Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2006. 3. sz.
 
 
FEKETE J. JÓZSEF
 

A kis halottlátó
Méhes Károly: A kis halottlátó


Az írói tehetséget nem nehéz tetten érni, de meghatározni, vagy csupán megmagyarázni annál inkább lehetetlen feladatnak tűnik. Aligha hiszem, hogy mindmáig bárkinek is sikerült volna megbízható definíciót adni az írói tehetségről. A legnehezebb, megválaszolhatatlannak tűnő kérdések egyikével találkozunk, midőn a tehetséggel szembesülünk, pontosabban annak a műben való tárgyiasulásával, ugyanis nincs szavunk a leírásához. Csak abban vagyunk biztosak, hogy a képesség, adottság, hajlam, rátermettség nem igazán fedik a tehetség fogalmát. Az író esetében mindezek mellett ott kell lennie az ihletettségnek, az erkölcsi érzékenységnek, amit a nyelvi készség fog egybe.
     Méhes Károly prózái fölött ott magasodik ez a megfoghatatlan tehetség, szerencsére olyannyira szerényen, hogy legkevésbé sem zavarja a novellák olvasatát. Mégis nehezen írok a történeteiről, annyira kerekek, simák, szerkezetük és nyelvük annyira letisztult, hogy egyszerűen képtelenségnek tűnik bármit is hozzájuk fűzni. Tóth Erzsébet fogalmazta meg ezt a most bennem is föltámadó érzést a Camus napsütése című kötetében, midőn a valós, vagy megtörténhető eseményekre épülő, de azoktól a szellem és a lélek szférájába rugaszkodó műalkotásban fölfedezte azt, „amit nem lehet magyarázni, és méltatni. Csak idézni lehet.” Azzal a különbséggel, hogy Méhes Károly esetében az idézéssel se jutnánk messzire, novelláival csak úgy érdemes találkozni, ha elejétől végéig elolvassuk őket. Ezek a szövegek ugyanis történeteket beszélnek el, amelyek valahonnét elindítva tartanak valahová, és csak egészükben elmondva van értelmük. Nem csak a fabulának a szüzséből való kibontakozása szempontjából kerekek az elbeszélések, és emiatt csonkulnának részleteiben idézve a történetek, hanem azt a belső ívet is lerombolná a kiemelő idézés, ami az elbeszélés szereplőiben vagy azok között szeretetből vagy szeretetvágyból, szeretetlenségből és magányból, emlékekből és nosztalgiákból, múltból és sorsból épül a történet során. Olyan ez az ív, akár az üveg, megkarcolni se lehet, de ha ki szeretnénk belőle emelni egy cikket, az egész ív összeomlana. Ha karcolni szeretnék, legfeljebb a figyelmetlen korrektúrát észrevételezhetném, a kötetbe ugyanis több értelemzavaró, sőt bántó hiba is becsúszott. Amennyiben mégis a kiemelés mellett döntenék, a kötet első harmada táján egy mozaiknovellában fölbukkanó kis halottlátó történetéből emelnék ki egy meghatározó és jellegzetes passzust. Az írás végéig kiderül, megteszem-e. Annak ellenére, hogy ebben a szövegben nem szeretnék a szemléltető idézés módszerével élni, valószínű, hogy mégis megteszem, még annak ellenére is, hogy a címszereplő lényegében csak epizodista a különös történetekkel övezett emberek galériájában, mert sorsa szinte sűrítetten tartalmazza mindegyikőjük végzetét.
     Székesegyházat emelni a mű fölé. Úgy érzem, ez Méhes Károly vezérgondolata. Ez a székesegyház azonban nem a módszer katedrálisa, hiszen a szerző elbeszélő technikája a magyar novellairodalom klasszikus, vagy ha úgy tetszik, Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond nevével fémjelzett vonulatát követi; nem az öncélú artisztikum komplikált építménye, mert stílusát legközelebbről realistaként határozhatjuk meg; és nem a mű fölé növő személyiség bazilikája, ugyanis Méhes nem önmagát, hanem próteuszi alaköltő adottságát játsza ki elbeszéléseiben; olyan épület inkább, ahol a belépő találkozhat az emberivel. A novellák történetei ugyanis mindig az egyedi emberi sorstól indulnak el, és az általános emberi fogalomköréhez érkeznek meg. Kik ezek a sorsokat fölvonultató alakok? Hősök – a szó hagyományos értelmében – semmiképpen. Egy kamasz, aki egyszerre ráébred, hogy életében akar valamit, és egy hirtelen döntés nyomán az eszményített és epedve vágyott színésznő felkutatására indul, a kalandja majdnem életébe kerül, közben azonban föltárul előttünk családi háttere és társadalmi környezete. Egy csúf nő, aki a jelképpé hatalmasodó magánnyal és a halállal él együtt, és az élteti, hogy a kertszomszédja meglesi szombat esténként, amikor fürdés után meztelenül fésülködik az ablak előtt. Bár ennek az elbeszélésnek éppenséggel a kukkoló férfi, a benne működő bizarr kíváncsiság és vágy a központi témája. Egy férfi, aki kísértetek között él, és maga is kísértetiesen hasonlít – mindig valaki másra. Egy hírlapíró, aki szembesül a történet megírhatatlanságával. Egy nő, aki nagyanyja szekreterében leli meg a múltját, egy lecsúszott művészlélek, akit múltjának egy nem éppen dicső pillanata tett tönkre, de paradox módon ugyanez a pillanat élteti is tovább. Egy költő, aki árvízi mentésbe keveredve elveszíti összes kinyomtatott műveit, ugyanakkor a lakásadó özvegyasszonynak írt verse magasztosítja igazán poétává, mert a nő a költeményt tartalmazó papírlapot A magyar költészet kincsestára kötetében őrzi. Egy pap és egy volt fegyenc, akik pattanásig feszült idegekkel néznek egy focimeccset, közben egzisztenciális feszültség tölti fel a parókiát egészen a robbanásveszély szintjéig. Egy másik zsurnaliszta, akit egy e-mail üzenet késztet életének fölülvizsgálására és kényszerít a halálba. Egy „ávós hóhér”, akinek múltjáról éppen csak annyit tudunk meg, amennyit ez a két szó kifejezhet. Egymástól egyre távolodó apák és fiúk, egymáshoz elválaszthatatlanul kötődő apa és lánya.
     Köröttük pedig a múlt, amiből kisarjad az egyének sorsa. A novellák mindegyike ezt az éltető, vagy éppen epesztő összekapcsolódást járja körül eredeti történetekkel, nem egyszer nyomatékos iróniával (Áradó költészet, A szabadság vizein), rémregénybe illő atmoszférateremtéssel (A Kőváry-villa lelkei, A néma kutya), groteszkbe forduló feszültséggel (Győzzön a jobbik), érzelemgazdag, empatikus melegséggel (Az enyém maradsz), humorral (Megállómánia). A humor egyébként valamilyen módon és valamilyen mértékben átjárja a kötet minden novelláját, ám mégse annyira meghatározó, mint például az egzisztencialista alapvetés, vagy a szövegekben megjelenő bölcseleti-bölcselkedő passzusok. Ezek azok a helyek, ahol az író egy pillanatra kilép a választott alakmása mögül, és szinte kiszól a szövegből. Nem önreflexív nyíltságra kell azonban gondolni, hanem olyan mondatokra, amelyek emelkedettebbé, megfontoltabbá, bölcsebbé teszik a szereplők szólamát.
     Méhes Károly írói tehetségének köszönhetően mesteri alakváltásokat produkál. A fenti felsorolásból kitetszik, hogy elbeszélésének alanyai nemben, korban, egzisztenciális helyzetükben, sorsukban jelentősen eltérnek egymástól, megjelenésük mégis annyira hiteles, mintha valójában nem talált vagy kitalált történetet olvasnánk, hanem annak a személynek, a „hősnek” az elbeszélését, aki csupán ezt az egy életet élte, csak erről vannak emlékei, de ebből mindenre emlékezik. A novellákban tehát három dolog találkozik: a furcsa különös történet, a hiteles előadás, és az egyszerű, megfontolt és letisztult nyelvből építkező szerkezet. A kötet tizenöt elbeszélése a maga módján kivétel nélkül egyedülálló és fontos, egyik másik egyenesen katartikus, nem igazán emelhető egyik a másik fölé. Ha mégis ezt kellene tennem – ha most éppen nem recenziót írnék, hanem egy novellapályázatot bírálnék –, akkor hármat neveznék meg, amelyek személyesen mélyebben érintettek a többinél. A szokatlanul rövid és a többinél jóval humorosabb Megállómánia klasszikus, katartikus novella, amelyben a közhellyé kopott humoros szófordulatok mellett egy közhelyessé kopott élet „történik”, mögötte pedig az egyéni és közösségi tragédia (deportálás) feledhetetlen emléke működik. Egy kibeszéletlen történet. A néma kutya abszurd szituációjában megjelenő, remetelétben vegetáló apa – róla állítja a fia, hogy ávós hóhér volt –, ugyancsak a kibeszéletlen történetek áldozata. A szokatlanul hosszú, Az enyém maradsz című nagyszerű darabban apa és lánya igyekeznek, talán az utolsó pillanatokban kibeszélni azt, amit az apa évtizedeken át füzeteibe jegyzetelt, és elszámolni azzal a múlttal, ami sorsuk meghatározójává lett.
     Méhes Károly novelláiban a mindennapok embere keveredik valamilyen titok hálójába, ez a titok leginkább valahol a saját múltjában, kusza gondolataiban, kibeszéletlen történetekben bújik meg. Kifürkészése során pedig a hősök, kortól, nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül, tehát általánosan az elmulasztott lehetőségekkel, a szeretetkapcsolat problémáival, a visszafordíthatatlan sorssal, az elmúlás bizonyosságával, az élet legkeményebb dolgaival szembesülnek, mindegyikőjük a maga módján, úgy, hogy tapasztalatuk mindannyiunknak szóló üzenetet közvetít. Mint például Mártonka, a kis halottlátó, akitől retteg, aki ismeri, utálkoznak rajta, és egyben csodálják is: „Sajnálom szegény embereket. Biztos rossz tudni, hogy valaki tudja a színtiszta valóságot. Hogy miként lett az életből halál, és hogy a halál mennyire, de mennyire más, mint az élet. De persze önző vagyok, és mind közül magamat sajnálom a legjobban. Mert biztos, hogy én se maradok tiszta.”
     Íme, mégis megtettem, idéztem a könyvből. Hiszen senki se maradhat tiszta, „valahol emberek vagyunk, elvégre, tisztelet a kivételnek”*. (Szignatúra könyvek. Alexandra Kiadó, Pécs 2004)
 


* Idézet Méhes Károly Megállómánia című novellájából.