Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2007. 1. sz.
 
 
TEPLÁN ÁGNES
 
 

A szó és a csend dramaturgiája
Műalkotás és lelkiismeret

„Ki úton jár mind megkísértetett, szeretné gondolni: utánoz, követ. Bár itt a régi mondás: ne a mestert kövesd, hanem amit a mester követ. Legyen az út szilárd, a jelzések pontosak, a térkép alapos, mégis tudod, hogy valaki nyitotta ezt az utat, s te érted őt, látod a nyomban s nyomban ő is téged: szóltok egymáshoz, és hiszel neki. Igen a szenvedély nyomot hagy barátom, de te neki hiszel, vele beszélsz, aki lép. Biztos reményedben remegés, ősi találkozások mértéke. Ismered öröktől fogva ezt a nyelvet, a nyommal szakító láb útromboló útépítését, a szavak ellentételező siklását és a csendet.”

Isztray Botond a Völgyút című írásának bevezető sorai egy műalkotás- lélektani útleírás labirintusába vonják az olvasói tekintetet. E kísérleti próza műfaji körülhatárolásában a szöveg önreflexív felütése jelzi az első nyomot az útnak induló interpretáció számára. Az útvesztő mélyén rejlő minótauruszi veszedelem nem kisebb dráma, mint a szó és csönd egymásra várakozó alkotáslélektani ősrobbanása. A teremtés nullpontja felé irányuló keresés a csendben találja meg a szó mozdulatának okát.
     „A csend lehet szó nélkül, de a szó nem lehet csend nélkül. A szó lapos felület, fogadni rikácsolás, zajongás, ha hiányzik mögüle a csend háttere. A csend mégsem több a szónál. A csend önmagában önmagának van a szótlan csend csak a teremtés lehetősége, a teremtés még eljövendő. A csendből tolakodó szóval lép át a csend a teremtésbe, a történettelen a történésbe”
     A Völgyútban a csend végtelenségélménye a tudás és a szemlélődés paradicsomi teljessége. A csönd önhittségéből kiűzetett alkotói kétségbeesés szorongás minden szó alapja. A szöveg különféle teremtésmítoszok mítosztalanítását hajtja végre. A mitikus teremtés aktusok közös feszültségforrása a befogadói hitben rejlik. A csönd és szó találkozása az alkotásban, megismétlődik a befogadásban, a teremtés ironikus olvasata a befogadói hit mozdulata. A néma műalkotás megszólaltatása az alkotásba vetett hit ironikus gyakorlása. A csönd önismereti kiindulópont, a szó pedig a hit mozdulata.
     A Völgyút a teremtés időtapasztalatát tárja föl a befogadásban, az elbeszélt idő éppen az alkotás gesztusát kimerevítő befogadó tekintetben válik mozdulattá. A teremtés okán íródó kispróza cselekménye maga az alkotás.
     Az alkotáslélektani narratíva dinamikáját a lírikus formanyelven megszólaló álomtörténetek, álombeszédek sodrása adja. A tudattalan hordalékából épülő szigetek, azonban már a lelkiismeret szövegépítményei. Ezek a filozofikus kitérők ilyenformán megtörik a költői beszédet. A törés, a ritmusváltás kényelmetlen zökkenőjével billenti ki a befogadás folyamatát, éppen a zavarkeltés dekonstruktív mozzanatára helyezve a hangsúlyt. Az értelmezés útját aláásó meditatív gödrök éppenséggel a műalkotás narcisztikus tükörvilágában nyerik el útjelzői státusukat.
     A szöveg gazdagon szőtt műfaji, stilisztikai mintázata az alkotás dramaturgiáját, mondhatni tragédiáját jeleníti meg. A tragédia alapvető konfliktusa a hős és a sors között feszül, a Völgyút szereposztásában a csend a sors, a szó pedig a jellem. A sors választása az alkotói igent mondás, az elhallgatásra. Isztray ezt a következőképpen fogalmazza meg.
     „Csak sorsomból szabadító beszédem kelthet értést” 
     A sorstalanító szó nem kevésbé tragikus, mint a csöndben dédelgetett teljesség. A szó mégis a hit mozdulata a tudás önhitt paradicsomából űzi ki hősét. A csönd, mint sors azonban nemcsak emlékeztetet önmagunk hiányára, önmagunk felé hív.
     „A csend nem merő hallgatás, hanem önmagának elegendő igenlés. Hatalmas, mert egyszerűen csak itt van, és a tiszta létezés: nagyság. Mintha azon időből eredne, amikor még nem volt se kezdet, se vég csak kezdet, se vég csak teremtetlen és folytonos, mindig nyugodt lét.”
     A csönd megtörése a hanggal kezdődik. A szöveg első szakaszát képező preludium, hangolás, hangkeresés a szavak előtt. Ez az előhang, az alkotás előérzetének gyermeki örömére hangolja a befogadót, egyszersmind a szöveg ritmusának kitapintására tesz kísérletet. Asszociációs láncok útvesztője a pszichoanalitikus szubjektumkeresés úttalan útjaira csábítja az olvasót. Talányos szófűzései közül az interpretáció szempontjából a legzavarbaejtőbbek persze az i kezdetűek:

Idéz ismert közeli helyre ide hív, létrehoz keletkezését, okozza, irányít

 figyel néz
Idő eddig ide mi dolgok történtek most ide ez földön
Igen ígyen nagyon úgy valóban
Ige közelre hív idéz közlő szó természetfeletti erejű szólás
Igaz

A hangolást követő szövegszakasz álombeszéd, amelyben az asszociatív szóláncok applikálódnak. Az álmok pszichoanalitikus elmondása, kibeszélése, medializációja a tudattalan nyelvét kutatja. 
     „Az idő pengeél. Csak rendszertelenül halkan szólok. Miért nem beszélek hegyekkel? Nyárról álmodik a kék. Szemben az ég ódon. Beszélj már. Hogy fel kell vinned a szobrot, az aranyat a csúcsra. Nem szűnök félni. Ködtől, nyers tavasztól, éles csillagoktól fáradok máris. Mocsaraktól. Magam árnya. Szelek teste rokon. Szólhatnék szinte győzedelmes szerepről. Csaknem tudatlanul. Csalt apám őszülő zokogás. De a kaptatók ráncain tágra nyitom okos szememet. Repülni nem tudok. Diszkrét fémek és a tejüveg között. Kifestik arcom ráncait. Széttörő ablakok alól. Puha termek. Megfeledkezem. Nincsenek emlékeid. Folyamok nyugodt erejével. Véredre szálltak egyszer régen. Árnyékpatájú, jáspisagancsú, felejthetetlen szarvasok. Kiáltásom a hang felé.”
     A tudattalant feltérképező álombeszéd áradásának a lírikus forma szabja ki a határait. Rövid tőmondatokba sűrített költői képek akár a képtárakban egymás mellé helyezett művek tárulnak az olvasói tekintet elé. Egyik képről a másikra tekintve végül önmagunkba nézünk. A valóság és álom tükörviszonyában kereső nyelv kalandját követhetjük nyomon. A tudattalan költői nyelven való közvetítésében megszólaló gyermeknyelv a szöveg egyik legkülönlegesebb regiszterét képezi. Az álom és valóság paradicsomi egységét közvetítő gyermekhang igazsága, a költői beszéd, azaz a lét igazságának kimondását ellentételezi. Ezen a ponton a szöveg hasonlóságot mutat Virginia Woolf Hullámok című regényével. Figyelemreméltó az álom és a halál összekapcsolódása a gyermek beszédében, amikor éppen a paradicsomi teljességélmény összeomlását beszéli el.
     „Szörnyű piros kezek, szétkent vér. Zöld, füves rész. Árok is. Sokáig tartott az út. A földön szilvák nőttek. Tenyeremben törpévé változott. Véres arcú emberről álmodom. Nem alszom estétől reggelig. Halott lennék, ha véres lennék. Ha elindul a kígyó, az áradás elromlik, a halak visszamennek. Rendes emberek pedig, akik élnek. Ha elromlik a víz, elmennek az élők. Ha visszamegy, a halott is visszajön.”
     Az álom és a teremtés kapcsolata a hindu mítoszok alapmotívumából merít a szöveg, mely szerint Visnu álomba szenderülve fekszik a Végtelenség kígyóján. Visnu a mindenség létesítője és fenntartója. Álmában megrezdült benne a gondolat, és felébredt. Amikor kinyitotta a szemét, a mozdulatlan ősanyag a Világéjszaka sötét világa megtelt életteli mozgással. A teremtés előtti katatón teljességből ébredő mozdulat a világ teremtése. A mitologikus gazdagságot mítosztalanító pszichoanalitikus látásmód ötvöződik az álmok, a tudattalan és a humor kapcsolatának filozofikus meghatározásában, összefoglalja, és kiemeli az álom sodró dinamizmusát közvetítő és megállító erőt.
     „A humor logosz mozdulat. Csak zárt mítosz, az ember-áldozat humortalan. Humortalan bármiféle projekcióba zártság, tárgytól való függés. A végtelenségtudat: humor. Tudatot még mást tartalmaz, ezért sorsra vonatkoztatott, humortalan. A humor mosoly és derű, derékség, derengés, egyre fokozódó transzparencia, életed útnak-értése. A lágy-szelíd út. A kezdet örömének visszfénye megcsillan arcodon. Átsiklasz egyik válaszból a másikba, szenvedés-köz, szabadsággal tagolt szenvedés.”
     A tudattalan és humor kapcsolatára egyrészt a közvetítés másrészt a lelkiismeret jelenléte jellemző. Az álom a Völgyútban hindu teljességélmény, ahogy Isztray mondja.
     „Álom s ébrenlét jel és lét viszonyában állnak. A jelenlét pillanatában, a jelzés dinamizmusában jel és lét egybeesnek. Jelzéseink és létezésünk iránya és aránya, mértéke és valósága az áthatásnak ez a pillanata. A rossz álom jeleim lét-tudatlan absztraktsága, a jelzés nem életjelem, nem a pillanatból táplálkozik. Jó álom: a lét arányos jelzettsége, vagy másképpen a jelző léttől átvilágított, szabad álomalak: jelkép.”
     Az álom, a gyermekkor, és a műalkotás időtapasztalata képezi a szöveg fő irányultságát. A saját hang megszületésének körülményeiről, a gyermekkor és a gyermekálmokat elbeszélő első szakaszban olvashatunk. A világ teremtésének ironikus ismétléseiből „átfénylő” alkotói tekintetek végtelen és körvonalazhatatlan szubjektumélménye egyetlen fókuszpontba tart: a befogadó, az értelmező, az olvasó tekintetébe. Az olvasók arcai persze sokfélék de a megértés, éppolyan kalandszerű és esetleges, mint a szó és csönd ősrobbanása. A megértés aktusa nem más, mint a teremtés vakfoltja. Az olvasói tekintetben megtörő teremtő fénysugár sokszínű értelmezést eredményez, de a fénytörés ugyanazon aktusból ered: tehát a teremtés és megértés csöndjéhez érkezünk meg.
     Az értelmezésben használt optikai metaforákkal világítható meg a szöveg lezárása is, ahol éppen a tükör problémájáról van szó.
     „Kérlek, ne törődj a tükörrel, benne tükörképeddel; ne hidd, hogy bármit megtudhatsz magadról a tükörben; ne kérdezgesd a tükröt, hagyd ezt a boszorkányokra, gonosz mostohákra.”
     Ezen a ponton a szöveg túllép a pszichonalitikus tükörmetafora hagyományán, mint önismereti stádium névadó útjelzőjén. A tükörgondolat, éppen a tükrön átvezető titok felé tart. A tükör meghaladása a narcisztikus műalkotás problémáját feszegeti. A műalkotás és lelkiismeret kapcsolatának problémáját a Völgyút, éppen azzal veti föl a legélesebben, hogy elégtelennek tartja az önismeret műalkotásba vetett befogadói elvárását és tapasztalatát. A modern fragmentaritással kapcsolatos híres rilkei parancs a Változtasd meg élted helyett a Völgyútban a Lépj át az életed tükrén tanítását olvashatjuk. Az önmegértésen túllépni a lelkiismeret cselekedete, a tulajdonképpeni műalkotás gesztusa. A freudi értelemben vett valóságpróba tüköranalízise a legelgondolkodtatóbb fölvetése a szövegnek. A műalkotás és lelkiismeret problematikus viszonya nem csupán irodalomelméleti, művészeti kérdés, hanem a történelmi tudat egyáltalán az emlékezés legzavarbaejtőbb sarokköve is. A tudat emancipációja a narcizmus alól, a tulajdonképpeni lelkiismerettel létrehozott műalkotás szeretetteljes időtapasztalata felé nyit.
     A szöveg, bejárja a műalkotás önismereti útját, a lélek labirintusába tévedve fölismeri az álom és ébrenlét egyetlen bizonyosságát, azt a valóságpróbát, amely a műalkotás legfőbb tétje a Völgyút szerint, vagyis a lelkiismeret. A lelkiismeret ebben az értelemben nem pusztán a heideggeri hívás, legsajátabb lenni tudásunk felé, hanem a műalkotás tulajdonképpeni létében föltáruló alkotói-befogadói lelkiismeret. Ez a lelkiismeret kiállja az álom és ébrenlét, művészet és élet egymásba tükröződő világának valóságpróbáját. A műalkotás lelkiismerete, a lét leghűségesebb fordítása. A filozófiai betétszövegek költőisége effajta fordításokként olvashatók. Ezek a bölcseleti tételek megragadják az álomidő örökkévaló végtelenségének teremtő pillanatait. A lelkiismeret cselekvő pillanatai a tulajdonképpeni események, álom és valóság labirintusában tett valódi lépések, amelyek a középpont felé tartanak, önmagunk, mint a léthez intézett rejtvény felé.
     Az irodalomtörténeti olvasat számára, a lírikus formanyelven íródott folyondár álomszövegek Virginia Woolf Hullámok című regényére emlékeztetnek. A filozofikus kitérők azonban már Sartre írásait idézik fel. A modernista szöveghagyományokon túl, fellelhető a posztmodern szubjektumelmélet, Freud és Nietzsche nyomán induló Oidipuszi keresés sorspluralizmusa. A különféle nyelvi regiszterek egymásba öltése is jellemző posztmodern vonás. A gyermeknyelvi játékoktól, a filozófia bölcseleteket újragondoló passzusokig ívelő spektrumon a szubjektum maszkjainak pluralitását, gazdagságát mégis körvonalazhatatlanságát tárja fel a szöveg.
     „Az álarc az arc foltja, hazugság arcodon arctalanítás. A maszk ezzel szemben a személy útja- jelzője érzékenységed növekedésének kifejeződése, folttalanítás. A maszkban titokként őrized a jelenlétet; saját színed, képed, arcod szerint való ember vagy. Átfénylés. Az álarc távolító viszonyvesztés; a maszk közelsége a távolság viszonossága, mérése, és a felfénylés ígérete a mértékben.”
     A narrátori hang skálázásával induló szövegpartitúra olvasása olyan muzikális befogadást feltételez, amely hallja a csöndben elrejtett hang kalandját. Ilyen értelemben kalandregényt olvasunk, az önmagunk és a cselekedeteink között kanyargó útra indulunk, és nem kisebb feszültség tart fogva bennünket, mint a titokra várás. A titok az út végén a megértés kalandja, talán elnémulunk, talán megszólalunk.
     „Szövegeink: kaland és teremtés keresztöltése. Vagyis kaland: nyomvesztő bolyongás, és kísérlet: nyomkövető nyombalépés drámai egysége. Nyomkövetés: a jelenlét tettenérése varázstalanítás…”