Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2008. 8. sz.
 
 
 

GABORJÁK ÁDÁM

 

Egy húsmutatványos legendája

 

„Kinek kell a hús?”1 A történet fogságában, avagy szöveg vs. történet 

Darvasi László prózai szövegei kapcsán a legtöbb szó a szövegirodalom és a történetközpontú irodalom vitájáról esett. S talán éppen emiatt a rendkívül erős kanonizáló szándékkal bíró tanulmányok a történet és a történetmondás rehabilitációját látva Darvasi szövegeiben könnyelműen egy olyan sorban helyezték el a szerzőt és szövegeit, melynek képviselői (pl. Háy János, Szijj Ferenc, Láng Zsolt, Krasznahorkai László, Márton László) látszólag mind a történet visszaszerzésében érdekeltek szemben a posztmodern fragmentált szövegeszményével.2 Bár a kritikai hangnem igencsak hullámzó, azért mégiscsak megőrizte fő csapásiránynak a történetről-nem történetről folyó vitát,3 így mindig van, aki kényszeresen azt mondja, hogy van valami, s mindig van, akinek azt kell mondania, nem az van, hanem más.4 Természetesen az 1999-es A könnymutatványosok legendája kapcsán is előkerült ez a problematika, ám ezúttal valami kompromisszum látszott kibontakozni. Szinte kivétel nélkül mindenki a nagy történet(mesélés)ről való lemondásról kezdett el beszélni, s belátta: Darvasi talán valóban nem is hozott vissza semmit, vagy ha mégis, akkor nem úgy, ahogy eddig gondolták. Ennek következtében nagyobb hangsúly tevődött annak vizsgálatára, hogyan képzi a regény narrációja a nagy és koherens történet szimulákrumát, illetve hogyan burjánzik ez a fragmentált szövegvilág és narráció, esetleg milyen műfaji intertextusokat (pl. legenda, erdélyi emlékiratírók) mozgat meg, vagy hogyan írja felül a retorika a narrációt.5 A történetről folyó vita tehát, bár kissé lezárhatatlannak tűnik, végül nagyon fontos észrevételekkel gazdagította mind a Darvasi-olvasást, mind a regény értelmezési lehetőségeit.
      Jelen írásomban azonban szeretnék egy újabb, az eddigiektől némileg eltérő megközelítést javasolni, mely a test és az érzékiség különböző reprezentációit állítja vizsgálódási horizontjába. hiszen a novellák és a regény csak úgy hemzseg a testi és érzéki jelenetektől, a beavatás-szerű szeretkezésektől, testi váladékoktól, párolgó női ölektől, kiömlő férfimagoktól, vagy pedig lépten-nyomon levágott végtagokba, hullákba, esetleg az élők sorába visszatérő halottakba botlunk. A kritikusok természetesen itt-ott reflektálnak erre, mintegy jelezve a téma fontosságát, ám módszeresebb értelmezések még nem születtek, éppen ezért úgy vélem, érdemes lenne ebbe az irányba is bővíteni a recepciót. Ezzel természetesen nem az eddigi kritikai meglátásokat vitatom, hanem mindössze egy új szempontot szeretnék bevinni a Darvasi-olvasásba, vagy ahogy Szilasi László korábban fogalmazott a történet visszatérését önfeledten ünneplők ellenében: „Hogy világos legyen: problémám nem az (enyémtől eltérő) elvárások léte, vagy hogy a Darvasi-szöveget történetként lett szokás olvasni, hanem hogy az egyéb előfeltevésekből születő olvasatok eddig kevéssé kaptak hangot, s hogy így Darvasit úgyszólván kizárólag történetként lett szokás olvasni. Az egyféle olvasás pedig, legyen az bármilyen, elszegényíti a szöveget is és az olvasót is. Ez pedig szerintem senkinek se jó.”6 Valóban nem, s mégiscsak az a fontos, hogy Darvasit lehet olvasni.
      Jelen írásomban mindössze A könnymutatványosok legendájára fókuszálok majd, előbb azonban általánosságban jellemzem majd a Darvasi-prózában megjelenő testképeket, hogy ezen belátások alapján értelmezzem a nagyregény egyik kulcsfiguráját, Pep Velemirt, a törpe húsmutatványost.


     
Felforgató testek Darvasi prózájában


Mint fentebb említetten, a novellákat és a regényt olvasva számos példát találhatunk a különböző testábrázolásokra. Már az első teljesen prózai szövegeket tartalmazó kötetben (A veinhageni rózsabokrok) például meghatározó szerep jut az apák és a különböző nőalakok testének, valamint a „szűz, kopasz” én-elbeszélők ehhez való viszonyulásának (Kalaf áriája, A wittembergi kőtörők, A hegyen). A nagyregény előszövegének tekintett A Borgognoni-féle szomorúság a kritika elmarasztalása7 ellenére mégis fontos lehet egy olyan megközelítés számára, mely a testreprezentációkat vizsgálja, a rövid történeteket ugyanis éppen a különböző testrészek és testnedvek szervezik tematikus rendbe (Az angyalok könnye, Könnyek verse, Az iglói könnyevő, A könnymutatványosok stb.). Vagy gondoljunk magára Borgognonira, aki arra a kérdésre, hogy „vajon sikerült-e az Istennek visszatérnie az  emberből, vagy még mindig ott bolyong”, egy kora újkori anatómushoz hasonlóan a test megmetszésével, felnyitásával válaszol.8 Ez a fajta gondolkodás A Kleofás-képregényben azzal bővül, hogy többnyire orvos-elbeszélőkkel találkozhatunk, hiszen hol egy nyugalmazott orvos-igazgató (A fuldai Kékvízesés), hol egy törvényszéki orvostanonc a narrátor (A Zord Apa, avagy A Werner-lány hiteles története). A sort pedig csak folytatni lehetne a 2000-ben megjelent Szerezni egy nőt háborús novelláival, ahol a legtöbbször a (halott) nők figurái körül épülnek ki a történetek (Baba Franciska, Anna-Mária Mohács). Ezt a testképet csak erősíti, hogy a valamilyen testi hiányossággal (vakság, bénaság, magány, impotencia) rendelkező szereplők többnyire a társadalom szélére sodródott, vagy eleve marginális pozícióban lévő figurák (korboncnok, gyilkos, művégtag-készítő, sírásó, erdei favágó), akik képtelenek homogén identitások kialakítására.9
      S a szóban forgó 1999-es nagyregény, A könnymutatványosok legendája sem tűnik kivételnek, mivel nemcsak a különböző történetszálakat vette át az említett előszövegből, hanem azok sajátos testszemléletét is továbbgondolta. Az öt „sírásművész” eleve ragacsos, véres testnedveikkel mutatványoskodik, de számos hasonló figurával találkozhatunk: ott van például a vulvájával diót törő Irina, a hússal mutaványoskodó gnóm törpe, Pep Velimir  a Halált a hatalmas, kemény nemi szervével elkergető Angeló, aki később a Kurvák Királya lesz, vagy éppenséggel Rudica, akinek „olyan játékos csiklója van, mely vetekszik egy átlagos férfitag nagyságával [...] éppen csak nemzésre alkalmas mag nem lövell belőle” (150.). De nem feledkezhetünk meg Absolon Demeter úr repülő ürülékéről sem, mely a könyv legvégén elmossa Buda ostromát, s így egyfajta ironikus megtisztulásnak is hat a szöveg zárlatában.
      Az itt felsoroltak alapján már egyáltalán nem meglepő, hogy Darvasi stílusát is egy állandó jelleggel analizáló, történeteket felszabdaló, majd újra összevarró boncmesterhez szokás hasonlítani10, s hogy recepcióban sok olyan szöveghelyet találhatunk, melyek a szövegek taszító, normasértő hatását, vagy karneváli világát hangsúlyozzák.11 Ez az elgondolás a nagyregény befogadását is nagyban meghatározta, s ennek következtében a szövegvilág heterogenitása mellett hangsúlyosabbá is vált a regény csodás, fantasztikus volta: „Az olvasás közérzetét izgalom, derülés, kíváncsiság, ráhangolódás, könnyedség és melankólia alakítja. [...] Az olvasó képzelt univerzumának része lesz ugyanakkor az elborzadás is az aljasság világtörténetének a végeken zajló, lokális, kelet-európai, balkáni, kis-ázsiai változataitól. [...] Rabelais-t, túlzásait és Gargantuáját idézi a testiség forszírozása [...] a testi szükségletek hiperbolisztikus megjelenítései a groteszk torzítás, humor, irónia, hiperbola, megbotránkoztatás gesztusaival építkeznek.”12 vagy „[A] regényszöveg jelentős részében a »valós« (Iser) az asszociáció, az irreális összefüggés (fantasztikum), az alogizmus (groteszk), az analógiás kapcsolat (metafora, szimbólum) felé billen. [...] Szent és profán, bűn és jóság szétválaszthatatlanul kavarog Darvasi regényében. Művének az elbeszélés szövetébe simuló reflexív rétege a tarka és kegyetlen emberi létet érzékelteti, melyben a csetlő-botló hősök egyszerre szívják be a vér szagát és a rózsák illatát.  [...] Kegyetlenkedésekről, válogatott halálnemekről olvasunk ebben a mérhetetlen szomorúságot árasztó regényben.”13
      A regény (és a darvasi szövegek) egyik fő jellemzője tehát az olvasó kizökkentése, valamint az értelem meghaladása egy olyan groteszk világ megalkotásával, melyben a test felforgató, taszító képe jelenik meg. Ezek a testek azonban mindig újraértelmeződnek az elbeszélések során, vagy ahogy Bazsányi Sándor mondja, a testek spirituális felmagasztalódásáról van szó.14 Az ellentétekre építkező ábrázolásokra jó példát nyújthatnak azok a szövegrészek, melyek az ember meghatározására, definiálására törekednek. Ilyen például a Szerezni egy nőt bevezetőjében az a rész, melyben kiderül, az ember egyszerre teremtődik az égben és a föld sarában („Az ember sűrű, sötét és ragacsos anyag, afféle szaftos kis pörkölt, amit az égben találtak ki, de aztán jobb híján a föld sarából főzték.”15), tehát egyszerre található meg benne a szakrális és a profán szféra. Vagy pedig A zord apa, avagy a Werner-lány hiteles történetében az a jelenet, mikor a narrátor törvényszéki orvos nagybátyja elmereng egy frissen felakasztott hulla felett: „– Milyen különös, milyen megnyugtató [...], hogy egy akasztott ember ondójából akár újra népesíthető a világ.”16 Az emberi hullából, illetve az ember testből és annak ragacsos anyagi részeiből ezek szerint egy teljesen új világ, s persze metaszintre helyezve, egy új szövegvilág építhető fel.  S éppen e kettőség miatt lesznek rendkívül heterogének a testábrázolások: nemcsak egyszerűen fiziológiai működésük közben ábrázoltatnak, hanem a metaforizáció és a különböző mitológiai-biblikus intertextusok mozgatásával mindig valamilyen többletjelentésre tesznek szert. Az efféle reprezentációk tehát nemcsak a taszítást érhetik el, hanem az ideológia által létrehozott határok megsértésével a test és a testiség újragondolására is késztethetik a befogadót.17
      Egy elméleti síkra helyezkedve viszont azt mondhatjuk, a Darvasi-féle testábrázolások a kristevai abjekt-, illetve abjekció-fogalmához18 állnak a legközelebb. Természetesen Kristeva is beszélt a szentség és a taszító abjekt kapcsolatára19, mégis sok szempontból lényeges, hogy a kritikai diskurzusban legtöbbször a bahtyini karnevál-elmélet merül fel párhuzamként, hiszen a test hasonló módon reprezentálódik a karneváli ünnep során (gondoljunk csak a terhes öregasszonyra). A karneváli testek a Rend és a Struktúra megsértései, ugyanakkor pedig a Teremtésről, vagy az univerzumról való tudás megmutatása és bővítése is csak ezen a jelölőn keresztül történhet meg.20 A szövegek olvasása-értelmezése során a kristevai abjekcióelmélet mellett egyáltalán nem mondhatunk le a bahtyini karneválkoncepció tanulságairól, belátásairól sem.21
      A továbbiakban az itt részletezett interpretációs gondolkodás kontextusában fogom értelmezni A könnymutatványosok legendájának egyik leggroteszkebb figurájának, a púpos törpe, Pep Velemir (született Jancsó Farkas) történetén keresztül.
     

Pep Velemir, a törpe húsmutatványos

Pep Velemirt viszonylag könnyen lehet röviden jellemezni, hiszen a szöveg egészében megőrzi alapvető attribútumait. Mindvégig úgy jelenik meg a szövegben, mint a Rend és a Struktúra kicsúfolása. Egyszerre a fiatalság és az öregség, a kezdet és a vég, az élet és halál szimbóluma, azaz egy kétértelmű, abjekt szubjektum.22 Egyfelől törpe, ami már eleve a megszokott, normatív testképektől eltér, ezt a rendellenességét pedig csak fokozza, hogy púpos és bár alig tízéves gyermek, mégis „ha a reggeli fényben ötvennek néz ki, akkor este hatvanötnek” (184.). Megjelenésének ezt a karneváli voltát már „megszületésének” körülményei is jól érzékeltetik, ugyanis Pep Velemir abból a Jancsó Farkasból születik meg, aki nyolc éves korában éppen a világ legmagasabb diófájára, egy par excellence világfára, mászik fel, ahonnan a kozmosz határainak elérése után le is esik, s törpeként kell tovább tengetnie életét.23 Születésének rituális jellegét csak erősíti, hogy eleve egy átmeneti (liminális) időszakban, József napján, azaz a tavaszi napéjegyenlőség idején üldögél kint a fa alatt, mikor az egész világ változóban van. Az identitásában bekövetkező váltást, illetve törést pedig maga a név elvesztése, megváltozása is jelzi.24 Új nevének jelentése ugyanis eleve ellentmondásban van a megjelenésével (Velemir = ’Nagy béke’), sőt, csakis e név negatív tartalommal bír, mivel a „fekete képű balkániak rikoltozzák, ha örök életre akarják sérteni a másikat” (164.). Megjegyzem, a testi eltorzulásoknak, csonkolásoknak mindvégig beavatás-szerű szerepe van a szövegben, gondoljunk csak Pilinger Ferencre, aki a nemiszervének elvesztése után lehet csak könnymutatványos.
      Pep Velemir az identitásában keletkezett felfordulásra reagál is egy adott ponton, mikor először azonosul új énjével, azaz először mondja ki nevét anyja előtt: „Nevem Pep Velemir. És talán összekeveredett bennem az idő” (164-65.). Valóban az idő kizökkent Pep Velemir életében, s ez testi torzulásaiban figyelhető meg leginkább. Mint fentebb említettem, a gyermeki belsőt paradox módon egy öreg púpos törpe teste borítja: „[A] gyermek arcát ráncok, durva gyűrődések és mély barázdák szabdalják, mint aki hirtelen öregebb lett a szüleinél is. [...] Előbb diónyi gumó nőtt a gyermek lapockája alatt. [...] A dudor egyre nagyobb lesz. Alig néhány év telik el a szörnyű zuhanás után, s a gyermek otromba púpot visel a hátán. Az arca és a teste is olyan, akár egy ötven éves emberé. Májfoltos és ráncos, s mint a rossz írópapír, lötyög a bőre.”(165.) Az idézet jól mutatja azt is, ahogy a vesztét okozó diófa egyre inkább beépül a testébe, jelet hagy rajta, mondhatni, fokozatosan azonosul vele, s az sem mellékes, hogy éppen ebben a púpban dobog a szíve. Kezdetben ugyanis egyáltalán nem hallja a szívdobogását, csak ugyanazt a csendet, amit a diófán mászva, s „kínzó ürességet érez, mintha a testében terpeszkedne az éjszaka, de csillagok és Hold nélkül” (166.). Ennek következtében kísértetként, (élő)halottként ismer önmagára25, s ezért végezni akar önmagával úgy, hogy a hatalmas diófa lábánál egy sírt ás magának. Pep Velemir tehát meghalni tér abba a földbe, ahol megszületett, s ezáltal a föld egyszerre fejezi ki metaforikusan az életet adó „anyaméhet” és a halált szimbolizáló sírt. A törpének ezért legalább annyi köze van az éghez, mint az alvilághoz. A sírból viszont a könnymutatványosok kiemelik, s mintegy szimbolikusan is újjáélesztik azzal, hogy megmutatják neki a púpjában dobogó szíve hangját. Ráadásul vágyakat adnak az életének: Goran Dalmatinac fagyott könnyeiben megpillanthatja azt a nőt, akit majd később ő rak össze különböző testrészekből, Aaron Blumm pedig elülteti benne a Velence iránti vágyakozást („Jártál-e már Velencében?”). Ezzel tulajdonképpen egyszerre életre keltik, de végső halála felé is útnak indítják. Tudjuk, a nő nem más, mint a „halálos ellensége”, Velence meg az a hely, ahova már csak holtan fog eljutni. De aktuálisan ez elég ahhoz, hogy kissé mániákusan és kényszeresen ugyan, de éljen.26 Fontos megjegyezni, Pep Velemir kalandozásai során többször megjárja az „alvilágot”. Mikor kémkedni küldik a pestises Pozsonyba, bedobják egy hullákkal teli pincébe, így szimbolikusan újra lejut a holtak világába, ahonnan újra a könnymutatványosok vezetik ki (275-76.), majd röviddel ezután a magyar katonák elfogják és felakasztják, de túléli (279-80.). A halál legyőzése ezért erősen isteni attribútumokat rendel személyiségéhez, ami némileg ellentmondásossá teszi annak megítélését, miért kelt undort az élőkben. Ezek az attribútumok még erősebbé válnak azzal, hogy mielőtt továbbállna a sírtól bosszúból még kivágja és elássa a „világ legnagyobb fáját”, irritáló ellentétpárját, ami egyszerre fosztotta meg korábbi vágyaitól és szabta meg életének határait, hiszen ő még „ennek a dög fának az árnyékánál se ment tovább eddig a világban”.27 Az élet folytatásához először a korlátokat dönti le, s múltjától szabadul meg. S ebből a szempontból lényeges, a fa végül összemegy, hozzá idomul Pep Velemirhez, ráadásul a törpe saját sírjába helyezi a kidöntött fát, mintha saját alteregóját temetné el. Nem mellékesen munkája hét napig tart, így egész cselekedete értelmezhető úgy is28, hogy szembeszegül a Teremtéssel és az égi hatalmakkal, miközben a Rendet és a Törvényt szimbolizáló fát dönti ki.29 Sőt, ez a félresikerült gnóm törpe mint egy isteni lény önhatalmúlag kezd el életről és halálról dönteni.30
      Az említett sírjelenet ugyanakkor azért is fontos, mert már az első találkozásuk után hasonlóságot érez a könnymutatványosokkal a kísértet-létben31, s akárcsak megmentői, később ő is körbeutazza a világot és gyakran dolgozik mutatványosként, ami csak tovább erősíti a hasonlóságokat. A szöveg során tehát nemcsak vertikálisan járja meg a világot, hanem horizontálisan is, ami csak tovább erősíti mitológiai vonatkozásait. Valósággal „[m]egszállotja lesz a vándorlásnak” (184.)32, s talán ő utazza be a legnagyobb teret a könyv során. Bejárja egész Európát (pl. Hollandia, Lotharinigia, Spanyolország, Prága, Bulgária, stb.), s majdnem eljut még az Braziliába is, de ledobják a hajóról, mert a „portugál tengerészek, kikről ez idő tájt terjed el, hogy a legnagyobb csókmesterek a világban, semmiképpen sem tűrhetik, hogy ilyen idegesítő alak utazzon velük az Újvilágba” (185.).33
      A kis gnóm törpe azonban nemcsak tér és idő, élet és halál, fiatalság és öregség között lebegő figura. Utazásai során egy adott ponton a nemi identitása is némileg összezavarodik. Mikor Bulgáriában egy sátorban megerőszakolja Ibrahim Galaburdi subacsi janicsár34, teljesen elbizonytalanítja férfi identitását: „Úgy érzi, át kell gondolnia az életét, hogyan és miképpen legyen, ami lehetséges, hiszen mégiscsak az ártatlanságát vesztette el [...] és közben azon tűnődik, hogy most így kell élnie tovább. Jól van, elvégre titokban is tarthatja. Milyen szerencse, hogy a férfiember segge lukán nincsen hártya! Pep Velemir a méreteitől függetlenül férfinak tartja magát, s bár nőszeméllyel dolga valóban nem akadt még, azért éppúgy ismeri a férfiasság minden törekvését, szeszélyét és játékosságát, mint a nálánál kétszer nagyobb és tapasztaltabb emberek.” (289.) A betegségéből pedig a mitikus Felhőfalván gyógyítja ki egy asszony, aki mindezek után kézzel kielégítve beavatja a nő és a férfi közti szexuális kapcsolatba is. S ami a legfontosabb, bebizonyítja férfiasságának életerejét azzal, hogy a törpe férfimagjával eteti a galambokat, s ezáltal visszaadja, avagy újra felruházza férfi identitásával: „Az asszony mosolyog. Letolja a törpét a lócára, a gatyáját újra megoldja, s a hímtagját óvatosan kezébe fogja. Nem mozgatja, nem rázogatja, csak tartja óvatosan. [...] Pep Velemir fölsóhajt. Kicsi teste megfeszül, eltátott szájjal lihegni kezd, aztán mintha megütötték volna, hatalmasat rándul. Készen is van. Az asszony a tenyerébe pillant, s kilép a ház elé. Kezét a magasba tartja. Galambok röpülnek oda, s úgy csipkednek az asszony tenyeréből, mintha búzamagot tartana az ég alá.  – Látod – mondja Pep Velemir felé fordulva –, nincs nagy bajod, ha esznek belőle” (291.). Ebben a részben egyrészt nagyon érzékletessé válik a Darvasi-féle testábrázolás, mikor kihasználódik egy testrész elnevezésében, etimológiájában rejlő metaforikus potenciál, s arra épül maga a jelenet. Ugyanakkor érdekes módon az, hogy a galambok, akik egyben a Szentlélek metaforái is lehetnek, esznek Pep Velemir magjából, értelmezhető úgyis, ezzel az égi szféra valójában befogadja, elismeri a marginalizálódott törpét, aki hol rombol, hol pedig húsmutatványosként alkot.
      A törpe tehát a történet során állandó jelleggel az egyik identitásból a másikba csúszik, s ilyen köztes, meghatározhatatlan szubjektumként csak undort, félelmet, abjekciót vált(hat) ki környezetéből, melyet nemcsak a megjelenése vált ki, hanem kíméletlenül „sivító” hangja is.35 Ez a hang voltaképpen azonosítható a kristevai szemiotikus36 modalitással, mivel ez szintén csak a félelmet, undort, taszítást kiváltó abjektet közvetít az emberek számára. A hang gyakorlatilag megfosztja a normális kommunikációtól a törpét, hiszen mondanivalóját mindig aláássa, lerombolja, s ennek következtében az emberek képtelenek a szöveg jelentésére figyelni, mert a hang mindig visszarántja őket a szemiotikus regiszterébe. Abszolút ironikussá és komikussá majd akkor válik ez az egész, mikor már a „pokol katonája”, a soproni néma ördög, valamint a könnymutatványosok is megborzongnak a hangjától.37 Azonban korántsem mellékes, hogy mi az, amit el akar mondani. Pep Velemir ugyanis húsmester, aki hússal mutatványoskodik A húsról alkotott „filozófiáját” részletesen is kifejti az egyetlen olyan alkalommal, mikor hagyják „sipítozni”, ez pedig nem más, mint a Pilinger Ferenccel kissé nehezen összehozott beszélgetése, ezért érdemes ezt részletesebben idézni:
     

„Van tudományom, vitéz úr. A hús a tudományom, hogy nagyon tudok húst dobálni. De csak a büdös hús kell. Ami zöldül, buggyan a lé rajta, és beköpte a légy is. Látom a romlás fátylát rajta. Látom, hogy már nem emlékszik, hogy élt. Ilyenkor, mint egy gazdag úr, olyan vagyok. Gazdagság vagyok, uram. Enyém a világ [...]. Megyek, édes vitézem, haduram. Lé csöpög utánam, babapiros döglé. Levecske marad utánam a porban, kockakövön, mint az idő, sok kicsi pötty, cakk, cakk. [...] És akkor megállok egy vártéren [...] aztán bemutatom a mutatványomat. Cakk, cakk. Előveszem a húst, és egész nap, amíg ki nem borul az ég asztalán a véres pohárka, mutatványoskodom. [...] De én, Pep Velemir, a nyomorult, undok törpe, csakis a tiszta ég alatt dobálom a húst. Felhővel nem versenyzem. Tiszta ég kell nekem, akár a szem, ha álomtalan. [...] Ilyenkor én mozgatok mindent, mint egy törpe isten. [...] Azért lehet mutatványoskodni [...], mert a hús nem kell az égnek. Kinek kell a hús? Nem kell senkinek a hús, csak ha éhes, meg ha baszik. [...] Egyszer eszembe jutott, hogy emberhússal kéne dobálni. [...] És dobálnám, míg egyszerre összeállna ott fent minden, amit külön dobtam, és egy egész ember hullana vissza. Az lenne a mutatvány!” (280-282.)


     

 

 

 

 

 

 

A hús „filozófiája” tehát abban áll, hogy egyrészt mutatványoskodni csak a halott, romló, abjekt húsból lehet, másrészt pedig ez a mutatvány az égi szférával szemben fogalmazódik meg, amennyiben az az ég által megtagadott, kivetett hússal hajtható végre, s csak tiszta égnél, mikor fentről látni lehet, ahogy azt a szemre való utalásból kiderül. Pep Velemir tehát egyértelműen egy teremtővel azonosul, akinek a végső célja a teremtés lemásolása, szimulálása, azaz a halott húsból egy „egész ember” összerakása. Mint fentebb láthattuk, ez a kihívás már a diófa kivágásakor is meg volt benne, s érhetővé válik akkor, ha végiggondoljuk, hogy egyfelől sok mitológiai alakhoz hasonlóan őt is „ledobták” az égből, másfelől pedig éppen emiatt az ő teste eltorzult, abnormálissá vált, így állandóan él benne a vágy a normális, egész testkép iránt. Tettei tehát egyszerre felforgató és alkotó szándékot mutatnak, hiszen a porfán húsból éppen valamilyen szakrális dolgot akar végrehajtani, s ez csak ismét hangsúlyozza kétértelműségét. A húsba vetett hite abban a metaforikus különbségben is megnyilvánul a Pilingerrel való beszélgetésük során, hogy míg Pilinger börtönnek, Pep Velemir palotának mondja a húst. Ezzel valójában a profán húst  nem a lélek börtönének tartja, hanem éppen ellenkezőleg, rendkívül gazdagnak és lakhatónak tartja, s ez pillanatnyilag a testben csak a szaporodásra és táplálkozásra alkalmas állatot látó Pilinger fölé emeli a „nyomorult félembert”.38 Megjegyzem, furcsamód később, mikor a tatárok eladják egy Juszuf nevezetű belgrádi kereskedőnek, s a többi rabszolgával együtt egy karámban sínylődik, ez a kitaszítottság érzés, az ember (égiektől való) elhagyatottsága, kozmikus magánya meglepő módon Pascal híres nádszál-hasonlatát idézve fejeződik ki39, s ez ugyan a hús panteonizációjáról alkotott elképzelésével némileg ellentmondásban van, de azért a mindenség legyőzésébe vetett hit is érzékelhető benne.
      Pep Velemir célja ezek szerint egy egész ember megalkotása, azaz a saját életében összezavarodott idő és a test helyrehozása, ahogy erre a későbbiek során reflektál is, mikor lehetősége lesz az emberi hússal való mutatványoskodásra. A sírásművészek sugalmazására és némi rafinériával ugyanis megszerzi Iszmail aga emberi testrészekkel teli ládáját40, s miután a hangjával elűzi a felhőket az égről, végre nekiáll mutatványának:
     

„A ládában emberi tagok áznak aranyló mézben. Emberi testrészeket kapott, s talán képes visszaállítani az élet rendjét, ahogy titokban eltervezte.[...] Pap Velemir nagyot sóhajt, kicsi hátát a ládának veti, és bőszen ábrándozik. Vissza fogja állítani a világ rendjét. Hátha lesz egy barátja! Az lenne a legjobb! Őt senki sem szerette eddig. Már nyitja is a láda fedelét. Aranyló mézben ázó végtagok, emberi maradványok tárulnak a szeme elé. Itt egy orr, amott egy fülcimpa, bíbor vulva, hasfal, combok és keblek, ujjak és fülcimpák. Gyönyörű! [...] Lassú ritmusban dobálja a tagokat az üres ég alá, és közben nagyon figyel. Megremeg, karjai elgyöngülnek, olyan gyönyörű és embertelenül szép látvány sejlik ki a pergő és forgó emberi részek kavalkádjából. S e látványt Pep Velemir nem is képes elviselni. [...] Újra dobálni kezdi a tagokat, a magasba veti őket, pörög és sereg velük, és bizony hat álló napig csinálja. [...] A hatodik nap estéjén a törpe elájul [...] Amikor fölébred Pep Velemir, gyönyörű nő ölében pihen a feje.” (479- 480.)

 

 

 

 

 

 

A törpe a mitologikus istenekhez hasonlóan hat nap alatt megteremti egy embert, ezúttal egy  nőt, aki nem más, mint a halálos ellensége, akit megmutattak korábban a könnymutatványosok. Jellemző a szöveg testfelfogására, hogy a tocsogó levágott emberi testrészekből éppen az ellenkezője, egy álomszép nő lesz, s ezzel megmutatja az abjekt idealizálódását, s tesz szert újabb és újabb jelentésekre a szövegben. Ráadásul az ellentétek csak fokozódnak azzal, hogy az egyik legrútabb szereplő alkotja meg a legszebbet. S az sem mellékes, hogy a törpe éppen Dellának nevezi el teremtményét, e névből ugyanis kiolvasható az olasz bella (nn.) ’szép, szépség’ kifejezést.
      Pep Velemir mutatványa azonban nem sikerül, mert „a hússal, ha jól mutatványoskodnak, énekelni kezd”, sőt, „[t]ud énekelni, beszélni és sírni a hús”, ezzel szemben a nő bár egész testtel rendelkezik, belülről teljesen üres, s nem szól semmit.41 A test ezek szerint beszél, képes a szemiózisra, ha jó kezekben van, ám Pep Velemir teremtménye képtelen a hús kommunikációjára. Egy élettelen bábu, nem ember, akinek „mindegy, hogy él és egészben van, vagy hogy Iszmail mézes ládájában ázik külön darabokban” (481.).42 A törpe végzete pedig éppen az lesz, hogy bár észreveszi Della „hiányosságait”, elvakultságában mégis megfeledkezik róla, hiszen ő csak örül, ha van, akihez beszélhet anélkül, hogy megrugdosnák. Hiába húsmester, mégsincs tisztában a mutatványok alapvető szabályával (t. i. „[n]éha megesnek olyan mutatványok, melyek ugyan szépek és varázslatosak, de a nyomukban üresség és halál jár” – 529.), s vakságában nem látja, Dellának nincs lelke, s  képtelen szeretni, mivel „teremtményének nincsen tekintete, hogy ott, ahol az emberi szem befogadja, vágyainak és gondolatainak a segítségével újraalkotja a világot, nos, ott üresség és semmi tátong” (uo.). Ennek ellenére csak beszél az életéről anélkül, hogy bárki megértené, meghallgatná, s ez végül a halálához vezet, mikor egyenesen besétálnak a budai vár ostromába, ahol egyszerre találja el egy török és egy császári golyó. A néma Della pedig teremtőjének halálával mit sem törődve sétál tovább az ütközetben („Rá sem néz, nem is szól, s olyan részvétlenül hagyja magára a lány, mintha soha nem látta volna, mintha nem is neki köszönhetné a létezését.” – 523.), beteljesítve ezzel a halálos jóslatot. Ezt a beteljesülés már a metaforákban is kifejeződik: Pep Velemir a húsmutatványoskodásról beszélve már kijelentette, hogy felhőkkel nem versenyzik, s neki csak tiszta ég kell, mégis miután eltalálják, „úgy érzi, idegen felhők szállnak a szemére” (523.), s „a felhők a szemében szomorú esőt hullatnak a lelkére” (524.), Della pedig később „megy tovább, mint a felhő” (530.).
      A törpe halálakor viszont Pilinger Ferenc és Jozef Bezdan még megosztják vele a mutatványok lényegét, mely metatextuálisan kiterjeszthető az egész szövegre:
     

„Azt mondod, uram, hogy a mutatvány sohasem a miénk? [...] – Kié hát a mutatvány? – kérdezi a törpe. – A mutatvány – mondja Pilinger Ferenc – senkié. Ha bárkié is lehetne, nem mutatvány lenne többé. – A mutatvány tehát mindenkié – mondja egyetértőleg Jozef Bezdán bólogatása is.” (524.)

 

 

Pep Velemir halálát ezek szerint az okozza, hogy a mutatványt magának tartogatta, saját vágyait akarta megvalósítani vele, azaz saját tökéletlenségét és magányát akarta orvosolni vele, miközben a mutatványt nem lehet uralni. A mutatvány felett nem állhat egy mindent átlátó, az értelmet uraló auktor, hiszen a mutatvány a nézőké, mindenkié, s általuk válhat csak mutatvánnyá. A befogadásnak, értelmezésnek ezt a koncepcióját, melyben a befogadó hozza létre, teremti meg az értelmet, már a szöveg más pontjai is felvetik.43 Például Iszmail aga titokzatos vonyítását senki sem érti, Pep Velemir mégis értelmezi valahogy, s megszerzi a testrészeket rejtő ládát. De a világkém Jozef Bezdan sem szól egy szót sem, mégis kész válaszokat olvasnak ki a némaságából. Pilinger Ferenc rájön arra, három nő sírása „éppen egyetlen mondatot tesz ki”, és „a mondatból meglett férfi komoly, tűnődő arca tekint rá” (298.). Gonzales mester levelében „[a] betűk mindaddig lángolnak, míg a címzettek el nem olvassák őket” (132.). Goran Dalmatinac „sírásművész” fagyott könnyei olyanok, mint a tükrök, ennek ellenére mindenki a saját ellenségét láthatja meg benne. Az értelmezés e koncepciója alapján azt mondhatjuk, Pep Velemir sikertelen emberteremtésének a története olvasható az írás és az olvasás (értelmezés) allegóriájaként is,44 melynek végén a teremtett (szöveg) „megöli” saját teremtőjét. A mű uralhatatlanságát jól mutatja a néma nő elszabadulása is, aki öntudatlanul kóvályog tovább, s közben mindenkinek kiszolgáltatódik. De Della, ez női Frankenstein, ez a két lábon járó szöveg megőrizte materiális-testi és romboló, szemiotikus jellegét. Erre utalhat, hogy egyetlen és egyben utolsó szava a Halál (533.), s bármerre megy ugyanolyan abjekciót vált ki a környezetéből, mint teremtője. Szépsége és üressége teljesen elbizonytalanítja, ember-e egyáltalán, vagy csak látomás, ugyanakkor ez teszi egyszerre vonzóvá és taszítóvá az emberek számára, akik hol megkívánják és megerőszakolják, hol meg undorodnak tőle és megrugdossák.45 A „mutatvány” azonban csak ezzel tudja beteljesíteni például a testrészeit összegyűjtő Iszmail aga46, vagy a néma soproni ördög történetét, akivel végül egymásra találnak a halálban, s véget ér az ő történetük, magányos kísértésük is.47
      És ezt mutatja Pep Velemir haldoklása is. Utolsó földi „mutatványának” köszönhetően mutatja be fő művét a világnak az egyetlen törpegondolás, a velencei Luigi Escapolo Firabolla, akinek így végre lesz egy utasa, Pep Velemir pedig végre eljuthat Velencébe.
     

Befejezés

A könnymutatványosok legendájának egyik legemblematikusabb figuráján keresztül azt kívántam bemutatni írásomban, hogy a testreprezentációkat szem előtt tartó megközelítés új és izgalmas irányokba bővíthetné nemcsak a regény, hanem más prózai szövegek értelmezési lehetőségét is, mivel azok feltűnő érdeklődést mutatnak a test materialitása és a különböző rendellenes testképek iránt. S mint az értelmezés során kiderült, nagyon is tudnak énekelni, beszélni és sírni ezek a testek, kérdés, hagyjuk-e szóhoz jutni azokat.

 

1
Darvasi László: A könnymutatványosok legendája, Jelenkor, Pécs, 1999, 282. A továbbiakban az idézetek oldalszámai erre a kiadásra vonatkoznak.
2
L. pl.  Mikola Gyöngyi: A történet rehabilitálása In: Csipesszel a lángot (szerk. Károlyi Csaba), Budapest, Nappali ház, 1994, 209–217. S hogy mennyire nem homogén ez a „kánon”  l.. Takáts József: Rövidtörténet, 1986, posztmodern Uo. 9-22.
3
A probléma egyik kitűnő összefoglalását nyújtja Szirák Péter. L. A történet és a nyelv (A Darvasi-olvasás), In: Uő: Folytonosság és változás, 121-124.
4
Vö. Szilasi László: Jánoskám, egyetlenem – mégis oly sokféle. Darvasi trilógia ráadással. In: Uő – Hárs Endre: Lassú olvasás, 60-83. Azért számos példa akad arra nézve is, hogy milyen más értelmezési lehetőségek rejlenek a szövegekben. Pl. Dobri Imre: Történet és szövegszemantika. Darvasi László Rozália Fugger- Schmidt című novellájának elemzése, In: Szó, elbeszélés, metafora: műelemzések a XX. századi magyar próza köréből / szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin. – Budapest, Kijárat, 2003, 269-289; Bónus Tibor: Mítoszok árnyékában. Darvasi László prózájáról, Alföld 1994/6, 50-51; Ferencz Anna: A mondhatatlan /el/beszélése. Darvasi László Stern úr című novellájáról, Jelenkor 2000/10, 1006-1015.
5
Külön részletezés nélkül a regény recepciójának néhány fontosabb szövege: Bengi László: A szomorúság (regényének) áradása Alföld 1999/9, 86-100; Márton László: Tündéri bolyongás, Élet és Irodalom 1999. szept. 17.; Bazsányi Sándor: Álhistóriai legendárium mint regényszimulákrum Holmi 1999/12, 1589-1593; Bombitz Attila: Egy könyvmutatványos legendája, Jelenkor 2000/2, 176–187; Angyalosi Gergely: Mesélni a történelmet In Uő: Romtalanítás, Kijárat Kiadó, 2004, 138-142; Bednanics Gábor: Egy könyvmutatványos legendáriuma, Tiszatáj 2000/3, 99-107; Olasz Sándor: „A mesélés nem fáj”, Tiszatáj 2000/3, 93-99; Szilasi László: „minden, amit külön dobtam” In: Uő: A Kopereczky-effektus, Jelenkor, Pécs, 2000, 211-232; Radvánszky Anikó: A mutatvány senkié, tehát mindenkié, Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. – In: Szó, elbeszélés, metafora: műelemzések a XX. századi magyar próza köréből / szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin. / Budapest, Kijárat, 2003, 248-268.
6
Szilasi László: Jánoskám, egyetlenem... id. m. 62.
7
Vö. Szirák id. m. 123.
8
„Finoman megmetszette a tanácsos bőrét, nem messze a köldökzsinór helyétől, ahol néhány napja alattomos csomót tapintott ki. Ha sikerült is, ha nem, [...] a válasz az emberben van. Ott kell keresni.” A Borgognoni-féle szomorúság, Jelenkor, Pécs, 97.
9
Vö. „Az eleve adott testi hiányosság (vakság, bénaság, magány, impotencia), az élet ilyenfajta deformáltsága korrelációban áll a hősök elveszettség-, értéktelenségélményével, annak emblémája.” Nagy Gabriella: A test emlékezete Jelenkor 1997/5, 521-527, 522; „A szereplők [a Szerezni egy nőt című kötetben] mind határhelyzetben élő emberek, művégtag-készítők, határfogadósok, tömegsír-feltárók, akik mindannyian megdöbbentő természetességgel élik át a háború utáni vidék tragikus és groteszk csodás valóját” Dobri id. m. 271.
10
Vö. Nagy id. m. 521-22.
11
„Darvasi hősei gyilkosok és áldozatok, megcsonkított, béna, vak, bolond vagy nyomorult, megnyomorított emberek. Emberábrázolásra egyfajta karnevalizált világlátás jellemző, bahtyini értelemben. Az alakok fizikai megjelenítésekor nem az érvényes szépségideált tartja szem előtt, az embert főként fiziológiai működésétől függő lénynek ábrázolja. A látvány taszítást ébreszt, az alakok többsége a betegség, halál, rothadás kiszolgáltatottja. [...] Rájátszik a testi hiányosságokra, ami szatírájának lényeges eleme. E rájátszáson keresztül nemcsak az ember normatív bemutatását, hanem magát a létező normát, struktúrát veszi célba.” Wernitzer Julianna: Corpus Delicti, Jelenkor 1997/5, 527-530.
12
Thomka Beáta: Beszél egy hang, 129, 139.
13
Olasz  Sándor: Legenda és mese a törénelmi narratívában (Darvasi és Háy), In: Uő Mai magyar regények, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003, 203, 206-207.
14
Bazsányi id. m. 1590.
15
Darvasi László: Szerezni egy nőt, Jelenkor, Pécs, 2006, 6.
16
Darvasi László: A világ legboldogabb zenekara (Válogatott novellák), Magvető, Budapest, 237.
17
A test és a testiség ideológiai korlátozására l. pl. Bryan S. Turner A test elméletének újabb fejlődése, valamint Mike Featherstone A test a fogyasztói kultúrában című írását In Mike Featherstone–Mike Hepworth–Bryan S. Turner: A test. Társadalmi fejlődés, kulturális teória (ford. Erdei Pálma), Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1997, 7-52, 70-108.
18
A fogalmat itt és a továbbiakban Kristeva alapján használom. L. Julia Kristeva: The Powers of Horror. An Essay On Abjection, New York, Columbia University Press, 1982. Vö. A kötet híres első bekezdésével: „A megvetés (abjectio) is egyfajtája az ember heves és sötét lázadásainak valamely őt érő fenyegetés ellen. A fenyegetés valami túlzás, úgy látszik, mintha kívülről vagy belülről közeledne, a lehetségesen, a tolerálhatón, az elgondolhatón túlról. Közel van ezekhez, mégsem lehet közéjük beilleszteni. Vonzza, aggasztja, elbűvöli a vágyunkat, de aztán az mégsem hagyja magát elcsábítani. Meg van félemlítve, hát elfordul. Undorodik, hát elveti. Valami abszolút megvédi őt a szégyentől, erre büszke, ehhez ragaszkodik is. Ugyanakkor, mindezek ellenére ez a lendület, ez a görcs, ez az ugrás egy más, csalogató, ám elítélendő hely felé húzza. Mint a vonzó és taszító pólus, akit már utolért, azt megállíthatatlanul, egy fékezhetetlen bumeráng lendületével szó szerint magán-kívül rakja.” Julia Kristeva: Bevezetés a megalázottsághoz (ford. Kiss Ágnes), Café Bábel, 1996/20., 169?184, 169. A fogalomhoz l. még Kiss Attila Attila: Ki olvas? Posztszemiotika, Helikon 1995/1-2, 5-13 különösen 11-12,  és Gyimesi Tímea: Az abjekt Julia Kristeva felfogásában, Uo. 140-142.
19
Julia Kristeva: The Powers of Horror, id. m. 17.
20
Bahtyin: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája, Budapest, Osiris,  2002, 9-70, 34-36.
21
A fentebb idézett kritikai reflexiók azonban alkalmasak lehetnek arra is, hogy A könnymutatványosok legendáját ne csak a regény, vagy a legenda műfajához soroljuk be, hanem az itt említett jellemzőket jelentésessé téve valóban a fantasztikum irodalmához, illetve jól érzékeltetik a szöveg(ek) abjekt hatását, s a fantasztikum szemiográfiáját igazolják. Az újabb megközelítések rámutattak arra, hogy a fantasztikum egy olyan kétértelmű, heterogén, és szubverzív társadalmi-kulturális kifejezésmód, mely feltérképezi és megkísérti a kulturális imagináció határait. Így a fantasztikum által kifejezett ambiguitás számos ponton hasonlóságot mutat az abjekció általános logikájával. Mindkettő célja, hogy a határokat átlépve a szubjektumban olyan hatást váltson ki, mely visszacsatolja az ösztönkésztetésekkel és a test anyagiságával kapcsolatos szemiotikus modalitásba. Fantasztikum és abjekció kapcsolata pedig csak jobban érthetővé teszi a Darvasi-szövegekben reprezentált testábrázolásokat, hiszen, mint fentebb láthattuk, a test átfantáziálásával együtt a határok is megkérdőjeleződnek. Vö. Kiss Attila Attila: Protomodern-posztmodern. Szemiográfiai vizsgálatok. Ikonológia és műértelmezés 12., JATEPress, 2007,  25?32.
22
Vö. „[A]bjection is above all ambiguity.” Julia Kristeva: The Powers of Horror id. m. 9.
23
163-164.
24
Vö. „Hiszen tudjuk, hogy ezen a földön minden kétszer történik.” (33). A különböző identitásokon való áthaladás állandós elemei a szövegnek: az öt könnymutatványos személye például kétszer változik (383-385; 568.), Diótörő Irina pedig a havasalföldi Rudicában születik újjá. (28-33.)
25
 „Akinek nem dobog a szíve, az szeretni sem tud. Él-e, aki nem szeret? Nem él! Hiszen akkor ő, Pep Velemir meghalt. Nem más ő, egy halott lélek csupán. A halottaknak a föld alatt van a helyük. Ezért gyűlölik és viszolyognak tőle az emberek. Nem az ábrázata és a hangja rettenti őket, hanem hogy már nem él! Az élők akkor szeretik a holtakat, ha azok nyugton vannak, nem járnak vissza, és nem kísértenek. Ő mégis itt téblábol közöttük, megzavarja az életüket, kizökkenti bennük az időt, folyvást az eljövendő halálukra emlékezteti őket!” (166-167.)
26
Jellemző Pep Velemir szerénységére, hogy ez a három dolog, ti. van szíve,  ellensége és nem járt még Velencében, elég ahhoz, hogy embernek tartsa magát. Lásd pl. azt a beszélgetést, mikor Kamuti Leopold úr fel akarja bérelni, hogy kémkedjen a pestises Pozsonyban (274.).
27
Vö. „Úgy hányja rá a földet, mintha halálos ellensége tetemére hányná.” 172.
28
A szöveg ironikusan felveti a kérdést, de válasz nélkül hagyja: „Jelente valamit, hogy éppen a hetedik napon?” (170.)
29
Vö. „A fa újra reccsen, de már nem méltatlankodva és nem hitetlenkedve, hanem olyan megdöbbent és eszmélő, a gyökereinek mélyéből föltörő fájdalommal, amilyenre a világnak csak azok a dolgai képesek, melyeknek az élete az örökkévalóság illúziójában telt, mígnem egyszer szembe kell nézniük az elmúlás rettenetével. Nincs örökkévalóság, nem volt, nem is lesz soha.” (171.) Cselekedetének szentségtörő voltát a diófát ültető Karácsony György túlvilági kirohanása is jelzi: „A próféta persze idelát a túlvilágról. Karácsony György [...] két fekete, véreres zsírban ázó szeme kidülled a haragtól és a szégyentől. Nem más a próféták végzete, mint hogy égrekiáltó művüket gnómok, törpék és mindenféle szir-szar népek gyalázzák. S mert a földi világ a törpék és a csökevényesek paradicsoma, csakis ez lehet a próféták sorsa. Bazd meg, bazd meg, nyomorult világ! [...] Hagyod, hogy a mocskos hétköznapok, a törpék győzzenek! A szart hagyod nőni, a gyöngyöt meg elvesztegeted! Hagyod a királyok lábnyomában a liliputiak dagonyázását!” (172.)
30
 „Akinek meg kell halna, annak meg kell halni. Akinek meg élni kell, az éljen.” (171.)
31
„Erősen tűnődik a sírverem fölött. Milyen különös alakok voltak ezek! Kicsit olyanok voltak, mint ő. Mintha éltek volna, meg nem is éltek volna.” (170.)
32
Vö. „Pep Velemir vándorol tovább. De nincsen megnyugvása, mert egyáltalán nem az a dolga, hogy megnyugvást találjon.” (291.)
33
Pep Velemir vándorlásai egyben a Darvasi-szövegek közötti vándorlások is, hiszen nemcsak a portugálokkal találkozik, hanem ezalatt megtudja azt is, hogy a „veinhageni fehér rózsák a legszebbek virágok a földtekén”, egy intratextust hozva létre ezzel az életműben.
34
288. vö. 350.
35
Pl. „Jancsó András hirtelen olyan iszonyatot érez, mint amikor büdös hús kerül a szeme elé. A gyerek úgy süvít, akár a kés alá vont disznók.” (165.); „Kamuti Leopoldot olyan borzadály fogja el, hogy az ülepéig elsápad.” (273-74.); „Furcsa kis teremtményt csíp nyakon az őrszolgálat. Akkora, mint egy gyermek, de mégsem az, elég az arcába tekintetni, hogy jól lássák, vénséges öregember lenne. Csúnya alföldi manó talán.” (278.); „Juszuf csalódottan bámulja a töpörödött figurát. Hiszen ez egy vénséges öregember! Ráadásul olyan csúnya, Allah, segíts meg, mint egy dzsinn, aki emésztőgödörbe esett, s aztán hosszú évszázadokig nem tudott onnan kikecmeregni.” (470.)
36
Kristeva rendszerében a szemiotikus modalitás a szubjektum ösztönkésztetéseinek, vágyainak, elfojtásainak, valamint a fiziológiai működések, lüktetések és áramlások kaotikus összessége. Ebből a dimenzióból nyeri a (nyelvi) jelölés folyamatában a szubjektum az energiát. Ehhez szorosan kapcsolódik a szimbolikus modalitás fogalma, amely a nyelvi bináris rendszer logikai-predikációs műveleteire épülő szintje. A szimbolikus modalitás teszi lehetővé a szubjektumok számára a különböző identitáspozíciókat, s ezek elérésében segítenek a szemiotikusból nyert energiák, ugyanakkor ez utóbbi felforgató kaotikusságával állandóan veszélyezteti a szimbolikus rögzülések létrejöttét. E kétféle modalitás viszonyában játszik meghatározó szerepet az abjekt, mely egyfelől ősélményként a szubjektum kialakulásáért és a szimbolikus rendszer megképződéséért felel, másfelől pedig a szubjektum későbbi történetében éppen a szimbolikus identitáspozíciók aláásásában érdekelt. Ebben a tekintetben az abjekt az az élmény, mely megakadályozza a jelentésképződést, következésképp nem alakul ki az identitás-pozíció, s kétértelműségével, heterogenitásával lehetetlenné teszi a biztos határvonalak által kijelölt struktúra felállítását. L. Julia Kristeva:  Egyik identitásból a Másik(ba) (ford. Farkas Anikó), Helikon, 1995/1-2. 62-79.
37
„A tűrhetetlen hangtól még a fagyott arcú idegen [Goran Dalmatinac] is összerezzen.” (168.); „Pep Velemir a könnymutatványosok szekerében se beszélhet. Még ők se állják a vartyogását. Éppen csak suttogni akar valamit, már is betapasztják a száját.” (479.); „Ébenfekete alak tartja a karjai között, ő ringatja nagy odaadással. Egy nagyon szomorú, éjfekete valami. Ember lenne? Olyan, de mégsem ember! Valami egészen más! [...] – Na tegyél le szépen! – unja meg a ringatást a törpe. Az ördög szeme kikerekedik a döbbenettől. Talán még soha nem halott ilyen velőtrázó, idegesítő hangot. [...] Az ördög a fejét szomorúan lehajtja, s óvatosan visszafekteti az ágyra Pep Velemirt. [...] Kétrét hajtott pokrócával betakarja a törpét. Mintha fuvallat lenne, csendesen húzza be maga után az ajtót.” (271-272.)
38
„– Hohó, hiszen a Pilinger hallgat, bámul maga elé tűnődve. Szépen beszélt ez a nyomorult félember. A hús palota! Hm. [...] S ha ő, Pilinger Ferenc baszik is, a testével sohasem mutatványoskodik.” (282.)
39
„Pep Velemir a helyiség sarkába húzódik, száraz füvet kapar maga alá, összekucorodik, és aludni próbál. Aztán franciául kiabál a törpe. – Nádszál az ember!” (469.)
40
Vö. 372.
41
Pep Velemirt könnyedén lehetne az elbeszélő allegorikus figurájaként is értelmezni, mivel az elbeszélő ugyanígy mutatványoskodik a hússal és embereket rak belőle össze, de ez az a pont, ahol elkülönböződnek egymástól, mert az elbeszélt szövegvilágban a testek nagyon is beszédesek, jelentéssel telítettek, szemben a néma nővel.  Vö. Szilasi: „minden, amit külön dobtam” id. m.
42
Vö. „A lány unottan hallgatja, de pillantásra, sem méltatja, habár a kezét nem vonja el tőle. Mintha mindegy lenne neki, vezetik, vagy nem vezetik.” (522.)
43
Vö. Szilasi 222-223.
44
Vö. A szövegekben megjelenő testképeket gyakran értelmezik a szöveg metaforájaként (l. Nagy id. m. 522), ennek egyik leginvenciózusabb és legrészletesebb elemzését Dobri (id. m.) végzi el.
45
„A lány egyedül bolyong a mind véresebb ostromban. Semmitmondó és részvétlen tekintete miatt megkímélik az életét. Részeg és vad zsoldosok megerőszakolják. A lány szétvetett combokkal, összesározott és bemocskolt öllel hever a sárban, aztán úgy emelkedik fel, mintha mi sem történt volna.” (529.); „A Kurvák királya [Angelo] megborzong a lány láttán. [...] Angelót egyszerre olyan iszonyat fogja el, hogy csaknem öklend.” Uo.; „A foglárok vezetője, egy bécsi zsoldoskapitány elégedetten dörzsöli a markát, ahogy a lányra pillant. Meztelenre vetkőzteti, és alaposan megvizsgálja. De hogy biztos legyen a dologban, többször megköpködi a lányt, végül megvágja a combján, és a karján, nem látomás, lidérc vagy rosszindulatú tündér játszik vele. Della ugyanúgy vérzik, mint bárki élő teremtmény, ráadásul mindene megvan, azt is lehet mondani, tökéletes munka. Nem tündér, nem lidérc, és nem is látomás. A bécsi kapitánynak eszébe sem jut, hogy mutatvánnyal is lehet dolga.” (529-530.); vö. 532.
46
 Alighanem Della rövid történetének az a legmegdöbbentőbb része, mikor Iszmail aga sátrába keveredik el, s közösül azzal az emberrel, aki összegyűjtötte a testrészeit, s aki végül beleőrül ebbe a találkozásba. A mutatvány tehát második atyját is legyőzi: „Iszmail aga látogatót kap. [...] Della belép a sátorba, hol Iszmail aga a szőnyegén ül, mezítelen felsőtesttel, keresztben maga alá húzott lábakkal. A férfi először csak néz, mint a megtaposott föld. Ha egy tatár néz, fájni kezd az emberben valami. Ám Della nem ember, ezért nem is fáj neki semmi. Iszmail nem tudja, ki ez a nő, szellem, lidérc, dzsinn, netán a hajnali szél árnyéka. A szerelmeskedés vad, kegyetlen és rövid. Iszmail [...] egyszerre azt érzi, megfullad. Hunyt szemhéja mögött vörös és sárga lángok lobognak. Della minden egyes tagja fojtogatja, akárha testének összeforrt részei egyszerre döbbentek volna rá arra, ki a megkínzójuk, gyilkosuk és elrablójuk. A mutatvány végül visszatér a mutatványhoz. Iszmail vért hörög.” (531.)
47
533. Kettejük találkozása egyáltalán nem lehet véletlen, mivel sok mindenben hasonlítanak egymásra. Dellához hasonlóan a soproni ördög is egy olyan nem-tökéletes (emberi) produktum, aki teljesen üresen és némaságra ítéltetve kísért végig a szövegen. Ld. a soproni ördög megszületésének történetét (55-58.).