Hadtörténelmi Közlemények
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
112. évf. (1999.) 4.sz.


TARTALOM


CONTENTS  TABLE DES MATIÈRES  INHALT  Cодержание

   
 

TANULMÁNYOK

CSETRI ELEK

"Katonának tött az átok."A katonáskodással szembeni ellenállás Erdélyben a francia és napóleoni háborúk idején (1792-1815)

Ravasz istván

Az erdélyi hadműveletek 1944 késő nyarán-kora őszén. V. rész. A tordai csata

 

KÖZLEMÉNYEK

ZAKAR PÉTER

"Átkozottak legyenek, akik a magyar szabadság elnyomására törekednek..." Haynau mezőhegyesi áldozata: Gonzeczky János

BALLÓ ISTVÁN

Adalékok Magyarország 1949-1953 közötti háborús felkészítéséről, a várható hadszíntér előkészítéséről

ZSITNYÁNYI ILDIKÓ

Hadsereg és forradalom - 1956

 

MŰHELY

SZABÓ ANDRÁS

Az 1588-as szikszói csata és propagandája

 

FORRÁSKÖZLEMÉNYEK

RÁKÓCZY ROZÁLIA

Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem segítsége Lipót császárnak, 1683

 

VITA

POLLMANN FERENC

Nyugati szemmel a "keleti végekről." A Halvány Folt szindróma. John Keegan The First World War c. könyvének apropóján

 

SZEMLE

MÁRIÁSSY JÁNOS

Visszaemlékezések az 1848-49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra (Csikány Tamás)-

JOST DÜLFFER -
- MARTIN KRÖGER -
- ROLF-HARALD WIPPICH

Vermiedene Kriege. Deeskalation von Konflikten der Grossmä chte zwischen Krimkrieg und Erstem Weltkrieg 1856-1914 (Balla Tibor)

* * *

Szovjet katonai intervenció, 1956 (Nagy Domokos Imre)-

 

KRÓNIKA

HAUSNER GÁBOR

Hadművészet és hadiépítészet Magyarországon a XVI-XVII. században. V. sárospataki Reneszánsz Művelődéstörténeti konferencia, Sárospatak, 1999. október 1-3.

 

BIBLIOGRÁFIA

* * *

Az 1997. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája

 

CONTENTS

   
 

STUDIES

ELEK CSETRI

"I was condemn'd to be a Soldier." Resistance to Soldiering in Transylvania during the French Revolutionary and Napoleonic Wars, 1792-1815-

ISTVÁN RAVASZ

Military Operations in Transylvania, Late Summer - Early Autumn 1944. Part 5. The Battle at Torda-

 

PUBLICATIONS

PÉTER ZAKAR

"Let Them Be Accursed, Who strive to crush down the Freedom of Hungary..." The Victim of Haynau in Mezőhegyes: János Gonzeczky

ISTVÁN BALLÓ

Data to Hungary's War Preparations between 1949 and 1953 and to the Arrangements in the possible Seat of Operations

ILDIKÓ ZSITNYÁNYI

Army and Revolution - 1956

 

WORKSHOP

ANDRÁS SZABÓ

The Battle at Szikszó in 1588 and its Propaganda

 

Historical sources

ROZÁLIA RÁKÓCZY

The Support of Prince-Elector Frederic William for Emperor Leopold I, 1683

 

DEBATE

FERENC POLLMANN

The "Eastern Marches" through Western Eyes. The Pale Spot Syndrome. On John Keegan's Book "The First World War"-

 

REVIEW

JÁNOS MÁRIÁSSY

Reminiscences of My Service in the 1848-49 War of Liberation (Tamás Csikány)

JOST DÜLFFER -
- MARTIN KRÖGER -
- ROLF-HARALD WIPPICH

Vermiedene Kriege. Deeskalation von Konflikten der Grossmä chte zwischen Krimkrieg und Erstem Weltkrieg 1856-1914 (Tibor Balla)

* * *

Soviet Military Intervention, 1956. (Imre Nagy Domokos)-

 

CHRONICLE

GÁBOR HAUSNER

Art of War and Military Architecture in Hungary in the 16-17th Centuries. 5th Conference on Renaissance Cultural History, Sárospatak, 1-3 October 1999

 

BIBLIOGRAPHY

* * *

Select Bibliography of the Hungarian War Historical Literature of 1997-

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

ÉTUDES

ELEK CSETRI

"La malédiction me rendit soldat". La résistance contre le service militaire en Transylvanie à l'époque des guerres françaises et napoléoniennes (1792-1815)

ISTVÁN RAVASZ

Les opérations militaires de Transylvanie à la fin de l'été et au début de l'automne de 1944. Ve partie. La bataille de Torda

 

PUBLICATIONS

PÉTER ZAKAR

"Que ceux qui aspirent à l'oppression de la liberté hongroise soient maudits". Le martyr de Mezőhegyes de Haynau: János Gonzeczky

ISTVÁN BALLÓ

Éléments sur la préparation militaire de Hongrie entre 1949 et 1953, et sur la préparation du champ d'opérations militaires probable-

ILDIKÓ ZSITNYÁNYI

Armée et révolution - 1956

 

ATELIER

ANDRÁS SZABÓ

La bataille de Szikszó de 1588 et sa propagande-

 

PUBLICATIONS DE SOURCES

ROZÁLIA RÁKÓCZY

L'aide de Frédéric Guillaume, prince électeur de Brandenbourg pour l'empereur Léopold, 1683-

 

DISPUTE

FERENC POLLMANN

Du point de vue occidental sur les "confins de l'Est". Le syndrôme de la Pâle Tache. A propos du livre de John Keegan, intitulé The First World War-

 

REVUE

JÁNOS MÁRIÁSSY

Ressouvenirs de mes services faits pendant la guerre d'indépendance de 1848-49 (Tamás Csikány)

JOST DÜLFFER -
- MARTIN KRÖGER -
- ROLF-HARALD WIPPICH

Vermiedene Kriege. Deeskalation von Konflikten der Grossmä chte zwischen Krimkrieg und Erstem Weltkrieg 1856-1914 (Tibor Balla)

* * *

L'intervention militaire soviétique, 1956 (Imre Nagy Domokos)-

 

CHRONIQUE

GÁBOR HAUSNER

Art militaire et architecture militaire en Hongrie aux XVIe et XVIIe siècles. Ve Conférence d'Histoire Culturelle Renaissance de Sárospatak du 1er au 3 octobre 1999

 

BIBLIOGRAPHIE

* * *

La bibliographie choisie de la littérature d'histoire militaire hongroise de l'année de 1997 -

 

 

INHALT

   
 

STUDIEN

ELEK CSETRI

"Verflucht, ich wurde zum Soldaten." Der Widerstand gegen den Militärdienst in Siebenbürgen während der französischen und der napoleonischen Kriege (1792-1815)-

ISTVÁN RAVASZ

Die Kriegsperationen in siebenbürgischen im Spätsommer - Frühherbst 1944. V. Teil. Die Schlacht von Torda-

 

MITTEILUNGEN

PÉTER ZAKAR

"Verflucht seien die, deren Ziel es ist die ungarische Freiheit zu unterdrücken..." Haynaus Opfer in Mezőhegyes: János Gonzeczky-

ISTVÁN BALLÓ

Angaben über Ungarns Vorbereitung auf den Krieg 1949-1953 und über die Vorbereitung des wahrscheinlichen Kriegsschauplatzes-

ILDIKÓ ZSITNYÁNYI

Heer und Revolution - 1956-

 

WERKSTATT

ANDRÁS SZABÓ

Die Schlacht von szikszó 1588 und ihre Propaganda

 

QUELLENPUBLIKATIONEN

ROZÁLIA RÁKÓCZY

Die Hilfe des Kurfürsten von brandenburg Wilhelm Friedrich an Kaiser Leopold, 1683-

 

DISKUSSION

FERENC POLLMANN

Die "östlichen Grenzen" aus westlicher Sicht. Das "Heller Fleck" Syndrom. Veranlaßt durch das Buch The First World War von John Keegan

 

RUNDSCHAU

JÁNOS MÁRIÁSSY

Erinnerungen an meine während des Freiheitskrieges von 1848-49 verrichteten Dienste (Tamás Csikány)

JOST DÜLFFER -
- MARTIN KRÖGER -
- ROLF-HARALD WIPPICH

Vermiedene Kriege. Deeskalation von Konflikten der Grossmä chte zwischen Krimkrieg und Erstem Weltkrieg 1856-1914 (Tibor Balla)

* * *

Sowjetische militärische Intervention, 1956 (Imre Nagy Domokos)

 

CHRONIK

GÁBOR HAUSNER

Kriegskunst und Kriegsarchitektur in Ungarn im 16-17. Jahrhundert. V. Renaissance Kulturgeschichtliche Konferenz, Sárospatak 1-3. Oktober 1999-

 

BIBLIOGRAPHIE

* * *

Ausgewählte Bibliographie der ungarischen kriegsgeschichtlichen Literatur des Jahres 1997

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СТАТЬИ

ЕЛЕК чЕТРИ

"Проклятие быть солдатом" Сопротивление набору в армию в Трансильвании в период войн с Францией и Наполеоном (1792-1815 гг.)-

ИШТВАН РАВАС

Военные операции в Трансильвании поздним летом - ранней осенью 1944 года. Часть V. Битва при Торда

 

СООБЩЕНИЯ

пеТеР ЗАКАР

"Будьте прокляты вы, кто стремился подавить венгерскую свободу..." Жертва генерала Хайнау из города Мезёхедьеш: Янош Гонзецки-

ИШТВАН БАЛЛО

Материалы о военной подготовке Венгрии в период 1949-1953 годов, о подготовке вероятного твд.-

ИЛьДИКО житняни

Армия и революция - 1956 год-

 

мастерская

АнДРАШ САБО

Битва при Сиксо в 1588 году и ее пропаганда-

 

ИСТОЧНИКИ

РОЗАЛИА РАКОцИ

Помощь, которую оказал бранденбургский курфюрст Фридрих Вильгельм кайзеру Леопольду, 1683 г.-

 

ДИСКУССИЯ

ФЕРЕНЦ ПОЛЛЬМАНН

Западными глазами о "восточных концах". Синдрома "Бледного Пятна". По поводу книги John Keegan: The First World War-

 

ОБЗОР

Йанош мариашши

Воспоминания о моей воинской службе в годы освободительной борьбы 1848-1849 гг. (Тамаш Чикань)

Jost Dülffer -
- Martin Kröger -
- Rolf-Harald Wippich

Vermiedene Kriege. Deeskalation von Konflikten der Grossmä chte zwischen Krimkrieg und Erstem Weltkrieg 1856-1914 (Тибор Балла)

* * *

Советская военная интервенция, 1956 г. (Имре Надь Домокош)

 

ХРОНИКА

гАБОР ХАУСНер

Военное искусство и военное строительство в Венгрии в XVI-XVII веках. V конференция по Ренессансу Истории Просвещения, проведенная в городе Шарошпатак, 1-3 октября 1999 г.-

 

БИБЛИОГРАФИЯ

* * *

Избранная библиография венгерской военно-исторической литературы за 1997 год-


Vissza a borítólapra