Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2008. 6. sz.
 
 
 

Domokos Mátyás levele
Csokits Jánoshoz*

 

  Budapest, 2005. február 22-én.

 

Kedves János, 

elolvastam A tükör cserepeit (melynek keresztapja volnék...) – Vagy negyven esztendővel ezelőtt írtam egy esszét néhai Gyergyai Albert esszéiről, s azzal kezdtem észrevételeimet, hogy a dicséret orgonája mindig egyhangú kissé a változatos kritika szólamaihoz képest. – Nos, érd be Te is ezzel az egyhangú búgással, de hát mit csináljak?, remek a könyved! Újraolvastam becsülettel valamennyi írását, azokat is, amelyeket már ismertem, mert egy könyv szerkesztését nem lehet emlékezetből elvégezni, továbbá a kiadói gyakorlati tennivalóktól függetlenül is – a könyv önmagában egy nehezen leírható külön egység, több mint a benne szereplő írások összessége. Persze, ez csak az igazi könyveknél van így, s a Gutenberg-galaxis mai hígulása idején csak egyre kevesebb ilyen igazi könyvvel lehet találkozása az olvasónak, mint a Tiéd.
      De hogy moduláljam is kissé az orgonabúgást: különböző időpontokban és különböző, egymástól látszólag távol eső témákról szóló írásaidat összepántolja a szemlélet és a hang egysége: a kifejezésben is megnyilvánuló világlátás. Ez újra meggyőz régi rögeszmémről, hogy ti. az igazi írásnak, a maga módján, emberi fogyasztásra alkalmas nyelven kell szólnia a másik személyhez, mert ezen a téren a jó szándék nem elég (és még csak nem is dicséretes, a halandzsákról, amelyek ellen könyved is tiltakozik, nem is beszélve...), s ugyanakkor a Te írói hangod, az a mód, ahogyan elmondod a magadét, nem híg: akkor sem, ha az elemzés mikroszkopikus szférákba is belép (lásd Cs. Szabóval való vitád), s életre képes kelteni a több ezer év előtti anyagot is (lásd római tanulmányaid). – Továbbá: minden írásodnak van valamiféle metajelentése is (hogy miféle? külön-külön majd élőszóval el is mondom), s ennek köszönhető, hogy a történelmi időtől és a témák különbözőségétől függetlenül is érvényesek. Magamon vettem észre, hogy a tőlünk messze lévőnek gondolt írásaid – főleg a nyugati világ s elsősorban az amerikai világ bolondériáival foglalkozó írásaid húsz-harminc-ötven év késéssel minálunk is egyre időszerűbbé válnak: állandóan azt éreztem olvasás közben, hogy de te narratur, hogy a mi feltartóztathatatlanul közeledő szép új világunk diagnózisait olvasom. Még egyszer, szívből gratulálok, önzetlen örömöt érzek, holott irigykedhetnék is, hiszen az esszé az én óceánom is, de hát az óceánban sok nagy hal elfér, s mivel nagy a halpusztulás, amit főleg a posztkommunista/posztmodern méreg okoz, őszintén örülök, hogy nem vagyok egyedül az írói gondolkodás őselemében, az esszé műfajában.
      Most pedig néhány „szerkesztői” észrevétel:
      1.) elolvasva az anyagot, még inkább meggyőződtem, hogy nem voltam rossz keresztapa: a cím – ahogy a mélymagyarok mondják – OKÉ!
    2.) Az anyagot a témák természetes módon tagolják három ciklusra: most már csak jó cikluscímeket kellene találni. Beszéljünk erről is „élőben”.
      3.) Az első írásnak – Pontok és pontatlanságok – a szerkezetét helyedben megváltoztatnám, mégpedig úgy, hogy az anyagot időrendbe sorolnám, mert így világosabb a vita indítéka (Függeléket nem olvas el senki), s homogénabbá válik az egész folyamat. Közös cím lehetne a Pontok és pontatlanságok, ami nyugodtan megmaradhatna a mostani helyén is, tehát ezt a sorrendet javasolom, a főcím után következő négy írás így festene (s ez esetben nem „hangzana”): a.) Itt nyugosznak a honvédek b.) Nyugodjanak a honvédek c.) Pontok és pontatlanságok d.) Mi áll a kéziraton? (Megfelelő tipográfiával s módon jelezve azt is, hogy az a., b., c. levélként íródott.)
      4.) Nem tudom, szükséges-e jelezni, hogy a Szózat és A walesi bárdok részlete egy nagyobb tanulmánynak? Egyrészt szuverén jogod, hogy meglévő írásodból kiemeld, másrészt az olvasó megkérdi, hogy miért nem adod közre az egész tanulmányt, hiszen az könyvben jobban elfér, mint folyóiratban?
      5.) A Ted Hughes-versek esetében is meg kellene jegyezni, hogy az idézeteket Te fordítottad.
    6.) Az Angol Gulagban az Animal Farmot „Állatmajor”-nak fordítod. A magyar szokás: Állatfarm. Másutt Te is így használod – ezt célszerű egységesíteni. 

S ezzel vége. – Amit az afrocentristák kapcsán említesz, hogy szerintük Szókratész néger volt stb., Pascal mondása jut eszembe, hogy: ha a lovak ismernék Istent, bizonyára lónak képzelnék.
    Kedves János! – Üljünk majd össze, amikor időbeosztásod engedi. (Idő van bőven.)

Ölel:  Matyi
   

U. i.: Miközben a gyerekszülés céljára kölcsönvett római asszony históriáját olvastam, megcsörrent a telefon, és nagyobbik fiam közölte, hogy megszületett ötödik unokám: Domokos Lóránt!
     

* A hagyatékból. Sebestyén Ilona közlése.