Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2008. 6. sz.
 
 
 

TÓTH LÁSZLÓ


A műveltség tágassága

Liszka József két könyvéről
     

 

Ha jól emlékszem, Lengyel József írta valahol, hogy a napló a nem közlésre szánt közlemény. Műfaj, amely e kettősségben hordja lényegét. Persze, a lehetetlent kísérti meg ez is: megkötni az illó gondolatot, rögzíteni a múló időt. Ilyen értelemben egyenrangú a többivel, ugyanaz a mélység s magasság feszül(het) benne egymásnak, ugyanazt a lehetetlent kísérti meg a maga rögtönzöttségével, pillanatszerűségével, mint bármelyik irodalmi műfaj, mint egy formailag-gondolatilag tökéletesre csiszolt szonett. Esetlegessége, esetlensége, esendősége néha talán fokozza is az olvasása közbeni izgalmat, növeli beavatottság-élményünket: a primert avatja céllá, lehetővé téve számunkra, hogy a személyiség, személyesség olyan rétegeire nyissunk rá, amelyet bárkivel való találkozásunk egyébként rejtve hagyna előttünk. Írhatunk naplót szemérmességből. Írhatunk kényszerűségből: megkötöttségeink miatt. Nem mondhatom el senkinek... elmondom hát magamnak... különben is, hátha egyszer valaki mégis megtalálja... Személyiséghigiéniai okai is lehetnek hát a naplóírásnak: ilyenkor a napló szelep, melyen kiengedhetjük a felgyülemlett gőzt, mielőtt szétvetne bennünket. Tehát a személyiség önvédelme is lehet, annak integritását is segíthet megőrizni, különösen ha e személyiség fokozottan veszélyeztetett helyzetben van. De a naplóírás a rendszeresség iskolája – gondolkodásunk karbantartója, beszédkészségünk fejlesztője, stílusunk csiszolója – is. Vagy egyszerűen csak az emlékezetünket hosszabbítjuk meg vele s általa, s életünk kiterjesztését szolgálja. Persze, van ebben rafinéria is elég: magamnak mondom (írom), hogy más is tudja... Ha eleve másnak mondanám, másképp hangzana ugyanaz, szavaim belőlem is mást mutatnának, tehát közlendőmben én is más lennék. A napló tehát mindig valamilyen viszonyt testesít meg, mindig valamilyen kapcsolódás (vagy annak vágya). Üzenete, értelme abban rejlik, hogy viszonyt kezdeményez, s mi felvesszük a nekünk dobott kesztyűt, elfogadjuk a kihívást, mellyel utunkat állja. A naplóírás – nem kis részben – az én felszabadítása: elsődlegesen az írója, áttételesen az olvasója számára is. Éppen ezért a napló annyiféle, ahányan írják. És írják is sokan, mert naplót mindenki írhat; a szerelmes tinilányoktól a komor szobatudósokig – jobb nem is sorolnom most.
      A magyar irodalomban is se szeri, se száma a naplóíró íróknak. A napló persze nem emlékirat. A memoár, az önéletírás már formát feltételez, bizonyos szervezettséget invokál. Az már gazdálkodás, mindennel, amink van: anyagunkkal, életünkkel. A napló a formátlan forma, a szervezetlen szervezettség, a pazarló megtartás. Klasszikusaink sok esetben az irodalmi, írói napló klasszikusai is. És vannak köztük, akiknek naplói az életművük súlyát, rangját megadó műveikkel egyenrangúak. Máraiéi például, akinek naplói valamiképpen az Egy polgár vallomásait is továbbmondják egyben.
      Szlovákiai magyar írástudó eddig nemigen élt – legalábbis ami látható belőle – a megszólalás naplóbeli lehetőségeivel. Fábry Zoltán 1945-1948 között vezetett, ám csupán a rendszerváltás táján előkerült Üresjárat című, a reveláció erejével ható naplóján kívül csak Grendel Lajos Rosszkedvem naplója cím alá rótt feljegyzéseinek most már két folyama méltó e kevés számú elszánások közül leginkább a figyelemre. S ismeretesek még Gál Sándor és Tőzsér Árpád évtizedeken át vezetett, de csak nemrégiben publikálni kezdett naplói, s, mintegy kuriózumként, idetartozik Cs. Liszka Györgyi kettős naplókönyve, az egy tizenéves lány lelki világában és mindennapjaiban eligazító Lilla naplója (1977-1979; 1979-1981, mindkét kötet 2005-ben), és ezzel nagyjából kész is a – lehet, nem teljes – leltár. Legutóbb a jeles néprajzkutató, etnológus Liszka József – egyébiránt Cs. Liszka Györgyi testvérbátyja – rukkolt elő váratlanul (a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Kiadó jóvoltából) naplójegyzeteivel, és rögtön két kötettel is (Termékeny homályban, 2006; Úton lenni..., 2007), melyek 1976-tól, húszéves korától rajzolják fel szerzőjük emberi és szakmai fejlődésének hátterét. Az idén ötvenkettedik évében járó Liszka gyakorlatilag huszonkilenc esztendeje, még néprajz-régészet szakos végzős budapesti egyetemistaként robbant be – kisebb újságközlemények után – egy, a csehszlovákiai magyar néprajzi kutatás akkori helyzetéről, lehetséges feladatairól elmélkedő, a pozsonyi Vasárnapi Új Szóban megjelent 1979-es vitaindítójával a kulturális-szellemi, szakmai-olvasói köztudatba („Tudománynak kezdetiről.Megjegyzések a szlovákiai magyarság néprajzi kutatásának kérdéseihez). Azóta a szlovákiai magyar néprajzi kutatás megszervezése, intézményesítése érdekében kifejtett, példaadóan hatalmas szervezőmunka, több száz szak- és ismeretterjesztő cikk, számos szak- és ismeretterjesztő kiadvány, illetve közel kéttucatnyi könyv van mögötte. Ez utóbbiak közül már rögtön az első, az alapfokú néprajzi ismereteket az ifjúság számára összefoglaló Ágas-bogas fa is kivételes siker volt 1986-ban (nemcsak csehszlovákiai magyar viszonylatban), s azóta több kiadást is megért, hogy aztán jónéhány alapvető jelentőségű, múltkutató összegezés (mint például A szlovákiai magyar nemzetiség etnográfiai és folklorisztikai bibliográfiája a 19. század elejétől 1986 végéig, 1988, vagy a Magyar néprajzi kutatások Szlovákiában 1918-1938, 1990, illetve az Őrei a múltnak. A vidéki múzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények Dél-Szlovákiában, 1994) és számos részmonográfia után megszülessen műhelyében az első komoly szintézis, az azóta szlovákul is kiadott A szlovákiai magyarok néprajza 2002-ben. Szak-, illetve közírói munkássága mellett jelentős tudomány- és közösségszervező munka áll mögötte ugyanekkor. A (cseh)szlovákiai magyar tudományosság és tudományszervezés Liszka fellépésének idején meglehetősen gyermekcipőben járt még, és komolyabb intézményes lehetőségek, illetve háttér nélkül a műkedvelés keretei közé kényszerült, s ha voltak is kiemelkedői személyiségei (mint például az irodalomtudós Turczel Lajos és Zeman László, a nyelvész Jakab István, a népdalkutató és -gyűjtő Ág Tibor, a néptánckutató és -gyűjtő Takács András, a tárgyi néprajznak elkötelezett Méryné Tóth Margit vagy a történész Püspöki Nagy Péter), az egészet inkább a belterjesség és az ösztönösség jellemezte. S épp ez ellen lépett fel a címét Apáczai Csere János Enciklopédiájából kölcsönző nevezetes vitaindítójában a végzős köbölkúti egyetemista, Liszka József, aki miután számot vetett a (cseh)szlovákiai magyar néprajzi kutatás időszerű, nem éppen szívderítő helyzetével, egyúttal – „egy múlófélben levő és egy most születő értékrend” ütközőpontján – kijelölte azt a programot, melyet mind a maga, mind pedig szélesebb összefüggésben követendőnek tartott: „Mivel a néprajztudomány tájainkon még gyermekcipőben sem jár, a legsürgetőbben elvégzendő feladatnak a gyűjtések körének kijelölése és meggyorsítása látszik. [...] Történtek elszigetelt kísérletek a szervezettebb néprajzi kutatások megindítására is, ám ezek az akciók általában már a kibontakozásnál elvetéltek. [...]össze kellene állítani a szlovákiai magyarság néprajzi bibliográfiáját. [...]kísérletet kellene tenni egy tudománytörténeti áttekintést szolgáló vázlat összeállítására is. [...] Valamilyen tudományról csak akkor beszélhetünk, ha az intézményes keretek között, megfelelő számú képzett szakemberrel, előre kidolgozott tervek alapján folyamatosan létezik. [...]főleg a tárgyi és társadalomnéprajz területén [...] elkeserítően nagyok a fehér foltok[...] Nem szúrópróbákra van azonban szükség, hanem átgondolt, összehangolt, megszervezett feltáró munkára.” Ugyanis „ha néphagyományainkat veszni hagynánk, és meg sem kísérelnénk azokat mai nemzetiségi kultúránkba beépíteni – kétes jövővel, gyökértelenül lebegnénk”. S azóta Liszka – az elmúlt (közel) három évtizedben –, saját gyűjtő- és kutatómunkája mellett, mondhatni, intézményi feladatokat is ellátott: néprajzi gyűjtőmozgalmat és táborokat szervezett, néprajzi társaságot alapított, irányította a komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztályát, tudományos tanácskozásokat és kiadványokat szervezett, szlovákiai magyar, továbbá magyarországi, erdélyi, valamint szlovák, osztrák és német szaklapokban publikált, miközben tanulmányait is kitartóan folytatta; 1996-1997-ben a müncheni, illetve a marburgi egyetem, 2000-2003 között a Passaui Egyetem Néprajzi Tanszékének Humboldt-ösztöndíjas vendégkutatója s -előadója volt – felsorolni is sok. Jelenleg a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának intézményalapító igazgatója, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön (MTK) Elnöki Bizottságának tagja. Tudományszervezői törekvéseit, tudományos eredményeit már eddig is számos díjjal, elismeréssel jutalmazták (egyebek közt 1988-ban elnyerte a Magyar Néprajzi Társaság Jankó János-díját, megkapta a Szlovák Néprajzi Társaság Nívódíját, továbbá a Fábry Zoltán-díjat, a pozsonyi Márai Sándor Alapítvány Nyitott Európáért Díját, a Jedlik Ányos-díjat, a Madách-Posonium Különdíját, 2005-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-díját).
      Mindezen törekvések és eredmények hátterét árnyaltan és megfelelő részletességgel rajzolja ki tudós szerzőnk két naplókötete, melyeket azért tartok lényeges opusoknak a pályáján, mert éppen azt a sok küzdelmet, teremtő kételyt, önmarcangolást és széles körű – nemcsak hivatása szakirodalmára szorítkozó – műveltséganyagot világítják meg közvetlen fénnyel, mely nagyon sok kutatónk, tudósunk esetében rejtve marad. Liszka rokonszenves emberi tulajdonságai: a szerénység egyfelől („Az embernek mindig kétségbe kell vonnia saját eredményeit”), a pályatudatosság másfelől; a körültekintő és határozott irányvonalú jövőépítés egyfelől, a következetes műveltséggyarapítás és fáradhatatlan önépítés másfelől – melyek nélkül eddigi teljesítménye sem születhetett volna meg, de amelyek a jövőben még előtte levő tudományos szintézisre is képessé teszik őt. Liszka József nagy munkabírással, okosan gazdálkodik mindazzal, amit sorsa rendelt neki, és amit saját szorgalmából megszerzett, ami a birtokában van. Pedig, említettem, nem volt könnyű helyzetben. Hiszen egy olyan környezetben adatott meg neki, illetve óhajtott tudományos munkát végezni, ahol azt az ehhez szükséges közeg és feltételek megteremtésével kellett – néhány társával összefogva – kezdenie. Neki is keseredett mindeközben jó néhányszor.  Például amikor elvégezte az egyetemet, s hazakerülve, az érsekújvári múzeum néprajzos-muzeológusaként hirtelen hiányozni kezdtek munkájához-önépítéséhez az olyan jól kiépített könyvtárak, mint amilyenekhez budapesti egyetemistaként hozzászokott („Őrület ez az elzártság, könyvtárnélküliség! [...] Ilyenkor kezdek aztán mindig kételkedni a honi tudományosságunk kiépíthetőségébe vetett hitemen...”), máskor a szellemi műhelyek hiányától szenvedett, ami megint csak a „»szlovákiai magyar tudományosság« kialakításának lehetőségeibe” vetett hitét ingatta meg.
      Naplófeljegyzéseit példás szerénységgel olyan, a maga gondolatainak, kételyeinek, vívódásainak rögzítését is szolgáló „stílusgyakorlatoknak” nevezi, melyek „írás- és gondolkodási készségét hivatottak karbantartani”. Liszka, saját bevallása szerint, tizenhárom éves korában kapott rá a naplóírásra, s már ennek mikéntje is jellemző: első feljegyzéseit, egy éven keresztül, hogy magát a nyelvet is gyakorolja, németül vetette papírra. S jellemző az is, hogy 1976-os, húszéves kori naplójának mindjárt a második feljegyzésében a következő mondatot másolja ki az Irodalmi Szemle valamelyik akkori számából: „Aki két szóval mondja el, amit eggyel is érthetően, szabatosan kifejezhetne, egyéb aljasságokra is képes.” Úgy gondolom, a szakmai mellett éppen ez a rögtön a kezdet kezdetén felismert és gyakorolt nyelvi tudatosság az – amelyet bizony nem mindig láthatunk tudományos munkákban érvényesülni –, amely egész eddigi munkásságán végighúzódik, és meghatározó módon segíti őt.  Két mostani naplókötete közül különösen az első, a Termékeny homályban olvastán az embernek az az érzése, hogy egy elsüllyedt világrész, Atlantisz tereit járja, titkait kutatja, s nemcsak személyes, hanem társadalmi-közösségi értelemben is. Liszka magam korabeli s vele egy térségben élő olvasója egyúttal a maga életének számottevő szeletét, vívódásainak, dilemmáinak jókora tömegét is visszakapja feljegyzéseiből, míg a nálam fiatalabbak, illetve a másutt élők a távlat, a megfelelő rálátás, a maguk világával való szembesítés kegyelmével olvashatják azokat.
      Az első kötet egyik gyakori motívuma Ady föl-földobott köve – különben is figyelemreméltó, milyen hangsúlyos szerepe van Adynak Liszka énformáló, életalakító, feladatkereső töprengései, s a mindezeket nagymértékben generáló olvasmány- és létélményei között. (S persze, szinte ezzel egyenlő a hatása a Bibliának, a „Ne kívánd másnak sem, amit nem kívánsz magadnak” leggyakrabban visszatérő erkölcsi imperatívuszának is.) Olvasmányai, olvasmányélményei a világ teljességét és ellentmondásaiban hordott egységét biztosítják számára. Naplókötetei lapjain sűrű egymásutánban sorjáznak az életének egy-egy szakaszában, pillanatában számára szilárd támaszt jelentő nevek: Tömörkény Istváné, Babits Mihályé, Tóth Árpádé, Móra Ferencé, Móricz Zsigmondé, Kosztolányi Dezsőé, Radnóti Miklósé, Halász Gáboré, Bálint Györgyé, Remenyik Zsigmondé, Tamási Ároné, Németh Lászlóé (a Bűn például toleranciára tanította őt), Márai Sándoré (mintha egy idő után ő vette volna át nála Ady helyét), Fejtő Ferencé, Cs. Szabó Lászlóé, Illyés Gyuláé, Veres Péteré, Déry Tiboré, Örkény Istváné, Sütő Andrásé (őt szlovák fordításban is végigolvasta, csak azért, hogy meggyőződjön róla, hogyan hangzik más nyelven az Anyám könnyű álmot ígér), Kertész Imréé, Nádas Péteré, Spiró Györgyé egyfelől,  másfelől Senecáé, Dosztojevszkijé, Kafkáé, Thomas Manné, Huizingáé (akinek „első pillantásra pesszimizmust sugalló gondolatai” a „tisztánlátás optimizmusa felé” vezetik őt), Arthur Schnitzleré, Stefan Zweigé (érdekes, bármelyik irodalmárnak is becsületére válható összevetését olvashatjuk kettőjüknek és Márainak: „...ugyanaz a stílus, ugyanaz az életszemlélet. A hősök többet gondolkodnak, mint beszélnek, a tetteknek kimondatlanul is megvan a következményük, és ezt a regény[ek] szereplői hallgatagon is megértik”), Heinrich Böllé, Hans Magnus Enzensbergeré – csak úgy, találomra kikapva őket Liszka szóban forgó könyveiből; de egymás sarkára hágnak bennük az egyéb kulturális-művészeti utalások, idézetek is (képek, szobrok, zeneművek, filmek stb. kapcsán). Jellemző módon Liszka még katonának is egy kisebbfajta könyvtárral felszerelkezve vonult be, ahol persze a vérbeli kutató sem hagyta nyugton őt: „Gyűjteni lehetne a katonaélet szokásait is – végül is ezek is népszokások.”
      A szakmai készülődés, a szakmai szempontok és dilemmák természetesen tág teret kapnak naplókötetei lapjain, illetve meghatározó mértékben alakítják napjait, terelik sokfelől összefutó gondolatait. A (készülődő, később érett) kutató mindenütt kiütközik belőle, a néprajzos, az etnológus szemével lát, érzékel maga körül szinte mindent, s ezt egészíti, kerekíti ki javíthatatlanul értelmiségi – azaz kérdező: mindenre rákérdező és sok mindent meg is kérdőjelező – gondolkodásával, világlátásával. A morvaországi városkában, ahol kötelező katonai szolgálatának egy részét töltötte, azon dohogott, hogy – az 1980-as évek elején, Gustáv Husák elvtárs konszolidált Csehszlovákiájának létezett szocializmusában vagyunk – micsoda pazar kulturális örökség hordozója lehetett volna e város, de ez a kultúra „már halott, mint ahogy halottak a létrehozói is, csak a művük áll még a méltatatlan utódok csodálatára”, igaz, rögtön hozzáteszi, hogy a mellékutcák viszont már omladoznak, s azonnal fel is lázad a látszatvilágok, a látszatmegoldások ellen: „Évtizedek óta a felszínt simogatjuk, a küllemet igazgatjuk a világ szeme elé – meddig tarthat még ez...?...!...? Büntetlenül!!” Liszka kitűnő megfigyelő, értelemkereső kérdései általában meggondolkodtató, nemegyszer távlatos következtetésekre vezetik. A környezetével való folyamatos szembesülés is minduntalan önmagával szembesíti, de magakereső, énfaggató töprengései közben sem tud (nem kíván) elvonatkoztatni közvetlen – szűkebb-tágabb – környezetétől. Írás közben számos alkalommal nekifeszül a „Kinek írunk?” kérdésének; a „demokrácia egyik fő támasztópillérét” jelentő „másképpen gondolkodás lehetőségének” mindenki számára való biztosítását szorgalmazza (1979-ben!); eltöpreng azon, miért éppen őt kérik fel valamire, amikor szerinte bizonyára lenne rá nála alkalmasabb is; időről időre „az inkább érzem, mint értem” elbizonytalanodása gördít elébe akadályokat, hogy aztán eljusson a „föl kell fogni egészen a vitatkozásig” felismeréséig (mert valami, bármi, „csak alapos földolgozás után válhat méltó továbbgondolás alapanyagává”); eltökélten foltozgatja „műveletlensége tátongó réseit”; testhez(/énhez)álló műfajt keresve magának, esszét szándékozik írni az esszéről, amely a Vízbemarkoló címet kapná, mert  az esszé lényegét szerinte éppoly nehéz megragadni, „mint egy marék vizet”; nap mint nap derekasan megküzd a nyelvért (hogy „egyszerűen, simán csevegjem el, amit gondolok”), akár a gyermek – külön-külön minden egyes szóért, s szinte óráról órára szembetalálja magát a dolgok pontos kifejezésének és kifejezhetőségének dilemmájával: „Csordultig vagyok mondanivalóval, már-már a torkomat szorongatja, de sehogy sem tudom a LÉNYEG-et formába önteni. Úgy vagyok, mint Szabolcs fiam a beszéddel: mindent ért, de azt a keskeny nyílást, amin keresztül a SZÓ felszínre juthat, nem találja...”
      Ha külön-külön jellemezni szeretnénk ezt a két, szorosan összefüggő, egymást feltételező, egymással összevetve mégis diametrális különbségeket is mutató kötetet, az elsőt talán a készülődés, az ismerkedés, a művelődés, a szerep- és feladatkeresés könyvének nevezhetném, míg a másodikban már a kauzalitás, az összefüggések kutatása, a szintézis óhaja kerül előtérbe, s általában minden a feladatmegoldások késztetésének rendelődik alá. Egyik kérdés a másikat szüli Liszkában, egyik feladat a következőt: töprengései is szinte egymásból fakadnak benne. Az Úton lenni...-ben úgyszólván nincs feljegyzése, amelyet olvasója ne jelölne meg, hogy – alkalmas időben – majd továbbgondolja. Az első kötetben még a formálódó személyiség gondjai a meghatározók, a másikban a szakember, a tudós világlátását rögzíti, világképét építi. A fiatal(abb)kori feljegyzések mintha azt sugallanák: addig van esélye bármire – akár a lehetetlenre is – az embernek, amíg saját maga műveletlensége kínozza, ám amint másoké kezdi izgatni – halott lesz.  A Termékeny homályban az egyedüllétet rajzolja inkább, a magányt, a „kérgesedés” kérdése foglalkoztatja benne, a belső és külső kérgesedésé („Az ember kérgesedik: kívül, belül”); elidegenedett órák, hangulatok törnek rá (amikor még „a macskakövek is ellenségesek”); időről időre szembekerül, meghasonlik önmagával („...az ember váltig azt hiszi magáról, hogy becsületes, s egyszer csak kiderül: csupán balek”); a lélek ellenállásához keres stratégiát, taktikát, fogódzókat adó gondolati rendszereket („Valaki nyitva hagyta az ajtót, és még hidegebb lett. Seneca jutott az eszembe: ha fázol, gondold azt, hogy még jobban akarsz fázni – és ha eléggé beleéled magad, rájössz, hogy még meleged is van”).  Tájakat faggat, a belsőjével konvergáló külsőt keresi, az ember belső világának és külső környezetének összhangját áhítja (egy gömöri útja után például ezt állapítja meg – szinte lírai vallomásként is olvashatón – a tájról: „Tényleg szép vidék, de csak turistakánt tudom díjazni. Romantikus dombjai-völgyei miatt ugyanis túlságosan zárt a számomra. Azt hiszem, nehezen szoknám meg itt az életet. Én az afféle sík vidéket szeretem, ahol kisebb-nagyobb lankák meghintáztatják ugyan a tekintetet, de azért messzebb zárul a szemhatár. A végtelen rónát sem szeretem, mert valamilyen keret, fogódzó, ráma kell a szemnek, ahol megnyugodhat. Ilyen nálunk [értsd: a Duna mentén, szülőfalujában, Köbölkúton] a távoli szürkéskék Pilis hegység, mely lezár ugyan valamit, de nem elzár...”, miközben ezt – s még annyi – vallomását lehetetlen nem szélesebb, áttettebb, a társadalmi mögöttesre is utaló értelmezésben olvasnunk, lévén hogy szövegszerűen még mindig az 1980-as éveknél tartunk). De járjon Liszka bárhol a világon, mindenütt hazai gondok foglalkoztatják, így Münchenben is a népi kultúra szlovákiai magyar relációin töpreng, Huizingát olvasva is ezek jutnak eszébe, a Bajor Állami Könyvtárban is a magyar, szlovák és cseh lapokat böngészi („A józan ész persze azt diktálná, hogy »itt és most« elsősorban a német folyóiratokról igyekezzek magamnak képet alkotni, ám, ha belegondolok, hogy Münchenben naprakészebben tájékozódhat az ember a mai [egyetemes] magyar kultúra történéseiről [sőt a szlovákéról és a csehről is], mint odahaza Komáromban; akkor azonnal megkérdőjeleződhet a józan ész diktálta tétel”).
      Különbséget tesz a népi és a nemzeti között, az előbbit lényegi, a másikat ideologikus fogalomnak tartva; úgy gondolja, hogy népi kultúránk olyan „sűrű kapcsolatrendszert” jelent(het) számunkra, melynek birtokában „korántsem vagyunk olyan árva nép Európa közepén, mint azt nyelvünk indokolná”, hiszen tudvalevően „a népi kultúrák nem nemzeti alapon szerveződnek”, mivelhogy – Thomas Mannra hivatkozva – „a népi kultúra nem kifelé prezentál valamit, hanem mintegy »belső használatra«, belső szükségletből, önmagáért, önmagának”. A „nemzeti beskatulyázások” erősen félrevezetők, s különösen a néprajzban, a népi kultúra terén vihet tévútra, ha nyelvekben, s nem földrajzi térségekben, régiókban gondolkodunk. Éppen ezért rokonszenves ars poeticát állít fel magának: „A napokban mondta valaki, hogy a néprajzkutatónak alapvetően a nép és nemzet iránt kell elkötelezettnek lennie. Szerintem viszont az etnográfus vagy folklorista csakis a tudomány iránt lehet elkötelezett [kiemelés tőlem – T. L. megj.], az előbbiek iránt a politikusoknak, közéleti embereknek, íróknak (?), katonáknak stb. kell elkötelezettnek lenniük. [...] Az viszont más kérdés, hogy az egyetemes tudomány eszközeivel elért eredményekből a »nemzet«, a »nép« is profitál... Csak a tudomány számít tehát, minden más csak másodlagos...[l. m. f.].” Másutt, ugyanez, így hangzik: „Tudományetikailag csak azt mondhatja a kutató, amit az általa vizsgált anyag objektív elemzése nyomán sikerült megállapítania. Se többet, se kevesebbet.” A kulturális jelenségek ugyanis Közép-Európában – a felhozható ellenpéldák ellenére is – többé-kevésbé mindig függetlenek voltak a nemzeti keretektől. Elsősorban szakmai tapasztalatai mondatják Liszkával, hogy „steril” népi kultúra sohasem létezett, hiszen annak mindig is épp az volt a lényege, hogy mindenkor magába tudta olvasztani „a »fentről« vagy »oldalról«, »kívülről« jött hatásokat, miközben azokra is hatással volt”. A nemzeti helyett az európait helyezi előtérbe („...a magyar népi kultúra – európai népi kultúra”), a „nemzethez tartozást” mítoszként definiálja, mivel szerinte a nemzet „kulturális értelemben vett zárt egységként, objektíve nincs”, a kultúra „kiterjedése korántsem azonos a nyelvi kiterjedésekkel”. A legkényesebb problémákról, a legbevettebb hiedelmekről is nyíltan, egyenesen szól (különben is, hol beszéljen a leginkább nyíltan, kertelés nélkül az ember, ha nem a naplójában?!), Grendel Lajos, Zalabai Zsigmond, mások egyaránt megkapják tőle a magukét. Az elfogultságoktól, egyoldalúságoktól való tartózkodását azonban odáig viszi, hogy már maga is egyoldalúságokba téved, például amikor olyan hevülettel és szószaporítással ostorozza a magyarok előítéletességét, hogy abból akár más nemzetek, érdekcsoportok magyarsággal szembeni előítéletei, elfogultságai is kihallhatók.
      Összefoglalva, úgy gondolom, hogy a Termékeny homályban és az Úton lenni... nemcsak egy biztos alapokra épített, hiteles szaktudás hátterét világítják meg, hanem egy olyan széles körű, mélyben gyökerező műveltség árad belőlük, amilyenre egyre kevesebb példát találunk mostanság. Mert nem kell mondanom, hogy a tárgyi ismeretek bármily bőséges halmaza, a még oly kiváló szaktudás önmagában a legkevésbé sem szinonimája a műveltségnek. Ellenkezőleg, a műveltség olyan, ismereteken átnyúló, kultúrákat összekötő, a transzcendenciához is kapcsolódó rendszer, mely a világ működési elveinek megértésén, felérzésén alapuló világképet ad, s az ember életstratégiáit e világszemléleti tágasság szellemében alakítja ki. Liszka József  szakpublikációi s tudományos munkássága mellett most már két naplókötetével is alátámasztja: biztos kézzel birtokolja ezt a tágasságot. A magam részéről csak irigyelni tudom érte.