Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2008. 2. sz.
 
 
 

HEGEDŰS MÁRIA

 

Szétírás/összelátás*

Bakucz József1: Szent Jakab Tornya


  Bakucz József: Szent Jakab Tornya

   
A hatvanas és hetvenes évek
   
A hatvanas és hetvenes évek magyar irodalmának történeti összefüggései ma az egyik legnehezebben áttekinthető és kutatható területek közé tartoznak. Mert nyilvánvaló, hogy a korszakok változásával, új elemző generációk felnövekedésével új szemléletek alapján értékelődnek még a klasszikus hagyományok is. Sőt az is természetes folyamat, hogy a kortárs irodalom építőkövei is átrendezhetik az addig kialakított értékeket. E szokásos trendeket a magyar történelem népességet megosztó, többször országhatárok által is szétválasztó eseményei tovább bonyolították. A trianoni békeszerződés által megvont határok mesterségesen létrehozták, az ún. határon túli magyar irodalmat (erdélyi, felvidéki, újvidéki), amelyhez az 1956-os menekült hullámmal létrejött a szintén ún. nyugati és tengerentúli magyar irodalom. Ezek a kényszerű elnevezések azonban nem tarthatók, hiszen röviden belátható, hogy csak egy egységes magyar irodalom létezik. Ennek értékelése, feldolgozása pedig csak minden magyar nyelven írott műre kiterjesztve képzelhető el. Eme ideális állapotot elérni majdnem lehetetlen vállalkozás, de megkísérelni minden korszaknak szándéka és feladata lehet. Ilyen megfontolások alapján illeszkedik a magyar irodalomtörténet áramába Bakucz József, a főként Bostonban élt és alkotott magyar költő alkotói pályája a korabeli magyar költészeti áramlatokba.
    Ha vázlatosan felidézhetjük a hatvanas évek első felének magyar költészetét, a következő sommás irányzatokat tárta fel nagyjában/egészében az eddigi kutatómunka. A határon belül élő, ekkor pályájukat kezdő fiatalok számára a Juhász Ferenc-Nagy László és a Pilinszky János-Nemes Nagy Ágnes nevével fémjelezhető irányzat volt példa értékű. Népi szürrealista, képekben tobzódó, jelzőktől roskadó költemények az egyik oldalon (Buda Ferenc, Ágh István, Cselényi László), riasztóan tömörítő, száraznak tűnő filozofikus versek a másikon (Tóth Judit, Székely Magda, Orbán Ottó). A társadalmi igényeket kiszolgáló, szociológiai szempontokat is érvényesítő, Illyés Gyula nevével összekapcsolható ún. népies irányzat is népszerű volt. E háromszögelési pontokból kimaradnak a sehová be nem sorolható „üstökösök”, amilyen például a költészetben Weöres Sándor, vagy a prózairodalomban Szentkuthy Miklós.
    A hatvanas évek elején a költészet modern irányzatainak bölcsőjeként tartjuk számon a párizsi Magyar Műhely folyóiratot és a hozzá kapcsolódó művészeti közösséget (Papp Tibor, Nagy Pál, Márton László, Parancs János). Ugyanígy az újvidéki Új Sympozion körül szerveződő fiatalokat (Gion Nándor, Ladik Katalin, Bányai János) a Forrás szerzőit (Szilágyi Domokos, Kányádi Sándor, Kántor Lajos, Láng Gusztáv), a hollandiai Mikes Kelemen Kör csoportját  (Dedinszky Erika, Siklós István, Kibédi Varga Áron, Cs. Szabó László), és az Arkánum folyóirat költőit (Kemenes Géfin László, Horváth Elemér, Vitéz György, Baránszky László, András Sándor, Bakucz József). Az irányzatokhoz be nem sorolható Határ Győző modernségéhez sem férhet kétség. Természetesen ez egy olyan lehetséges névsor – mint minden katalógus – amelyik bármikor kiegészíthető, sohasem lezárható, véglegesnek végképp nem tekinthető. Nyilván azért szükségeltetik, hogy bizonyos természetrajzot képzeljünk azok köré, akiket kiválasztottunk.
    Bakucz József a Pilinszky-Nemes Nagy irányzathoz, az „újholdas” és „nyugatos”, „kosztolányis” szépségeszmény gyökereihez köthető. De a folytatás messze el is rugaszkodik ettől. Rendszeres szellemi kapcsolat fűzi a Magyar Műhely baráti köréhez, szorosan együtt él az Arkánum folyóirat költőivel, és természetesen nem marad hatás, kölcsönhatás nélkül Kemenczky Judittal, élet- és haláltársával megalkotott találkozása, szellemi párhuzamossága sem. E sokoldalú, élő hagyományt folytatja. Megnevezhetően talán a nyelvi kubizmus és a vizualitás érintésével, a legmodernebb magyar és európai nyelvi-költői szürrealitást alkotja meg életművével, amelynek jó része máig kiadatlan. Talán – mert az elemzések eredményeképpen az sincs kizárva, hogy kiderül: Bakucz József is az irányzat(ok)hoz besorolhatatlan alkotók körébe tartozik. Elemzésem tárgya a Szent Jakab Tornya című vizuális költemény.

 

A Megalit keletkezéséről
   
A Megalit könyvet maga Bakucz József szerkesztette meg, és a Szépirodalmi Könyvkiadónál tervezte a kiadását.2
    A könyv terve Bakucz József munkája, az ő eredeti elgondolása alapján lett ilyenné. A kézirat hagyatékai arról tanúskodnak, hogy ezek a könyvek színes kollázsaival alkottak volna szerves egységet.3 A kollázsok kihagyásának oka, mint általában, most is a könyörtelen pénztelenség lehetett. Az egyes könyvek időrendben követik egymást, 1985- 1988 közötti évszámokkal datálva, tehát három év alkotói munkáját foglalják össze. A hét könyv: Illuminációk 1985, Apokalipszis 1985, Acid rock 1985-1987, Judit könyve 1987, Labirintusok 1987, Párbeszéd 1988, Fantom pacific végtag 1987-1988.  Az évszámok arra utalnak, hogy néhány könyv ezek közül nem köthető egyetlen évszámhoz. Azt a következtetést mindenképpen le kell vonnunk, hogy Bakucz József legtermékenyebb alkotói korszakát jelentik ezek az évek. Ugyanakkor nem tartalmaz a kötet olyan – ebbe a gondolati ívbe éppen ezért csak kívülről beilleszthető – mérföldköveket jelentő alkotásokat, mint az 1981 márciusában, a Magyar Műhelyben közölt Óda, ugyanez év decemberében az Arkánumban megjelent Atlantisz, az 1983 februárjában, az Arkánumban közzé tett Narkózis, és a Nobilissima visione, vagy a külön albumként 1977-ben kiadott, francia nyelvű La Femme Intérieure.
   Bakucz József viszonylag kevés vizuális költészeti művet hagyott hátra. A La Femme Intérieurön kívül a Zérus fok Celsiusban három  található (Sztratoszféra; íme minden térelem; hal úszik hal úszik hal) és a Megalitban három: az abnormális fogás; a Magyar Műhelynek ajánlott Nyári sírban tökkelütött menyasszony; és a Szent Jakab Tornya. Az általam kutatott és ismert kéziratokban (OSZK) többnyire lettrista alkotásokat találtam, amelyek ujjgyakorlatnak, belső műhelymunkának tekinthetőek. De nem lehet tudni mikor, kitől, mi kerül még elő.4
    Mindezek mellett tény, hogy a nyelv vizualitása éppen olyan költői poétikai eszköztár, mint a hanghatás, a zeneiség, a konstruktivitás, a megszerkesztettség vagy a dekonstruktivitás, a szétírás, a nominalitás stb. tehát beletartozik Bakucz költészeti, poétikai eszköztárának arzenáljába. A látható nyelv és a költői szöveg viszonya mindenképpen foglalkoztatta, teoretikus értelemben is. Mert ha van kivetítés, kell lennie látványnak is.
    Ha egyetértek azzal, a Nagy Pál-i meghatározással, mely szerint „a
[La] Femme Intérieure bizonyos értelemben orfikus képvers: »az ember szuperkomplex mentális-pszichikus szerkezeteiben az egész világ benne foglaltatik« – Bakucz-Orfeusz saját magából akar saját magának ideális Asszonyt teremteni”5, – akkor az általam értelmezett Szent Jakab Tornya olyan orfikus képvers, amelyben Bakucz saját magából akar magának ideális, transzcendens költői világot teremteni. E szóművek, szószobrok szavakból konstruált hipertárgyakként is felfoghatók. Számomra azért fontos ez a kiemelés, mert bármelyik képversét értelmezem, mindegyik ebbe az irányba mutat, ez különbözteti meg minden más képverstől. Már a Zérus fok celsiusban a külső forma a címhez kapcsolva önmagában is jelent: hiszen ezek a megfagyott formák (egy síkban úszó halforma, vagy a légkör rajzolata, a tér egy-egy pontja) a ’gram’, a nyelv/tani rendszer elvetését keresztezve, a jelentést sok irányban nyitják meg: elvi hipotézisekre épülnek. Ilyen költői hipertárgynak tekintem a Szent Jakab Tornya című opust. Dánél Mónika a „performatív nyelvhasználat”6 gondolatát, David George nyomán7 a korszak sajátosságaként értelmezve, sok más szerző között (Kassák, Kemenes Géfin, Vitéz György, Tandori Dezső) Bakucz Józsefre is kiterjeszti. Ezzel egyetértve, nagyon fontosnak tartom feltárni a csak Bakuczra jellemző forrást, genealógiát: milyen intenciók hatására következik be a nyelv szétírása, és ezzel párhuzamosan, miként épül föl egy új nyelv, új költői szövegmű. A választott Bakucz-képverset az életműben éppen azok a sajátosságok teszik kulcsjelentőségűvé, amelyek a nyelv indexikus és ikonikus sajátosságát egy műalkotáson belül működtetik, érzékeltetve ezáltal az ún. vertikális írás lehetőségét. Ez ugyanis Bakucz első olyan kötetben megjelent költői műve, amelyben az idegen nyelvi szövegek jelentős szerepet kapnak.8 Ahogyan a tárgyiasítás útja keresztezi a vizualitásét, az intertextualitás átvezet az intermedialitáson.
    A műnek két változata ismerhető: egyik a Magyar Műhely című folyóiratban megjelent kézzel írott változat, a másik a Megalit című kötetben közölt nyomtatott változat.9
   

A Szent Jakab Tornya


Az útikönyvekben hasonló leírásokat találnak az épületről azok, akik még nem jártak Párizsban. Jómagam ezek közé tartozom, s így minden alkalmat megragadtam, fotókat, leírásokat, hogy lássam magam előtt a tornyot én is.
    „A Tour Saint-Jaques, a Rivoli utca kis parkká, térré kiképzett részén áll, egy 16. századi templom maradványa. A középkorban ezen a részen voltak a párizsi mészárosok istállói, itt állt a vágóhíd is. A gazdag mészáros céh a 16. század első éveiben templomot építtetett magának, amelyet Szent Jakabról azért nevezett el, mivel a kor „divatos” szentjének, Compostelai Szent Jakabnak a tiszteletére rendezett zarándokutak ezen a helyen kereszteződtek. A forradalom éveiben a templomot – eladták, hajóját lebontották, csak a torony maradt meg. A múlt század végén meteorológiai megfigyelő állomást rendeztek be az 58 méter magas torony tetején, mintegy annak a hagyománynak a folytatásaként, hogy Blaise Pascal, a polihisztor (filozófus, matematikus és fizikus volt egy személyben) 1648 táján a toronyban végzett légnyomásmérési kísérleteket. Szobra ott áll a torony tövében. A »lángoló«, késő gótikus torony csak kívülről tekinthető meg, feljutni rá nem lehet.”10
    A torony közelében van a párizsi metróvonalak kereszteződése, csomópontja. Forgalmas találkozási központja tere ez az „álmok városának”. Bakucz párizsi, francia lelkületű ember volt. A közelben az ún. Latin negyedben diákok, egyetemisták, értelmiségiek körében lakott. (Nem messze a Montmartre-tól, a hagyományos művészeti városnegyedtől.)
    A keletkezéshez ez is hozzátartozik, és az is, hogy André Breton az Arkánum 17 című művében ír egy misztikus találkozásról, amely szintén a Szent Jakab toronynál történt.11 Saját születése percre pontos időpontjában találkozik egy rendkívüli tehetségű festő fiatalemberrel, aki majdnem ő: vagyis majdnem önmaga. A lakásáig kíséri, későbbi találkozásokat beszél meg vele. Majd egy másik alkalommal ezen a címen teljesen ismeretlen lakást és embert talál. Tudjuk, hogy A. Breton milyen nagy jelentőséget tulajdonított „a találkozásoknak”. Ezért sem lehet véletlen az allúzió, (bár kissé (ön)ironikusan hangzik/látszik) Bakucz József költői, kivetített énjének, a lírai alanynak  a toronnyal való találkozása: ez alkotja a mű narratív szálát.
    A szöveg műfaja vizuális költemény: képvers és keretes szerkezetű. A keretet ugyanazon vizuális alakzat, a kereszt alkotja, egy-egy külön oldalon. (Első és ötödik oldal.) Ez utalás a toronyra: több és kevesebb is annál. Magába foglalja a templomépítészet jellegzetes sematikus alaprajzát, a kereszthajót és a hozzá csatlakozó oltárt. De a régi római városok eszményi alaprajza is ez: a középen elhelyezkedő fő útvonalakkal, útkereszteződéssel, amely konkrétan utalhat a városra is. Egyébiránt olyan Péter-kereszt, amelynek vízszintes ága mélyen a közép alatt van.12 A keresztet a négy világtáj bejelölése veszi „körül”, „bezárja” a legszigorúbb rendbe, a négyszögbe: ilyen értelemben már meditációs mandala ábrának is tekinthetem. A fent/lent, a jobb/bal duális szerkezet végpontjai összhangban a négy világtájjal négyes rendszert alkotnak, amelynek közepén saját nézőpontunk, a metszéspont helyezkedik el.
    A második oldal is vizuális költemény, alakzata a tulipáné, amelyet egy kard metsz keresztül, ezt a szöveg is megerősíti. A harmadik és negyedik oldal szövegmű, de nem hiányoznak ezekből sem a vizuális elemek (változatos betűtípusok, félkövér, dőlt betűk és üres szöveghelyek, tördelési technika.)
    Tudjuk már – és most ismét Nagy Pálra, hivatkoznék –, hogy Bakucz sokoldalú műveltségét több nyelven való alkotási módszerét, és elméleti írásait is komolyan kell vennünk ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk művei világához, egyetemességéhez: a citoyen világpolgárhoz, a faktikus, felelősségteljes alkotó emberhez: kérdéseihez, kétségeihez, olykor kétségbeeséseihez.
    A szöveg nyelvi megfejtése bár belső tanulmánynak tűnhet, mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy a mélyebb összefüggésekhez útmutatásul szolgáljon.


A mű első oldalának képverse

A fentiekben, általánosan elemzett kereszttől eltér, sok mindennel kiegészül. A látványban itt hangsúlyosan érvényesül a jobb és bal oldal, a lent és fent dualitása és az oltár, talapzat, máglya kirajzolódása. A középpontban egy „A” betű áll, és mint az abc első betűje kijelöli a keresztszöveg olvasási irányát is.
    A kereszt vízszintes ágának szövege a középponttól kifelé haladva, jobbra: „Aphrodité Hermája”, mitologikusan a szerelem görög istennőjének oszlopa, mellszobra. Leegyszerűsítve hermafrodita13, az emberi lélek anima/animus kettőssége, szétválaszthatatlan egysége, a szabad szerelem.
    A középponttól kifelé haladva balra a szöveg: „HieroszGámosz”, mitologikusan a középkori szeplőtlen fogantatás, majd a szürrealisták, André Breton szóhasználatában a szabad képzettársítás, az automatikus írás jelölése.
    A kereszt függőleges vonala szintén középről kifelé haladva latin eredetű szavakból áll. Fölfelé: „AlchimieduVerbe”, igék, a nyelv alkímiája. Lefelé: „AdeptésSOrOr”, apáca tanítványa, de a kiemelt „Or” Mallarmé művére is utalhat, amelyet olyan szavakból alkotott meg, hogy minden szóban szerepeljen a francia arany, OR szó. Együtt a függőleges sorok jelentése talán: „a nyelv alkímiája / arannyá változás (vagy: apáca tanítványa)”.
    Ha a két sort (vízszintes, függőleges) mint találkozó, egymást metsző sorokat összevetem a következő olvasatok lehetségesek: „a nyelv alkímiája / szeplőtlen fogantatás – szeplőtlen fogantatás / arannyá változás – a nyelv alkímiája / szabad szerelem – szabad szerelem / arannyá változás” Ez az én szövegnyomozásom eredménye.
    A központi szöveg a „szeplőtlen fogantatás”. Magyarázatul idézzünk Bakucz József 1983-ban, nyomtatásban is megjelent tanulmányából. Ebben Bakucz a tudomány eredményeit hívja segítségül, hogy világmagyarázatában kijelölje a költészet egyáltalán nem véletlen, az ember és a természet működésében nélkülözhetetlen helyét, szerepét. Ennek lényege, hogy a harmonikus emberi cselekvés és gondolkodás, csak az emberi eredetileg kettéosztott, duális szerkezetű, bal és jobb oldali agyfélteke összerendezett, harmonikus működéséből működtetéséből jöhet létre. „A költői, poetikus képesség működése, az úgynevezett művészi alkotómunka – talán a misztikusok élményeinek egyetlen kivételével – az egyedüli példája ugyanis az ilyenfajta harmonikus agyműködés artikulált, erőteljes, félreismerhetetlenül valóságos esetének. Az alkotómunka ugyanis, tudjuk, lehetetlen szószátyárság, organizáció nélkül; de ugyanolyan értéktelen, ha sterilen racionális rendezettség nyelvi bravúrja csupán. A régi ezoteriák különféle okkult fogalmakkal, fogalmazásokkal és vizuális szimbólumok használatával mindig is igyekeztek ebbe az irányba terelni az ember figyelmét[¼]
»Amire törekednünk kell, az a Luna: a női princípium; Sol: a férfi princípium Szent Házassága, a Szüzigia, a Hierosz Gámosz – amiben újjászületik az ember és ez az új, romolhatatlan ember az arany, vagyis a romolhatatlan nemes fém« – mondták az Alkémisták[¼] A poetikus funkció ilyen értelemben szerintem egy következő evolúciós lépcső »próféciája«, modellja...”
    A szent házasság a kereszteződésben, vagy mitopoétikusan, a keresztre feszítésben manifesztálódik. Abban a homéroszi értelemben, amelyben Odüsszeusz az árbochoz kötözteti (keresztre feszíti) magát, hogy hallhassa a szirének énekét.
    A kereszt bal fölső metszetében „GRIFF” alatta „TO” szövegrész szerepel. Ez duális utalás a valóságos Toronyra, amelyen körös-körül mitikus, allegorikus vízköpő állatok szobra látható. (Utalás lehet ez az emberre, mint „poetikus állatra” is, Bakucz József szóhasználatában.) A torony szó első szótagja máshol folytatódik majd. A kereszt jobb fölső metszetében „OROSZLÁN” alatta a „RO” szövegrész, mint a torony szó második szótagja látható. A kereszt bal alsó metszetében fölül egy „N” betű, a torony szó ötödik betűje. A jobb alsó metszetben fölül „Y” a torony szó hatodik, utolsó betűje és alatta a „GRIFF” szó.
    A két allegorikus állat az ismétléssel keresztet alkot, mellyel nemcsak erősítik egymást, de átjárhatóságot teremtenek az alsó és a felső világ között. A vizuális szimmetria a kiegyensúlyozottságot, a harmóniát, a két világ közötti átjárhatóság akár az aranykort is idézhetné.
    De a szinte mechanikusan négy részre osztott kép és szövegtest egy vágóasztal metaforája. Ezt erősíti a TORONY szó szétdarabolása, amely egyben a valóság megosztottságát is jelenti: a valódi torony templomnélküliségét, csonkaságát. S nem hinném, hogy erőltetett lenne a függőleges lenti és fenti világ összekapcsolása, összeolvasása. Így értelmezhető a baloldalon „TON” tónus, hangnemet jelölő szógyök, és a „ROY” királyit jelölő hasonló szógyök a jobb oldalon.
    Az égtájak jelölése a lap bal felső szélén „É” északkal kezdődik innen a normál olvasási irányban, jobbra haladva a lap jobb felső szélén „NY” nyugattal, lent balra „K” kelettel folytatódik és lenn jobbra „D” déllel záródik.
    Ha mi a középpontban helyezkedünk el és követjük a természeti törvényt, és előttünk van Észak, akkor ezzel egy újabb képzeletbeli keresztvonalat alkotunk. A Kelet és Dél jelölések pedig a keresztet kötik össze a máglyával, amelynek mintegy fölső pontját alkotja a két betű. A máglya szélein, margóján, két félsor, szójáték anagrammákkal: az egyik „Gogo Goro Foro”, balra. Ezek a szavak a járás, a mozgás idegen nyelvi eredetű hangutánzó szavai (foromónia=mozgástan, go=járni, menni). Jobbra a másik: „Láng If Forosz  Oroszlán”, a tűz, az élet, az oroszlán az életerő allegóriái. Anagrammái: a nagy „G” betű a Föld jele, az „F” a Föld első kezdő betűje, a bal oldalon, míg a jobb oldalon a nagy kezdőbetűket összeolvasva „LIF” (life sic!) angol szó az életet jelenti az „O” az ómega a görög abc utolsó betűje. Itt, a következő sorral beértünk a tűzbe, (MÁGLYA) ez a talapzat. (E résznél asszociálhatunk Apollinaire képversére, A megsebzett galamb és szökőkút allúziójának is tekinthetjük. A szövegben van utalás erre.)
    A szövegben a költők „agya galambok” a szabadság követei, akik négy világtáj felé/elé hordják az „igét” vágyaik szerint és séta közben a „szökőkútszörnyek”, akik vízköpő helyett bor-, vérköpők, végül is csatornavízre eresztik őket, jobb híján kővé válnak.
    A talapzat kulcsszóval, a MÁGLYA-val zárul: fölgyújtja az eddig fölépített szószobrot, a tornyot, az eget és a földet összekapcsoló világtengelyt, amely általános értelemben a védelmet is jelenthette – mint aki föléget maga mögött mindent: az egzisztenciális válság kivetítéseként.
   

A mű második oldalának képverse
   
A tulipán kifejezetten kapcsolódik a magyar népi kultúrkörhöz. (Faragott kapuk dísze, tulipános láda, hímzés motívumok, használati tárgyak, pld. mángorlófák faragványai stb.)
    A legáltalánosabb értelemben az ártó, rontó szellemek elleni jelként használták, de ez a jel a női nemi szervet, a születés csatornáját, az eget és földet összekapcsoló világot jelentette. Közel áll a liliomhoz a sematikus ábrája, és fontos, hogy később a királynői koronák ívét hasonló motívumok alapján képezték. Közös vonásuk tehát a képeknek az égi és földi világ összekapcsolására, átjárhatóságára törekvés. A jelen mű esetében: a torony szilárd alapokon áll ugyan, de hol vért, hol bort köpő kőszörnyei, és csatornavize, a két világ közötti közlekedés során átélt szenvedésről tanúskodnak.
    A tulipán a szenvedély, a szabad szerelem íveit rajzolja: – ez a szöveg kapcsolja az első oldal „Aphrodite Hermája” szöveghez is – és a látvánnyal mély összhangban: a magba a termékenységet, a férfi szimbólumot is beleépíti.
    De ez a tulipán karddal van átvágva. A kettészelést alkotó szöveg kurzívval szedett, kiemelt: „elv     ész      tél a magban” – „kard van testemen keresztül / kardkarod lesz”, és ez kétszer metszi a szöveget, egyszer a virágot, és egyszer a virág szárát.
    A második kardszöveg folytatása, befejezése kettős: egyik irányban „és folyik a gyermeki patak”, a másik irányban: „hajlított penge a gerinc kezedben”.
    A virágot metsző kard, mintha csak önvesztés volna, és ez mintha csak az élet folytatását, a jövőt metszené, míg a második a virágot száránál, fejénél átvágva, a guillotine-t idézve minden további élet folytatását kizárja: a tulipán halálát okozza.
    Képtelenség a szabad szerelem, képtelenség az égi és a földi világ közötti átjárhatóság. Vagy talán mégsem?
   

A mű harmadik oldala
   
A torony szövegversének is lehetne nevezni: mégsem veszít vizualitásából. Olyan zsolozsma, zsoltár, „zarándok-vers”, amely a szöveg elrendezésének ritmusával ábrázolja a zarándokló ember lépéseinek ritmusát. A szöveg kövérrel szedett, kiemelt, a szemben lévő oldal halvány tulipánja mellett hangsúlyosan kiugró, súlyos: tipográfiai ellenpont.
    Másképpen virtuális randevú és fizikai találkozás, összenövés a toronnyal.
    „késő már kés ő/ a hátamból kiáll  ó vérző agancsú/ TORONY”a költőnek kell vállalni, betölteni a világok közötti összeköttetés szerepét.

    Hosszú nyújtott ritmusban szótagok ismétlésével, érzékelteti a lassú menetelést.
    „elza ki/rándokoltamtam/a/to-/RONYHOZ”–„mag/agamra”–”ésés   költöttem fejemre sátrat”– „griffről griffre térdeltem  harántul-/süvítő fény párolgó madarai között”
    Mindenképpen a mű első oldalán szereplő képvers párverse, párizsi zarándoklat, a francia lelkületű költő zarándoklata, találkozása Párizs egyik arcával: azzal, amelyik a világegyetemet préseli ki a költőből: „eléjük dobtam magam megmártírtam a kútban/kiálló bordáim közül a világegyetemet kihúztam/és megetettem vele Páris pokloskáit/a gall ambókat”

   

A mű negyedik oldala
   
A tulipán oldal szövegverse. A mű második oldalán szereplő képvers párverse. Itt válik egyértelműbbé, hogy milyen mitologikus értelmet tulajdonít a költő a tulipánnak.
   
„Igaz térdek közül jöttem hová is igyekeznék?”

A költemény változatos tipográfiája, a sok idegen név, és latin szöveg öszszetetté, bonyolulttá, nehezen felfejthetővé teszi a szöveget. Az egész költeménynek belső magvát, ars poeticáját alkotja ez az oldal.
    Az első bekezdésben látszólag a matematikát határozza meg, amely nem „Uterus sanctus”, szent anyaöl, nem „domina Dea”, isteni Úrnő, nem „emberi találmány hanem természeti programm”, „lásd a Chambered / beszélő nagyvárosban hányadszor ismételten / Nautilusz kagylóhéját például”.
    A gyöngyházfényű Nautilusz, a földtani őskör egyetlen példányban ma is élő kagylóhéja. A szövegben a beszélő nagyváros élőhelye (Chamber), a Nautilusz, szinte éterien vezeti át a gondolatmenetet a költészetre: amely a költő számára nem lehet emberi találmány, hanem csakis: természeti program.
    „Igaz térdek közül hová is igyekeznék?” –, tér vissza refrénként a költői kérdés, mintegy természeti program.
    A következő rész a dualitás jegyében indul: a kettős önellentmondást, a költészetet generáló, örök tüzének „pro”-kútjának tartja.
    De a költők forrásistenét
„Fons Mercurialis” alkimistaként sem a nemes anyagok között találja, hanem azon végtelen sorozatot („Fibonacci”) alkotó matematikusok, építészek, mérnök-festők között, akik a középkoron át talán Mózesig is visszavezethetően, a szürrealista ősöket jelentik számára.
    „szériát adnak Arcimboldo Gaudi Facteur Cheval Grandma Moses / nem esik messze ALMA  az arbortól”. A képzeletbeli keresztnek, vagy toronynak lefelé, a múltba, az ősi világba, a homályba vesző ága ez, amely a közelmúltban, a közvetlen költő-elődeiben folytatódik tovább:
    „Rex és Regina”, a „PÁR¼
TÉRD”, ahonnan Bakucz költészete jönni vélt:

Henry Rousseau        Szent József Attila pythagorászi szentek
gaza közül emelkedik a R É B I S Z
Nagy Szent Breton      Tzara Péret 

A szöveg szakrális imádkozással folytatódik, ahol a „homunculus microcosmicus” könyörög „a lutéciai [párizsi:LUTETIA] szentemberhez” imádságért, hogy a dantei „igaz Útról      ami a nem lelém     nehogy örvénybe zuhanjak” A „Lélek” fonalán túl persze tudható, hogy „költészet ügyében az ember teljesen egyedül van”.
    Az „uterus Sanctus      hová is igyekeznék?” sorral vezet át bennünket a mű befejező oldalához, a tornyot megismétlő „latin nyelvű” kereszthez
    A szöveg tipográfiája sajátos ritmust képez: a kövér és dőlt betűs szövegrészek áthajlásokat, vizuális enjambement-eket alkotnak. Egymástól távol eső neveket, fogalmakat kapcsolnak össze.
    Fokozatokat is képeznek: a legerősebb kulcsszavak a kövér szedésűek, és a kövér, kapitális ritka szedésűek: ezek felkiáltójelként is értelmezhetőek. A folyamatot alkotó hangsúlyok a dőlt betűs szövegrészek: ezek alkotják a szövegtörzset.
    Ezt követik a hangulatot, a „zeneiséget” hozzáadó nyelvi kifejezések, normál betű alakzattal. A latin kifejezések az emberi humanitás, bölcsesség: a személyiség megmaradási törvényének érzékeltetését szolgálják: a klaszszikus műveltség semmi mással nem pótolható értékét erősítik meg.

   

A mű ötödik oldalának képverse
   
Megismétlődik a kereszt, az első oldal tornyot szimbolizáló képe. Sokkal egyszerűbben, kicsit hiányosabban. Mintha a jövőkép bizonytalanabb volna. Megőrzi a dualitást: de nem a látványban, hanem elsősorban a szövegben. A latin szöveg az atomkorszakkal a felgyorsulások korával kapcsolódik össze. Ahogyan az első oldal keresztjében, itt is domináns az idegen nyelv (görög, latin, angol). Az idegen nyelv beépítése a költészetbe az apoétikus versmodell egyik fontos eszköze. Az anyanyelv így az idegen nyelvvel egyenértékűvé, idegen nyelvként elsajátíthatóvá válik: elidegenedik. Azoknak, mint Bakucz is, akik térben is idegenné kényszerültek válni, ez különösképpen logikus, természetes. A lírai én a versnyelvben is megkettőződik: a rontott nyelv egyszerre olvasható össze az értelemadás igényével, a narratív történet, a jelentés fölfejtésével, illetve a két szó (két nyelv) közötti nyitott tér kitöltésével.14
    A kereszt, a torony minden irányban a múlt értékeit alkotja: lent a misztikum az alsó világ, fent az isteni ajándék. Itt is a középponttól haladunk kifelé. A latin szöveg helyenként megbicsaklik, kihagy betűket: „mirculum/miracuium”– talán veszendőben ez az érték? Az égtájak a felgyorsulások világa. A talapzat jobbra zár és elég „halvány”, ironikusan patetikus: a felgyorsulásoknak, Accelátoroknak ha lehet valaha is dicsőségét zengeni – legfeljebb a „sznob kebelbarátok”, „Higgs Bosonok” képesek rá, ha jól értelmezem. A kereszt szövegében tipográfiailag „kiemelve-elrejtett” anagrammák: „a D D a m / a D D a / a D D m”.
    Sokféle asszociációt indít el bennem: Ádámra is gondolhatok, ha angol szövegre bontom „add”: összead valamit, ráadás, de a latin szógyök acélkeménységet is jelenthet. De nagy valószínűséggel csak a Poó mellékfolyójának földrajzi neve, a humanizmus bölcsője.”
    Olyan kereszt ez, amely jelképezi a múltra és a jövőre való nyitottságot minden irányban, és a szöveg mélységeiben is. Ugyanakkor összekapcsolódik az első oldal képversével, a fölégetett keresztnek emez, mintegy soványabb maradványa, hamuval, szótörmelékkel, értékvesztéssel: költőileg is, és egzisztenciálisan is.  A költői szövegmű, hipertárgy vizuális és virtuális ars poetica, mely szerint a költészet a nyelv(ek) artikulációja, az ember természeti programja, viselni való keresztje: a „költőien lakozó ember” otthona.

 

Jegyzetek

1
Bakucz József 1929-ben született Debrecenben, 1990-ben halt meg Bostonban. A budapesti egyetem bölcsészeti karán szerzett magyar-francia szakos tanár oklevelet. Műfordítóként indult, Walt Whitman, Emil Verharen, Heinrich Heine, Theodor Storm és Rainer Maria Rilke verseit tolmácsolta magyarul; a Fűszálak 1955-ös, illetve Verharen válogatott verseinek ugyancsak 1955-ös kiadásában jelentek meg fordításai. 1957 elején menekült nyugatra, 1963-ig New Yorkban és Bostonban élt, két esztendőt Párizsban töltött, majd visszatért Amerikába. Gépészeti tervező mérnökként dolgozott. Verseit az Új Látóhatárban, a Magyar Műhelyben és az Arkánumban közölte. 1968-ban a Napfogyatkozás, 1973-ban a Kövesedő ég című könyveit a Magyar Műhely Kiadó jelentette meg. Tanulmányaival, elméleti írásaival, vitairataival rendszeresen jelentkezett a nyugati magyar művészek által szervezett találkozókon. (Ezeknek és verseinek egy jó része máig kiadatlan.) 1979-ben La Femme Intérieure című francia szövegmappájával szerepelt a Magyar Műhely hollandiai kiállításán. Magyarra fordította André Breton Oldható hal, 17 arkánum köteteit, Robert Frost, Carl Sandburg, T. S. Elkot, Dylan Thomas műveit. Tanulmányozta a törzsi népek művészetét, a keleti filozófiát. Készített kollázsokat, montázsokat. Tájékozott volt a modern agykutatásban, a matematika és a természettudományok területén. Műveit legalább öt nyelven alkotta, de - biztosan nem állíthatjuk - lehet, hogy jóval több nyelv elemeit is felhasználta. A róla szóló írások ellentmondásosak. Nevezték mainstreamnek, napfutónak, atlantiszi királynak. Én jelenleg csak annyit állíthatok, hogy oly módon sikerült megújítania a amgyar költői nyelvet, amely mindenképpet az egyetemes költői alkotás élvonalába illeszkedik. A párizsi Magyar Műhely és az amerikai Arkánum című folyóirat központi alakja volt.
2

Tudomásom szerint a kiadó pályázaton elnyerte a kiadásához szükséges pénz, ennek ellenére nem adta ki a tervezett könyvet. A Magyar Műhely szerkesztői erről tudomást szereztek, és Bakucz halálát követően számon kérték az akkor már átalakulóban lévő kiadót a könyv és a pályázati pénz sorsáról. A kiadó felügyeletével megbízott miniszteri biztos átadatta a könyv tervét a Magyar Műhely szerkesztőinek, akik végül is változatlan formában az ekkor alakult Orpheusz Kiadóval közösen jelentették meg a könyvet. De arra, hogy a pénzt átutalták-e valaha valakinek, már senki nem emlékezik.

3

Arról, hogy milyen lehetett volna az így szerkesztett könyv, akkor alkothatunk fogalmat, ha látjuk az Orpheusz Kiadónál, az ő fordításában megjelent A. Breton: Oldható hal című kötetét, amelynek színes illusztrációi is az ő alkotásai.

4
Az Átváltozások című folyóirat 2001., 20-21. számának belső borítóján megjelent a Femme Solaire francia nyelvű képverse.
5
Nagy Pál: La Femme Intérieure, Bp., Kortárs, 41., 1997., 7., 47-56.
6
Dánél Mónika: Nyelv-karnevál, (Né/Ma?), Bp., Ráció Kiadó, 2004.
7
"...korunk a performansz kora[...] a világ látásának és megélésének alapvető módja. Sőt még élvezetének is. Felrobbantja az egységeket, a kétség magját elülteti minden bizonyosságba, a paradoxont minden igazságba, a különbséget minden identitásba."
8
Az idegen nyelvi szöveg szerepének kiteljesedése a Nobilissima visione című öt nyelven artikulált művében értelmezhető igazán.
9
Elemzésemben az utóbbit tekintem mérvadó képnek: lényeges különbség a kézírás, ennek összehasonlító elemzése nem tárgya a dolgozatomnak.
10
Pálfy József: Párizs, Bp., Panoráma, 171.
11
André Breton, Arkánum 17, Los Angeles, 1994, Apertures
12
Érdekesség, hogy a Megalit című könyvben megjelent műra igaz csak ez a megállapítás. Korábban, a MM-ben megjelent kézzel írott változatban a kereszt szabályos, középen osztott.
13 Részletesen egy teljes könyvben ír erről Kerényi Károly, Hermész a lélekvezető című művében.
14 E versmodellnek tíipikus példája Bakucz József Nobilissima visione című verse.

* Esszépályázatunkra érkezett dolgozat.