EPA - Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2010. 3. sz.
 
 
 
 

CSŰRÖS MIKLÓS

 

Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése

 

Fülep Lajos halála utáni kultuszának két legfontosabb eseménye műveinek és levelezésének kiadása. A válogatott művek három kötetét Tímár Árpád szerkesztette (A művészet forradalmától a nagy forradalomig I-II., 1974, Művészet és világnézet, 1976), ugyanő indította útnak 1986-ban az Egybegyűjtött írásokat. Az utóbbi sorozat meglassulását óhatatlanul az a kétely kíséri, amely hosszú ideje hozzátapad Fülep megítéléséhez és a vele kapcsolatos bizonykodó vagy kárörvendő találgatáshoz: elkészült-e egyáltalán a sokat emlegetett művészetfilozófia, létezik-e kiadható változata a legendás főműnek? Az időközben folyamatosan gyarapodó Fülep-irodalomnak akarva-akaratlanul centrális kérdése lett ez a talányos eldöntetlen vagy – hogy a versenysakk gyakorlatából válasszunk hasonlatot – függő-szituáció. 1990-ben megindult és a hetedik kötettel 2007-ben befejeződött a Levelezés imponáló kiadása F. Csanak Dóra szerkesztésében, jegyzeteivel és mutatóival. Ezt a páratlan textológiai és filológiai teljesítményt kísérte nyomon „recenzensként” Vekerdi László „másfél évtizedes figyeléssel, törődéssel, munkával és kivételes empátiával”. Első írása – ahogy Monostori Imre tájékoztat a kötet előszavában –, a Tiszatájban jelent meg 1995- ben, a folytatások, esetenként 40–50 oldalon, az Új Forrásban. A folyóiratközlemények kötetté rendezését, a szövegformálási különbségek egységesítését, a könyvvé formálást a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár, még szorosabban az „Új Forrás Könyvek” műhelye végezte. Korábban ugyanők már gondoztak és kiadtak Vekerdi László–tanulmányköteteket (A sorskérdések árnyékában, 1997, és A közértelmesség kapillárisai, 2001); működésük mintaszerűen példázza a vidéki szellemi élet lehetőségeit és cselekvő részvételét a magyar művelődés hálózatában.
    Vekerdi aggályos puhatolózó előkészítés után 1964 májusában jelenik meg először Fülep Széher úti sétálós társaságában (Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal, II. 251–252.). A „konkrét elméleti készség” jegyében konveniálnak egymásnak, a biológiai és más természettudományi diszciplínák finom részletkérdéseiről gondolkodnak filozófiai beavatottsággal; változatos példatár ürügyén többnyire azt firtatják, „mennyire nincs határ a konkrét és az absztrakt között”. Olyan rokonszenv alakul ki közöttük, amelynek gyökerei mélyebbek az intellektuális érdeklődés hasonlóságánál vagy a művészeti ízlés olykor napvilágra kerülő ellentéteinél: „ha semmiben sem értenénk egyet, akkor is szeretném” – jegyzi föl Fülep vallomás értékű szavait a krónikás Fodor (1965. XII. 17.). Vekerdi pedig a nagy tudományos iskolák egyikében érzi magát, egy tanszék munkatársának, ahol nem ilyen vagy olyan tantárgyat tanítanak, hanem emberséget, elégedetlenséget a meglevővel, „az érdeklődésnek csak magára az érdeklődésre irányuló és tartozó magára vonatkoztatottságát”. Erről tanúskodnak a levelek, és ezt írják körül a róluk szóló, esszékötetté bővülő recenziók.
    Vekerdi László lépten-nyomon emlékezetünkbe vési, hogy ezúttal recenziót ír, vagyis nem monográfiát, nem tanulmányt. Egy régebbi vitairatában hálátlan föladatnak nevezte a recenziót, „hiszen az ismertetett szerzőn és legfőbb ellenségein kívül nemigen olvassa senki, s előbbinek a dicséret, utóbbinak a szidás soha nem lehet elég”. (A közértelmesség kapillárisai) Szarkasztikus megfogalmazásából és rosszkedvű legyintéséből is kitűnik azonban, mit vár a dolgukat értő kritikusoktól és recenzensektől: „A mű jelentősége érdekli a kritikusokat, nem a jelentése: nem igen próbálják megfejteni, miféle minőség jelentkezik általa a magyar szellemi élet kibogozhatatlan szövevényében.” A levelezés recenzióra vállalkozó olvasójaként Vekerdi a végtelen szerénység és alázat kötelezettségének evidenciájából indul ki. Fülep szétfeszíti „a szakszerűség kereteit”, minden, ami vele kapcsolatban van, az életben gyökerezik és oda hat vissza, nem korlátozható szakterületekre, részdiszciplínákra. Csanak Dóra munkájáról, a szerkesztésről és a jegyzetekről elragadtatottan nyilatkozik. „Van egy foka a tökéletességnek, amikor még a legtisztább szándékú dicséret is már sértő.” A levelek szövege és az indokoltan zsúfolt jegyzetapparátus együtt tanulmányozandó. Ezt a perdöntő fölismerést Vekerdi a szabály ismétlésén kívül azzal is belénk sulykolja, hogy a levelekkel együtt idézi a jegyzetek legfontosabb paszszusait, egyenrangúsítja a főszöveget és a kommentárt, mert „a levél ’kontextusba’ helyezését és megértését természetesen [...] a jegyzetek teszik lehetővé”.
    A hivatalos és közéleti viszonylatok sokrétűsége és nehezen áttekinthetősége miatt (például a lelkészi, az egyetemi és az akadémikusi elfoglaltság kapcsán) Csanak Dóra tematikus gócokat különít el, és az odatartozó tudnivalókat, köztük levéltári és irattári kutatásai eredményét külön betétfejezetekben teszi közzé. Vekerdi példás előtanulóként használati utasítást csatol e részletstúdiumokhoz, megkönnyítve az optimális befogadást. „Ezeket az összefoglalásokat – amelyek valójában részletes és alapos biográfiai tanulmányok – ismételten fel kell lapozni és memorizálni ahhoz, hogy a levelek érthetők és követhetők legyenek.” – A bírálók és ismertetők dokumentum-kiadványokról szólván szeretik a szépirodalmi műfajok analógiáját emlegetni, A Fülep-levelezés recepciójában érthetően fölbukkan a ’levélregény’ elnevezés. Az előbbiek szellemében Vekerdi úgy pontosítja a fogalomhasználatot, hogy a levelek csak a kommentárokkal együtt szilárdulnak epikaihoz hasonló alakzattá, mert „ha az FL-levelezés egyáltalán regényfolyamnak nevezhető, úgy ez elsősorban a rendkívül élesen kirajzolódó és igen sok ’szereplőnek’ tulajdonítható. A szereplők vázolásában pedig meghatározó a jegyzetek szerepe.” A rugalmas kritikával kezelt regényfolyam párhuzam egyebek között azért gazdagítja termékeny szemponttal Vekerdi analízisét, mert az egyes életszakaszok jellemzését az esztétikai, műfaji, atmoszférikus jelzők, hasonlatok és más művészeti párhuzamok teszik érzékletesebbé. Fülep megpróbáltatásai az 1920-as években „abszurd drámához” hasonlító „különös történetté” szövődnek, amely Castiglione Udvari emberét és Fellini-filmek asszociációját is előhívja. A Fülep–Kner-levelek „egy ballada sorsszerűsége szerint rendeződnek a sötétülő időkben”, a Fülep– Füst levelezés viszont valóban regényszerűen emelkedik ki „a maga pszichológiai részleteivel és szépirodalmi igényességével”. Az Illyésnek és Keresztury Dezsőnek 1946 augusztusában küldött Fülep-levelekre pedig nem túlzás a keserű szentencia: „akár egy értelmiségi Tiborc panaszait hallanánk, máig érvényesen”.  Az ehhez hasonló észrevételek kifinomult esztétikai érzékre vallanak, szépirodalommal fölérő szépségekre hívják föl a figyelmet.
    A monumentális levélfolyam több mint hat év tizednyi időszakot ölel át, a szerkesztőnek és a recenzensnek már a munka megkezdésekor legalább körvonalaiban sejtenie kellett a később kialakuló teljes építményt, a még nem végleges, de feltételezhető arányokat. A „nagy történelem” kínálta fogódzók – bizonyára nem egészen véletlenül – egybesimulnak a magánélet, a „mikrohistória” olyan szakaszaival, amelyek a levelező Fülep élethorizontját, céljait és törekvéseit, társasági körét közvetlenül alakítják, de mindig és mindenképpen kölcsönhatásban vannak velük. Ezek a szimbólum értékű, fordulatokat kifejező évszámok határozzák meg Vekerdi monográfiájának (a levelezést követő) szerkezetét és periodizációját. Fejezetei: Hazára találás Itáliában. 1904–1919; Két Trianon között. 1920–1944; A koalíciós demokrácia és a diktatúra évei. 1945–1960; Az utolsó évtized. 1961-1970. Ezek közül az első és az utolsó fejezetnek a levélkiadásban 1-1 kötet felel meg, a két közbülsőnek összesen öt (3+2). Vekerdi plasztikusan érzékelteti az első és a második világháború befejezése utáni korszakok analógiáját, és ezzel a 20. századi magyar történelemről (de legalább arról a részéről, amelyet Fülep tevékeny gondolkodó szemtanúként végigélt) a hanyatlás, a veszteség tragikus panorámáját festi meg. Az 1920-ban kezdődő periódus ismertetése így kezdődik: „Elképzelni is nehéz nagyobb különbséget az I. kötet tágas horizontjáról idáig.” Nem ugyanezekkel a szavakkal, de a tendencia folytatódásáról, a rossz hagyomány ismétlődéséről számol be az 1945 utáni újrakezdési próbálkozások krónikája: „Az is olyan kor volt, mikor minden politikailag posszibilis vagy magát ilyennek képzelő ember elsősorban a saját érvényesülésével volt elfoglalva; s ha maradt szabad vegyértéke, azt kapcsolati tőkéjének növelésére-kamatoztatására fordította.” Vekerdi úgy látja – és Fülep pályája eklatáns bizonyíték a számára –, hogy az első világháború óta Magyarországon legföljebb speciális részletekben valósult meg kívánatos előrelépés, de a minőségellenesség, a kontraszelekció, a jóvátehetetlen időhúzás és a többi napjainkig fönnmaradt, és a reformmozgalmak szubjektíve őszinte kezdeményezőit és részvevőit is megbénítja. Szavak, pláne jelszavak bőven vannak, de a tettek késlekednek, elmaradnak. Fülep kísérteties hasonlóságot leplez le a harmincas évek egyke-mozgalmának és a negyvenes évek közepén a parasztfőiskola tervének halogatása, elnapolása között. A levelezés kiadásának évtizedében a várt reformok újabb elmaradása teszi Vekerdi számára elkeserítően aktuálissá a professzor sorspéldázatát.
    Kerényi Károly szögezett le 1946-ban egy olyan axiómát, amelyet Vekerdi az egész könyv koncepciójában érvényesít: „Nekem továbbra is az marad a magyarországi színvonal mértéke: hová állították Fülep Lajost.” S bizony, ha szeretne, sem rajzolhatna örvendetes folyamatábrát. 1919–1920-as olaszországi kapcsolatteremtő és -javító kísérleteit a külügyminisztériumban megakasztják. Ígéretes közreműködése a Válasz szerkesztésében hirtelen megszakad; alábbhagy aktivitása a Nyugat és a népi írók egykeellenes felbuzdulása idején is. 1945 után évekig húzódik kinevezése megfelelő művelődéspolitikai tisztségre, az Eötvös Kollégiumban ideje nem marad elég, hogy hatását kifejtse. Egyetemi tanszékvezető professzor és akadémiai tag létére megakadályozzák, hogy szakmája irányítója legyen, szinte védtelenül kiszolgáltatva küszködik „a hivatal packázásaival szemben”. Mátrai László ezzel kapcsolatos keserű észrevételeit Csanak Dóra nyomán idézi Vekerdi, kifakadván, milyen ostoba és kicsinyes, szakmai hátrányokat okozó döntés volt elutasítani Fülep kiemelt nyugdíj iránti kérelmét.
    Mégis, vagy talán épp ezért: „FL kiterjedt levelezéséből a legszebb tanulságok egyike, hogy ’ötvenes évek szindróma’ ellen oltalmazhat, ha meg nem is mindig védhet az értelem, a szolidaritás, a barátság.” E szindrómán nem egyetlen politikai kurzust értünk, hanem a mindenkori élet- és szellemellenes áramlatok sokaságát, a rosszindulat, a cezarománia folytonosságát. A mesterek, barátok, tanítványok csoportjai, de még a fogalmuk, a kategóriájuk is szüntelen alakulásban van. Fülep szellemi kortársairól szólva évezredek távlatában kell gondolkoznunk, kor-fogalmáról éppen Vekerdi írt emlékezetes tanulmányt (A korprobléma Fülep Lajos írásaiban. In: Fülep Lajos emlékkönyv, 1985). Önértékelése szerint az élők között nem voltak a szó szokásos értelmében vett mesterei, de például Vajda Kornél kérdésére – már öregedőben – bepillantást nyújt abba a törzsanyagba: „Ami nekem már nem olvasmány, hanem életem része.” (FL Lev., VII. 282.) Ennek a levélnek és a hozzá kapcsolódó jegyzeteknek megvilágító hatású kommentárjában Vekerdi a tudománytörténet egyik nagy kérdéskörébe emeli Fülep intellektuális rokonszenveinek személyes életrajzi aspektusát: „a tudományfilozófia-szociológia mostanában kezdi felfedezni, hogy a nagy Professzorok tanítványai lassan munkatársakká, majd barátokká válnak. Így keletkeznek a nagy tudományos iskolák. (Boldogabb tájakon állam s patrónusok által támogatva. FL esetében országban-világban szétszórva. Akik folyton a tervezett nagy művet kérik számon FL-től, gondolhatnának erre is.”)
    Baráti köre az „itáliai hazatalálás”, majd itthon a Vasárnapi Kör összejövetelei idején alakul ki; korai kapcsolatai (férfiakkal és nőkkel) hűséges természetre vallóan tartósaknak bizonyulnak, és könnyen fölfrissülhetnek. Ha szellemi szükségét érzi, ő keresi meg a neki való partnert (Ady, Illyés, Németh László), máskor inkább őt fedezik föl a fiatalabbak, s ha a kellő tájékozódás megerősíti a szövetkezési szándékot, életkori különbségtől függetlenül nem késlekedik csatlakozni. Középiskolai és egyetemi tanítványai válhatnak bizalmas barátaivá, elérhetik, akár túl is szárnyalhatják tudományos pozícióban, nemzetközi karrierben, mindig mesterüknek vallják, vesszőparipáit is megértik, elfogadják. Hálás téma lenne elidőzni a kapcsolatok alakulásának változatainál, de most csak Weöres Sándor esetét idézzük emlékezetünkbe. Az irodalmi legendárium részei lettek a fenegyerek zseni és a kéziratait piros ceruzával „javító” (magyartalanságokat gyomláló) Mester remekül megkomponált viccelődései és kölcsönös tisztelet- és szeretet-kifejezései, de Vekerdi ezek rovására hosszabban foglalkozik Fülepnek Károlyi Amy Emily Dickinson-fordítását buzdító figyelmével, amely önmagában vett értékén kívül a gáláns megbecsülés gesztusa is a szertelen nagy költőt megszelídítő asszonyi helytállás iránt. Ide kívánkozik még a sok közül magának Vekerdinek a kapcsolata Fülephez. Szóbeli és írott beszámolók tanúsítják, hogy szerény magabiztosságot hatalmas tudással ötvözve milyen kétségbevonhatatlan autonóm tekintély volt a kései Fülep körül rendszeresen összegyűlő közösségben. Egy helyütt mégis lefokozza, alulnézetből groteszkké stilizálja szerepét. Egy rossz emlékű pillanatot idéz föl és merevít ki, amikor „nem valami elismerő” véleményt mondott egy Fülepnek ajánlott Kondor Béla grafikáról. „A Professzor úr mérgesen förmedt rám: ’Hát nem látja, hogy ő Don Quijote? Most már persze láttam, de már késő volt.” Fülep azonban megkülönböztető szeretettel nyilatkozott Vekerdiről. Egy publikációját ilyen elragadtatottan dicsérte: „Hát most már igazán nem tudom, hogyan bámuljam magát, aki orvos, matematikus, és ír olyan történelmi dolgozatot, amilyet ebben az országban még nem publikáltak.” (Fodor András: Ezer este..., II. 572.) Legjobb ismerői sem igen hallottak ilyen felső fokú minősítést Fülep szájából.
    Fülepet prófétai harag is jellemezte, nyers kifakadásaitól, a kiközösítéssel járó haragjától, erkölcsi szigorától volt okuk szorongani méltatlan ellenfeleinek, de még gyanútlan híveinek is. Ügybuzgóságot, tettrekészséget, hajlíthatatlanságot és szavatartást követelt meg parókiájában éppúgy, mint országos tekintélyű nagy emberek körében. Radikális döntéssel szakította ki magát a Válasz szerkesztőségéből 1934-ben, összekülönbözött Bajcsy-Zsilinszkyvel, Móricz Zsigmonddal akár. Vekerdi nem feltétlenül ért egyet az indulatos reakcióval, de a mindenkori hátteret ismertetve próbálja megértetni. Így jár el – fontoskodó döntőbíráskodás helyett – eldönthetetlennek vélt viták interpretációjában is: „két különböző szférában” beszélnek a felek Fülep és Kner, a „próféta” és a „polgár” dialógusában, vagy az Illyéssel folytatott eszmecserében az egykéről, vagy mindkét oldalon súlyos érvek (bár különbözőek, sőt ellentétesek) sorakoznak föl Fülep és Füst Milán leveleiben a magyar nyelv fejlődéséről és műveléséről. Nem titkolja Vekerdi, hogy kettejük értékrendje olykor fontos szellemi tünemények megítélésében különbözik (például Németh László, Karácsony Sándor és mások megítélése), de ezt a természetes sokszínűség derűs elfogadásával veszi tudomásul. Ahol lehet, kiemeli Fülep értékfölfedező hajlamát, erőfeszítéseit a jó ügyek híveinek összefogására: Knernek kitűnő írók műveit ajánlja kiadásra, tompítani igyekszik az ellentétet Elek Artur és Füst Milán között, békítőként közvetít az egymást nem túlságosan kedvelő Kerényi Károly és Tolnay Károly között. A könyvvé formált recenziósorozat egyik legemlékezetesebb mellékalakja Kerecsényi Zoltán dabi református lelkész (Fülep szerint „a legjobb kedélyű kálomista esperes”), aki legnehezebb bajai, megpróbáltatásai között is megnevetteti s példát mutat a hivatalnoki pályán nélkülözhetetlen humorra és „békéltető jó szándékra”.
    Ezek a derűsebb vonások a komor géniusz portréján engesztelő mellékszólammá erősödnek azokban az epizódokban, amelyek Fülep emberközeliségét, meghitt szokásait, ajándékozó hajlamát bizonyítják a levelezés kötetei alapján. Ismeretes, hogy a vérrokonságnál többre becsülte a szellemi és munkatársi rokonszenvet és barátságot; a magyarság értékfogalom volt számára, népszeretete nem ismert ajnározást és kedvezményező elfogultságot. De anyját gyöngéden szerette, és a prófétai vonásokat patriarkális érzelmek egészítik ki jellemében, nemhiába hivatkozik elragadtatással Arany János életképeire, A laci-konyhára vagy a Buda halála tündéri hun-magyar palotájára. Vekerdi szívesen elidőz a Zengővárkonyba meghívott látogatók fogadásának ceremóniájánál, Fülep ajándékküldő szokásainál, a méz vagy a gyümölcs csomagolásának aprólékos részleteinél. A második világháború után Várkony és Budapest között ingázó „ládák” jelentőségéről olvassuk: „effektív megélhetési segítség gyanánt is szolgáltak vagy legalább néhány ünnepi jó falatként, mint egy őskeresztyén szeretetvendégség, valamilyen imaginárius agapé, a testtel együtt a hit táplálására”. Egykori zengővárkonyi híveinek gondjait és megsegítésük lehetséges módját Császár János kántortanítóval tanácskozza meg levélben. Gondosan kiválasztja az ottani bizalmasainak küldendő könyveket. Az ötvenes években névtelen adományokkal segíti a rászorulókat. Nem tesz különbséget névtelen kisember és országosan ismert üldözött közszereplő között. A negyvenes évek elején zsidó barátai védelméért követ el mindent, ami a civil kurázsi szellemében lehetséges, az ötvenes években szó szerint követi a krisztusi morál tanítását: Csanak Dóra nyomán Vedkerdi hangsúlyozza, hogy akadémikusként olyanokon is segített, „akik nemcsak hogy nem tudtak róla, de munkájuk és FL róluk alkotott véleménye alapján nem is számíthattak rá”.
    Fülep élet- és jellemrajzának – a levelezésre koncentrálónak is – állást kell foglalnia a főművel, a kéziratos művészetbölcselettel kapcsolatban. Vekerdi tételes kinyilatkoztatástól tartózkodva azt sugallja, hogy a nagy szellemi teljesítmény létrejött, megvan, ha nem is a szó akadémiai–tudományos létmódja és értelmezése szerint, hanem eleven tanításként, a példakövetésre sarkalló attitűdben, érett művek és szóbeli tanítás egységében, gondolatokkal körülbástyázott és gyakorlatban igazolt egzisztenciális hitelességben. Babus Antal kitűnő könyvét méltatva (Tanulmányok Fülep Lajosról, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, 2003) egy ponton következetesen korrigálja és kiegészíti a szerző gondolatmenetét: nevezetesen a Miért választotta Fülep Lajos a magyar falut a világvárosok helyett? című dolgozat végkövetkeztetése dolgában. A vidéki lelkész életforma választásában nemcsak a természethez és az áttekinthető emberi közösséghez (gyülekezethez) való vonzódása vezérelte, hanem – Vekerdi szerint – „az elmélyülő teoretikus kutatómunka lehetőségének a reménye” is. „Hallgatása mögött – amennyiben egyáltalában hallgatásról beszélhetünk – inkább a Szó nagyszerűségének, az egész szóra találás nehézségének az érzete húzódhat tán meg. [...] még súlyos gondjai közepette, még betegen is vállalta az írás kockázatát, ha csak egy kicsit olyannak ítélhette a körülményeket, hogy értelmét látta; az utalásokból és a könyvkérésekből pedig jól látható, hogy a művészetek történeti jellegzetességeinek és esélyeinek a filozófiáját megalapozó művét egész életében, szakadatlanul írta, még ha szükségképpen csak töredékek készülhettek is el belőle.”
    Ez a fölismerés vezérmotívumszerűen vonul végig a köteten, s más visszatérő témákkal szövődik össze vagy elegyedik cserebomlásba. A különböző időszakokban, több nemzedékben ismétlődően bukkannak elő kimagasló egyének vagy elit csoportok, akiknek éppen Fülep igazságaira van szükségük, s amit jelentenek számukra, az nem torzó és töredék, hanem eligazítás, útikalauz „sorskérdéseikhez vagy létkérdéseikhez”. Vekerdi a többi között egy lelkendező festő véleményét idézi 1942-ből: „Annak a nemzedéknek vagyok egyik tagja, amelyet az Ön próféciája nevelt fel s vezeti tevékenységét. Ha látná Ön eredményeinket, el nem hinné, hogy a Magyar művészet, Dante, Művészet és világnézet stb. írója, ma a legidőszerűbb és legnyugtalanítóbb probléma sorainkban.” Egy korai publicisztikai írásának A jövő nemzedéke címet adta Fülep, de évtizedek során így nevezhető évjáratok egész sora csatlakozott hozzá egyetlen megjelent könyv és néhány hozzáférhető folyóirat-közlemény szuggeszciójára. A levelezésben a recepció történetének más metszeteivel találkozunk, mint a nyomtatott kritikákban, intimebb s többnyire spontánabb véleményekkel. Vekerdi úgy elemzi a kései Fülep előadásait, cikkeit és interjúit, meg a rájuk reflektáló leveleket (például az Izsó Miklósról, Derkovits Gyuláról, Csontváry Kosztka Tivadarról szóló írásokat vagy a Rembrandt és korunk címűt), hogy tapinthatóvá válik a kérdésfölvetés egyetemes horizontja, művészetfilozófiába ágyazottsága. Gondosan elmélyed Fülep könyvbeszerzési elveiben és gyakorlatában; a kiszemelt szerzők és címek rovatában is találkozhat az olvasó jóegynéhány üdítő meglepetéssel (ilyen Fülep kivételes tájékozottsága a nemzetközi Svejk-bibliográfiában), meggyőzően domborodik ki a könyvügyletekkel megbízott tanítványok elkötelezett szellemi együttműködése – elég, ha Lőrincz Ernő, Csanak Dóra és Vajda Kornél kreativitására gondolunk. S talán a legfontosabb tanulság, amit egyébként a Fülep hagyatékát leltározó Csanak Dóra könyvjegyzéke is alátámaszt: túlnyomó többségben olyan könyveket rendelt és őrzött meg, amelyekre a művészetfilozófia részletmunkálataihoz, kidolgozásához volt szüksége.
    Összefoglalás helyett, befejezésül és búcsúzásul álljon itt egy hoszszabb levélrészlet, amelyet Fülep 1945-ben írt Mándy Stefániának és minden bizonnyal Vekerdi Lászlónak a szívéből szól, azért idézi teljes terjedelmében: „...nagyon örültem levelének, nagyon jól esett. Huszonöt éves belső emigrációmban néha néha fénylő pont az ifjúság időről-időre való jelentkezése volt. Ezt a jelentkezést kezdettől fogva mértéknek tekintettem. Nem a tehetségének: másénak; azénak, hogy akadt olyan ifjúság, amely elégedetlen volt a meglevővel; valami mást keresett, nem mert tudta, hogy valahol van más is, hanem mert szüksége volt rá; s hogy’ hogy’ nem, kerülő utakon, véletlenek révén olykor eljutott hozzám. De nem ez fontos, még nekem se, a személy ebben nem fontos; nélkülem talán talált volna mást. Az a fontos, hogy keresett, hogy elégedetlen volt. Mert hiányolta, mint Ön is, mint írja az emberséget. És nem nyugodott, amíg meg nem találta, vagy úgy nem vélte, hogy megtalálta. Hogy mást is megtalált-e nálam, nem tudom, ezt hiszem, hogy igen. Nem sok, de néhány tanítványom él itthon és szerte a világban, némelyik már nem ifjú, de a hűsége változatlan. S ez a hűség szintén nem nekem szól, én csak közvetítője vagyok: az emberségnek. Jó tudni – s ezért örültem az Eszmélet írója jelentkezésének, – hogy az elégedetlen ifjúság nem fogy el, akkor se, amikor látszólag kevesebb az oka az elégedetlenségre. Nem fogy el az, amelyik tudja, hogy az emberség nem lágyság, poltronság, kíméleteskedés, hanem keménység, s ha kell, kíméletlenség is. Mert mindig igazság, tehát maga, s mások iránt.” A bekezdés kulcsszavai: emberség és igazság; szilárd alapkövei, sugárzó normái a két nagy mester példájának és tanításának. (József Attila Megyei Könyvtár, Új Forrás Könyvek, 2009)