Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2006. 10. sz.
 
 
HALMAI TAMÁS
 

Költészet és kegyelem*
Pálos Rozita és Holló András verseiről
 
 

Mányoki Endrének

„Csak két szeg elég átható ahhoz, hogy lelkünkbe
hatoljon: a szerencsétlenség és a szépség.”
Simone Weil)
„Így hát az irodalom különleges jellemzője az lesz, hogy képtelen elszökni egy olyan állapot elől, amit pedig elviselhetetlennek érez.”
(Paul de Man)

Aki az irodalmi kánonok alig megfogható létmódját próbálja jobban érteni, csakhamar a kollektív kulturális memória terhelhetőségének kérdésével találja magát szemközt. Azzal tudniillik, hogy bár a klasszicizálódó szerzők, életművek és művek sora elvileg a mindenkori jelen esztétikai értékválasztásai szerint alakul (vagy inkább alakítja magát), a minőségi szempontot óhatatlanul írja rendre felül a mennyiségi kényszer. Bármennyi jelentős művet nevezünk is meg s jelölünk ki kanonikus rangúként – akármennyi alkotást a(z olvasó) közösség emlékezete nyilvánvalóan képtelen az élő irodalmi tudatban megőrizni. Rendhagyó igazolás gyanánt elég, ha csak az irodalmi érettségi tételsor vázát képező anyagra gondolunk: az aktuális jelentől mind távolabb kerülő századok mind kevesebb (magyar) szerzőt és szöveget bocsátanak diák és tanár rendelkezésére. A 15. századból jóformán csak Janus Pannonius, a 16.-ból kiemelten csak Balassi, a 17.-ből Zrínyi s a 18-19. század fordulójáról is csupán Csokonai és Berzsenyi (esetleg még Kazinczy) szerepel a választható tételek között. A 19. század már nagyobb merítést tesz lehetővé (illetve kényszerít ki): Katona, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai, Madách, Mikszáth (s talán Vajda) művei jönnek számításba; míg a 20. század tétellé emelhető teljesítményei szinte végnélkül sorolhatók – Adytól Varróig, Móricztól Bartisig. Mindez egyrészt arra mutat, hogy az időnek (az irodalomtörténeti folytonosságnak) szükségszerűen esnek áldozatul a maguk kora s a közvetlen utókor látószögében fontosnak ítélt produktumok. Másrészt azt is láthatóvá teszi: a kortárs irodalmi kultúra beláthatatlan gazdagsága, kritikai reflexiókkal mérsékelten felügyelhető bősége gyakran elfed, háttérbe szorít, a felejtés számára készít elő olyan értékeket is, melyek pedig maguk is hozzájárulnak a sokféleség gazdagságához, a többértékűség bőségéhez…
     Pálos Rozita (1926–1985) és Holló András (1953–1992) költészete a recepció által kevéssé méltányolt teljesítmények közé tartozik. Kanonikus helyüket nehéz volna nevesítenünk; elszórt megjegyzések, alkalmi laudációk, eseti emlékezések figyelmeztetnek csak arra: e két – hasonló világképpel, látásmóddal és versnyelvtannal leírható – életműnek nemcsak olvasói vannak, de annak esélye sem veszett el teljesen, hogy az olvasók száma gyarapodjék. Mindazonáltal a ma meghatározónak látszó lírapoétikai modellektől Pálos és Holló versei kétségtelenül igen távol állnak: sem az alulretorizált és depoetizált nyelv költői igénye, sem a túlkomponáló intertextualitás esztétikája nem jellemzi őket; de a képviseleti elvű, közösségi hanghordozású verstípus eseteire sem adnak kifejezett példákat. A vallomásos alanyiság alig reflektált beszédmódja s az ahhoz kapcsolt, részint metafizikus, részint mitopoétikus kérdésirányok nyíltsága nem is teszi valószínűvé, hogy e versekkel komolyabban számot vetne a jelen s a közeljövő kritikai befogadása.
     Éppen ezért érdemes számot vetni velük – hátha, észrevétlenül, magunk is tárgyává válhatunk a számvetésnek.
     „A szövegek utolérik az embert, ha hagyja.” (Varga Mátyás) Hagyni, hogy utolérjenek: ki ne volna képes ennyit megtenni?
 

I. Egy király közeledik


„Az ismeret elől elrejti arcát,
s a levegőt művészettel takarja.”
(Friedrich Hölderlin)
„…mert kérdéseink értelmetlenek,
és közben a könnyeink csorognak.”
(Takács Zsuzsa)


Pálos Rozita viszonylag későn elindult s igazán talán ki sem teljesedhetett pályája mindössze három kötetben1 összegezhető költői termést hozott. „[A] fák és az angyalok nyelvét szorgalmasan kibetűző” költő, a „fénykalandora” (Vasadi Péter kifejezései) azon alkotók közé tartozik, akiknek minden műve, bármi legyen is a konkrét tárgyuk, ugyanarról s lényegében ugyanúgy beszél. Pálos Rozita verseiben ez a vissza-visszatérő téma, ez a hol nyíltan megjelenő, hol rejtekezve megszólaló motívum az irgalom, a kegyelem – s a szelíd vágy az irgalom és a kegyelem után. Természetszerűleg vonzva a rokon irányú témákat, toposzokat, motívumokat: az idő, az elmúlás, a halál képzetkörét, a szenvedés és a gondviselés kibékítésre váró ellentétét, az emlékezés és felejtés közé zárt szerelmi érzület egyszerűséget célzó bonyolultságát – s legfőképpen: a gyermeki és a teremtményi szeretet létszemlélet-formáló értékteljességét.
     Szép vonása Pálos költészetének, hogy a hanghordozás kitartott egyneműsége formai sokszínűséggel, műfaji változatossággal társul. E kísérletező kíváncsiság azonban csak alaktani értelemben jellegadó sajátosság itt: a metafizikai távlatokat megkísértő, a transzcendencia létmódját firtató, a keresztény világképet lirizáló versek többsége, ha a kétely és az önvád elemét hordozza is, mindvégig ontikus biztonságról és teologikus bizonyosságról igyekszik számot adni. Az „időtlen tavaszban járatos” boldogság (Üdvözlégy tavasz) transzcendált közérzetét poetizálva.
     A személytelenné ritkán váló, de akkor az általánosítás erejére bátran hagyatkozó beszédmód e művekben bölcseleti érvénnyel bomlik ki. Egyszer a párhuzamos szerkesztés módszerével (s a hármas számszimbolika archaikus alakzatával) nyomatékosítva a hiány elfedte rend sejtelmét:
 

a nincs kinek
elmondható gondolat
háromszor összehajtogatva
az emlékezet aljára kerül

a nincs kinek
átadható szeretet
hétrét összehajtogatva
az akarat aljára kerül

és figyel
a holt halak pupilláival
feltépve olykor az időt
mely Istent elleplezi
(Magány)


Másszor aforisztikus modorban ragadva meg antropológiai állandókat:
 

Várni a szebbre – tán ennyi a legtöbb.
Minden ember közös nevezője.
(Közös nevező)


Jóval jellemzőbb, persze, az önreflexív szólamban kiteljesített vallomásosság intenciója; az önértelmezés szándékát létértelmező igénnyel tágítva ki, a saját helyzet mindenkori köztességének (mert időbeliségének) lebírhatatlan tapasztalatával nézve szembe:
 

botorkálok az egyre keskenyebb úton
koptatva porlasztva törve kő-magam
míg – ritkábban mint a hélium
átsiklom a halál tűfokán
hol a fény fehér kalandja vár
(Konfesszió)
Nem alszom még, de ébren sem vagyok,
elvont időben élek száz helyett,
hol szemsugár világú csillagok
s napok cserélnek bennünk életet.
(Elvont időben)


Az alábbi kétsoros szintén a versbeszéd fölfokozott személyességével hívja fel magára figyelmet. Itt a szerelmen túli léthelyzet a magány, a kiszolgáltatottság és a várakozás már-már eszkatologikus állapotaként mutat vissza az önazonos formában újra nem alkotható, közös értékvalóság nagyszerűségére – s a másiktól (a másságtól) függő saját én törékeny egzisztenciájára:
 

kivetve szerelmed sodrából
fekszem az ítélet partján
(Kötődések. Száraz könnyek)


A természeti képek finom archaizmusa, a helyenkénti (nép)dalszerűség Pálosnál érzékenyen egészül ki a kultúrtörténeti allúziók és parafrázisok lírai eseteivel. Példaként e komoly játékként művelt költői gyakorlatra a Szulamit című darab zárlatát idézzük, mely az ószövetségi szöveg emlékezetét szerelem és szentség egymásra utalt minőségének újólagos fölismerésével hívja életre:

a sorsom egyszerű olajfaág
a mindennapok láthatárán túlra
nem tekint
. . . . . . 
egy király közeledik

Jellemző módon a mesterkéltség nélkül működtetett, egzotikus műformákat is határozott teologizáló hajlam hatja át. Az alábbi tankákban hit és művészet indexeivel egyszerre látva el a kultúrában (a szeretet kultúrájában) otthont remélő ember létállapotát:
 

ne félj ne félj ha
kínoknak késeivel
körbedobálnak
a kellő pillanatban
megérkezik az angyal
(Ikonosztáz. Péter apostol)
mikor az ember
nem aggódik többé csak
figyel szemlélő
alázattal – ég és föld
otthonossá változik
(Miniatúrák II. Hiéthum király bibliájából. 1. Eleusza istenatya)
kötődés nélkül
a viszonzás igénye
nélkül szeretni
életadóan miként
a Nap – ez a szabadság
(Miniatúrák II. Hiéthum király bibliájából. 3. János apostol)

A következő haikuban pedig a föltétlen bizalomra épített gondolkodás eredőit összegezve, axiomatikus pontossággal:
 

mikor egy ajtó
bezárul – Isten kinyit
egy sokkal szebbet
(Vigasz)


A gyakran a központozást is elhagyó, elvont-filozofikus versnyelv olykor váratlan fordulatot ír le, s az aránylagos nagykompozíció keretei között a személyesség intim összetevőit hozza játékba. Az egyik legszebb példában, melyet érdemes teljes egészében ideemelnünk, élet és halál közegét, élők és holtak világát köti össze az emlékezés idősíkokat összezavaró logikája – hogy a végre megtalált, de eredeti mivoltában már el nem érhető léttel szembesülve megrendítő művészi szabatossággal közvetítse a bizonyosan közvetíthetetlen megrendülést. A vers egy hétköznapi helyzetkép gyanútlan fölvázolásától a görög tragédiák fenséges dikcióját megidéző imakezdeményig ível:
 

Lábam a szeretet
vinne anyámhoz apámhoz
a múló időbe
meleg valóságba
törött játékaimhoz
eleven kutyámhoz
vissza
Nem értem még az árnyak közlési módját
én visszatérek
csak egyetlen napra
cselekvő és szemlélő egyszemélyben
visszatérek
A házunk
     Szívem a semmiben dobog
Kutyám vakkant egyet
     megfogom puha fekete orrát
     de csak alszik tovább szénás kosarában
Apám átmegy az udvaron – gondjaival beszélget
Anyám a szövőszék mellett ül mint régen
     napfényízű vásznára figyel
     Befogom szemét – rámmosolyog
     megcsókolom homlokát – talán viszonozza
     de csak sző tovább
Sejtelmük sincs hogy élnek
     Ó istenek
     Hadd bújok vissza halálomba
     mielőtt e látomás megöl
(Visszatérés)


A művészet – metanyelv, melynek segítségével az emberek kapcsolatra törekszenek egymással: hírt adnak magukról, és átveszik mások tapasztalatát. És megint csak nem valamilyen gyakorlati haszonért, hanem a szeretet eszméjének megvalósítása nevében, melynek értelme a pragmatizmusnak ellentmondó áldozathozatalban van” – állítja egy Andrej Tarkovszkij-esszé. Mintha csak „a szenvedők tekintélyével szembeni engedelmesség” (Johann Baptist Metz) működne bennük közre, s mintha az alázat és odaadás nyelvi magatartása eredményezné: Pálos Rozita művei – a nem tagadható esztétikai egyenetlenség mellett is – e „metanyelvet” bontakoztatják ki, s valóban az „áldozathozatal” jellegét öltik. Innen tekintve az Optimizmus című vers sorai nem csupán a derűlátás lelki-szellemi szükségét hangoztatják, de egyenesen a derűt látó figyelem képességét kölcsönzik a teljes életműnek – s ígérik az olvasónak is:

ha kihűlnek majd
a lámpák
és nem
lesz gyertya sem
úgy elszegényedünk
meglátjuk tán az angyalt
ki őrizett
és fénye
mellett olvasunkII. Súlypont-találás a semmiben2


„…én csak azokkal tudok egyetérteni,
akik sírván keresnek.”
(Blaise Pascal)
„Mert békesség csak nagy szögek
alatt van.”
(Vasadi Péter)


Alig néhány karcsú kötet (líra és kisprózák)3: ennyi Holló András nyomtatott irodalmi hagyatéka. A Holló-versek olvasóit mindazonáltal mégis egy széles műfaji s hangnemi skálájú költészet sajátosan „öntörvényű” világa ragadhatja magával.
     Szonettek és haikuk, prózaversek és népdal-imitációk éppúgy szerves részei e lírának, ahogy jellegadó erővel formálják arculatát távol-keleti gondolat- és képkincsvonatkozások s szürreális képlelemények, mesemotivikával élő versek vagy természetmisztikát festőek, vallásos áhítatúak – miközben, két beszédes címet idézve, hol A Rilke-kaptatón kapaszkodik a költemény (és olvasója), hol pedig Kafka kér szót versben szólalni föl.
     A műfaji és hangnemi összetettséget alighanem az e költészetet „mozgató” kérdésvilág összetettsége magyarázza s indokolja. A jelenkori irodalom(tudomány) dilemmái (nyelv és szubjektum viszonyának problematizálhatósága, történő hagyomány és személyes identitás viszonylogikája, a szerzőség kérdése stb.) kívül maradnak ugyan e – vállaltan „időszerűtlen” (Holló) – líra látókörén, ez a, kis túlzással, akár „az utolsó magyar romantikus költő” (Monostori Imre) teljesítményeként is értékelhető poézis azonban messze nem érdektelen problémákkal szembesül és szembesít így sem.
     „Az ontológiai, metafizikai problémák egyszerűsíthetetlensége miatti idegesség”, melyet Holló egy esszévázlatában4 mint Pilinszky János alkati-szemléleti sajátját nevezi meg, maguknak a Holló-verseknek is „alakító elvéül” tűnik föl: „a dolgok képtelenségre alapozódó sorsára való rádöbbenés”-t – versei és vallomásai is erről tanúskodnak – maga Holló sem kerülte, kerülhette el.
     S bár Kosztolányi igen hathatósan (mintegy teljes írásművészetével) érvelt amellett, hogy „a halál az egyetlen múzsa”, Holló András költészete mintha azt példázná, hogy a magány legalábbis a második a múzsák sorában. „Az embert a magány készíti föl arra, hogy a teremtéssel baráti viszonyt kezdeményezhessen” – vigasztalja magát (Új mesterek keresése, Mire tanít egy csillag?).
     A földi, reális elhagyatottság csakhamar attributív erejű, metafizikai magánnyá súlyosul. Számos vers beszél erről.
 

Mélységek fölött lépdelek.
Lehet zuhanás, akármi.
Vagy megtanulom, hogy lehet
a levegőben is járni.
(Reménytelenül)


Itt a léthelyzet eredendően dilemmatikus voltát a beszélő tragiko-groteszk hangnemben intonálja. Másutt mintha egy keresztényi hangoltságú szenvedés- és vereségértelmezés logikája kínálna utakat:
 

Kinek megadatik az a vereség,
mely felső határa a győzelemnek,
s átértékeli a dolgok szerepét – 
az új távlatot nyit a képtelennek.
(Az öreg halász és a tenger)


Időnként pedig maga a költőszerep az, ami kivételes kompetenciák birtokosaként mutatja föl viselőjét:
 

Megfordíthatnám ujjamon
a varázserejű gyűrűt,
ami átemelne
a gyöngyöt szitáló túlvilágra,
de betartom a játékszabályokat.
(Az Olajfák hegyén, XXI.)


Ez a döntően a mitopoézis nyelvét beszélő költészet épp e pontokon hajlamos „túlszaladni” önnön határain. A lényegében nem is annyira civilizáció-, mint inkább létkritikai attitűd a sértettség és a vád kétes hangján szólal meg ilyenkor:
 

Tolongjatok. Tiporjátok egymást.
Menjetek őzre vadászni a harmatos füvön.
Koccintsatok a névnapon karcsú pohárral.
Kapcsoljátok be a színes televíziót.
Tapsoljatok.
Legyen istenetek a pincéretek.
Röhögjetek a kabarén.
[…]
És legyintsetek a bolondra, aki
azért ültet fát, hátha
az ágára tündér telepszik.
(Monológ)


Az áldozati tónus jóval személyesebb s bizonyosan „elfogadhatóbb” is egy, az áldozatszerepet saját választású, mert kontaktusteremtő értelmű létformaként föltüntető darabban:
 

Áldozattal jár, hogy nyitva van a szemem,
mert rajta keresztül fosztogatja belsőmet
egy szürke madár.
Gondoltam, rácsukom a szemhéjamat,
ha legközelebb berepül, és úgy hagyom,
mert a sámándobot legalább meg kéne menteni –
de akkor nem láthatnálak soha többé.
(Prédaként)


A morális dimenziók fölnyithatósága egészen más módon válik kérdéssé akkor, amikor önreflexívvé alakul a versbeszéd:
 

Akad talán mégis egy megoldás:
hogyha világunkat bedaloljuk –
nem érezzük addig a fuldoklást,
és enyhület is talán akkor jut.
(Összegzés)


E szakasz ropant intenzitását, olvasatunkban, az adja, hogy a poétikumot – mint a világ, a létezés képtelenségére értett „megoldást” – fölkínáló szemlélet egy poétikailag éppen hogy esendő (mert rontott ritmikájú, keresett rímelésű s erősen spontán-köznyelvi fogalmazású) konstrukcióban ad hírt magáról. (A Holló-életműre rendkívüli módon jellemző esztétikai egyenetlenség, a bonyolultan poetizált és tüntetőleg „naivlírikus” szöveghelyek szép esetlegességű egymást-váltása már-már szöveg- s kötetszervező „elvként” érzékelhető. Így szerveződik, így szervezi magát szét ez a líra s ez a kötet is. Szétszerveződés, sajnos.)
     A művészet megváltó erejébe vetett bizalmat a létezők értéktagolatlan rendjébe illeszkedésének hite teszi teljessé. Az ellentmondásokkal terhes bölcseleti és hitrendszerekben csalódni kényszerült, s így „a teremtés árva dolgait” (Új mesterek keresése, Prológus) tanítómestereiül fogadó egzisztencia több módon, több szinten keresi egy autentikus(nak sejtett) lét spirituális vonzású megvalósulásformáit.
     Először úgy, hogy a méltó dologi lét lehetőségét a személyes megéltség feltételéhez köti:
 

Csak az lesz halhatatlan, ami
szívünkben menedéket talált,
s magunkkal visszük,
hogy tudjon fényleni.
(Élet és halál)
Ezután a tárgyi valóság megéltség-fokától függővé tett én-te viszony képletében válik nyilvánvalóvá dolgok és személyek s én és te elemi egymásra utaltsága:
 
Súlypont-találás a semmiben,
mikor lépcsővé állnak össze
bennem a tárgyak lefelé,
hogy lehessek neked egy lépcsőfok fölfelé.
(Testamentum)


A következő szinten a szeretet-viszony valóságosságának a hitigazság „logikáját” igazoló volta nyer poétikai megerősítést:
 

Akit szeretünk, belénk
oltja – anélkül, hogy akarná –
isten létezésének felénk

olajfaágat lobogtató
(egyszerre képtelen s fogható)
hihetőségét, szebben a napnál.
(Lecsupaszítottan)


Az így megnyílt (megnyitott) „metafizikai horizont” hozzáférhetősége végül egyértelműen a másokhoz (a mássághoz) való viszony függvényeként válik értelmezetté:
 

Minden ember ablak volt nekem
(csak más-más mértékben látszott át),
s ugyanazt láttam mindegyiken
át: a formátlan kint ácsorgót.
Nyerjen aranykehelytől formát.
(Gyónás és áldozás)


Vallomás, panasz, könyörgés, illetve gyónás, áldozás s fohász: a Holló-líra talán legfontosabb megszólalásformái, beszédgesztusai ezek. Ama költő lírájáéi tehát, aki – miként az ő olvasatában a rajongott Pilinszky – „verset írt, mert nem tehette meg azt, hogy a holdat leemelje az égről úgy, mint a polcról egy csupor mézet”.
     „Én, metafizikus létköltő, mire számíthatok?” – fogalmazódik meg a kérdés a Lázadás és megbékélés című kötet Farkasordító magány címet viselő versében. Erre a kérdésre, úgy hisszük, az élő irodalom maga adta meg (s adja folyamatosan) a választ. Holló Andrásnak a „békesség nyelvén” (Mihályi Lilla) megszólaló művei s az a „talán túlzottan is költői látásmód” (Jász Attila), mely e művekben megjeleníti magát, bajosan fér össze az éppen érvényes irodalmi kánonok ízlésvilágával és értékszempontjaival. A kánonon kívüli irodalmi (szöveg)valóságban barangolni: talán éppen ez, az ismeretlen vonzása, a kaland lehetősége csábíthat többeket, többünket Holló-versek olvasására. Míg ismerős nem lesz, ami idegen volt, és beszédes, ami néma.

*

„Mit jelent olvasni? Ami viszi és vezeti az olvasást; az összeszedettség [die Sammlung]. Mire szed össze? Arra, ami írva van, amit az írás mond. A voltaképpeni olvasás [Das eigentliche Lesen] arra való összeszedettség, ami – anélkül, hogy tudnánk róla –, a lényegünket már igénybe vette, akár megfelelünk neki, akár kudarcot vallunk. // Az igazi olvasás nélkül nem láthatjuk azt, ami ránk pillant, és nem nézhetjük azt, ami látszik és fénylik.” Martin Heidegger Mit jelent olvasni? című lírai jegyzete fogalmaz így (Keresztury Dezső fordításában).
     Pálos Rozita és Holló András költészete, amelynek hihetőleg nemcsak kedves tárgya, de titkos alakítója is a kegyelem (vagy amit a „kegyelem” metaforával jelölhetünk), egyelőre csak várja, hogy az „igazi olvasás” ideje számára elérkezzék. Meglehet, hiába. De mintha a hiábavalóság is része volna e szövegek létének: a két költő verseinek sorsa, akármint alakul is, árulkodó lesz – föltéve, hogy lesz, aki egyáltalán ügyet vet rá.
     „Minden lény hangtalanul kiált azért, hogy másként olvassák” – írja egy helyütt Simone Weil. Nincs szükség különösebben elszabadult képzeletre, sem trópusok öncélú játékára ahhoz, hogy belássuk: ebben az értelemben minden könyv, minden vers és minden egyes verssor is „kiált”. Hogy másként olvassák. Hogy olvassák. Hogy legyen.
     Hogy legyünk, másként, akárhogyan, végre.

*

P. S. Miközben e sorokat írta, a szerző szobájában Palestrina zenéje szólt, ugyanaz a lemez, számolatlan újrajátszásban, tovább nem fokozható intenzitással. A Kyriétől az Agnus Deiig szerkesztett misekompozíció, mint valami aprólékos műgonddal fölhúzott építmény, végtelen lakályossággal kínált otthont, műhelyt, menedéket a szövegekben is csak otthont, műhelyt és menedéket keresőnek. Salvator musicae – a (templomi) zene megmentője, mondta Palestrináról a hálás utókor. A hála – az idő (és az időtlenség) titkos útjait bejáró – most újra alakot kell, hogy öltsön. E szöveget legalább olyan mértékben írta a 16. századi római mester, mint az, akinek neve – kényszerűségből, hivalkodásból – fölé került. Hódolat Palestrinának. És köszönet a verseknek.
 

Jegyzetek

1 Úton (versek, 1975); Irgalmas szelek (versek, 1984); Hazatérés (válogatott versek, 1987 [posztumusz]).
2 E szövegrész a szerző korábbi recenzióján alapul: Holló András: Egyre messzebb = Jelenkor, 1998/9, 973-975. old.
3 Préselt lepke (versek, 1987); Iszapfalvi legendák (elbeszélések, 1988); Előszüret (esszék, versek, 1990); Lázadás és megbékélés (kisregény, versek, 1993); Egyre messzebb (válogatott versek, 1997 [posztumusz]).
4 A lehető legrövidebb eredő = Új Forrás, 1997/4, 2-17. old.
 

* Esszépályázatunk díjazott műve (A szerk.)