Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2001. 10.sz.
 
CSOKITS JÁNOS
Jegyzetek és széljegyzetek
egy készülő szöveggyűjteményből
 

A sok csapás odajuttatta a Várost (az ókori Rómát): ha már lemondott a szabadságról, legalább elviselhetőbb szolgaságra vágyott.

Plutarkhosz*
 

Amiképpen a régiek azt látták, meddig lehet elmenni a szabadságban, úgy mi, meddig a szolgaságban.

  Tacitus
 

A hatalomvágy hevesebb lánggal ég, mint minden más szenvedély együttvéve.

Tacitus
 

A korlátlan hatalom megrontja azoknak a gondolkozását, akik a birtokába jutnak.

  id. William Pitt (1770)
 

A hatalom megront, az abszolút hatalom abszolút megront.

Lord Acton (1900 körül)
 

A legnagyobb politikai szabadság a zsarnokság közvetlen szomszédja.

Lichtenberg
 

Minthogy az ember megőrülhet, nem látom be, miért ne bolondulhatna meg egy világrendszer.

Lichtenberg
 

A népet úgy kormányozzák, ahogyan gondolkodik.

Chamfort
 

Nem kielégítő bizonyíték egy politikai rendszer jóságára, ha az emberek akkor kezdik dicsérni, mikor már nem hisznek restaurálásának lehetőségében.

Tocqueville
 

A sajtószabadságot az követeli a leghangosabban, aki vissza akar élni vele.

Goethe
 

Az új idők németjei semmi mást nem tartottak gondolat- és sajtószabadságnak, mint hogy egymást nyilvánosan ócsárolhassák.

Goethe
 

Ha a szabadságnak van egyáltalán valami értelme, azt a jogot jelenti, hogy megmondhatjuk az embereknek, amit nem akarnak hallani.

Orwell
 

Egy demokráciában az embereknek meg kell tanulniok elviselni nézeteik súlyos megsértését.

Bertrand Russel
 

A politikában az őszinteség bonyolult és alattomos manővernek, furfangos csalásnak látszik.

Jules Renard
 

A visszaélés a szavakkal az ideológia alapja.

Joubert
 

A jelen hazugságainak fenntartásához és megerősítéséhez a múlt módszeres meghamisítása szükséges.

Joubert
 

A hazafiság Angliában rendszerint erősebb, mint az osztálygyűlölet és erősebb, mint bármiféle internacionalizmus.

Orwell
 

Amikor kidolgozzuk heti költségvetésünket, kétszer kettő változatlanul négyet tesz ki. A politika viszont valamiféle mikrofizikai, vagy nem euklidészi világ, ahol a rész nagyobb lehet, mint az egész és két tárgy egyszerre foglalhatja el ugyanazt a helyet. Ez a képtelenség arra a titkos meggyőződésre vezethető vissza, hogy az ember politikai nézeteinek, ellentétben a heti költségvetéssel, nem kell kiállnia az objektív valóság próbáját.

Orwell
 

A fasizmust azok értették meg legjobban, akik szenvedtek alatta, vagy azok, akiknek maguknak is van némi hajlamuk a fasizmusra.

Orwell
 

A fasizmust gyakran azonosítják a szadizmussal, de csaknem mindig olyanok, akik semmi kivetnivalót nem találnak Sztalin szolgalelkű bálványozásában.

Orwell
 

A sportnak semmi köze sincsen a sportszerűséghez. Együtt jár vele gyűlölködés, féltékenység, kérkedés, mindennemű szabály semmibe vevése, az erőszak szemlélésében talált gyönyörűség, más szóval háború tűzfegyverek nélkül.

Orwell
 

Orwell politikus állat volt, aki mindent politikai témává egyszerűsített... Még az orrát sem volt képes kifújni anélkül, hogy ne moralizálna a zsebkendőiparban tapasztalható viszonyokról.

Cyril Connolly**
 

Szocializmus: desztillált irígység.

Jules Renard
 

Lenin szűklátókörű megszállottnak és olcsó cinikusnak látszott. [...] Nem keltette egy nagy ember benyomását, amint vártam volna.
     A legmélyebb benyomást vakbuzgósága és mongolos kegyetlensége tette rám. Egy kérdésemre a szocializmusról a mezőgazdaságban, nagy élvezettel beszélte el, hogyan uszította a kulákokra a szegény parasztokat és - folytatta - "hamarosan felkötötték őket a legközelebbi fára - hahaha!"
     A hideg futkározott a hátamon hahotázásától, amely a tömeggyilkosság gondolatára tört ki belőle.

Bertrand Russell***
 

Gorkij egyszer Leninnel együtt hallgatta meg Beethoven Appassionata szonátáját. Lenint nagyon fellelkesítette a zene, monologizálni kezdett arról, hogyan hat rá a muzsika: "Nem szabad gyakran zenét hallgatnom, mondotta, mert túl erősen hat az idegeimre. Giccsesen kedves dolgokat szeretnék mondani, meg akarnám simogatni az emberek fejét, akik egy mocskos pokolban élve ilyen gyönyörű művek alkotására képesek. De ma még nem simogathatjuk meg az emberek fejét, mert leharapnák a kezünket. Ma le kell csapnunk ezekre a fejekre, irgalom nélkül, noha eszményünk tiltja az erőszak alkalmazását embertársaink ellen. Hm, hm... Nehéz mesterség ez!

Ilia Ehrenburg****
 

A kommunizmus rossz hírbe hozta a diktatúrát.

 Londoni taxisofőr, 1986
 

Ami erkölcsileg rossz, az politikailag se lehet jó soha.

Gladstone
 

Minden nagy nemzet túlteszi magát és túlnő korábbi törzsi sajátosságain: csak ezáltal válik naggyá.

Mommsen
 

Egy művész valóban naggyá lehet anélkül, hogy "haladó" volna, mert a művészetben a nagyság nem az új felfedezéseken múlik.

Ernst Gombrich
 

Noha az ember használhat műalkotásokat a civilizáció történetének illusztrálására, nem állíthatja, hogy a műalkotásokat társadalmi viszonyok hozzák létre, vagy hogy azok elkerülhetetlenül hatnak formájuk kialakulására.

Kenneth Clark
 
 

* Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Pompeius 5. Máthé Elek fordítása.
 ** Orwell iskolatársa és barátja. Angol író.
 *** Az angol filozófus 1920-ban hosszú beszélgetést folytatott Leninnel Moszkvában. Az itt közölt részletet Népszerűtlen esszék című könyvéből idézem. Cs. J.
**** (Ahol a fordítót nem nevezem meg, a szöveget én fordítottam. Cs. J.)