Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2007. 9. sz.
   
 
 
WEHNER TIBOR 

Félbemaradt építészeti és szobrászati
térfoglalás Tatabányán az ún. ötvenes években*


   
Tatabánya hat évtizedes városépítésének, várossá szervezésének és szerveződésének históriája egy szakadatlan küzdelem története: küzdelem a széttagoltsággal, a kedvezőtlen adottságokkal, a magyar szocializmus által a városra és térségére kényszerített, meglehetősen ingatag alapokon nyugvó ideológiai-gazdasági követelményekkel és örökséggel, az ebből eredő társadalmi presszióval, kétségbeesett harc a hagyomány-nélküliséggel, a tradíció-teremtéssel. A küzdelem szilárd bázisát a múlt század negyvenes éveinek végén, ötvenes éveinek első felében a központi akarat érvényesítésével fektették le – dolgozatunk tárgya e periódus városépítészetének és monumentális szobrászatának krónikája és jelenségvilága, de áttekintésünkben az ún. ötvenes évek határait rendhagyó módon érvényesítjük: az 1947-es városegyesítési illetve városalapítási esztendőtől az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanásáig. A történet folyamatai és tendenciái a megbicsaklások és újrakezdések állomásaiból épülnek, amelyek jelenkori szintézise egy, az erőszakos városlétesítési, városcsinálási szándékokat és törekvéseket pontosan reprezentáló, furcsa konglomerátum. Az ötvenes években emelt tatabányai élettér-keretek, kulisszák a város ma már történeti rétegeknek minősülő, több mint fél évszázados épületei, és e terekben és e falak között, szórványosan megjelenő függelékek gyanánt Tatabánya megkopott, elfelejtett és kallódó plasztikái veszik körül a mai városlakót.
   
Komárom-Esztergom vármegye alispánja, dr. Tárkányi Lajos az Esztergomban 1945. október hó 24-én kelt 5294/1945. számú, a négy község, Felsőgalla, Alsógalla, Bánhida és Tatabánya egyesítését indítványozó leiratában az egyesítés indoklásául azt fogalmazta meg, hogy a négy bányaközség „minden anyagi és erkölcsi erejével egymás felé gravitál. Ezt mutatja a beépülés, a település, sőt kulturális életének központi irányítást kívánó lendülete is. A mintegy 50 ezer lelket számláló tömb nem érheti el azt a felemelkedést, melyet megérdemel, sem anyagi, sem szellemi téren, ha sorsát négy fej, négy elhatározó szerv intézi.”1 Az 1947-es egyesítéssel a megérdemelt felemelkedés előtt azonban súlyos problémák és nehézségek jelentkeztek, amelyek napjainkig meghatározzák a város létét, életét és perspektíváit, s amelyek azon történeti tényből eredeztethetők, hogy Tatabánya a szerves, a történeti városfejlődés helyett a mesterséges városkreáció pályájára kényszerült. Mint a Sztálinváros, Miskolc, Tatabánya című, a városépítésünk fejlődését áttekintő 1959-ben megjelent könyv szerzői megállapítják, a várostervezési és városépítési feladatok végrehajtásának három lehetséges megoldása van: az új városok megalkotása, a régi, meglévő városok fejlesztése, és a jelentéktelen települések városokká növelése és átszervezése.2 Tatabánya számára ez a harmadik lehetőség adatott meg. Az elődtelepülések összevonása és várossá nyilvánítása mellett a tatabányai városépítés másik fontos tényezője a település megyeszékhellyé nyilvánításának kérdése volt, amelynek realizálása korántsem volt zökkenőktől mentes folyamat. Az új megyeszékhely kijelölésének kérdése már 1946-ban felmerült, de a politikai síkokon zajló viták miatt – elsősorban a Tata-variáció felmerülése kapcsán – még 1948-ban sem dőlt el a kérdés. Ekkor a megyei intézmények Tatabányán való felépítését és a lakótelepek Tatára való telepítését tervezte az Országos Tervhivatal – és ebben a szellemben felfüggesztették a tatabányai lakásépítkezéseket –, amely elképzelést aztán a Népgazdasági Tanács határozata hiúsította meg: a megyeszékhely intézményei a lakóépületekkel együtt Tatabánya-Újvárosba kerülnek.3 Az 1950-es megyeszékhellyé nyilvánítás legfőbb indokai a korszak heroikus ideológiai-politikai indíttatásaiból eredeztethetők, amelyeket mindemellett a település Komárom megyei központi elhelyezkedése, kedvező, de ugyanakkor súlyos nehézségeket is okozó közlekedési adottságai és fekvése, a szénbányászatra alapozott gazdasági erőforrások kiaknázása, a bányászathoz kapcsolódó iparosítási törekvés tett indokolttá. A városépítés, és így Tatabánya 1950-es első általános rendezési terve Tatabánya-Újváros felépítését jelölte meg legfontosabb célként, amely magába foglalta a megyei intézményeket felölelő városközpontot és az újvárosi lakótelepet.4 Érdekes megjegyezni, hogy 1948-ban az óvárosi városrészben az újvárosi tervek realizálásának megkezdése előtt már megindultak a Major Máté (1904-1986)5 tervei alapján megvalósuló lakótömbök építkezései, amelyekben tágas, korszerű alaprajzra szervezett, igényesen kivitelezett lakások létesülhettek akkor, amikor szakmai és politikai körökben éles viták dúltak arról, hogy kell-e fürdőszoba a lakásokban vagy nem? Az összkomfortos, tömbfűtéssel ellátott 250 lakást a szakmai megítélés „építészeti szempontból is értékes alkotásoknak” minősítette.6 Az óvárosi korszerű lakásépítési kezdeményezés néhány tömb felépítése után félbemaradt: az olcsóbb, alacsonyabb komfortfokozatú, kisebb alapterületű lakások tömeges létesítése 1950-ben Újvárosban kezdődött meg a szocialista városépítés egyik legfontosabb alapelve, a szomszédsági egységek elve szerint. Ez az iskolák, gyermekintézmények és kereskedelmi egységek lakóépületekkel való együttes létesítését jelentette. A négyszintes, egyenlő magasságú, zárt egységekből felfűződő városrész monotóniáját a korszak szovjet építészeti törekvéseivel összhangban a klasszicista építészeti tagozatok és díszítőelemek mértéktartó alkalmazásával próbálták a tervezők oldani.7 A gyorsan meghozott központi döntések és intézkedések és a helyi teljesítőképességek valamint  lehetőségek és igények rendszerint konfliktusokat okoztak. Ezt jelzi az is, hogy a központi fejlesztés hangsúlya 1957-ben – Tatabánya új rendezési tervének szellemében – újra az óvárosi városrészre tevődik át, majd később ismét az újvárosi településrész kap fejlesztési esélyeket, s mindemellett megnyílnak a lehetőségek a kertvárosi térség, illetve a családi házas építkezések, területfejlesztés előtt is. Tatabánya településrészeinek széttagoltsága az egyes városrészek közlekedési utakkal való összeköttetését, illetve a közigazgatás, a szociális ellátás meglehetősen nehéz körülmények közötti megszervezését követelte meg a látványos lakásépítési és iparosítási beruházások, valamint a megyei szintű intézményrendszer objektumainak létesítési kényszere mellett. A problémák mélységét és nagyságát jellemzi, hogy számos korábbi, elítélő véleményt követően még az 1959-es szakvélemény is keményen fogalmaz: „Tatabánya – jellegére nézve – különböző települési részek konglomerátuma maradt, amelyben a régi intézmények hálózata alig egészült ki a városi igényeknek megfelelő újakkal.”8 A városlétesítési problémák egyik leglátványosabb tanúja az újvárosi városközpont, amely félbemaradtságával, a több fázisban, az újra meg újra módosított városépítési koncepciók szellemében való megvalósításával napjainkban ékesen illusztrálja a funkcionális kudarcokat és a nehezen élhető városi közegek létrehozásának zsákutcáit. Tatabánya esetében igencsak nehezen volt érvényesíthető Weiner Tibornak (1906-1965),9 Sztálinváros tervezőjének a szocialista város kritériumait megfogalmazó feltétel-rendszere: „1. A szocialista városnak nincsenek kül- és belterületei, hanem a szocialista rend demokratizmusa nyilvánul meg abban, hogy a város minden része azonos minőségben épül. 2. A szocialista város és a szocialista ipartelep egy szerves egység két pólusa. Így a városcentrum és az üzem bejárata közvetlen vonatkozásban kell, hogy álljon egymással. 3. A szocialista városok szerkezeti felépítésükben és építészeti megoldásokban alkalmassá kell tegyék a várost a közélet minden megnyilvánulása részére. Következménye tehát [...] az új szocialista eszmei tartalom minden városalkotó elemben való kifejezése.”10 A Scultéty János (1925)11 által 1950- ben tervezett – végső soron egy szabványterv alkalmazásának minősíthető, a salgótarjáni megyeházával azonos struktúrájú, azzal erős stilisztikai rokonságot tartó – és 1952-re felépített újvárosi Megyei Tanács épülete az egyetlen megvalósult részlete, töredékes emléke az ötvenes évek nagyszabású városközpont-tervének, amely a Turul-szobor által kijelölt, a Környe, és távolabb Oroszlány felé futó felvonulási útra felfűzött, szimmetrikus építészeti együttessel közrefogott tengely végpontjának egyik architektonikus elemeként épült fel. Az enyhén lejtő térségre megálmodott, a birodalmi építészet szellemiségét, a szocialista realizmus nagyszabású propagandisztikus kifejezését tükröztető terv Visontai Miklós tervezőasztalán készült 1954-ben.12 A geometrikus rendezettségű városközpont Gerecse-hegységre, illetve a Kő-hegyre merőlegesen épített, elegáns és tartózkodó burkolattal, kiemelt főbejárattal interpretált Megyei Tanács-épületével párhuzamosan, a térség másik oldalán a Városi Tanács és a Városi Pártbizottság tömbje húzódott volna, amelyet a Kő-hegy mészkővonulatával párhuzamosan futó, a teret övező épülettömbök zártak volna le: a Megyei és Városi Bíróság, a Kultúrház, a Bányászati Tröszt székháza és egy áruház. Ezek az épületek fogták volna közre azt a két szintesre osztott, egymással lépcsősorral összekötött, reprezentatív teret, amelynek 20-30.000 fős ünnepségek megtartására kellett alkalmasnak lennie. Kissé hátrébb húzva, kisebb, különálló tömbökként az egyik oldalon a posta-székház és a vásárcsarnok emelkedett volna, míg a másik oldalon az 1953-ban valójában is megépült Megyei Rendőrkapitányság-székház, az iparitanuló-otthon és ipari technikum épülete.13 Vagyis egy vegyes, közigazgatási-gazdasági-kereskedelmi-kulturális-ide- ológiai centrumként funkcionált volna a városközpont, amelyhez szervesen, de különálló részelemekként kapcsolódtak volna a szomszédsági egységekben felépült lakónegyedek: az újvárosi városrész lakóépületei. Mint látható, a városközpont épületegyüttese félbemaradottan, illetve módosultan, majd koncepcionálisan és funkcionálisan teljesen átalakultan valósult meg: a néhány évesre tervezett megvalósítás néhány évtizedessé bővült, s így egy újkori eklektikus együttes jött létre, amely a korábbi, a hegy lábához futó felvezető-koncepciótól, szimmetrikus elrendezéstől teljesen elszakadt, és felfűződött egy, az eredeti koncepcióval teljesen ellentétes, a földrajzi adottságokból eredő szükségszerűségek, és az országos főút majd autópálya, valamint a vasút vonala által diktált szalagváros-rendszerre. (Sajnos a tervekben nincs utalás a városközpont tervezett szobrászati díszítésére: csak feltételezhetjük, hogy egy központi jelentőségű emlékművet öveztek volna a központi jelentőségű, épületszobrászati elemeket hordozó épületek.) Ennek a városcentrumnak a központi térsége napjainkban – és immár évtizedek óta – egy rendezetlen autóparkoló, és az eredetileg ünnepélyes atmoszférájúnak szánt, a város középületeivel közrefogott fóruma pedig az ezredfordulón egy banképület-pavilonnal kaotikus közeggé alakult: a léptékek teljes keveredésének, a térfűzések-térkapcsolódások zűrzavarának, a közlekedés és tájékozódás nehéz lehetőségeinek, az építészeti stílusok, az épületek egyre zagyvább összeolvadásának, a korábbi szobordísz, illetve emlékmű tér-megsemmisítésének lehet e városnegyedben részese a szívós tatabányai városlakó, aki ma már alig-alig ismerheti fel az ún. ötvenes évek várostervezői korparancsát: „A történelmi és szovjet példákon nevelkedett tervezők axisokra felfűzött, szabályos és szimmetrikus, felnyitott kertes beépítéseket terveznek, reprezentatív, helyenként monumentális hatásokra törekszenek."14
    A szobrászati térfoglalás tulajdonképpen meg sem kezdődhetett az ún. ötvenes években Tatabányán, így félbe se maradhatott: e téren csak tétova kezdeményezések indultak, a kibontakozásra, nagyobb számú mű megvalósulására a hatvanas és a hetvenes évekig kellett várni. Mint oly sok magyarországi városban az 1945-öt követő időszakban, 1948-ban Tatabányán is felavatták a szovjet hősi emlékművet: a csillaggal ékesített obeliszk az új város első köztéri, plasztikai értékeket nélkülöző architektonikus emlékeként a Népház előtti park lejtős térségen emelkedett. Fellapozva Tatabánya szoborkatalógusait, a Tatabányai szobrok  és a Köztéri alkotások Tatabányán című kiadványokat15 nemcsak az ezen, időközben lebontott szovjet hősi emlékműre vonatkozó hivatkozásokat kehiába: érthetetlen (vagy talán éppenséggel a rendszeressük r ideológiájából eredőn érthető) módon a város elődközségeinek első világháborús emlékművei, és természetesen szakrális emlékei sem szerepelnek a lajstromokban és leírásokban. A két, Tatabánya szobrait számba vevő kiadványban az 1945, illetve a városegyesítés előtti periódusból csupán a Turul- emlékmű kaphatott publicitást a szocializmus évtizedeinek emlékművei és díszítőszobrai mellett. E katalógusok szerint – a valóságnak és a szórványos történéseknek csaknem megfelelvén – az ún. ötvenes évek szoborállítási krónikája is meglehetősen szegényes: a nyilvántartások szerint 1947 és 1956 között csupán egyetlen mű, a bánhidai erőmű, az OVIT, az Országos Villamos és Távvezeték Vállalat épületének homlokzata elé helyezett, Kamotsay István (1923-1994)16
szobrászművész által alkotott Szerelőmunkás-szobor valósulhatott meg. A pályája során számos köztéri kompozíciót készítő, 1947 óta a budapesti Százados úti Művésztelepen dolgozó szobrász első monumentális alkotása volt a bánhidai Szerelőmunkás, akinek később, 1956-ban az almásfüzítői Timföldgyár-sporttelepen a Sportoló nő, 1962-ben a tatabányai szanatórium mellett az Ülő nő című szobrát állították fel. A bánhidai alkotásról érdekesen emlékezik meg a közelmúltban megjelent Kamotsay-monográfia: Tusnády Gábor visszaemlékezése szerint „egy villanyszerelő teljes menetkészültségben állt modellt a szobrásznak, akit munka közben megkínált falusi kolbásszal”.17 A lektorátusi nyilvántartásokban fellelhető karton csak arról tudósít, hogy az alumíniumból készült mű 1951-ben került helyére a kor „művészetpolitikai” elveinek szellemében18 egy-egy gyár homlokzatán, bejáratánál azon munkástípus szobrának kellett ekkor állnia, amely vagy aki a gyárban dolgozik. És természetesen a műnek munkára és teljesítményre ösztönző hatással magabiztos, tudatos, optimizmust sugárzó hőst kellett megformálnia. A szobrászi kifejezés ezekben az években csakis közérthető, áttételektől és bonyolult szimbolikus utalásoktól mentes lehetett. Ez a Kamotsay-alkotás – amelyen külön figyelmet érdemel az öltözék, a munkásruha és a felszerelés részletgazdag és valósághű, precíz  kidolgozása – a korszak budapesti Népstadion-szoborgalériája által reprezentált vegytiszta, közérthető, mozgósító szocreál-szellemiség megtestesítője. A művet eredeti helyéről 1978-ban mozdították el,19 s ma az erőmű kertjében, térbe illesztve, a telep kerítése mögött a járószintre helyezve, eredeti demonstratív funkciójától megfosztottan áll, és sajnos a kerítés és az autóbusz-megálló miatt zavartalanul már nem szemlélhető meg.
    A másik, a nyilvántartásokban nem szereplő szobor napjainkban már ugyancsak nem áll helyén: Alusán Tódor (1910 körül) Kőbányász- szobra eredetileg a kőbánya bejárata mellett, magas kőtalapzaton fogadta a bányászokat – egy korabeli fotó szerint a talapzatot Kossuth-címert ábrázoló dombormű díszítette20 –, s eredeti posztamense nélkül 1990 óta a Szabadtéri Bányászati Múzeum kertjében fogadja a látogatókat. Az 1910-es években született alkotó cementgyári fizikai munkás és a Bányász Képzőművészeti Szabadiskola tagja, oktatási felelőse volt, aki amatőr művészként rendszeresen szerepelt a szabadiskola kiállításain.21 A Kőbányász 1947-ben készült (egyes feljegyzések szerint Fiber Péter kőbányászról), s a 180 cm magas, alumíniumötvözetből készült kompozíció félmeztelen, terpeszben álló, lába előtt két kezében kalapácsot tartó, szigorúan és magabiztosan, vagy talán dacosan előre, a messzi távolba tekintő bajuszos alakot jelenít meg. Alusán Tódor szobrában sajátosan, a hely és az idő szellemiségét is megcsillantva keverednek a szocialista realista és az amatőr alkotói indíttatások, a valósághűségre törő és a naivitással átszőtt művészi kezdeményezések.
    A két nagyméretű, köztéri funkciót szolgáló szobrászati kompozíciót majd csak az ötvenes évtized végén követik újabb köztéri művek a bányászvárosban: portrék, díszítőszobrok, emlékművek – körplasztikák és domborművek. Tatabánya nem osztozhatott a korszak szocialista városainak sorsában: Dunaújváros vagy Kazincbarcika sokkal több támogatást, s így szobrot, domborművet kapott ezekben az években, mint a bányászváros.22 Érdekes, hogy a város arculatát meghatározó szénbányászat, az emblematikus jelentőségű szénbányász-alak számára sem nyílt emlékállítási, megjelenítési lehetőség Tatabányán. A két munkásfigura, a Szerelőmunkás és a Kőbányász mellett különös sorsú, szélesebb körben ismeretlen épületplasztika-együttessel azonban büszkélkedhet Tatabánya: jóllehet ezeket a műveket sem veszi számba a két tatabányai szoborkatalógus, és a köztéri alkotásokkal foglalkozó feldolgozásokban,  tanulmányokban, újságcikkekben sem akadhatunk nyomukra. Általában hiányoznak a létrejöttüket kísérő dokumentumok is. Tipikus, e műcsoportot jellemző adalék: két dombormű alkotója – Gádor Magda (1924)23 szobrászművész – olyannyira megfeledkezett az ötvenes években készített tatabányai munkáiról, hogy köztéri alkotásainak jegyzékében24 sem szerepeltette mindmáig e kompozíciókat. És jelzésértékű jelenség az is, hogy a 20. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alkotójának, a modern magyar plasztika egyik megteremtőjének, Ferenczy Béni (1890-1967) műveinek jegyzékében
, és a művészről szóló szakirodalomban sem lelhető meg az az újvárosi óvoda – a jellegzetes, a korszak szocreál építészeti törekvéseinek szellemében emelt épület – belső terében, a földszinti előcsarnok bejárattal szemben húzódó falán elhelyezett mázas kerámia-falikép dokumentációja, amely kisgyermekeket jelenít meg. A dombormű Ferenczy Béni megpróbáltatásokkal terhes ötvenes évekbeli alkotóperiódusában készült. A művészt 1949-ben elbocsátották a Magyar Képzőművészeti Főiskoláról, és az ekkor megformált, a szocreál külsődleges, propagandisztikus művészeti elveinek gyökeresen ellentmondó Petőfi-szobrát is értetlenség fogadta, folyamatos támadások érték. A művészeti közélet perifériájára kényszerített mester érmeket és könyvillusztrációkat alkot ezekben az években, néhány egyházi megbízást teljesít, és 1953-ban hosszabb látogatást tesz a hódmezővásárhelyi majolikagyárban,25 ahol vázákat, tányérokat, edényeket készít. A tatabányai munkára a lektorátusi nyilvántartás szerint 1955-ben kapott megbízást, és feltehetően még az 1956 őszén bekövetkezett súlyos betegsége előtt, minden bizonnyal a vásárhelyi majolikagyárban készült el az alkotás, amely aztán 1957-ben került helyére26 A mű keletkezéstörténetéről nincsenek pontos adataink, de a 80x220 centiméteres, kék, fehér és sárga színű, a három álló és három ülő gyermekfigurát megjelenítő alkotás pontosan beilleszthető a művész kisgyermekeket megidéző, finoman megmintázott plasztikáinak, domborműveinek és érmeinek körébe.
    A Képző- és Iparművészeti Lektorátus karton-nyilvántartásában szereplő adatok szerint Gádor Magda szobrászművész 1956-ban az Építésügyi Minisztérium Lakásépítési Igazgatóságától két terrakotta domborműre kapott megbízást27, amelyet egy évvel később helyeztek el a tatabányai Szolgáltató Épületen az építők: a szobrász személyesen nem járt Tatabányán, nem vett részt a mű applikálásában.28
A domborművek ma is eredeti helyükön, a Huba vezér út 8. és 12. számú lakóépület homlokzatán, a bejárati kapuk feletti falmezőben láthatók: egy anya gyermekkel, és egy nőalakot gyermekkel és kecskével ábrázoló kompozíció. A két mű klasszikus plasztikai eszközökkel élő, kiegyensúlyozott, harmonikus megformálású, az ötvenes évek propagandisztikus szólamaitól kellő távolságot tartó, végső soron a stíluskorszak hanyatló, elgyengülő ágában született alkotás. Nem jellemezhető ezen ismérvekkel az 1952- ben felépített, az egykori Mező Imre Általános Iskola bejárata fölötti, három azonos méretű táblára tagolt, a bejárat oszlopsora mögé komponált domborműegyüttes: ez a kisdobos- és úttörőélet, illetve a tanulóifjúság családi jeleneteit megjelenítő, a szocreál eleven szellemiségét mereven sugárzó, propagandisztikus hangvételű mű. A programadó és az alkotó mindhárom táblán kizárólag az alakokra koncentrált: nincs környezeti jelzés, csak a megjelenített gyermekek és felnőttek által közvetített gesztusok és cselekvések, kapcsolatok és viszonyok tolmácsolják és hirdetik a felhőtlen gyermekkor, a kisdobos- és úttörőélet szépségeit és örömeit. A négyzetes táblákra komponált, mészkőbe faragott együttes alkotója az ismeretlenségben lappang, egyes feltételezések szerint Kákonyi István (1917-1993).29 Hasonló művek e korszakban Dunaújvárosban és Kazincbarcikán is készültek: munkajeleneteket, a családi élet pillanatait, az új élet gyönyörűségeit megjelenítő homlokzati domborművek, plasztikus erkély-mellvédek kerültek ki többek között Mikus Sándor (1903-1982), Madarassy Walter (1909-1994), Dabóczi Mihály (1905-1980), Gyenes Tamás (1920-1963) és Csúcs Ferenc (1905-1999)30 műhelyéből. Ugyanígy nem ismerjük a tatabányai Cementgyár irodaháza domborműsorozatának alkotóját vagy alkotóit sem: a terrakotta-domborműegyüttes két, egymás fölötti, egymástól ablakokkal elválasztott sorban elhelyezett négy-négy táblából épül fel, amely a szocreál tematika jellegzetes jeleneit tárja az épülethez közeledő elé. Az együttest a lendületes, lázas munkavégzés: a bányászat, a kohászat uralja, de a didaktikus program szellemében megjelennek itt a tervezők és a munkasikereket koszorúval köszöntő vezetők is. Hasonlóképp az ismeretlenségben rejtezik a Megyei Rendőrkapitányság-székház épülethomlokzat-domborművének alkotójának személye is: a bejárat feletti falmezőben – viszonylag kis méretű – didaktikus rendőr- munkás domborműkettős ékesíti a hatalmas épülettömböt. A rendőr- munkás barátságot egy rendkívül szemléletes jelenetbe sűríti itt a szobrász: a jóságos rendőr egy könyvet ad át a tudásra szomjas munkásnak, vagy fordítva. Ugyanígy ismeretlen alkotók, feltehetően keramikusok alkotásai azok a kerámia-domborművek, amelyek erkély-mellvédekként valósultak meg Újvárosban az Előd vezér út 1-11., a Győri út 10-16. és az Ond vezér utca 2-6. számú épületeken. A néptáncjelenetet, a bányászok frontfejtését és a családi jelenetet ábrázoló kompozíciók mellett bányász- címerek ékesítik és színesítik az újvárosi városnegyed fő- és mellékútvonalaira néző lakóházainak homlokzatait. Ezen művek alkotóit, keletkezéstörténetét a további kutatás tisztázhatja: a Városépítési Tervező Vállalat tervtárának feltárása, az építészeti tervek áttanulmányozása fényt deríthet a hiányokra.
    1959-ben a tervező Visontai Miklós úgy vélekedik az elődközségekből, az új városból és egy különálló lakótelepből kialakított megyeszékhelyről hogy „annak rendezése még hosszú ideig különleges tervezési módszerek alkalmazását teszi szükségessé.31 Hogy milyen hoszszú ideig  tartó, és hogy milyen bonyolult feladatról van szó, azt Torma Tamás építészkritikus a tatabányai fő térre emelt bankszékház- ismertetésében 2000-ben megfogalmazott megállapításai is illusztrálják: „Tatabánya jószerével egyetlen vállalható építészeti örökségét a fái jelentik. A múltból nem maradhatott itt semmi, mert egy valaha szocialista városban ugye igazi múlt nincs, hovatovább a Rákosi-barokk látszik kicsinykét megnemesedni, ha nem járná át azt is a szegényszag. A fák viszont magasra nőttek negyven-ötven év alatt, jótékonyan leplezik-oldják még a legnagyobb borzalmakat is, az irodakaszárnyákat, ’pártunk és államunk’ egykori kisstílűen megyei szintű hatalomreprezentációját vagy a szűk ablakokkal és ötven négyzetméterenként kimért kaptár- szabadságét – sőt a fák ebben a mai nyárban árnyékukkal még pluszkomfortot is nyújtanak.32
 Mit tehetünk egy kellem-, szépség- és otthonosságérzés-mentes városban, Tatabánya épületei és szobrai között körbepillantva? Bízzunk a természetben, erősen bízzunk az egyre növekvő, egyre terebélyesebb fákban. 

Jegyzetek

1
Így kezdődött. (Dokumentumgyűjtemény a tatai szénmedence községeinek egyesítéséről 1945-1947.) Tatabánya, 1972. 3-4. p. 
2
Weiner Tibor-Valantiny Károly-Visontai Miklós: Sztálinváros, Miskolc, Tatabánya. Városépítésünk fejlődése. Budapest, 1959. Műszaki Könyvkiadó. 
3
Horváth Géza: A városépítés története. In. Tatabánya története. Helytörténeti     tanulmányok. Tatabánya, 1972. II. kötet. 192-198. p. 
4
Horváth Géza: Im. 
5
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. II. kötet. H-Ö. Budapest, 2000. Enciklopédia Kiadó. 684. p.
6
Weiner Tibor-Valentiny Károly-Visontai Miklós: Im. 178. p.
7
Városépítés Magyarországon a felszabadulás után. Budapest, 1973. Műszaki Könyvkiadó.  52-65. p.
8
Weiner Tibor-Valentiny Károly-Visontai Miklós: Im. 185. p.
9
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. III. kötet. P-Z. Budapest, 2001. Enciklopédia Kiadó. 924. p. 
10
Weiner Tibor: Sztálinváros, szocialista város. A városépítés módszere. In. Modern és szocreál. Építészet és tervezés Magyarországon 1945-1959. Budapest, 2006. Magyar Építészeti Múzeum. 154. p.;  Germuska Pál: Indusztria bűvöletében. Fejlesztéspolitika és szocialista városok. Budapest,  2004. 1956-os Intézet. 200-201. p.
11
Építészet és tervezés Magyarországon 1945-1956. Budapest, 1992. Magyar Országos  Műemlékvédelmi Hivatal Magyar Építészeti Múzeuma. 60. p. 
12
Építészet és tervezés Magyarországon 1945-1956. Im. 59. p. 
13
Weiner Tibor-Valentiny Károly-Visontai Miklós: Im. Germuska Pál: Im. 202-203. 
14
Sós Aladár: Bevezető. In. Weiner Tibor-Valentiny Károly-Visontai Miklós: Im. 6. p. 
15
Tatabányai szobrok. Tatabánya, 1977. Köztéri alkotások Tatabányán. Tatabánya, 1985. 
16
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. II. kötet. H-Ö. Budapest, 2000. Enciklopédia Kiadó.  274-275. p. 
17
Kamotsay István. Hódmezővásárhely, 2005- 38. p. 
18
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus adattára.   
19
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus adattára. 
20
Ismeretlen fotós felvétele a szerző tulajdonában. 
21
Tatabánya képzőművészetének 25 éve. Tatabánya, 1972. (Katalógus, bev. Englerth  Miklós);  Sokat fejlődött két év alatt a tatabányai képzőművészeti szabadiskola. Komárom Megyei  Dolgozók Lapja 1951. szeptember 2. 
22
Várnai Gyula-Gyöngyössy Csaba: Dunaújváros köztéri szobrai. Székesfehérvár, 1999. Ma  Kiadó.;  Kazincbarcika a szobrok városa. Kazincbarcika, 1973. 
23
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. I. kötet. A-G. Budapest, 2000. Enciklopédia Kiadó.  679-680. p. 
24
Ferenczy Béni: Írás és kép. Budapest, 1961. Magvető Kiadó. 255-263. p.
25
Genthon István: Ferenczy Béni. In. Ferenczy Béni: Im. 253. p. 
26
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus adattára. 
27
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus adattára. 
28
A művész személyes közlése. 
29
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. II. kötet. H-Ö. Budapest, 2000. Enciklopédia Kiadó.  259-260. 
30
Várnai Gyula-Gyöngyössy Csaba: Im.;  Kazincbarcika a szobrok városa. Im. 
31
Weiner Tibor-Valentiny Károly-Visontai Miklós: Im. 
32
Torma Tamás: Mint a fák. Népszabadság 2000. június 7. 
   
   
*
Az alábbi előadás a Tatabányai Múzeumban, a Tatabánya 60 éves, Lehetőségek és kihívások címmel, a Polgári Tatabányáért Alapítvány és a Tatabányai Múzeum által megrendezett várostörténeti konferencián, 2007. május 10-én hangzott el.