szolgált. [44] Ezeket az

289


adatokat talán a létszámcsökkentés fokozatosságának a számlájára írhatnánk, ha nem került volna kezünkbe Mathias Freundlich császári szemlebiztos 1675. október 10-én kelt jelentése, mely szerint a király által fizetett felső-magyarországi végvári katonaság 1 168 huszárból, 394 hajdúból és Barkóczy 800 fős végvári huszárezredéből, tehát kereken 2 362 emberből állott. [45] Franz Bernhard Wallsegg és Anton Zehenter császári biztosok tehát nem túloztak 1677 őszén az uralkodó számára készített jelentésükben, amikor megállapították, hogy a felső-magyarországi végházakban ugyanannyi katona szolgál, mint a redukció előtt. [46]

1672 júniusában és júliusában a Kanizsával szembeni Főkapitányság váraiból összesen 1 229 embert, 927 lovast és 327 gyalogost bocsátottak el. [47] Mivel a főkapitányság etnikai összetételében jelentős arányt képviseltek a horvátok, feltételezhető, hogy az elbocsátottak közül sokan beléptek az éppen akkor szerveződő vegyes horvát-magyar ezredekbe. Sárkány János, a Kanizsa elleni végek neves végvári tisztje, akinek példáját valószínűleg számos katonája követte, a Collalto-ezredben folytatta katonai pályáját. Mások a Batthyány és Zrínyi családok magánkatonaságában kerestek és találtak alkalmazást, de lehetőség nyílott arra is, hogy - az egyre szaporodó stájerországi török betörések miatt - a Belső-Ausztriai Haditanács által finanszírozott úgynevezett "szabad huszárszázadok" kötelékeibe nyerjenek felvételt. Az elbocsátott katonák, úgy tűnik, nem váltak meg a fegyveres szolgálattól. Ezt látszik alátámasztani Batthyány Kristóf és az Udvari Haditanács 1678 eleji levélváltása, amelyben a főkapitány újbóli alkalmazásuk lehetővé tételét kéri a királyi várakban. [48]

A sokszor ellentmondó források tükrében felvetődik a kérdés: valójában milyen nagyságrendű volt a várakban a létszámcsökkenés?

Ha kiindulópontként elfogadjuk az Esterházy Pál iratai között található két kimutatás adatait, akkor a végvárak 11 991 fős létszámát 6 031 főre kívánták csökkenteni, ami a király által fizetett 5 960 "iratos" katona elbocsátását jelentette volna. Azonban az eddig feltárt adatokból összeállított táblázatunk jól szemlélteti, hogy 1675-ben 6 531 "iratos" vitéz szolgált a királyi várakban.

Főkapitányságok

Huszár

Hajdú

Egyéb

Összes

Győri

   954

1 294

86

2 334

Bányavidéki

1 000

   500

28

1 528

Felső-magyarországi

1 168

   397

88

1 653

Kanizsa elleni

   500

   500

16

1 016

Összes

3 622

2 691

218

6 531

Az 1672 tavaszán bevezetni szándékozott zsoldfizetési tervezett szerint, a Győri Főkapitányság 764 huszárjának és 1 020 hajdújának zsoldját változatlanul az alsó-ausztriai rendek fizették, viszont a Balaton vidéki öt végházban (190 huszár és 274 hajdú), továb-

290


bá a másik három főkapitányságban meghagyandó 1 500 huszár és 1 500 hajdú éves illetményét: 153 705 forintot az Udvari Kamara vállalta magára. [49] A rendelkezésre álló adatok azonban azt mutatják, hogy a Bányavidéki és a Felső-Magyarországi Főkapitány­ságban a központi kormányszervek tiltakozása ellenére mintegy ezer végvári katonával több szolgált a tervezettnél, tetemes költségtöbbletet okozva a kincstárnak.

De továbbra is kérdés marad az, hogy hová ment és hol találhatott alkalmazást ez a mintegy öt és félezer katona?

Sokakat az előző esztendők szervezkedéseiben és lázadásaiban való részvételükért vagy a bujdosókkal fenntartani vélt vagy valós kapcsolataikért távolítottak el. Ezek útja valószínűleg egyenesen a felkelők táborába vezetett. Minden bizonnyal ide tartottak a reformált felekezethez tartozók is, akik vallási hovatartozásuk miatt általában nem nyertek alkalmazást.

A felső-magyarországi főkapitányság területe gyakorlatilag felölelte a rendi ellenállás és a bujdosók fő fészkének számító tizenhárom vármegyét, ezért a császári hadvezetés már 1670 tavaszától jelentős erőket állomásoztatott a térségben. Bár a bujdosók 1672. évi támadásának alkalmával az Udvari Haditanács érvényben hagyta a nyolc felső-magyarországi végvárra vonatkozó redukciós rendelkezést, ám azonnal megkezdték az elbocsátott végváriak és szabad legények ezredekbe szervezését. Ettől nemcsak a felkelők ellen eredményesen alkalmazható könnyűlovasság gyarapítását várták, hanem az ellenfél erejének gyengítését is. Erre elvileg meg is lett volna a lehetőség, mert a királyi Magyarország északkeleti, Erdéllyel és a hódoltsággal határos területein ezres nagyságrendben kóboroltak az úgynevezett szabad legények, akik zsoldért és zsákmányért mindkét fél táborában vállalták a szolgálatot. Azt azonban a Habsburg kormányzati szervek is elismerték, hogy a legtöbben a felső-magyarországi végváriak közül álltak a bujdosók szolgálatába, amit azok örömmel fogadtak, mert így viszonylag képzett katonaságra tettek szert.

Az Udvari Haditanács már a redukció elrendelésekor döntött arról, hogy a végvári katonaság egy részét mezei ezredekbe szervezik. Ennek megfelelően a redukciós állománytáblát már úgy készítették el, hogy a Felső-Magyarországi Főkapitányság területén 1 002 főből s azon belül 10 századból álló mezei ezredet állítanak fel. Paris von Spankau felső-magyarországi főkapitány 1672 áprilisában adott parancsot az ezred megszervezésére, s élére Barkóczy István volt kállói kapitányt ajánlotta az Udvari Haditanácsnak. [50] A lovasezredbe lépők viszonylag magas foglalót, 4 birodalmi tallért kaptak, ám ennek ellenére számuk a kezdetekben csak 400-500 fő körül mozgott. Az egységet, amely az 1674 májusában kiadott új végvári hadrendben (Gräniz Status) továbbra is tíz századból álló huszárezredként szerepelt, sikerült az előírt létszámra feltölteni. [51] Ennek eredményekét a császári-királyi haderő 1673/1674-re datálható hadrendi kimutatása a Barkóczy-huszárokat már 2 000 fős állománnyal említette. [52] Az alakulatot a horvát ezredek között tüntették fel, mely újabb bizonyíték arra, hogy a harmincéves háború korszakához hasonlóan a huszárok és könnyűlovasok megnevezésére még mindig a horvátok,

291


("croaten") megjelölést használták, amit a császári haderő számára 1677-ben nyomtatásban kiadott élelmezési szabályzat is bizonyít. [53] Az általunk ismert források szerint az 1687-ig fenn­állt Barkóczy huszárezred zsold-, élelem-, és fegyverellátása a központi hadellátó szervezeteken keresztül történt. Jó példát szolgáltat erre az 1681-es esztendő, amikor az Udvari Kamara által felügyelt hadipénztárból 10 000, Matzkó Henrik felső-magyarországi főhadicommissáriustól 6 468, a szepesi harmincadhivataltól 1 000 rajnai forint zsoldot kaptak az ezred katonái. Még ugyanebben az esztendőben a repartitiós szisztéma keretében az ezred három századának, 250 főnek az ellátását az alsó-ausztriai tartomány fedezte. [54] Harctéri alkalmazására nemcsak az ország határain belül, hanem a Habsburg Birodalom nyugati felén is sor került, mégpedig 1677-ben, Rajna mellett a franciákkal vívott háborúban. Mindezek alapján úgy véljük, hogy a Barkóczy-egység tekinthető az első reguláris magyar huszárezrednek. [55]

A Barkóczy huszárezred mellett 1672 tavaszán további három lovasezred toborzását kezdték meg. Mathias Collalto ezredest 1672. február 22-én 200 dragonyos vagy 400 gyalogos felfogadásával bízták meg, aki a felfogadott lovasokhoz a nyár folyamán további "szabad századot" verbuvált, majd a következő évben ezredkötelékbe szervezték a legénységet. [56] Pálffy János Károly 1672. július 28-án kapott parancsot egy tíz századból álló, 880 fős, horvát-magyar vegyes lovasezred felállítására. Alakulata kezdetben részt vett a bujdosók elleni harcokban, majd 1675-ben reguláris vértesezreddé szervezték át. Ezt követően Pálffy János Károly ezrede bekerült a császári sereg hadrendjébe, és a török elleni felszabadító háborúig jobbára a nyugati harctereken alkalmazták.

A harmadik, horvátokból megszervezendő ezred felállításával Marco Sinovich ezredest bízták meg 1671 nyarán. [57]

Mialatt a magyarországi politikai és vallási ellentétek belháborúvá fajultak, XIV. Lajos csapatai 1672 tavaszán lerohanták Hollandiát, ezért a Habsburg Birodalomnak új háborúval kellett szembenéznie a Rajna mentén. Ennek következtében 1673 első felében reguláris ezredek sorát vonták ki a királyi Magyarországról, ugyanakkor a bujdosók és az őket egyre nyíltabban támogató törökök féken tartására új katonai alakulatokat állítottak fel. Kézenfekvő megoldásként a végvári katonaság számának növelése kínálkozott volna, de a hadvezetés, mérlegelve a kincstár pénzügyi helyzetét és tekintettel az egységes parancsnoki hierarchia kialakítására, inkább újabb szabad századok szervezése mellett döntött. Ilyen alakulatot először Füleken (1657), majd Pozsonyban (1660) szerveztek. [58] Ezek legénységét általában az örökös tartományokban verbuválták, de számos

292


magyar szolgált köztük. Erre vonatkozólag a Hans Johann Fatiga kapitány vezetésével Füleken állomásozó 130 fős szabad század 1669 végén felvett mustralistája nyújt némi tájékoztatást, melyben négy magyar: Bátorfalvi Lőrinc, Klobusitzky István, Martin Ádám és Ujlaky Ferenc neve szerepel.

1673 és 1675 között az alsó-magyarországi erősségek helyőrségeit zömében az újonnan felfogadott szabad századokkal egészítették ki. Felállításukra 1673-ban készült tervezet, amely az első alakulatokat a következőképpen kívánta diszlokálni. [59]

Erősség

Létszám 1673

Létszám 1677

Árva

  50

  63

Besztercebánya

300

135

Guta

200

  232 [60]

Kapuvár

  50

?

Kassa [61]

?

155

Kistapolcsány

  42

32

Korpona

  66

293

Körmöcbánya

  39

122

Leitava

  25

  34

Likava

  25

  33

Lipótvár

?

469

Murány

  49

 

Nyitra

125

125

Pozsony

200

  202 [62]

Sárvár

  60

?

Selmecbánya

  70

215

Sellye

  47

197

Sempte

  60

164

Trencsén

300

?

Veszprém

300

304

A szabad századok katonái központi élelem-, fegyver- és zsoldellátásban részesültek, javadalmazásuk havonta 2 rajnai forint volt. Ellátásukat az alsó-magyarországi vármegyékre (Árva, Bars, Hont, Komárom, Liptó, Moson, Nyitra, Pozsony Trencsén, Turóc),

293


kivetett adókból és az accissákból kívánták fedezni, összesen mintegy 109 308 rajnai forint értékben.

Létszámuk 1675-ben a régi szabadcsapatokkal és a Palánkon, Kassán és Trencsénben szervezett alakulattal együtt elérte a 8 900 főt, köztük 2 000 huszár és 1 000 hajdú teljesített szolgálatot. [63] Az újonnan megszervezett szabadcsapatok parancsnokává Komárom főkapitányát, Karl Ludwig Hofkirchen tábornokot nevezték ki. Ezzel az okos húzással a magyarországi katonaság egy újabb része került az Udvari Haditanács közvetlen irányítása alá. Amint a fent közölt táblázat mutatja, a hetvenes évek végére szerepük tovább növekedett a törökellenes védelmi rendszerben. [64]

Az új háborús konjunktúra jelentős katonakeresletet támasztott a királyi Magyarországon, amit a törökellenes határháború következtében létrejött jelentős számú szabad katonaságból könnyen ki lehetett elégíteni. Az 1670-es évek belháborúiban mindkét szemben­­­álló fél a szabad legények népes táborából merítette katonaszükségletét. Zrínyi Miklós igen elitélően nyilatkozott róluk, s óvott katonai alkalmazásuktól. Való igaz, némi zsoldért és zsákmányért bármire kaphatók voltak, bárkihez elszegődtek. Bár a hadügyi reformok célja éppen ennek a féktelen, állhatatlan katonarétegnek a várakból való eltávolítása volt, a portyázásokban és felderítésben járatos fegyveresekre nagyobb háborúk idején a végek főkapitányai és a császári tábornokok egyaránt igényt tartottak.

A császári hadvezetés 1673-ban készült tervezete szerint az alakulatok egy részének nyugatra vezénylését követően négy gyalog- és négy lovasezred maradt volna Alsó- és Felső-Magyarországon, mintegy 10-11 000 fős állománnyal. Ezeket egészítették ki a magyar, valamint német végváriak és szabadcsapatok, továbbá a felfogadott szabad hajdúk, összesen mintegy 16 000 ember. [65] A bujdosók támadásának kudarca után, 1672 végén jelentős számú katonaság szegődött el az uralkodó által toborzott egységekbe. Esterházy Pál egyenesen azt javasolta, hogy a téli hónapokban tíz ezredet toborozzanak felkelőkből és szabad legényekből a következő hadjáratra. [66] Bár a tíz ezred felállításához az anyagi és a személyi feltételek egyaránt hiányoztak, de, mint fentebb említettük, a Barkóczy István parancsnoksága alatt álló, 2 000 fős huszárezred bekerült a császári katonaság hadrendjébe. Néhány évvel később, 1676-ban Barkóczy István és Mathias Collalto ezredét töltötték fel átállt felkelőkkel. A következő esztendőben a három hónapra megelőlegezett 4 birodalmi tallérra rúgó zsold mintegy 3 000 felkelőt csábított császári szolgálatra. Jelentős részüket a franciák ellen vezényelték, mint például azt az 1 000 volt bujdosót, akik a Barkóczy-ezred 500 régi katonájával együtt Sárkány János alezredes vezetésével Cseh- és Morvaországon keresztül vonultak Würzburgba. [67]

A szabad legények végvárakban történő alkalmazásáról viszonylag keveset tudunk. Számukról inkább csak közvetett adataink vannak, mert nem vették őket központi nyilvántartásba. Erre utal Esterházy Pálnak Koháry István füleki kapitány számára adott utasí-

294


tása, amelyben figyelmeztette őt: "tudván maga kegyelmed mi legyen a Regestomban meg írhattya, de az szabad legényeket nem köl föl tennyi", vagyis a mustrakönyvbe beírni. [68] Létszámukról nem rendelkezünk hitelt érdemlő adatokkal, de például Divény várának 1679 áprilisában történt elfoglalása alkalmával a Bélteki Pál helyettes füleki kapitány által vezetett sereg 527 végvári katonából és jelentős számú szabad legényből állt. [69]

A Bányavidéki- és a Felső-magyarországi Főkapitányságtól eltérően a császári hadvezetés a Massimi gyalogezred néhány századán kívül nem irányított jelentékenyebb reguláris erőt a Kanizsa elleni véghelyek védelmére. A királyi végvárak katonaságának támogatása elsősorban a Batthyány és Zrínyi família magánkatonaságára hárult. Ezekben igen jelentős szerepet játszottak a szabad legényekből verbuvált egységek. 1674-ben a báni és muraközi őrhelyek védelmében 850 szabad lovas vett részt, közéjük tartozott az a 24 huszár, akik 72 szabad hajdúval a Muraközben fekvő Kotori védelmét látták el. [70] Erejükből akár nagyobb portyák végrehajtására is futotta. Ilyen esetet jegyeztek fel 1675 májusában, amikor a mintegy 800 győri, szentgróti, sümegi, tapolcai, szegvári és tüskevári szabad hajdú bevette a törökök Pincehely nevű palánkját. [71]

Kutatásainkat összegezve, elmondható, hogy az Udvari Haditanács által a királyi végvárakban 1671/72-ben bevezetett redukciós intézkedések nem a végvári katonaság felszámolását, hanem annak megreformálását célozták. A reformkísérlet kapcsán az Udvari Haditanács végül is felemás eredményt könyvelhetett el. Bár a hivatalosan elbocsátottak száma mintegy 5 500 fő körül mozgott, de ezzel párhuzamosan jelentős részüket reguláris kötelékekbe: könnyűlovas ezredekbe és szabad századokba szervezték. A királyi végvárak katonasága létszámcsökkentésének befejezését a bujdosók 1672-es támadása miatt elhalasztották, majd a fegyveres akciók folytatódása miatt a török elleni védelmi övezetben lévő magyarországi katonaság számát növelni kellett. Ennek következtében a török elleni védelmi övezetben 1676/77-re gyakorlatilag helyreálltak az 1671 előtti létszámviszonyok. A magyarországi katonaság jelentős hányada akkor már nem a végvári katonaság keretében, hanem regularizált mezei ezredekben vagy szabad századokban szolgált. Az Udvari Haditanács ezzel két legyet ütött egy csapásra: a mezei csapatok egy részének regularizálásával biztosítani tudta a török elleni védelem szempontjából fontos könnyűlovas alakulatokat, a végvári katonaság létszámának csökkentése pedig a rendek térvesztését eredményezte a magyarországi hadügyekben. [72]

Mivel az új adórendszer a magyar nemesség és jobbágyság együttes ellenállásán megbukott, elmaradtak azok a bevételek, amelyekre a végvári katonaság reformját alapozták. Ennek következtében nem sikerült kielégítően megszervezni a rendszeres zsold- és élelemellátást, amely előfeltétele volt a kor színvonalán álló fegyveres erő kialakításának. Meg-

295


felelő pénzügyi háttér hiányában még a kisebb létszámú végvári katonaság fizetését sem sikerült hosszabb távon megoldani. A beígért tizenkét havi zsold helyett néhány hónap elteltével visszatértek a tíz havi javadalmazásra, de az is elég rendszertelenül csörgedezett, ezért a katonák szinte ugyanolyan rosszul fizetettek maradtak, mint a redukció előtt.

Valójában kudarcot vallottak azok az intézkedések is, amelyeket a reformált hitű katonaság eltávolítására hoztak. Miután a redukciós rendelet protestáns katonákat negatívan érintő passzusa vallásháborúra emlékeztető szituációt idézett elő, az Udvari Haditanács hamarosan visszakozott, és engedett a rendelet szigorából. Ennek következtében a felső-magyarországi királyi várakban már 1674 tavaszán engedélyezték az evangélikus és kálvinista prédikátorok működését, és hasonló intézkedéseket foganatosítottak a többi főkapitányság területén is.

A rendi jogok csorbítása, az új adók és a vallásüldözés keltette társadalmi nyugtalanság nyomában fellépő polgárháborús állapotok meghátrálásra kényszeríttették a császári (királyi) adminisztrációt. Az Udvari Kamara 1680 szeptemberében beismerte, hogy hiba volt a régi 10 662 fős létszámot 4 752 főre csökkenteni, ezért javaslatot tett a régi végvári létszám helyreállítására. [73] I. Lipót az 1681-es soproni országgyűlés 5. törvénycikkelyét szentesítve felemelte az uralkodó által fizetett végvári katonaság létszámát, s ezzel újra jelentős számú, több mint tízezer magyarországi katonát rendelt a magyar rendek ellenőrzése alá. Ennek értelmében Nyitrára, Szeredre, Sellyére, Farkasdra, Kistapolcsányba, Lévára, Korponára, Kékkőre, Fülekre, Légrádra, Zalavárra 5 150 fős "bennszülött katonaságot" helyezett, egyben intézkedett Szatmár és Kálló véghelyek megerősítéséről is. [74]

 


A jegyzetekben használt rövidítések

 


AFA          Alte Feldakten

HFU           Hoffinanz Ungarn

HK              Hadtörténelmi Közlemények

HKA           Hofkammerarchiv

HKR          Wiener Hofkriegsrat

KA              Kriegsarchiv

Konv.         Konvolut

MOL          Magyar Országos Levéltár

ÖNB           Österreichisches Nationalbibliotek,

                   Handschriftensammlung

ÖstA           Österreichisches Staatsarchiv

Prot. Exp.                   Protocollum Expedit

Prot. Reg.                   Protocollum Registratur

Sz                Századok

TSz             Történelmi Szemle

 

296


[1] Takáts Sándor: Kísérletek a magyar haderő feloszlatására 1671-1702. Sz 1904. 1-24., 114-135., 219-239., 322-343. o.

[2] Szántó Imre: Zala vármegyei végvárak és mezővárosok lakosságának helyzete a XVII-XVIII. században. HK 1984. 1. sz. 17-18. o.; Magyarország története tíz kötetben. (Főszerk. Pach Zsigmond Pál.) Magyarország története 1526-1686. (Szerk. R. Várkonyi Ágnes.) 3/2. k. Budapest, 1985. 1199. o., 1409. o.; Magyarország hadtörténete. (Főszerk. Liptai Ervin.) I. k. (Szerk. Borus József.) Budapest, 1985. 292. o.; 1000 év a hadak útján. Nagy Képes Millenniumi Hadtörténet. (Szerk. Rácz Árpád.) Budapest, 2000. 183. o.

[3] R. Várkonyi Ágnes: Europica Varietas-Hungarica Varietas. Tanulmányok. Budapest, 1994. 193. o.

[4] Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon (1664-1685). Budapest, 1980. 152. o. 22. jegyzet. Értekezések a Történeti Tudományok Köréből, Új sorozat 91.

[5] Zrínyi Miklós prózai művei. (Szerk., a bev. tanulmányt írta, az új jegyzeteket összeállította: Kovács Sándor Iván.) Budapest, 1985. 224-225. o. Zrínyi-Könyvtár I. Zrínyi hadtudományi munkássága jól ismert, személyes példamutatása pedig magánkatonaságának korszerűsítésében fedezhető fel. Zrínyi Miklós és öccse, Péter Itáliában és Németalföldön vásároltak korszerű fegyvereket, amelyeknek beszerzésére, karbantartásukra és muníciójuk előteremtésére hozzávetőlegeses számítások szerint 30 000 forintot költöttek. Zrínyi Péter lefogatása után 1670 tavaszán a csáktornyai fegyvertárban 36 puskát, 271 karabélyt és 205 pár pisztolyt írtak össze a császári biztosok.
N Kiss István: Nemes katonák és katonaparasztok a Zrínyiek muraközi uradalmában 1638-1720. In: Monumenta Zrínyiana. Pars Oeconomia. Tomus II. Insula Muraköz. (Szerk. Zimányi Vera.) Budapest, 1995. 60-70. o.

[6] Kolozsvári Sándor-Óvári Kelemen: Magyar Törvénytár. 1657-1740. évi törvénycikkek. Budapest, 1900. 227-228. o.; "Limitatio, mely mellet a' Magyar Nemzet Pogány ellen áll." MOL P 125 Esterházy Pál iratai 95. köt. Nr. 9818.

[7] A katonaság fizetésének fontosságát egyaránt hangsúlyozta az 1663-as hadjáratról készített beadványában Johann Ferdinand Porcia herceg (1663) és Adolf Pucheim tábornok (1663. december 31.). Pucheim külön kiemelte, hogy a nemesi felkelő csapatoknak is megfelelő fizetést kell biztosítani. Hadtörténelmi Levéltár Törökkori iratok 1663/16.; ÖStA KA AFA 1663-12-9. Az 1663. évi hadjáratról legújabban lásd Perjés Géza: Zrínyi és az 1663-64-es háború. In: Esterházy Pál Mars Hungaricus. (S. a. r. és ford. Iványi Emma. Bev. és szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 1989. 25-99. o. Zrínyi-Könyvtár III.

[8] Felterjesztés I. Lipót császárhoz. 1664. október 22. ÖStA KA AFA 1664-10-21.; KA HKR Prot. Exp. 1664. október 520-522. fol.

[9] 1658-ban 2 300, 1661-ben 2 755 német katona volt a végvárakba beosztva. Gehaimbe Instruction...Wien letzten Octobris 1658. ÖNB Handschriftensammlung Cod. 8025. Wie stark sich derzeit die Ober und Unter ungarischen Gränizen....[sine dato.] Az iratmásolat 1661-re datálva. ÖStA KA AFA 1661-13-13. Ez utóbbi kimutatást közli: Zachar József: Magyarok a Habsburg haderőben 1683-1792. HK 1997. 1. sz. 4. o.

[10] Pálffy Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig. TSz 1996. 2-3. sz. 206. o.

[11] Iványi Emma: Esterházy Pál nádor közigazgatási tevékenysége (1681-1713). Budapest, 1991. 93. o.

[12] Hilarius Feichtinger főmustramester kimutatása az Udvari Kamara számára a Bányavidéki Főkapitányság katonáinak fizetéséről. 1665. július 29. HKA HFU RN 220. 1665. Konv. augusztus 117-125. fol.

[13] A Füleken szolgáló 29 tüzér közül 5 fő Murány várában szolgált.

[14] Olyan általános európai problémáról van szó, amelyet csak a XVIII. század első évtizedeiben, az új bank- és kölcsönrendszer kialakítása révén sikerült rendezni. Ronald G. Asch: Kriegsfinanzierung, Staatsbilsdung und ständische Ordnung in Westeuropa im 17. und 18. Jahrhundert. Historische Zeitschrift, 1999. 3. sz. 635-671. o.

[15] Európa nyugati felétől eltérően a királyi Magyarországon a rendek számottevő politikai hatalommal és katonai erővel rendelkeztek, ezért a hadügyekbe történő beleszólásuk korlátozása komoly belpolitikai válságot vetített előre. Már a főkapitányi hatáskör megcsorbítása is ebbe az irányba tett lépésnek minősült, csakúgy, mint a végvári katonaság átszervezése. Benczédi: I. m. 15-20., 58-60. o.

[16] A Zrínyi-Montecuccoli viszonyról lásd Perjés Géza: A "metodizmus" és a Zrínyi-Montecuccoli vita. Sz 1961. 507-533. o., 1962. 25-44. o. Adolf Pucheim tábornok felterjesztése I. Lipót császárnak. 1663. december 30. ÖStA KA HKR Akten 1663-12-Nr. 9.

[17] Thomas Fellner-Henrich Kretschmayr: Die Österreichische Zentralverwaltung. 1. Abteilung. Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der Österreichischen und Böhmischen Hofkanzlei (1749). 1. Bd. Wien, 1907. 89-91. o.; Jürg Zimmermann: Militärverwaltung und Heeresaufbringung in Österreich bis 1806. Frankfurt, 1965. 57-58. o.

[18] Alois Veltzé: Ausgewaelte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli Genera-Lieutnant. II. k. Wien, 1899. 228., 268-270. o.

[19] Harms Kaufmann: Raimondo graf Montecucolli 1609-1680. Kaiserlicher Feldmarschall, Militär­theoretiker und Staatsman. Dissertation, Freien Universität Berlin, 1972. 55-56. o.

[20] HKA HFU. RN. 228 Konv. június 144-156. fol. Idézi Takáts: I. m. 20-22. o.

[21] Veltzé: I. m. III. k. Wien, 1900. 401. o.

[22] Az alsó-ausztriai rendek által a Győri Főkapitányság végvári katonaságának eltartására kifizetett összegek nincsenek az összesítésben. HFU RN 231 1670 Konv. december 84-86. fol.

[23] A kimutatást és az összegeket közli: Takáts: I. m. 117-119. o.

[24] KA HKR Prot. Reg. 1671. július 23. 340. k. 314. fol.

[25] Szatmár várának 200 lovasból és 200 gyalogosból álló létszámát pedig 60-60 főre szándékoztak csökkenteni, az Ecseden lévő 100 huszár sorsáról még nem döntöttek. Cristoph Dorsch az Udvari Kamarának, 1671. augusztus 2. HKA RN 234 32-33. fol.

[26] A redukciós rendelet eredeti, I. Lipót által aláírt példányát eddig nem sikerült fellelnünk. Takáts Sándor december 11-re (Takáts: I. m. 24. o.), a felső-magyarországi főkapitány részére kiadott végrehajtási utasítás december 14-re tette a dokumentumok aláírását. HKA HFU RN 237. Konv. március 607-609. fol. Jelen sorok írója több tanulmányában december 9-et jelölte meg az aláírás dátumaként. Czigány István: Könnyűlovasból huszár. A magyar lovasság integrálódása a császári hadseregbe 1670-1720. In: "Huszárok a történelem forgószínpadán" (Szerk. Söptei István.) Sárvár, 2000. 79. o.

[27] KA HKR Prot. Exp. 1672. 341. k. 112. fol

[28] A magyarországi végvári katonaság javadalmazásában a zsoldfizetés helyett ugyanis a harmincéves háború időszakától kezdődően egyre nagyobb teret kaptak a természetbeni juttatások és a különféle gazdasági tevékenységek, mint például a bormérés, a mészárszéktartás, az állatkereskedelem vagy a földművelés engedélyezése. Ráadásul a végvári katonaság tisztikarának jelentős hányadát olyan birtokosok alkották, akik hódoltsági birtokokkal is rendelkeztek, ezért a parancsnokságuk alatt lévő fegyveresek gyakorta vettek részt a török földön lévő jószágok adójának behajtásában. Mindezek következtében a végvári övezetben szolgáló katonaság harci morálja és fegyelme rendkívüli mértékben meggyengült. A rendelkezés ezt kívánta kiküszöbölni.

[29] A csökkenteni kívánt létszám Hilarius Feichtinger főmustramester utasítása 1672. január 21. KA HKR Prot. Exp. 342. k. 19. fol.

[30] Aufsatz Was der hungarischen Mannschaft an denen gesambten hungarischen Gränizen....(Az Udvari Kamarához beérkezett 1672 április 7.) HKA HFU RN 237. 1672 Konv. március 684-689. fol.

[31] Extract des alten hung: Gränitz. Status  A.; Extract des neuen hungarischen Gränitz. Status B. MOL P 125 Esterházy Pál nádor iratai 97. köt. Nr. 9940.; 96. köt. Nr. 9884.

[32] Pergstettische Gränizen hungerisches Kriegs Volcks...1670 bezalt werden. HKA HFU RN 235. 1673 Konv. szeptember 31-41. fol.

[33] KA HKR Prot. Reg. 1674. június 343. k. 366. fol.

[34] A táblázatok 'Egyéb' rovatának adatai a tüzérek és a rendkívüli alkalmazottak összlétszámát jelentik. Takáts: I. m. 117-118. o.; HKA HFU 246. 1674 Konv. április 185-188. fol.

[35] A tüzérek és a rendkívüli alkalmazottak várak szerinti elhelyezkedését nem tüntették fel.

[36] Az eredeti iratban számítási hiba történt a győri főkapitányságban nem 19, hanem 21 rendkívüli alkalmazottat vettek számba.

[37] Magyarország története 1526-1686. I. m. 3/2. k. 1190. o.; Benczédi: I. m. 50-51.o.

[38] Az Udvari Haditanács leirata Batthyány Kristófnak. Bécs, 1671. december 14. MOL P 1313 Memorabilia Nr. 1168.

[39] KA HKR Prot. Reg. 1672. szeptember 16. 342. k. 460. fol.

[40] Kimutatás a bányavidéki főkapitányság katonaságáról. 1672. október. HKA HFU RN 242 Konv. január 164. fol.; KA HKR Prot. Reg. 1672. október 5. 342. k. 491. fol.

[41] KA HKR Prot. Exp 1673. augusztus. 343/2. k. 642. fol.; MOL P 125 Nr. 9883.; HKR Prot. Reg. 1674. március 30. 346. k. 148. fol.

[42] [42] Hilarius Feichtinger főmustramester rendelete 1677. június 7. KA HKR. Prot. Reg. 352. k. 332. fol.; MOL P 125 Nr. 9948.

[43] Feichtinger utasítása 1672. április 13. KA HKR Prot. Reg. 342. k. 171. fol.

[44] HKA HFU RN 237 1672. Konv. március-április 642-641. fol.

[45] KA HKR Prot. Exp. 1675. december 348. k. 853. fol.

[46] KA HKR Akten 1678-jäner-Nr. 217.

[47] HKA HFU RN 240 1672. Konv. szeptember 281. fol

[48] KA HKR Prot. Reg. 1678. február 14. 354. k. 72. fol.

[49] Az Udvari Kamara zsoldfizetési tervezete HKA HFU RN 240 1672 Konv. szeptember-november 282. fol.

[50] KA HKR Prot. Exp. 1672. május 341. k. 379. fol.

[51] Megállapodás a felső-magyarországi végvári katonaság és a Barkóczy huszárezred fizetéséről. Kassa, 1673. október 5. HKA HFU RN 245 Konv. november 185-187. fol; A magyar végvári katonaság 1674 után előírt létszáma. MOL P 125 Esterházy Pál nádor iratai Nr. 9 884.

[52] A császári hadsereg hadrendi kimutatása 1673/1674 (?) MOL P 125 Esterházy Pál nádor iratai. Nr. 10 048.

[53] Lipót császár élelmezési szabályzata a császári hadsereg számára 1677. december 10. A szabályzat kéziratos példányát Esterházy Pál is megkapta. MOL P 125 Esterházy Pál nádor iratai Nr. 8314.

[54] Elszámolás a Barkóczy-ezred fenntartására kifizetett összegekről 1681. május 30. ÖStA HKA HFU 1681. Konv. június. 1674. november 5-én az Udvari Kamara a Barkóczy-huszárok számára 100 karabély és 100 pisztoly beszerzéséről intézkedett. KA HKR Prot. Exp. 1674. november 345. k. 660. fol.; Hofstaat 1681-[83]. ÖNB Cod. Serie nova 1849.

[55] Erre nézve bővebben lásd Czigány: I. m. 78-81. o. Az elsőként szerveződő mezei lovas alakulatokra nézve lásd Zachar József: Habsburg hadakban. In.:  A magyar huszár. (Szerk. .) Budapest, [2001.] 30. o.

[56] KA HKR Prot. Exp. 341. k.120., 500., 503. fol.

[57] Marco Sinovich toborzó pátense gyakorlatilag ugyanaz, mint Pálffy János Károlyé, csak a "Regiment Hungarn und Croaten von 10 Compag..." sorban a "Hungarn" szót egy papírcsíkkal letakarták.

[58] Alfons Wrede: Geschichte K. und K. Wehrmacht. II. k. Wien, 1898. 565-566. o.

[59] Az Udvari Haditanács számára készített tervezet az új szabadcsapatok felállításáról [1673. szeptember]. HKA RN 245 Konv. november 303-313. fol.

[60] A Komáromban lévő szabadcsapattal együtt.

[61] Élelmezési kimutatás a kassai szabadcsapatról Kassa 1678. július 4. MOL E 211 II. Series 103. cs. 370. fol.

[62] A Pozsonyban és Veszprémben állomásozó szabad csapatok létaszámadataira nézve: HFU RN 264 Konv. február 120-122. fol.

[63] Az Udvari Kamara átirata a Haditanácsnak 1675. június 16. KA HKR Prot. Exp. 348. k. 470. fol.

[64] A szabadcsapatok létszámaira vonatkozóan: Leopoldstädtische, Neusollerische, Trentschinerische Proviand Tabell 1677. november 3. HFU RN 263 1677 Konv. december 156-157. fol.

[65]   Ausstheilung der Kay: Volk ins Veld und in die Erblanden Ao. 1673. KA AFA 1673-13-1.

[66] KA HKR Prot. Exp. 1673. január 343/1. k. 40. fol.

[67] KA HKR Prot. Reg. 1677. január 2. 352. k. 36. fol.; Prot. Reg. 1673. március 20. 344. k. 113. fol.; Prot. Reg. 1677. április 20. 352. k. 266-267. fol.

[68] Esterházy Pál Koháry Istvánnak. Kismaton 1674. február 3. Koháry-Coburg lt. Missiles Nr. 1508. MOL Filmtár C 772 doboz.

[69] Bélteki Pál Esterházy Pálnak Fülek, 1679. április 21. MOL P 125 Esterházy Pál nádor iratai Nr. 1214.

[70] Takáts: I. m. 127.o. A Kotoriban szolgáló szabadlegények lajstroma 1675. december 10. MOL Magyar Kamara Archivuma, Limbus Series I. 7. cs. 219-221. fol.

[71] Szántó Imre: A "vitézlő rend" megélhetésének anyagi forrásai Zala megyében a 17. században. In: Végvárak és régiók a XVI-XVII. században. (Szerk. Petercsák Tivadar-Szabó Jolán.) Eger, 1993. 149-150. o. Studia Agriensia 14.

[72] A könnyűlovasság török elleni harcokban betöltött szerepére nézve bővebben lásd.: Perjés Géza: Az oszmán birodalom európai háborújának katonai kérdései (1356-1699). HK 1967. 2. sz. 339-372. o.

[73] Az Udvari Kamara javaslata I. Lipót császárnak, Bécs 1680. szeptember 14. HKA RN 290 1682. Konv. december 123-128. fol.

[74] Kolozsvári Sándor-Óvári Kelemen: Magyar Törvénytár 1657-1740. évi törvénycikkek. Budapest, 1900. 266-271. o.

 <back to contents>