Új Forrás - 1999. 9.sz.
      WEHNER TIBOR
 
Lebegésben
 Matzon Ákos műveiről
 
   
   
Az első évszám a pályaképben 1989: ekkor szerepelt először a nyilvánosság 
előtt Matzon Ákos-mű, és aztán a kilencvenes években már egymást követik  
a bemutatkozások, sorakoznak az önálló tárlatok és a rangos kollektív  
kiállításokon való fellépések. Most csak véletlenszerűen emeljük ki a  
hosszú listából az 1990-es és 1995-ös győri, az 1996-os és 1997-es buda- 
pesti bemutatót, az ausztriai és németországi kollektív kiállításokon való  
részvételeket, és az 1998-ban elnyert, rangos Pollock-Kastner ösztöndíjat.  
Ha a pályakezdés nyitányát, periódusát összevetjük Matzon Ákos élet- 
korával - az alkotó 1945-ben született Budapesten -, és életútjának ál- 
lomásaival, akkor furcsának, vagy legalábbis különösnek minősíthetjük e 
művészsorsot: Matzon csaknem negyven éves, amikor megalkotja első, é 
rettnek ítélhető, illetve az általa is vállalhatónak ítélt munkáit, és negy- 
venöt esztendős, amikor bemutatkozik műveivel. A művészettel való talál- 
kozás azonban nem váratlan eseményként köszöntött e festőre: az édesapa,  
Matzon Frigyes a közelmúlt évtizedeinek elismert mestere, fontos élet- 
művet teremtett szobrászművésze volt, akinek szobrászata a korszerű plasz- 
tikai kifejezés szellemében bontakozott, teljesedett ki. Néhány monumen- 
tális Matzon Frigyes-kompozícióval a magyarországi köztereken is talál- 
kozhatunk - mint Budapesten, a Vérmezőn a magyar jakobinusok emlék- 
művével és a Naphegyen a labradoritból faragott Fókákkal -, míg össze- 
gyűjtött kisplasztikáit a várpalotai Thury György Múzeum őrzi. A mérnöki  
pályára lépett Matzon Ákos tehát az édesapja által teremtett hagyományt  
folytatta; a konstruktív szellemiség, a nonfiguratív képépítés tartományá- 
ban kezdte meg alkotómunkáját, és a másfél évtizedes termésre vissza- 
pillantva ma már azt regisztrálhatjuk, hogy következetes programot kidol- 
gozván és követvén mind elmélyültebb, mind szellemdúsabb piktúrát te- 
remtett. Ám a "piktúra" kifejezés használatával csínján kell bánnunk,  
ugyanis Matzon Ákos képteremtő tevékenységében igencsak a háttérbe 
szorul a szín, elsőrendűek és kiemelkedő jelentőségűek a grafikai metó- 
dusok, és nem kizárólagosan a képben, a képen, a síkon megjelenített  
illuzionisztikus jelenségvilággal szembesülhetünk alkotásait szemlélve, ha- 
nem a már-már szobrászati igényű domborművek térnyerésének egyre  
erőteljesebb tendenciáját is nyomon kell követnünk. 
    Bár a nyolcvanas-kilencvenes évtizedforduló, és az azt követő évek  
munkáit a finom pasztellszínek alkalmazása jellemezte, a legújabb művek  
már-már kizárólagossá váló, vagy inkább domináns eleme a fehér és a  
fekete szín, illetve a szürke árnyalat. E szűkszavúságokra komponált,  
egyneműségekre redukált festői világban a geometria, a műszaki jelleg, a  
higgadt és precíz mérnöki szemlélet által vezérelt rajzi-grafikai elemek  
kapnak kiemelt szerepet: a finom, pengevékony vonalak, a hálórendszerek,  
a síkgeometrikus alakzatok, amelyeknek egymás mellé, egymás fölé ren- 
dezését a szerkesztettség higgadt szelleme hatja át. Az illuzionisztikus térré  
foszló alapsíkokban megjelenő vonalkonstrukciók révén virtuális bizton- 
ságok oldódnak fel a bizonytalanságokban, konkrétumok szívódnak fel az  
áttetszőségekben, egzaktságok válnak megfoghatatlanságokká. Valami- 
képpen zavar támad a gépezetben. A térbeliségek és síkszerűségek üt- 
közőpontján, illetve egymásbamosódásain, átmeneteiben optikai látszat- 
szerűségek kezdik ki a dekorativitást és a már-már megragadni vélt kom- 
pozíciós rendet, az egyszerűség hirtelen bonyodalmakba, szövevényes- 
ségekbe vált. A kettősségekben, áttételességekben villódzó Matzon-művek  
gondolati, meditatív meghatározottságának igazolását vélhetjük felfedezni  
a sorozatjellegű munkák egyre hangsúlyosabbá válásában, térnyerésében  
is: az egymással összefüggő, az egy-egy képi gondolatot végig-vezető -  
felvető, analizáló, lezáró - műegyüttesekben. És ugyanígy egyre jellegzete- 
sebb vonás a művész alkotómódszerében a síkból való kilépés kény- 
szerének való engedelmeskedés, amely a képfelület áttörésével, illetve a  
rétegezett képfelületek létrehozásával, a felületre applikált elemek megje- 
lenésével manifesztálódik. Mintha az illuzórikusságokba vesző képtereket  
áttörve, a képsíkból kitörve, a térbe toluló formák és tömegek szférájában  
lelne meg a művész bizonyosságokat. 
    A sejtelmes áttetszőségek, a geometria, a monokróm színvilág, a műsza- 
ki jelleg, az optikai hatás, a sorozatszerűség kultiválása és a tér meg- 
hódításának szándéka mellett a legújabb alkotóperiódus Matzon-műveinek 
uralkodó motívumáról is meg kell emlékeznünk: a ferde vonalról. A vert- 
ikális hangsúlyú, kissé elbillentett képtengely, a diagonális elmossa a sík  
biztosnak vélt kereteit, megzavarja az illúziótér dimenzióit és labilisságok- 
ban játszó atmoszférát teremt: e ferdeség-sugárzásban képi történetek ját- 
szódnak le, sűrűsödések és ritkulások, metszések és találkozások, érint- 
kezések és elválások okoznak konfliktusokat. A ferde vonal minden, csak  
nem az egyértelműség, a ferde vonal a zavar, a rendellenesség, a kívülállás, a  
deviancia. És a ferde vonal mindig felháborítóan egyenes, nincs megbontó,  
könnyed ív, nincs görbület, elhajlás - csak a ferdeség kíméletlensége van. 
    Kassák Lajosra és Mondrianra, a mesterként tisztelt Konok Tamásra és  
számos, a konstruktivizmus és a geometria absztrakciója által megérintett  
elődre és kortársra hivatkozhatnánk e művész alkotásai kapcsán, mint akik 
- akárcsak Matzon Ákos - tisztaságra és rendre vágytak, és ugyanakkor az 
eszelős rend megbontására törtek, a szabályosságok szétrombolására kény- 
szerültek. Ezen munkásságok, életművek és művek tradíciójához kap- 
csolódva, e művészi magatartás, e kifejezés létjogosultságát, érvényességét  
manifesztálva Matzon Ákos kompozíciói, képei és domborművei, képtár- 
gyai egy kimeríthetetlenül gazdag, de egyszerűségekben kiteljesedő mű- 
vészi szemlélet alkotásaiként, az ezredvég autentikus tanúiként jelennek,  
jelenhetnek meg közöttünk. Matzon Ákos egyik, 1997-ben közreadott  
katalógusában, a bevezetőt író Vörös Imre Thoreau-ra hivatkozott a művész  
alkotásait elemezvén: "Az Igen és a Nem hazugság. Az egyetlen igaz válasz:  
lebegni hagyni a dolgokat." A Matzon-művek szemlélése közben a sú-l 
yosságok veszélyét hordozó könnyedségek szellemi lebegés-érzetében  
részesülhetünk.